Nyhedsbrev fra Strateginetværket for bæredygtigt byggeri
View in browser / Videresend denne mail
1895 December 2022
1896 Risiko
Temagruppe om risikofordeling starter forarbejde til risikofond  
Byggeriet står over for en accelereret udvikling inden for bæredygtighed. CO2-aftrykket skal reduceres væsentligt, ligesom branchen skal omstille sig til i højere grad end før at anvende andre materialer, end der hidtil har været praksis for. Det betyder bl.a. at genanvendte/-brugte, biogene og andre helt nye byggematerialer skal indarbejdes. Og det giver anledning til en vis bekymring i branchen, da det også indebærer en øget risiko i samarbejdet mellem aktørerne.
 
Derfor er der nu igangsat en scenarie- og modelanalyse af en mulig risikofond, som skal fremme innovation af byggematerialer og håndtere risici ved brug af mindre afprøvede materialer og løsninger. Det arbejde er temagruppen for risikofordeling nu ved at dykke ned i. På det seneste møde, blev der talt om, hvilke succeskriterier man kan opstille for fonden, og i hvilken udstrækning det skal være en risikofond eller en innovationsfond.  
Kontakt tovholder Hanne Ullum for at høre mere om temagruppen
1897 LCABC

Brancheordbog om bæredygtighed 

Hvad har SDG’erne, ESG’erne, EU-taksonomien, CSR, CO2, CSRD, D&I, CSRDDD, LCA og LCC til fælles? På hver deres måde sætter de mål eller metoder for, hvordan vi arbejder mod en mere bæredygtig verden. Men det kan være en udfordring at arbejde med, hvis man hver gang skal starte samtalen med en lang begrebsafklaring.
 
På den baggrund starter Strateginetværket for bæredygtigt byggeris temagruppe for viden, formidling og kompetenceudvikling nu arbejdet med at etablere en brancheordbog om bæredygtighed. Det sker i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar - FBSA, hvor bæredygtighedsmedarbejder Ditte Perge Sørensen i første omgang står for indsamlingen af ord, begreber, definitioner og fortolkninger. 


”Ambitionen for både Strateginetværkets temagruppe og FBSA er at sikre, at bygge- og ejendomsbranchen, byggeriets uddannelser og den finansielle sektor får etableret et fælles sprog og anvender ord, begreber og definitioner ud fra en fælles grundforståelse. Jeg ser frem til, at ordbogen bliver en realitet og kan bidrage til at rydde op i bæredygtighedsvokabulariet,” udtaler bæredygtighedschef i Bygherreforeningen Graves Simonsen, som er tovholder for temagruppen.  


Alle ord og begreber skal i spil, men i regi af Strateginetværket vil der i første omgang være særligt fokus på den miljømæssige bæredygtighed, da rammen om netværket er den nationale strategi for bæredygtigt byggeri.

 
Hvis du brænder inde med et ord eller et begreb, som du mener trænger til for- eller afklaring, så kontakt Ditte Perge Sørensen via linket nedenfor.

 
Skriv til Ditte Perge Sørensen
1898 Data LCA dokumentation
Data, LCA og dokumentation 
Temagruppen fokuserer på udarbejdelse af roadmap for udvikling af metode til beregning af bygningers klimabelastning. Arbejdet er fordelt på tre arbejdsgrupper, som alle er kommet godt i gang. 
De tre arbejdsgrupper er: 
  • Beregningsmetode og bygningsmodel (Tovholder Steffen Maagaard, MOE) 
  • Implementeringstilgang (Tovholder Amdi Work Schjødt, Arkitema) 
  • Renovering (Tovholder Lau Raffnsøe, DK-GBC) 
Der afholdes statusmøde for arbejdet den 14. december i Industriens Hus.  
Roadmap for udvikling af metode til beregning af bygningers klimabelastning ventes at være færdigt med udgangen af januar 2023. 
 
1899 BR 18

BR18 – Bæredygtighed i bygningsreglementet 

I løbet af efteråret har arbejdsgruppen for BR18 drøftet barrierer i reglementet. I den forbindelse har gruppen set nærmere på de kommende LCA-krav, der træder i kraft 1. januar 2023. Gruppen har bl.a. valgt at indsende en række opmærksomhedspunkter til Bolig- og Planstyrelsen vedr. den nyligt udgivne vejledning, herunder uklarheder om, hvem der kan lave LCA-dokumentet, og hvilke sanktioner der vil være, hvis man ikke foretager en LCA. Arbejdsgruppen har desuden søgt midler til at lave en pilotundersøgelse, der skal beskrive, hvordan reglementet kan virke som en barriere for den grønne omstilling. I den kommende tid vil gruppen udforme en spørgeramme, der i det nye år sendes til udvalgte virksomheder og enkeltpersoner. Målet er at få svar fra en bred repræsentation af byggebranchen. Svarene vil gruppen samle sammen og bruge til at komme med anbefalinger til revision af bygningsreglementet.   
 
Gruppen har repræsentanter fra blandt andre: Danske Arkitektvirksomheder, Arkitektforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Green Building Council, Konstruktørforeningen, Træinformation, Dansk Standard, Københavns Kommune, VELTEK, KL og DBI. 
1900 Bygge og planlov

Arbejdsgruppen vedrørende byggelov og planlov  

Gruppen har søgt og fået midler til at undersøge muligheder og barrierer for mere bæredygtig planlægning i kommunerne. I starten af det nye år vil Marianne Bendixen, arkitekt MAA, interviewe ti kommunale ledere, der enten er plan- og byggechefer eller stadsarkitekter. Interviewene skal primært komme rundt om kommunernes manøvremuligheder; har kommunerne har de rette redskaber og muligheder i byggelov og planlov til at understøtte det bæredygtige byggeri? Hvad oplever de som barriere, og hvad har de af ønsker til forandringer i lovgivningen?  

Resultaterne skal hjælpe arbejdsgruppen til at udforme en række anbefalinger/bud på løsninger, der kan fremme en mere bæredygtig planlægning.  

Gruppen består af repræsentanter fra bl.a. Arkitektforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Green Building Council Denmark, KL, Dansk Standard, Dansk Byplanlaboratorium m.fl.  
 

Kommende møder og arrangementer

13. december 2022
Temagruppe F – Renovering, transformation, drift og porteføljestyring

4. januar 2023

Tovholdermøde

11. januar 2023
 
Strateginetværksmøde
Med mindre andet er angivet er alle billeder med copyright Bygherreforeningen eller Kontraframe.
Billeder: Kontraframe
Grafik: Bygherreforeningen
Strateginetværket for bæredygtigt byggeri

Et netværk af brancheorganisationer, videns- og forskningsinstitutioner og NGO'er
Vil du vide mere om netværket eller en af temagrupperne, kan du kontakte Graves Simonsen på gks@bygherreforeningen.dk


unknown link