UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM NYE VILKÅR FOR VEJGODS-TRANSPORTEN, MARKEDSANALYSE OG 
NYE PRODUKTER TIL MEDLEMMERNE 


Sundhedskrisen i forbindelse med Covid-19 er nu kommet under kontrol herhjemme. Den økonomiske krise har formentlig toppet. Men der er lange udsigter til en tilbagevenden til en stabil positiv økonomisk vækst, sådan som vi har været vant til det de seneste år.

Samtidig er der udsigt til markant ændrede betingelser for vejgodstransporten. Og til at Danske Speditører snart lancerer nye tilbud til medlemsvirksomhederne inden for bl.a. håndtering af debitorer og HR-jura.EUROPA-PARLAMENTETS TRANSPORTUDVALG VEDTAGER EU-VEJPAKKEN UDEN ÆNDRINGER
Europa-Parlamentets transportudvalg har vedtaget EU-Vejpakken uden ændringer i forhold til den tekst, som der var enighed om i december 2019. Nu mangler kun den endelige vedtagelse i Europa-Parlamentets plenarforsamling i juli 2020.

Det meste af EU-Vejpakken vil træde i kraft 18 måneder efter den endelige EU-vedtagelse og den efterfølgende offentliggørelse. Det betyder, at vedtages og offentliggøres EU-Vejpakken endeligt i sommeren 2020, træder det meste af den i kraft i første kvartal 2022.

Kun den del, der handler om køre- og hviletid (dog med undtagelse af visse af reglerne om takografer), træ­der i kraft 20 dage efter den endelige EU-godkendelse og den efterfølgende offentliggørelse. Det vil tidligst kunne ske i august 2020 – afhængigt af tidspunktet for den endelige offentliggørelse.

Læs mere HER.

Sammen med en række andre organisationer hilser Danske Speditører EU-Vejpakken velkommen, men ærgrer sig over, at punktet om lastbilernes tilbagevenden til hjemlandet stadig er med.

Læs mere HER.STORT FLERTAL FOR ”DANSK VEJPAKKE”
Tre af Folketingets partier stemte Imod ved 3. behandlingen i Folketinget af L 185, som ændrer godskørselsloven og udstationeringsloven. L 185 gennemfører den politiske aftale om dansk løn til udenlandske chauffører, der udfører cabotagekørsel med lastbil eller bus, samt vejdelen af en kombineret transport i Danmark.

Den nye lov forventes at træde i kraft 1. januar 2021.

Læs mere HER.

Mens Danske Speditører overvejende er positivt indstillet over for EU-Vejpakken, er vi til gengæld lodret modstander af L 185. Vi havde foretrukket rene EU-løsninger, der f.eks. kunne have sikret en effektiv lønmæssig bund under chaufførlønningerne i hele EU-området.

Vores modstand kan du læse mere om her:

- Speditører: Skræmmekampagne har ført til aftale om cabotage, Altinget.dk, torsdag den 6. februar 2020, se HER

- Speditører: Modstand mod EU-mindsteløn hviler på tyndt grundlag, Altinget.dk tirsdag den 14. januar 2020, se HERMØDE I KOORDINATIONSUDVALG MED PRÆSENTATION AF NYE PRODUKTER TIL MEDLEMMERNE
På det seneste møde i Koordinationsudvalget under Danske Speditører fortalte relationschef Jakob Størling forleden, at brancheforeningen nu næsten er klar til at gå ind i Corona-beredskabets fase III.

Hovedelementerne, som der skønnes at være/blive behov for i medlemskredsen, er:
  • Assistance vedr. debitorer (konkursbehandling, debitorregister, kreditvurdering, debitorforsikring og inkasso)

  • HR-juridisk rådgivning (Generel HR-hotline og ansættelsesretlig assistance).
Koordinationsudvalgets medlemmer roste de første faser i brancheforeningens Corona-beredskab, og der var enighed om, at assistance vedr. debitorer og HR-juridisk rådgivning er en rigtig prioritering i fase III.

Dele af koncepter for assistance vedr. debitorer forventes at være klar inden 1. juli 2020.MØDE I KOORDINATIONSUDVALG MED MARKEDSANALYSE PÅ DAGSORDENEN: BUNDEN ER NÅET!
På samme møde i Koordinationsmøde bidrog cheføkonomen i Jyske Bank med en oversigt, der viser, at bunden i den økonomiske krise i kølvandet på Covid-19 nu er nået.

Jyske Banks skøn er, at den danske BNP-vækst, der har ligget på 2.0 procent til 2,4 procent de seneste år, vil blive negativ i 2020. Bankens skøn er præget af stor usikkerhed, men banken mener, at den danske BNP-udvikling i 2020 bliver mellem minus 3 og minus 7 procent.

BNP-udviklingen for hele euro-området bliver efter bankens opfattelse i 2020 mellem minus 7 og minus 11 procent.

For øvrige markeder er forventningen til 2020:
  • For USA’s vedkommende minus 4 til minus 9 procent.
  • Tyskland: minus 5 til 9 minus procent.
  • Storbritannien: minus 8 til 12 minus procent.
  • Sverige: minus 4 til 8 minus procent
  • Norge: minus 5 til 9 minus procent.
  • Kina: minus 2 til plus 2 procent. 
I 2022 vil der igen være positiv BNP-vækst i alle disse markeder.BREXIT-OVERGANGSPERIODE FORLÆNGES IKKE  

Den britiske regering har formelt meddelt EU, at Brexit-overgangsperioden ikke forlænges ud over 31. december 2020.

Det betyder, at der fra 1. januar 2021 sker et brud mellem EU og Storbritannien – og det betyder en række nye vilkår for samhandel med Storbritannien.

På det seneste har EU skrevet en række nyttige anbefalinger om, hvordan man på udvalgte områder forbereder sig bedst muligt til, at overgangsperioden slutter: Læs mere HER.HJÆLPEPAKKER FORLÆNGES, MEN AFVIKLES EFTERFØLGENDE
Du har nok læst i pressen, at nogle af Hjælpepakkerne forlænges kortvarigt, men efterfølgende afvikles. Det kan du læse mere om HER  hvor der også kan ansøges.

Særligt er der nok usikkerhed om lønkompensationsordningen, som man på nuværende tidspunkt kan søge om at få del i frem til og med 8. juli 2020. Og på et senere tidspunkt kan man også søge om at få del i den absolutte sidste forlængelse frem til og med 29. august 2020.

Forlængelsen er dog betinget af, at din virksomhed allerede har en godkendt ansøgning om lønkompensation.

Mere kan du få at vide, hvis du skriver til hotline@dasp-corona.dk eller ringer på eller ringer på 70 13 12 14.SÅDAN HÅNDTERER DU MEDARBEJDERE, DER VIL SYDPÅ I SOMMERFERIEN
Mange virksomheder har medarbejdere, der vil tilbringe deres sommerferie i andre lande end Tyskland, Norge og Island. Altså andre end de tre lande, der fra 15. juni 2020 har skiftet farve fra orange til gul i rejsevejledningen på det danske Udenrigsministeriums hjemmeside.

Læs mere HER.

Danske Speditører anbefaler:

- Normalt bør virksomheden ikke blande sig i, hvor medarbejderne rejser hen på ferie. På grund af den ekstraordinære situation, og den øgede smittefare, er det vigtigt, at medarbejdere ikke udsætter alle på arbejdspladsen for smittefare, på grund af deres ferieplaner.

- Gør medarbejderne via interne retningslinjer opmærksom på, at hvis man trods udenrigsministeriets anbefalinger rejser til orange lande, anbefales man at gå i 14 dages karantæne efter hjemkomsten.

- I forbindelse med udarbejdelse af de interne retningslinjer bør virksomheder gøre det klart for medarbejderne, hvilken konsekvens udrejse til ikke-anbefalede destinationer vil få, for eksempel bortvisning, opsigelse eller ulønnet karantæne.

- Hvis medarbejderen følger retningslinjerne og går i 14 dages karantæne, og denne karantæne rækker udover ferien, vil virksomheden kunne betragte det som ulovligt fravær.

- Det samme vil være tilfældet, hvis medarbejderen er nødt til at blive hjemme fra arbejdet efter ferien, fordi børnene er sat i karantæne af skolen i overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer.

- Hvis en medarbejder alligevel forsøger at møde på arbejde og ignorerer kravet om selvisolation, kan virksomheden afvise den pågældende i at møde på jobbet.

- Den manglende evne til at møde på arbejde, som er selvforskyldt, kunne behandles som ulovligt fravær og i yderste konsekvens, som en grov misligholdelse, og efter omstændighederne opsigelses- eller bortvisningsgrund. Alternativt vil virksomheden kunne overveje at betragte fraværet som ulønnet fravær.

Som i alle andre tilfælde, hvor det handler om misligholdelse, vil det have betydning, om virksomheden har informeret medarbejderen tilstrækkeligt klart om de interne retningslinjer.

Mere kan du få at vide, hvis du skriver til hotline@dasp-corona.dk eller ringer til 70 13 12 14.
Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$