UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM GODSTRANSPORT, UGEHVIL OG GRÆNSEPASSAGE

Kære Læser,

Vi er glade for de mange henvendelser, vi får fra medlemsvirksomhederne. På det seneste har hørt fra med­lemsvirksomhederne om reglerne om det regulære ugehvil på min. 45 timer, der skal holdes uden for fører­huset. Udenlandske vognmænd oplever, at de afvises af danske hoteller, når de ringer for at booke et værelse til deres chauffører.

Danske Speditører mener, at dette er et stort problem, og vi arbejder nu politisk for at finde en løsning, hvor chaufføren kan blive i førerhuset under det regulære ugehvil, når dette afholdes i Danmark. 


INDTIL VIDERE SKAL UGEHVILET HOLDES UDEN FOR LASTBILERNE

Indtil andet måtte blive tilkendegivet fra Transportministeriet eller andre myndigheder er det fortsat reg­lerne om, at det regulære ugehvil på min. 45 timer skal afholdes uden for førerhuset, der er gældende.

Vi har dog fra Færdselsstyrelsens modtaget oplysninger om, at Færdselsstyrelsen har instrueret Politiet om, at der ikke skal ske håndhævelse af reglerne om afholdelse af ugehvil i perioden 13. marts - 22. marts kl. 24:00. Dette følger af den midlertidige suspension af reglerne om ugehvil for national godstransport i Danmark, der er indført for at sikre forsyning af føde- og dagligvarer til detailhandlen.

Dette er bekræftet af Færdselsstyrelsens meddelelse af d. 16. marts, hvor det fremgår: "Rigspolitiet og andre relevante myndigheder er orienteret om, at politiet i den pågældende periode ikke skal håndhæve køre- og hviletidsforordningens artikel 8, stk. 6, ligesom Kommissionen den 14. marts 2020 har orienteret de øvrige medlemsstater om den midlertidige undtagelse."

Danske Speditører har bedt Færdselsstyrelsen og Transportministeriet oplyse, om dette også gælder inter­national godstransport og biler, der er i transit gennem Danmark. Vi afventer fortsat svar herpå i skrivende stund.

Det gælder derfor, at frem til den 22. marts kl. 24:00 kan chauffører, der kører national godstransport i Dan­mark, undlade at afholde ugehvil, både reduceret ugehvil og regulært ugehvil. Alle andre køre- og hviletids­regler er uændrede. Afholdes et regulært ugehvil i suspensionsperioden, skal det derfor afholdes uden for førerhuset. Dog er det forventet, at Politiet ikke vil kontrollere for ugehvil frem til den 22. marts kl. 24:00.


VI HAR BEDT OM FLERE MIDLERTIDIGE LEMPELSER
Fredag den 20. marts 2020 blev dagen, hvor den samlede transportbranche – ikke mindst på initiativ af Dan­ske Speditører – opfordrede Transportministeriet til straks at forlænge den midlertidige undtagelse fra køre- og hviletidsforordningen), der ellers står til at udløbe den 22. marts kl. 24.00.

Samtidig har vi bedt Transportministeriet om at udvide ordningen, sådan at også international transport bli­ver omfattet. Dispensationen skal gælde for alle chauffører – særlig vigtigt for udenlandske chauffører i in­ternational godstransport, der oplever svære forhindringer i planlægningen af deres transporter.

Vi har også bedt om en tidsbegrænset dispensation fra forbuddet mod at tilbringe det regulære ugehvil i bilen. Det er sundhedsfagligt begrundet. Dispensationen skal gælde for alle chauffører – særlig vigtigt for udenlandske chauffører i international godstransport, der ikke kan komme hjem eller på hotel. Flere af vores medlemsvirksomheder har oplevet, at udenlandske vognmænd bliver afvist, når de booker hotel og lignende til deres chauffører.

Transportministeriet og Transportministeren er gået i tænkeboks – og vi får snart svaret herfra. Det vil vi selvfølgelig straks dele med jer.


KAPACITETEN ER PRESSET
Ønsket fra den samlede transportbranche om en forlængelse og en udvidelse til også at omfatte den inter­nationale transport er begrundet i, at kapaciteten allerede er presset. Og at der er udsigt til et endnu større pres i fremtiden, hvis der ikke gøres noget.

I kender det fra det daglige arbejde. Situationen på grænsen mellem f.eks. Tyskland og Polen er kaotisk. Kroatien har besluttet ikke at tillade chauffører, der har transiteret en række lande (herunder Tyskland), at komme ind i landet, med mindre de har kroatisk statsborgerskab.

Vi har på vores nye hjemmeside en funktion, der viser de aktuelle ventetider ved udvalgte grænser – se HER.

Også på dette område er det danske transportministerium behjælpelig. Transportministeren siger, at ”høje­ste prioritet er at sikre godstransportens frie bevægelighed”, og transportministeriet vil handle derefter.


HVAD GØR ANDRE EU-LANDE?
Flere af vores medlemsvirksomheder har henvendt sig til os for at høre, hvad andre EU-lande gør. Vi har på vores nye hjemmeside netop lagt et link op til en aktuel oversigt – se HER.


HVAD GØR EU? 
På et videomøde forleden drøftede EU-landenes transportministre forleden udfordringer og muligheder i forbindelse med Coronakrisen. Ministrene drøftede et udspil fra EU-Kommissionen til håndtering af de ind­førte grænserestriktioner – og de enedes bl.a. om vigtigheden af at holde forsyningskæderne intakte – læs HER.


DE FÆLLES ANBEFALINGER FOR GODSHÅNDTERING
Mange af vores medlemsvirksomheder har meldt positivt tilbage på de fælles anbefalinger om at undgå smitte i forbindelse med modtagelse og afsendelse af gods. Har du ikke allerede set anbefalingerne, så findes de HER.

Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$