Collaborate with Chile!, Launch of STINT Internationalisation Index 2022, EUGLOH Week @ LU 2022, and more...  Web version
178 LU SE stand 100

EXTERNA RELATIONER

2022 | 19 maj – 19 May
I nyhetsbrevet:
 • Samarbeta med Chile!
 • Launch of STINT Internationalisation Index 2022
 • Lärarmobilitet med Erasmus+ sommar 2022
 • EUGLOH Week @ LU 2022
 • Personalfortbildning med Erasmus+ sommar 2022
 • Medel för indo-nordiska samarbeten - ansökan öppen
 • EUGLOH - Join our events!
 • Frömedel för sino-nordiska forskningssamarbeten - ansökan öppen
 • EUA Webinar: "What next for global higher education?"
 • Webbinarium om samarbete med Ryssland
 • Intresserad av att utveckla samarbete med södra Afrika?
 • STINT – aktuella utlysningar
 • Internationella möjligheter för doktorander
 • Kriget i Ukraina – information för medarbetare
 • iMotion – hitta din Staff Training Week
 • Universitas 21 – nyheter
 • LERU – nyheter
Skrolla ner och läs nyheten.
In this newsletter:
 • Collaborate with Chile!
 • Launch of STINT Internationalisation Index 2022
 • Teaching staff mobility with Erasmus+ summer 2022
 • EUGLOH Week @ LU 2022
 • Staff training with Erasmus+ summer 2022
 • Indo-Nordic collaboration grants - Call is open
 • EUGLOH - Join our events!
 • Seed funding for Sino-Nordic research collaboration - Call is open
 • EUA Webinar: "What next for global higher education?"
 • Webinar on cooperation with Russia
 • Interested in developing collaboration with southern Africa?
 • STINT – Current calls
 • International opportunities for doctoral students
 • The war in Ukraine – information for staff
 • iMotion – find your Staff Training Week
 • Universitas 21 – news
 • LERU – news
Scroll down and read the news.
Samarbeta med Chile!
Delta i forumet Reconnecting for a Sustainable Future i Punta Arenas i Chile 7-11 november 2022.

Efter ett ofrivilligt stopp på grund av coronapandemin återupptar ACCESS (Academic Collaboration Chile Sweden) sina aktiviteter. LU erbjuder möjligheten för doktorander, lärare och forskare från alla ämnes-områden att delta i årets forum som består av 13 olika forskningsspår s.k. ”Research themes”.  

Välkommen med din ansökan om resebidrag och deltagande via detta formulär.

Mer information om LU:s arbete med ACCESS hittar du på Medarbetarwebben
Collaborate with Chile!
Join the Forum Reconnecting for a Sustainable Future in Punta Arenas in Chile 7-11 November 2022.

After an involuntary stop due to the corona pandemic, ACCESS (Academic Collaboration Chile Sweden) resumes its activities. LU offers the opportunity for doctoral students, teachers, and researchers from all subject areas to participate in this year's forum, which consists of 13 different research tracks, so-called "Research themes".

Welcome with your application for travel allowance and participation via this form.

More information about LU's work with ACCESS can be found on the Staff Pages
Launch of STINT Internationalisation Index 2022
Time: Wednesday 25 May 2022 at 14:00-16:00 (CEST)
Location: Online via Microsoft Teams.
Registration deadline: 20 May

New results for STINT Internationalisation Index are presented. How has the pandemic influenced the internationalisation at the Swedish higher education institutions? At the hybrid seminar, Dr. Sonia Feigenbaum, will deliver a keynote about the development of comprehensive internationalisation at The University of Texas at Austin.

Since 2012, STINT Internationalisation Index shows how international Swedish higher education institutions are, based on a number of factors such as research, the international mobility of students and staff, and teaching offered in languages other than Swedish. The Index includes the 28 higher education institutions with substantial research volumes and is updated annually.

Link to more information and registration

Lärarmobilitet med Erasmus+ sommar 2022
Om du planerar att söka Erasmus+ medel för lärar-mobilitet under sommaren i Europa måste du lämna in din ansökan senast den 3 juni för att medel ska hinna beviljas före semesterperioden.

Mer information och länk till ansökan hittar du på Medarbetarwebben
Teaching staff mobility with Erasmus+ summer 2022
If you plan to apply for Erasmus+ funding for teaching staff mobility during the summer in Europe, you must submit your application by 3 June for funding to be granted before the holiday period.

More information and a link to the application can be found on the Staff Pages
EUGLOH Week @ LU 2022
4886 EUGLOH group photo mindre
Starting out with an online webinar and parallel workshops on 5 different topics, the in-person EUGLOH Week continued with seminars, workshops and job shadowing for EUGLOH staff at Lund University on 9-12 May.

For more information about EUGLOH Week 2022, please contact eugloh@er.lu.se

For more information about the EUGLOH Alliance, please visit www.eugloh.eu

Personalfortbildning med Erasmus+ sommar 2022
Om du planerar att söka Erasmus+ medel för personalfortbildning under sommaren i Europa måste du lämna in din ansökan senast den 31 maj för att medel ska hinna beviljas före semesterperioden.

Mer information och länk till ansökan hittar du på Medarbetarwebben
Staff training with Erasmus+ summer 2022
If you plan to apply for Erasmus+ funding for staff training during the summer in Europe, you must submit your application by 31 May for funding to be granted before the holiday period.

More information and a link to the application can be found on the Staff Pages
Medel för indo-nordiska samarbeten – ansökan öppen
Nordic Centre in India (NCI) utlyser medel för samarbete mellan de nordiska medlemsuniversiteten och indiska lärosäten. Aktiviteterna kan omfatta forskningsprojekt, konferenser, workshops, nätverksaktiviteter samt stöd för resor som planeras från vintern 2022 fram till november 2023.

NCI ställer 10 000 euro till förfogande. Ansökningar kan finansieras med upp till 5 000 euro per projekt. Sökande ska vara doktorander eller forskare anställda vid nordiska medlemsuniversitet.

Ansökningsperiod: 20 maj – 30 augusti 2022

Mer information, ansökningsvillkor och ansökningsformulär finns på NCI:s webbplats

Ytterligare information om Nordic Centre in India på Medarbetarwebben
Indo-Nordic collaboration grants – Call is open
The Nordic Centre in India (NCI) announces funding for co-operation between the Nordic member universities and Indian universities. The activities can include research projects, conferences, workshops, networking activities and support for travel planned to be carried out from the winter of 2022 until November 2023.

NCI is making available EUR 10 000. Applications can be funded with up to EUR 5 000 per project. Applicants must be doctoral level researchers and above, employed at NCI member universities.

Application period: 20 May – 30 August 2022

More information, Terms of Reference and application form is found on the NCI website

More information about the Nordic Centre in India on the Staff Pages
4888 Banner220517
Frömedel för sino-nordiska forskningssamarbeten – ansökan öppen
Vill du förbereda ett forskningsprojekt och skriva en ansökan för ett större externt anslag i samarbete med nordiska och kinesiska forskare? Ansökan är nu öppen för Nordic Centre Planning Grant, tre eller fyra planeringsbidrag om vardera 10 000 euro för projekt inom Nordic Centres fyra tvärvetenskapliga tematiska fokusområden:
 • Sino-nordiska perspektiv
 • Hållbar utveckling
 • Digitalisering och teknik
 • Hälsa och välfärd
Syftet är att stödja utvecklingen av starka och strategiska forsknings- och innovationspartnerskap mellan nordiska och kinesiska universitet, samt att ge forskare från universitet som är medlemmar i Nordic Centre-samarbetet bättre möjligheter att förbereda sig för större gemensamma forskningsprojekt och skriva förslag på större externa forskningsanslag.

Ansökningsperiod: 15 mars – 1 oktober 2022

Bidraget är ett engångsbelopp på 10 000 euro per projekt. Medlen kan användas för kostnader relaterade till förberedelsearbete för ansökan för ett större externt anslag såsom lönekostnader för att möjliggöra arbetstid för att förbereda ansökan, kostnader för pilotstudier, resor, möten eller andra kostnader för att förbereda projektet och bygga upp partnerskapsstrukturen.

Mer information, ansökningsvillkor och ansökningsformulär finns på Nordic Centres webbplats

Frågor? Vänligen kontakta funding@nordiccentre.net

Ytterligare information om Nordic Centre vid Fudan University på Medarbetarwebben
Seed funding for Sino-Nordic research collaboration – Call is open
Do you want to prepare a research project and write a proposal for a major external grant, in cooperation with Nordic and Chinese researchers? Application is now open for the Nordic Centre Planning Grant, three or four planning grants of EUR 10 000 each for projects within the Nordic Centre’s four interdisciplinary thematic focus areas:
 • Sino-Nordic perspectives
 • Sustainable development
 • Digitalization and technology
 • Health and welfare
The purpose is to support the development of strong and strategic research and innovation partnerships between Nordic and Chinese universities, and to give researchers from the Nordic Centre member institutions better opportunities to prepare for larger joint research projects and write proposals for major external research grants.

Application period: 15 March – 1 October 2022

The grant is a lump sum of EUR 10 000 per project. The funds may be used for costs related to the project application development such as salary costs creating focused time to prepare the application, pilot study costs, travel, meetings, or other costs for preparing the project and build the partnership structure.

More information, Terms of Reference and application form is found on the NC website

Questions? Please contact funding@nordiccentre.net 

More information about the Nordic Centre at Fudan University in Shanghai on the Staff Pages
EUA Webinar: “What next for global higher education?”
14 June 16:00 CEST

In late May 2022, governments and universities from around the world will meet in Barcelona for the UNESCO World Higher Education Conference. This event aims to set out the global vision for higher education and higher education policies until 2030. The webinar will look at trends and ambitions for global higher education for the next decade, discussing how institutions and countries can work together for the benefit of a global knowledge community.

Link to more information and registration on the EUA website
Webbinarium om samarbete med Ryssland
Den 23 maj kl 14.00 arrangeras ett webbinarium om förutsättningar för akademiskt samarbete med Ryssland före, under och efter invasionen av Ukraina.

Länk till registrering och mer information  
Webinar on cooperation with Russia
On 23 May at 14:00, a webinar will be arranged on conditions for academic cooperation with Russia before, during and after the invasion of Ukraine.

Link to registration and information 
Intresserad av att utveckla samarbete med södra Afrika?
Lunds universitet ledigkungör 6 resebidrag om upp till 25 000 kr för deltagande i SANORD:s konferens i Sydafrika 5–7 december 2022.

Sista dag för ansökan är 15 juni.

Mer information finns på Medarbetswebben
Interested in developing collaboration with southern Africa?
Lund University is now offering 6 travel grants for participation at the SANORD Annual Conference in South Africa 5–7 December 2022.

Deadline for application is 15 June.

More information is available on the Staff Pages
STINT – aktuella utlysningar
Initiation Grants

Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer.

Mer information om programmet samt länk till ansökningsportalen
STINT – Current calls
Initiation Grants

Initiation grants are given for the implementation of short-term projects targeting the building of new and strategically interesting international relationships.

More information about the programme and link to the application system
Internationella möjligheter för doktorander
Registrera dig på Canvas-sidan!

På Canvas-sidan ”International Opportunities for Doctoral Students at LU” får du information om internationella möjligheter så som webbinarier, resestipendier och tävlingar, som är tillgängliga för doktorander vid Lunds universitet. Nya aktiviteter kommer att publiceras under terminens gång.

Registrera dig genom att logga in i Canvas. Glöm inte att slå på notiserna för att få uppdateringar om nya aktiviteter!

Har du frågor? Kontakta isabelle.nilsson@er.lu.se
International opportunities for doctoral students
Register on the Canvas page!

On the “International Opportunities for Doctoral Students at LU” Canvas page, you can learn about global opportunities for Lund University doctoral students, such as webinars, travel scholarships and competitions. Updates will be published throughout the semester.

Register by logging in to Canvas. Do not forget to turn on the notifications to receive live updates!

If you have any questions, contact isabelle.nilsson@er.lu.se
Kriget i Ukraina
Information för medarbetare

Håll dig uppdaterad på Medarbetarwebben
The war in Ukraine
Information for staff

Keep yourself updated on the Staff Pages
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information om kommande International Staff Weeks
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information about upcoming International Staff Weeks
Universitas 21
Nyheter från nätverket
Universitas 21
News from the network
LERU
Nyheter från nätverket
LERU
News from the network
Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet från Externa relationer skickas ut varannan vecka under terminstid och informerar om aktuella aktiviteter inom området internationalisering vid Lunds universitet, samt på nationell och internationell nivå.

Kontakt: carina.holmberg_pousette@er.lu.se

About the newsletter
The newsletter from External Relations is distributed every second week during the semester. It will provide you with information on current activities within internationalisation at Lund University as well as on a national and international level.

Contact: carina.holmberg_pousette@er.lu.se
Registrera / Avregistrera
Subscribe / Unsubscribe
$$$open$$