UPDATE OM CORONA, GODSTRANSPORT OG GRÆNSEKONTROL
Kære ,

Nu er den dansk-tyske landegrænse lukket i begge retninger for personer uden et anerkendelsesværdigt for­mål. Grænselukningen omfatter dog ikke godstrafikken, der fra dansk side ikke skal kontrolleres og som der­for skal have uhindret adgang.

Som vi forstår det, har der igennem mandagen været kortvarige problemer med at få lastbiler igennem syd­fra. Således har politiet i en periode systematisk tjekket papirer.


Transportministeriet har forsikret os om, at der ”lægges stor vægt på behovet for at opretholde og ikke for­sinke de nødvendige forsyningskæder og Danmarks import og eksport af varer fra og til udlandet. Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport, da den betragtes som et anerken­delsesværdigt formål for indrejse i Danmark. Myndighedsindsatsen ved grænsen tilrettelægges med udgangs­punkt heri”.


Danske Speditører opfordrer medlemsvirksomhederne til at melde ind til os påhvis I oplever forsinkende kontrol eller andre forsinkelser i forbindelse med grænsepassage sydfra.

SYV VIGTIGE TING AT VIDE

Transportministeriet har meddelt os følgende, der er vigtigt for speditører


  1. Alt godstransport er i udgangspunktet undtaget indrejseforbuddet
  2. Både godskørsel for fremmed regning og firmakørsel anses som at have et anerkendelsesværdigt formål, og vil kunne dokumenteres ved fremvisning af fragtbrev.
  3. Der vil som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport. Generelt skal personer, der har et anerkendelsesværdigt formål med deres indrejse i Danmark, kunne godtgøre det anerken­delsesværdige formål. Det kan f.eks. være ved fremvisning af legitimation, sygesikringsbevis, ansæt­telsesbevis, lønseddel eller arbejdskontrakt. Lastbilchauffører vil ydermere kunne fremvise kørekort til lastbil, chaufførbevis og fragtbrev, som yderligere bevis for det anerkendelsesværdige formål med indrejsen i Danmark. For så vidt angår udenlandske varebilschauffører vil de kunne fremvise kørekort og fragtbrev.
  4. En udenlandsk chauffør, der er ansat i en virksomhed etableret i udlandet, og som skal afløse en anden chauffør, skal kunne godtgøre det anerkendelsesværdige formål, og derfor vil det stadig være relevant for ham at kunne fremvise legitimation, ansættelsesbevis i den udenlandske virksomhed og kørekort til lastbil. Og hvis der foreligger bevis eller ordre for den transport, han skal ind i landet for at udføre, vil det også være relevant information at medbringe.
  5. Det vil være tilladt for en tom lastbil at køre ind i Danmark for at hente varer. Som dokumentation vil chaufføren skulle kunne fremvise bevis for transporten, som skal udføres. Ligesom i en normal situation.
  6. Transit med gods gennem Danmark er tilladt. Også hvis lastbilen og chaufføren har været i et land kategoriseret som corona-kritisk. Det vil dog være afgørende, at chaufføren ikke i sit kørselsmønster har planlagt et længere stop eller overnatning på dansk territorium.
  7. Udenlandske lastbiler vil stadig kunne køre cabotage i Danmark. For at kunne køre cabotage skal lastbilen have en indgående international transport til Danmark for at få adgang til at køre med varer internt i Danmark – det er de almindelige cabotage-regler. Og der er tale om et anerkendelsesværdigt formål, hvis lastbilen har bevis for det.

FORMENTLIG UDSIGT TIL UDFORDRINGER VED RETURKØRSEL 
Inden for den seneste tid er en del andre landes grænser blevet lukket. Danske Speditører lægger til grund, at der er bred enighed om, at grænselukningen ikke omfatter godstransport, som er et anerkendelsesværdigt formål. Og at alle grænser som udgangspunkt er åbne over for godstransport, herunder også returkørsel efter dokumenteret godstransport.

Danske Speditører er gjort bekendt med, at der visse steder i Europa er eller forventes at komme udfordrin­ger med at passere grænser, når chauffør og lastbil returnerer til hjemlandet for at holdt langt hvil. 


Danske Speditører opfordrer til, at medlemsvirksomhederne straks kontakter os, hvis der – imod al rimelig forventning – skulle være tale om, at chauffører bliver afvist ved grænseovergange i forbindelse med retur­kørsel efter dokumenteret godstransport.  Kontakt os på HOTLINE@DASP-CORONA.DKGODSTRANSPORT MED FÆRGER
Færgerederier har meddelt, at de som følge af den danske grænselukning kan få svært ved at opretholde det hidtidige antal afgange og den hidtidige drift.


En stor del af deres indtægtsgrundlag på passagersiden falder bort, og fremover vil indtægter fra godsfragt spille en større rolle for dem end hidtil. Nogle færgerederier har omlagt deres rutenet og deres sejlplan – mens andre på visse ruter opretholder den oprindelige sejlplan indtil videre. Danske Speditører vil sikre, at information herom løbende bliver formidlet til medlemskredsen.KORTVARIGE UDFORDRINGER I LUFTHAVNEN OM CHAUFFØRBYTTE
Lørdag eftermiddag blev der efter sigende afvist udenlandske chauffører, der ankom med fly til Københavns lufthavn for at skulle overtage den videre kørsel med lastbiler fra udenlandske chauffører, der skulle hjem. Efter heftig kontakt med diverse danske myndigheder skulle det nu være blevet klart for politiet i Københavns lufthavn, at chauffører, der ankommer til Danmark med det dokumentérbare formål at deltage i godstrans­port, ikke skal afvises og sendes hjem. Det er fortsat muligt for udenlandske chauffører at rejse ind i Danmark for at afløse en chaufførkollega i en udenlandsk bil.


Danske Speditører opfordrer medlemsvirksomhederne til straks at kontakte os, hvis der – imod al rimelig forventning – ved de danske grænser stadig skulle blive afvist chauffører, der skal afløse en chaufførkollega. Kontakt os HOTLINE@DASP-CORONA.DKNØDPAKKE TIL ERHVERVSLIVET – REFUSION FRA FØRSTE SYGEDAG
Regeringen fremsatte fredag den 13. marts en særlov, som vil give arbejdsgivere og selvstændigt
 erhvervs­drivende statslig refusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19. Loven vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar til første januar 2021.


Lovforslaget blev førstebehandlet af Folketinget fredag den 13. marts og vil blive 2. og 3. behandlet tirsdag den 17. marts 2020.


Som reglerne er i dag, har arbejdsgivere pligt til at betale lønudgifter under sygdom eller sygedagpenge i 30 dage – den såkaldte arbejdsgiverperiode. Med lovforslaget suspenderes arbejdsgiverperioden for medarbej­dere, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19, men vil fortsat gælde for personer og lønmod­tagere, som er sygemeldt af anden grund. Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt os på HOT­LINE@DASP-CORONA.DKNØDPAKKE TIL ERHVERVSLIVET – TREPARTSAFTALEN OM 75 PROCENTS LØNTILSKUD
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige at give en hjælpende hånd til de medarbejdere, der er i fare for at miste deres job på grund af corona-udbruddet.

Aftalen er et stort bidrag til, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i fællesskab sikrer, at COVID-19 i mindst muligt omfang rammer danskernes arbejde og levebrød.

Med aftalen sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.


Læs mere om aftalen her: Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere.


Danske Speditører opfordrer medlemsvirksomheder til at være opmærksomme på denne mulighed og gøre brug af den, hvis det er/bliver aktuelt. Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt os på


Venlig hilsen

113 dasp logo pos rgb

Martin Aabak
Adm. Direktør


Telefon: +45 3374 6774 | Mobil: +45 2080 5660
Mail: maa@dasp.dk
 - Besøg www.dasp.dk

Danske Speditører - Børsen - 1217 København K

$$$open$$