UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM CORONA OG EU-VEJPAKKE, CABOTAGE OG FORBRUGERTILLID

Kære Læser,

Som vi skrev i UPDATE mandag har Corona-krisen lagt så meget beslag på alles opmærksomhed, at der er risiko for, at andre væsentlige spørgsmål bliver overset. Det gælder for spørgsmålet om Storebælts-rabat­terne og det gælder for en lang række andre sager af betydning for speditørerne.


CORONA OG EU-VEJPAKKEN
Det gælder også for EU-Vejpakken. EU-landenes transportministre (Ministerrådet) har i ly af Corona-situati­onen tilsluttet sig den trilog-aftale om EU-Vejpakken, der blev indgået i december 2019.

Efterfølgende har EU-Kommissionen accepteret Ministerrådets holdning, så Europa-Parlamentet kan
vedtage den endelige tekst ved andenbehandlingen.

Kommissionens opretholder dog sit forbehold om de klimamæssige konsekvenser af punktet i trilog-aftalen om, at lastbilen skal vende hjem mindst hver ottende uge. Læs hele Kommissionens udspil HER

Vi regner med, at EU-Vejpakken kommer på dagsordenen i Europa-Parlamentets transportudvalg i juni 2020 og i det samlede Europa-Parlament i juli 2020.

EU-Vejpakken bliver formentlig vedtaget i juli 2020, men spørgsmålet er, om det bliver med eller uden punktet om lastbilernes returkørsel mindst hver ottende uge.

Holdningen i Danske Speditører er klar. Der er god grund til – ud fra et socialt hensyn – at kræve at chauffø­ren skal vende hjem. Men der er IKKE en fornuftig grund til også at kræve, at det rullende materiel med jævne mellemrum skal køres retur til hjemlandet. Det tjener ikke noget socialt, velfærdsmæssigt formål.

Kørsel med det rullende materiel til hjemlandet vil medføre unødvendig CO2-belastning. En privat tænke­tank har anslået, at EU-reglerne vil føre til 4 millioner tons unødvendig CO2-forurening, se HER.

Det svarer ifølge tænketanken til CO2-forureningen fra tre-fire mellemstore kulfyrede kraftværket om året. Hvis dette skøn er korrekt, skal det ifølge Danske Speditører føre til, at kravet om returkørsel skal vurderes på ny!

Flere har spurgt, hvornår EU-Vejpakken vil træde i kraft. Svaret er, at det meste af EU-Vejpakken træder i kraft 18 måneder efter den endelige EU-vedtagelse. Det betyder, at vedtages EU-Vejpakken endeligt i juli 2020, træder det meste af den i kraft i første kvartal 2022.

Kun den del, der handler om køre- og hviletid (dog med undtagelse af visse af reglerne om takografer), træ­der i kraft 20 dage efter den endelige EU-godkendelse og den efterfølgende offentliggørelse.
 

CORONA OG DANSK OVERENSKOMSTLØN VED CABOTAGE
Officielt er det stadig den danske regerings plan at fremsætte og få vedtaget lovgivningen om dansk over­enskomstløn ved cabotage, inden folketinget går på sommerferie.

Danske Speditører er meget kritisk indstillet over for dette initiativ. Det kan du læse mere om nedenfor.

3F-Transport omskriver fakta, Transporttidende.dk fredag den 7. februar 2020, se HER.

Speditører: Skræmmekampagne har ført til aftale om cabotage, Altinget.dk, torsdag den 6. februar 2020, se HER.

Besk speditørkritik, Transporttidende.dk torsdag den 16. januar 2020, se HER.


Speditører: Modstand mod EU-mindsteløn hviler på tyndt grundlag, Altinget.dk tirsdag den 14. januar 2020, se HER.

Det nye er, at flere og flere har stillet spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt og forsvarligt at haste en så omfattende, kompleks og indgribende lovgivning igennem på denne side af sommerferien, når Corona-situ­ationen er så bebyrdende.
 
Sagt på en anden måde, er det ikke sikkert, at det danske folketing populært sagt inden sommerferien får overskud til at behandle et så omfattende lovkompleks, som Danske Speditører og andre gode kræfter of­fentligt har rejst så mange berettigede spørgsmål om og indvendinger til.
 

MARKEDSANALYSE: FORBRUGERTILLIDEN ER HELT I BUND
Fra dagens mange aktuelle Corona-nyheder slutter vi af med den mest relevante for speditørernes fremti­dige markedssituation: Forbrugertilliden er på det laveste niveau i 8 år. Læs mere HER.
Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$