Brandskyddsföreningen Lantbrukets Brandskyddskommitté Visa i webbläsare 
1009 banner lbk
640x640transp
NYHETSBREV
1011 lbk nyhetsbrev2
GDPR kräver ditt samtycke!
På grund av den nya dataskyddsförordningen GDPR behöver du aktivt godkänna om du även i fortsättningen vill ha detta nyhetsbrev. Vi kommer att göra ett särskilt utskick i april/maj där du enkelt kommer att kunna ge ditt samtycke.
Gräsbrandssäsongen är här
Nu har gräsbränderna börjat. Varje år inträffar flera gräs- och skräpbränder som sprider sig i ladugårdar och andra byggnader på gården. I år blir troligen gräsbrandsäsongen kort men intensiv på grund av den sena våren. Följ reglerna för gräsbränning för att skydda dig mot gräsbrand.

Reglerna finns i LBK-pärmens flik 9.1 Halm- och gräsbränning
1x1 1030 vitl%c3%b6k
1x1
Självantändning i hösilage
Tidningen Hippson hade i januari en intressant artikel om självantändning i hösilage. När hösligabalar pressas är det viktigt att få en riktigt hård kärna och att inplastningen sker med fler lager än vad som sker vid vanligt ensilage. Om inplastningen inte blir lufttät finns risk för mögelbildning och självantändning.

Läs hela artikeln här
1x1 1007 2
1x1
Uppdatering av LBK-pärmen
I mitten av mars sändes årets uppdatering av LBK-pärmen ut till de som prenumererar på uppdateringarna. Aktuella uppdateringar är flik 1 och 2 som kan laddas ner här

Håll dig uppdaterad! Se till att du alltid har den senaste versionen. Prenumerera på uppdateringarna i LBK-pärmen.
Reviderade regler för hästhållning
Brandskyddsföreningen, tillsammans med Lantbrukets Brandskydds kommitté, har besvarat en remiss om den nya föreskriften för hästhållning som ska ersätta den befintliga L101 DFS 2007:6.

Vi anser att 3 kap 11 § bör kompletteras med en hänvisning enligt följande, Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av häststall.

Funktionsbaserade regler fungerar bra under förutsättning att det finns en tydlig nivå på de funktionskrav som ska uppfyllas. Om sådan nivå saknas uppstår många olika tolkningar om vad som ska uppnås vilket för en hästägare kan innebära stora svårigheter att veta vad som är rätt. Om nivåer saknas behövs det hänvisning till någon vägledning som anger lämpliga nivåer.

Här kan du läsa remissen, konsekvensutredning och remissvar i sin helhet:

- Brandskyddsföreningens remissvar
- Jordbruksverkets remiss - Förslag till ny L101 föreskrifter om hästhållning
- Jordbruksverkets konsekvensutredning angående L 101 remiss kan läsas här.

1x1 1013 h%c3%a4stskoning
1x1
Hästskoning - Heta Arbeten®
Fråga: Om endast kallskoning får ske i stallet får man då använda kraven i 7.2 endast vad avser bilens uppställning och arbeten kring den? Svar: Ja om kraven enligt 7.2.1 uppfylls.


Fråga: Hur många brandsläckare krävs om det finns en särskilt anordnad plats för hästskoning enligt 7.2.
Svar: Det ska finnas minst en brandsläckare i hovslagarens bil och en brandsläckare intill platsen för hovslagning. Båda släckarna ska minst ha klass 43A 233B C.

Riktlinjerna för hästskoning kan laddas ner här
Brandskyddskrav för tälthallar
Länsstyrelserna får ofta frågor om brandklassning på dukar till tälthallar.
Enligt Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd avsnitt 5.3 anges:

”Med tält eller plasthall avses en byggnad med en stomme som är täckt endast med duk. Duken ska uppfylla det brandtekniska klass D-s2, d0 eller vara utfört av svårantändligt material enligt SIS 65 00 82.”

Många tillverkare hänvisar till den tyska normen DIN 4102 och anger att materialet uppfyller klass B1. Vanligtvis anger vi att material testade enligt DIN-standarden ska uppfylla B2 som motsvarar den svenska svårantändligt material.

Jämförelse mellan DN 4102 och EN 13501-1
EN 13501-1 är den standard som används för klassificering av byggmaterial i Sverige. Oftast anger LBK att material ska uppfylla klass D-s2, d0 som motsvarar obehandlat trä. D-s2, d0 motsvarar klass B2 enligt DIN 4102. Klass B1 enligt DIN 4102 är en strängare klass och kan godtas istället för D-s2, d0.

Beslut: LBK godtar klass B1 enligt DIN 4102 som svårantändligt material för användning i tälthallar och som ventilationsväggar i djurstall. (Beslutat per mejl 2018-02-07)

Här hittar du en tabell som jämför olika nationella brandklasser
1x1 1021 LBK stall
1x1
Bygg framtidens smartaste stall
Jordbruksverket har anordnat en tävling för att utveckla framtidens smartaste stall. Syftet är att hjälpa svenska jordbruksföretag att möta framtiden med goda förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet. En viktig förutsättning för ökad animalieproduktion är utvecklingen av rationella, lönsamma djurstallar.

Läs mer om tävlingen och vinnarna på Jordbruksverkets hemsida
Förebygg brand i spannmålstork
Under hösten var det många bränder i torkanläggningar, troligen på grund av den regniga hösten som gjorde att anläggningarna blev överbelastade. För att förebygga bränder är det viktigt att varmluftskanalerna är rena. Det finns dels risk för att spannmål kan rinna tillbaka in mot pannan och antändas och dels att skräp sugs in med torkluften när anläggningen körs.

Det är även viktigt att packningarna i rensluckor är täta så att inte het luft kan läcka ut och antända intilliggande brännbart material. Detta är speciellt viktigt vid rensluckor nära pannan.
1x1 1015 lbk nyhets
1x1
Revidering av LBK-pärmen
Revidering av Flik 5 Handbok för elinstallationer
I samband med revideringen av Flik 5 Elinstallationer i Lantbruk och hästverksamhet kommer det att införas nya kapitel om solcellsinstallation och batterilagring. Inför arbetet tar vi tacksamt emot synpunkter på vad som bör ingå i detta avsnitt. Det kan gälla erfarenheter från upphandling, utförande eller besiktning. Även installationer på villor är av intresse.

Revidering av Flik 6 Inomgårdsutrustning
Flik 6 Inomgårdsutrustning kommer att revideras. Vi önskar få synpunkter på vad som bör ändras, strykas eller läggas till. Diskussioner förs om vi ska ha kvar LBK-godkännanden för brandvarningsanläggningar och utrustning som bedöms kunna utgöra brandstiftare som exempelvis halmhackar eller om vi endas ska ha krav som ska uppfyllas.

För att göra bra revideringar önskas även synpunkter på övriga rekommendationer.
Mejla till dina synpunkter till lbk@brandskyddsforeningen.se
Inträffade bränder
Här nedan finns ett axplock av pressklipp som handlar om bränder som inträffat inom lantbruk och hästverksamhet de senaste månaderna. En av de vanligaste bränderna är att en gammal ladugård som inte längre används för djurhållning brinner.

Januari:
31 pressklipp varav fyra positiva händelser och en brand där djur har hotats och tre bränder där djur har dött.Februari:
24 pressklipp varav en brand där djur har hotats och där tre bränder där djur har dött.Mars:
40 pressklipp varav två positiva händelser samt tre bränder där djur har hotats och tre bränder där djur har dött. Bränder där djur har dött har varit på små gårdar och främst i mindre hönshus.