UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM UDTAGELSE FOR UGEHVIL OG OM LØNKOMPENSATION
Kære Læser,


Siden vores UPDATE i går er den officielle meddelelse om undtagelsen fra køre- og hviletidsreglerne for den internationale transport kommet på Færdselsstyrelsens hjemmeside fstyr.dk.

Her er der også er en nyttig beskrivelse af, hvilke dokumentationer, der skal medbringes.

Den midlertidige suspension (26. marts til 11. april) gælder reglerne om afholdelse af ugehvil, dvs. de regu­lære ugehvil på min. 45. timer og de reducerede ugehvil på min. 24 timer.


VORES FAQ FØLGER OP PÅ, HVAD LEMPELSEN BETYDER I PRAKSIS
På den nye hjemmeside giver vi den fulde forklaring på, hvad lempelsen betyder.

Den korte version er, at undtagelsen om ugehvilet (artikel 8, stk. 6) i Danmark betyder, at der midlertidigt ikke er et krav om, at chaufførerne er forpligtet til at afholde ugehvil – hverken det reducerede eller det re­gulære ugehvil. Det er alene ved afholdelsen af det regulære ugehvil, at chaufføren er forpligtet til at holde hvilet uden for førerhuset.

I praksis betyder suspensionen derfor, at chaufføren kan holde kortere hvil gennem hele den midlertidige periode, og chaufføren vil derfor ikke være forpligtet til at holde hvil uden for førerhuset. Holder chauffø­ren dog et regulært ugehvil i suspensionsperioden, skal reglen om afholdelse af hvilet uden for førerhuset selvfølgelig stadig efterleves.
Læs mere på vores FAQ.


EFTER UDLØBET AF PERIODEN FOR DEN MIDLERTIDIGE UNDTAGELSE 
For Danske Speditører er det vigtigt at fremhæve, at når vi har passeret 11. april 2020, skal chaufførerne holde ugehvil igen, og dette ugehvil skal afvikles i overensstemmelse med køre- og hviletidsforordningens artikel 8, stk. 6.

Ugehvilet vil således skulle afholdes i tidsrummet mellem mandag kl. 00.00 og søndag kl. 24.00. Hvor langt og hvornår chaufføren skal afholde sit næste ugehvil vil i øvrigt afhænge af længden af og tidspunktet for chaufførens senest afholdte ugehvil.

Ugehvil, chaufføren har undladt at afholde i perioden for den midlertidige undtagelse, skal ikke kompense­res med tilsvarende hvil efter periodens udløb.

Danske Speditører er meget tilfredse med denne udvikling, der nu fjerner den tvivl, der har været omkring internationale biler og biler i transit gennem Danmark.


HAR DU SPØRGSMÅL, SÅ FØLG MED PÅ FAQ’EN ELLER KONTAKT OS
Har du spørgsmål om, hvorledes reglerne skal fortolkes, når internationale biler kommer fra andre lande, hvor de har kørt under andre midlertidige regler, såsom forlænget daglig køretid, kan du følge med på vo­res FAQ, hvor vi løbende skriver opdateringer i takt med, at vi får svar fra myndighederne på vores spørgsmål.

Indtil videre har Færdselsstyrelsen alene oplyst, at politiet i Danmark løbende er orienteret om de midlerti­dige undtagelser, der indføres i andre lande.

Du er også velkommen til at henvende dig på vores hotline@dasp-corona.dk eller på tlf. 70 13 12 14.

LØNNEDGANG OG LØNKOMPENSATION KAN GODT FORENES 
Flere spørgsmål til Danske Speditørers hotline har gået på, om det er muligt at kombinere en lønnedgang med lønkompensationsordningen i forbindelse med COVID-19.

Danske Speditører kan nu bekræfte, at dette er med i den vedtagne lov af 24. marts 2020.

Det forudsætter, at arbejdsgiveren inden ansøgning til lønkompensationsordningen har indgået en aftale med en lønmodtagerrepræsentant eller med et flertal af de berørte lønmodtagere om lønnedgang på virk­somheden som en konsekvens af COVID-19.

Læs mere på vores FAQ.

Pas godt på jer selv og hinanden!

Har I spørgsmål, hører vi gerne fra jer på 


eller på tlf.

 70 13 12 14
Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$