UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM KAPACITET OG KØRE- OG HVILETID

Kære Læser,

Som vi skrev i UPDATE i går søndag, har transportministeren netop forlænget de eksisterende undtagelser på køre- og hviletidsområdet frem til 11. april 2020.

Den midlertidige suspension, der nu er forlænget til 11. april 2020, gælder reglerne om afholdelse af ugehvil, dvs. de regulære ugehvil på min. 45. timer og de reducerede ugehvil på min. 24 timer. Suspensionen medfø­rer, at det ikke er et krav, at chaufføren afholder ugehvil i suspensionsperioden.

Suspensionen gælder kun for national godstransport i Danmark. Det gælder både for danske biler og for cabotage, men reglerne omfatter ikke internationale transporter, og de omfatter ikke transitkørsel gennem Danmark.
 

INTERNATIONAL TRANSPORT ER ENDNU IKKE OMFATTET, MEN DER ER TEGN PÅ, AT DET NOK VIL SKE
Som vi skrev i går, presser Danske Speditører på for at få inkluderet den internationale transport.

Efter et møde i dag med stort set samtlige organisationer på transportområdet og med repræsentanter for Transportministeriet synes der nu at være opbakning til vores ønske om at få den internationale transport inklu­deret i undtagelsen.

Det vil så forhåbentlig føre til, at der på et tidspunkt kommer en officiel udmelding fra Transportministeriet om f.eks. en 30 dages dansk undtagelse om, at man kan undlade ugehvil (såvel det regulære på min. 45 timer og det reducerede på min. 24 timer) også skal gælde for godstransporter, der starter og slutter i forskellige lande. Og for godstransporter, der transiterer Danmark.

Ved dagens møde udtrykte Danske Speditører stor tak til de øvrige organisationer for velvilje til at finde løs­ninger, der kan få såvel den nationale som den internationale logistik til at fungere trods den svære situation.

Den endelige afgørelse er dog transportministerens.

Det er vigtigt at understrege, at det indtil videre dog ubetinget er gældende, at undtagelsen for det ugentlige hvil alene gælder den nationale godstransport i Danmark.
 

HJÆLP OS MED AT DOKUMENTERE EVT. KAPACITETSPROBLEMER OG ANDRE UDFORDRINGER
Uanset om international transport bliver omfattet af den midlertidige danske undtagelse eller ej, har vi brug for en dokumentation af kapacitetssituationen.

Hvordan påvirkes kapaciteten af, at fly- og færgeruter indstilles eller omlægges? Eller af at lande som Polen, Slovakiet og Ungarn har indført meget vidtgående grænserestriktioner, der besværliggør eller forhindrer grænsepassage i forbindelse med dokumenteret godstransport? Alt det har vi brug for dokumentation for.

Vi beder vores medlemsvirksomheder melde deres iagttagelser og erfaringer ind på På hjemmesiden vil vi også bede vores medlemsvirksomheder melde ind, hvis de oplever udfordringer og flaskehalsproblemer herhjemme eller i udlandet med hensyn til f.eks. parkering og hotelovernatning.


I DIN EGEN INTERESSE: STIL SANITÆRE FACILITETER TIL RÅDIGHED FOR CHAUFFØRERNE
På dagens møde med de øvrige organisationer og Transportministeriet kom det også frem, at der går vedva­rende rygter om, at lastbilchauffører mange steder ikke har adgang til sanitære forhold. Det skulle først og fremmest være en udfordring på rastepladser og i forbindelse med opstart og afslutning af godstransport.

Allerførst skal Danske Speditører minde om, at det er i alles interesse, at chauffører får adgang til den nød­vendige sanitet for at undgå smittefare. Derfor er det også i speditionsvirksomhedernes interesse, at chauf­førerne får adgang til sanitet i alle de led af logistikkæden, hvor det er nødvendigt.

Det er først og fremmest nødvendigt hos afsender og modtager af godset, at der er adgang til toilet og hånd­vask. Men det kan også være hos speditøren, at behovet for sanitet kan være nødvendigt at efterkomme på en velgennemtænkt måde. Man kan evt. opstille såkaldte festivaltoiletter på sit område, sådan som den sam­lede branche har anbefalet, se HER.
 

NYTTIGT LINK: OVERBLIK OVER HJÆLPEPAKKER TIL DANSKE VIRKSOMHEDER
Speditionsvirksomheder kan få brug for at gøre brug af de hjælpepakker, som et bredt flertal på Christians­borg har stillet til rådighed. På nedenstående link kan du få et nyttigt overblik over initiativerne HER.
 
Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$