Brandskyddsföreningen Lantbrukets Brandskyddskommitté Visa i webbläsare 
1009 banner lbk
640x640transp
LBK NYHETSBREV 3 - 2019
1447 lbk topp1901
Flik 6 Inomgårdsutrustning – revideringen är klar

NYHET Efter en andra remissrunda är nu revideringen av flik 6 Inomgårdsutrustning klar. Det som återstår är en korrekturläsning och slutlayout. De största ändringarna är
  • För halmhackar och hökanoner har kravet på rostfritt material eller
  • motsvarande ändrats till material som inte orsakar brandfarlig gnist-bildning.
  • Kravet på LBK-godkännande är struket då LBK inte längre kommer att certifiera produkter.
  • Fläktmotor ska ha termiskt överhettningsskydd.
  • Texten om högtryckstvättning har kortats
  • En förhandsversion av flik 6 inomgårdsutrustning som kan åberopas kan laddas ner här.
719 forsakringsbolagsdagen 1x1
1x1
Utbildning för lantbrukselektriker revideras

NYHETER Med anledning av att flik 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet har reviderats kommer även utbildningen för lantbrukselektriker att revideras. Arbetet kommer att ske under hösten preliminärt kommer det att genomföras en pilotutbildning i slutet av året.

De största nyheterna kommer att bli avsnitten om solcellsinstallationer och laddning av olika typer av batterier.
1x1 1891 ko 170 170
1x1
Förprövning för djurstallar föreslås avskaffas

NYHET Regeringen får genom ett riksdagsbeslut den 24/4 uppmaningen att avskaffa den obligatoriska förprövningen av djurstallar. Läs hela betänkandet här.

LFR positiva 
LRF driver inte frågan att avskaffa förprövningen men arbetar aktivt med frågan inom ramen för Livsmedelsstrategin och regelförenklingsarbetet. LRF anser att det behövs en bredare statlig utredning, där man med utgångspunkt i det behov lantbrukarna har vid byggnation idag, tittar på olika alternativ kring förprövningen inklusive möjligheter och konsekvenser av en avveckling som ett alternativ. LRF är positivt till initiativ som leder till förenklingar för lantbruksföretagare.
Läs hela utlåtandet från LRF här.

Jordbruksverket fick i regleringsbrev för år 2018 i uppdrag att fortsätta arbetet med att förenkla och förbättra förprövning. I arbetet har ingått att överväga vilken kompetens som bör finnas hos länsstyrelserna och hur djurhälsoaspekter kan beaktas i större utsträckning i förprövningen. Uppdraget har redovisats till Näringsdepartementet den 25 april 2019.

Uppdraget har inte omfattat att utreda om förprövningen helt eller delvis bör läggas ner. Sådana förslag har dock framförts under utredningsarbetet men har inte utretts och tas inte upp i denna rapport. Jordbruksverket rapport kan laddas ned här
Nu blir det lättare för hästföretag att bygga

NYHET Efter en ny dom i Mark- och miljööverdomstolen kommer det att bli lättare för hästföretagare att bygga. Det skriver tidningen Land Lantbruk den 23 maj 2019. De kommer nu beviljas samma undantag som andra areella näringar. Slutsatsen är att hästverksamhet ska omfattas av samma undantag vad gäller strandskyddsregler och bygglovsbestämmelser som de andra gröna näringarna.

Enligt Lisa Kylenfelt jurist på LRF Konsult ska myndigheter och domstolar följa vägledande avgöranden som detta, men det går inte att utesluta att det framöver kommer att meddelas nya avgöranden som något begränsar hästverksamheters möjligheter.
Läs hela artikeln på Land Lantbruk
1901 DiagramLBK nyhetsbrev
MSB:s insatsstatistik för lantbruksbränder

NYHET Förra året skedde 108 bränder i lantbruksbyggnad, ej bostad, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med året innan. Det visar MSB:s insatsstatistik för 2018. Enligt statistiken var det vanligaste startutrymmet lada eller loge följt av djurstall. Den vanligaste brandorsaken är, som tidigare, okänd vid hälften av alla bränder. Av kända brandorsaker var fel i utrustningen och blixtnedslag vanligast.

Mer statistik finns på MSB:s hemsida
Håll koll på bränder inom lantbruk och hästverksamhet

PRESSKLIPP På LBK:s hemsida samlar vi ett axplock av medias rapportering kring bränder inom lantbruk och hästverksamhet under de senaste månaderna. Allt fler tidningar har sina artiklar på betalsidor varför det inte går att länka till alla intressanta artiklar som finns och som vi får i vår pressbevakning.

April:
57 pressklipp varav två positiva pressklipp och sju bränder där djur har hotats och en brand där djur har dött.

Maj:
34 pressklipp varav tre positiva pressklipp och en brand där djur har hotats och två bränder där djur har dött vid brand.

Juni:
27 pressklipp varav tre positiva och fem bränder där djur har hotats men ingen brand där djur har dött vid branden.

Välkommen in och läs!

Läs mer >>

1166 1011 lbk nyhetsbrev2
Kontaktinformation LBK-nyhetsbrev

LBK:s nyhetsbrev utkommer en gång varje kvartal. Syftet är att hålla LBK:s intressenter informerade om större frågeställningar som kommit till kansliet samt hur olika projekt löper. Synpunkter på de olika ärendena tas tacksamt emot.

För övriga intresserade finns det möjlighet att ta del av nyhetsbrevet genom att anmäla sig här.

Tidigare nyhetsbrev kan läsas på hemsidan: LBKs verksamhet / Nyhetsbrev

Hör gärna av dig till oss:

Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman, Sekreterare
lbk@brandskyddsforeningen.se
tfn 08-588 475 17
Box 47244, 100 74 Stockholm