UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM KØRE- OG HVILETID

Kære Læser,


DEN HELT KORTE VERSION
Transportministeren har netop meddelt, at de midlertidige undtagelser på køre- og hviletidsområdet i for­bindelse med ugehvil forlænges frem til 11. april 2020. Det sker for at forebygge chaufførmangel i forbindelse med Corona-krisen.


Desværre gælder det kun for den nationale transport i Danmark, herunder cabotage. Danske Speditører øn­sker, at også den internationale transport skal omfattes. 


For at dokumentere behovet for også at lade den internationale transport omfatte, beder vi vores medlemsvirksomheder rapportere deres oplevelser om ka­pacitetssituationen ind på vores hjemmeside:GÆLDER ALENE FOR NATIONAL GODSTRANSPORT I DANMARK
Den midlertidige suspension, der nu er forlænget til 11. april 2020, 

gælder reglerne om afholdelse af ugehvil, dvs. de regulære ugehvil på min. 45. timer og de reducerede ugehvil på min. 24 timer. Suspensionen medfø­rer, at det ikke er et krav til chaufføren, at chaufføren afholder ugehvil i suspensionsperioden.

Suspensionen gælder kun for national godstransport i Danmark.  Det gælder både for danske biler og for cabotage – men reglerne omfatter ikke internationale transporter, og de omfatter ikke transitkørsel gennem Danmark.

Reglerne om ugehvil – dvs. afholdelse af de såkaldt regulære ugehvil på mindst 45 timer og reducerede uge­hvil på mindst 24 timer er dog kun sat ud af kraft for al national godstransport i Danmark, herunder cabotage.

Samtidig understreges det, at alle øvrige køre- og hviletidsregler – altså om køretid, afholdelse af pauser og daglig hviletid – skal overholdes.

Du kan læse mere om det HER, hvor der er anvisninger på dansk og udvalgte fremmedsprog om, hvordan vognmænd skal håndtere dokumentationen.


HVORFOR IKKE OGSÅ INTERNATIONAL TRANSPORT?
Danske Speditører beklager, at det heller ikke i denne omgang er lykkedes at få den internationale transport omfattet af undtagelsen. Det har Danske Speditører arbejdet hårdt på. Det vil vi fortsætte med af hensyn til kapaciteten, som vi allerede nu mener er under pres – et pres, der vil vokse i takt med udviklingen af COVID-19.

Til ministeren har Danske Speditører skrevet:

”At den internationale transport ikke skulle være omfattet af undtagelsen, giver ikke nogen mening ud fra et logistiksynspunkt. Det hjælper principielt og praktisk ikke meget kun at lade fravigelsen omfatte den nationale transport, idet udbringning af varer til dansk detailhandel forudsætter international transportka­pacitet til at bringe importvarer frem til de danske lagre og terminaler, hvorfra de transporteres frem til de­tailhandlen. Transportkapaciteten er – og vil blive – så presset som følge af COVID-19, at der vil være behov for en omfat­tende undtagelse indtil situationen har stabiliseret sig.”KAPACITETSPROBLEMER SKAL DOKUMENTERES
Allerede nu oplever vi kapacitetsproblemer. Vi frygter, at de vil vokse i takt med COVID-19.

Det skyldes især at lande som Polen, Slovakiet og Ungarn har indført meget vidtgående grænserestriktioner, der besværliggør eller forhindrer grænsepassage i forbindelse med dokumenteret godstransport.

På vores nye hjemmeside har vi en aktuel oversigt over situationen i andre EU-lande - se HER.

V
ores mål er, at få de danske undtagelser til også at omfatte den internationale transport. Til at dokumentere kapacitetsmangel beder vi derfor vores medlemsvirksomheder melde deres iagttagelser og erfaringer ind på hjemmesiden: WWW.DASP-CORONA.DK/GRÆNSETRAFIK.

På hjemmesiden vil vi også bede vores medlemsvirksomheder melde ind, hvis de oplever udfordringer og flaskehalsproblemer herhjemme eller i udlandet med hensyn til f.eks. parkering og hotelovernatning. Vi ar­bejder nemlig også på en midlertidig ophævelse af bestemmelserne om at chaufførerne skal opholde sig uden for lastbilerne i forbindelse med regulære ugehvil.


ANBEFALINGERNE ER NU OVERSAT TIL RUMÆNSK
Siden vores seneste nyhedsbrev er anbefalingerne fra den meget brede kreds af organisationer blevet over­sat til rumænsk. Nu foreligger anbefalingerne på dansk, engelsk, tysk, polsk og rumænsk HER
Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$