Nyhetsbrev om forskning & evenemang inom hållbar utveckling vid Lunds universitet Webbversion
#8 2017 
Välkommen till nyhetsbrevet med hållbarhetsnyheter från Lunds universitet som kommer en gång i månaden. Här presenteras forskningsnyheter och aktuella event med koppling till hållbarhetsområdet där Lunds universitet medverkar. Har du frågor eller idéer kontakta gärna nyhetsbrevets redaktör Nina Nordh vid Lunds universitets Hållbarhetsforum. Nästa nyhetsbrev kommer första veckan i februari 2018.
Welcome to our monthly newsletter with sustainability news from Lund University. The newsletter presents research news and events from Lund University. Do you have questions or ideas, please contact the editor of the newsletter, Nina Nordh at Lund University Sustainability Forum. The next newsletter will come in the beginning of February 2018.

Hållbarhetsveckan i Lund 23 till 28 april 2018
Alla organisationer, företag, offentlig verksamhet och privatpersoner är välkomna att anordna arrangemang på temat hålbarhet under Hållbarhetsveckan. Följ arbetet med nästa års Hållbarhetsvecka 23 till 28 april i Lund på Hållbarhetsforums hemsida och Facebooksida. Har du frågor, kontakta  projektledare Jenny Hansson vid Hållbarhetsforum.

Vi hoppas på många spännande arrangemang precis som vid Hållbarhetsveckan 2017. Av Hållbarhetsforums egna arrangemang nästa år kan särskilt nämnas en inspirerande workshop den 24 april 2018 på temat; Sustainable Consumption: Social and Environmental Justice. Den genomförs tillsammans med antal olika samarbetspartners inom och utom universitetet. Mer information kommer i januari.
Aktuellt om forskning kring hållbarhet från Lunds universitet

Oväntat stora näringsförluster vid skogsbränder
En omfattande internationell forskningsstudie har sammanställt brandexperiment världen över. Från Lunds universitet har Anders Ahlström och Lars Nieradzik vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap respektive Centrum för miljö- och klimatforskning medverkat. De konstaterar att studien ger värdefulla insikter i hur bränder påverkar såväl vegetation som lagring av kol och näringsämnen i marken. Sådan kunskap är viktig exempelvis när man ska försöka förutspå hur klimatförändringar på olika sätt kan komma att påverka naturen i framtiden. Läs vidare

Prestigious ERC grant awarded to Oksana Mont
Oksana Mont, who is professor of sustainable consumption at the IIIEE, has been awarded ERC funding for the research programme Urban Sharing: Sustainability and Institutionalisation Pathways. The programme focuses on the sharing economy in urban environments, sustainability and institutionalisation processes. Read more


Kunskapsöversyn om ekosystembaserad klimatanpassning

En nyutkommen publikation från Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) beskriver hur ekosystembaserad klimatanpassning förhåller sig till andra näraliggande begrepp och ger exempel på hur ekosystembaserad klimatanpassning används i olika miljöer.
– En fördel med ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder som ofta lyfts fram är att de utöver klimatanpassning också bidrar till andra värden, som en ökad biologisk mångfald, rekreation och estetiskt tilltalande miljöer, berättar Helena Hanson som är en av syntesens författare. Läs mer

Consequences of Biofuels on Land-Use must be Considered to a Greater Extent
Sara Brogard and David Harnesk at  Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) are researching how EU regulations on biofuels, in the form of the Renewable Energy Directive of 2009, have affected stakeholders that produce and distribute biomass in Sweden and Europe. Read more

EU:s jordbrukspolitik behöver moderniseras
Den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU behöver moderniseras för att effektivt bidra till ett hållbart jordbruk i Europa. Flera av de åtgärder som nu berättigar till stöd har liten eller ingen avsedd effekt. Det visar en kunskapssammanställning som genomförts av forskare från bland annat Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC). Läs mer

EU-stöd till jordbruket ger en ökad miljöbelastning
Förra året betalades över 400 miljarder kronor ut i direktstöd till det europeiska jordbruket, varav och sex miljarder gick till det svenska. Jordbrukspolitiken är dock dålig på att leverera det EU-medborgarna betalar för. Det visar forskare från AgriFood Economics Centre och Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) i en ny rapport.
– Kraven tar exempelvis inte tillräcklig hänsyn till att miljöproblematiken varierar från plats till plats, konstaterar Torbjörn Jansson, forskare vid AgriFood. Läs vidare

Åkermark som kolsänka
Lovisa Björnsson har tillsammans med Thomas Prade (SLU Alnarp) och Thomas Kätterer (SLU Uppsala) publicerat en studie med fokus på hur markkolshalterna kan förbättras i en spannmålsdominerad växtföljd. En sådan kombinerad produktion av energi- och livsmedel/fodergrödor kopplad till biogasproduktion och återföring av biogödsel skulle ha mycket goda effekter på både markkolsuppbyggnad och minskning av växthusgasemissioner. Läs mer

Mutually Beneficial Engagement between Local Communities and Large Scale Investors
Are there ways in which local communities can benefit from hosting large-scale land investments? This question forms the basis for a project on land in Africa, in which LUCSUS researcher Genesis T. Yengoh is involved. Read more

The impact of myths on environmental policy in America and an exploration of pest management in Uganda
Three female researchers at LUCSUS have secured funding from Formas for two research projects, one on myths and environmental policy in America, and one on pest management and environmental justice in Uganda. The projects will start in 2018 and run for three years. Read more

LUCSUS-forskare antagen till ledarskapsprogram kopplat till globala målen
SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) har antagit åtta forskare som SIGHT Fellows till sitt nya ledarskapsprogram i global hälsa. Genom det nya Fellows-programmet vill SIGHT aktivt bidra till att utveckla ledare över sektorsgränser för att bidra till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål (SDGs) enligt Agenda 2030. Läs vidare

EU-miljoner till lundabiologers feromonfabrik
Ett samarbetsprojekt mellan fem europeiska universitet och fyra företag, varav ett i USA, siktar på att massproducera insektsferomoner på biologisk väg. Målet är att billiga och miljövänliga feromoner ska ersätta giftiga bekämpningsmedel i kampen mot skadeinsekter inom jord- och skogsbruk. Christer Löfstedt vid biologiska institutionen i Lund får nu över tolv miljoner kronor i projektanslag. Läs mer

Varmare klimat förändrar Skånes flora
En kartläggning av den vilda floran i Skåne visar att 57 arter ökar och 177 arter minskar signifikant. Ett allt varmare klimat och förändringar i jordbruket lyfts fram som orsaker. Läs mer

Arter i norr mer utsatta för klimatförändringar
För första gången lägger forskare fram hypotesen att djur som lever i klimatzoner på behörigt avstånd från såväl polerna som tropikerna har störst nytta av att kunna acklimatisera sig till förändringar i klimatet. Resultaten går på tvärs med tidigare forskning på området. Läs mer

Riklig pollinering ger bättre jordgubbsskörd
Pollineringen har större betydelse för jordgubbars tillväxt än vad man tidigare trott. En riklig pollinering ger bättre jordgubbsskörd med jordgubbar som växer snabbare och väger mer. Det visar en nyligen publicerad studie från Lunds universitet.

– En rik biologisk mångfald, med många olika pollinerande insekter, kan därför gynna jordgubbsodling och odling av andra insektspollinerade grödor, säger Lina Herbertsson som nyligen disputerade vid Centrum för miljö- och klimatforskning. Läs hela artikeln här

Från betongstäder till svampstäder
Att komma till rätta med hur städer bör hantera den ökande översvämningsrisken – till följd av ökade havsnivåer och fler hårdgjorda ytor – är en komplex historia. Därför arrangerar vattenforskare en konferens som samlar forskare och andra experter från Sverige och särskilt drabbade länder som Kina, Holland och Bangladesh. Läs vidare i en artikel från LUM nr 8/2017 och i artikeln Översvämningskonferens: Så kan betongstäder bli svampstäder

Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan  – Hållbarhetens utmaningar nu och i framtiden  
Under senare delen av november gavs en stor internationell två-dagars-konferens om hållbarhet på Ekonomihögskolan, SUBREA (SUstainable Business, Reporting and Assurance), som leddes av Susanne Arvidsson, forskare och docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan. Konferensen samlade hållbarhetsexperter från universitet och näringsliv i Sverige samt från bl.a. USA, Belgien, England, Nederländerna och Danmark. Nu lever nätverket SUBREA vidare och kommer att fortsätta diskussionerna om utmaningar och framtida behov då det gäller hållbarhet inom näringsliv, myndigheter och akademi. Läs vidare

Lessons in Sweden on sustainable business

In the Conversation Susanne Arvidsson, Associate professor in Accounting and Finance, Lund University writes about her research on sustainability reporting in Swedish companies. Read more.

Mutor eller gåvor – var går gränsen?
Ökar mutorna i Sverige och var går gränsen mellan gåvor och mutor – inte bara juridiskt utan även socialt och kulturellt. Läs en intervju med sociologerna Malin Åkerström och David Wästerfors forskar om mutor och gåvor.

Pågår en revolution uppifrån i Saudi?
I början av november anklagades 200 saudiska prinsar, höga företagsledare och andra dignitärer för korruption och sattes i hotellarrest. Saudiska företag moderniseras och landets kvinnor ska få köra bil. Mellanösternforskaren Torsten Janson kommenterar utvecklingen i landet och vilka troliga effekter den kan få för regionen. Läs vidare

Ny lärobok om kollektivtrafik från bl.a. K2

”Kollektivtrafik - utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter” är en lärobok i kollektivtrafik som nu ges ut i en fjärde utgåva. Boken ges ut av K2 och norska Statens vegvesen i samarbete med Urbanet Analyse och ger en bred genomgång av svensk, norsk och internationell forskning kring hur kollektivtrafiken kan öka sin konkurrenskraft. Läs mer och ladda ned den digitala versionen 

Kommande tre års forskningssatsningar på K2
K2 satsar nära 30 miljoner kronor under tre år på ny kollektivtrafikforskning, bl.a. med fokus på social hållbarhet, marknadsföring och nya digitala tjänster inom smart mobilitet. Läs vidare

ICOS Sweden: How does the emission of airborne particles affect the climate?
Recently two projects have received grants to investigate how the reactive hydrocarbons and released from Swedish spruce forests and atmospheric particles affect our climate. The first project is a grant from FORMAS given to Professor Janne Rinne who will do measurements at ICOS Sweden sites Hyltemossa and Norunda, whilst the second grant is given to ACTRIS to install measurement equipment at the ICOS Sweden site Hyltemossa. ICOS - Integrated Carbon Observation System - is a European research infrastructure for observing and understanding the greenhouse gas balance of Europe and adjacent regions. Read more

ICOS Sweden: A study on mercury in lakes and rivers
A recently published article on measured fluxes of mercury gas from the mire at the ICOS Sweden site Degerö showed twice as high outflow of mercury than inflow from rainwater. This would mean that the stored mercury within the mire is estimated to have disappeared within decades instead of centuries, leading to that the previous and seemingly hopeless situation regarding high mercury levels in inland lakes could be possible to control. Read more

Att plöja mycket, lite eller inget alls
Reducerad jordbearbetning innan sådd gynnar symbiotiska svampar, det visar en ny avhandling från Sofia Hydbom, Centrum för miljö och klimatorskning (CEC).
- Att man kan spara tid och pengar är vanliga argument för att övergå till mildare jordbearbetning, men en del av de skånska lantbrukarna påpekar att de istället måste öka användningen av bekämpningsmedel, berättar Sofia Hydbom. Läs vidare
Lunds universitets Magasin - LUM
I november utkom LUM (Lunds universitets magasin) nr 6/2017 som i en serie artiklar bland annat tog upp rehabilitering efter för mycket stress. Det fanns också med en intervju med Bo-Anders Jönsson, vicerektor med särskilt ansvar för utbildning, apropå UKÄ:s utvärdering av hållbarhet i utbildningen. Han menar att utvärderingen nu måste följas upp på allvar. Läs hela intervjun här

Decembernumret av LUM nr 7/2017 behandlade allt från hållbart arbetsliv till den svenska tilliten. Dessutom artiklar om bland annat en konferens kring översvämningar i städer (se ovan) och kommentarer till #metoo.
Forskarseminarier, konferenser, kurser m.m.
New MOOC 2018: The Circular Economy – Managing Materials Sustainably
An upcoming IIIEE ‘Massive Open Online Course’ to be launched in the 3rd quarter of 2018. The CE-MOOC will reach out with learning content, and best practice examples, to broader social and political audiences. It will be full of concrete examples of how and where raw materials; their value chains, and increased circularity are of fundamental importance for modern society.
Led by the IIIEE, the CE-MOOC brings in expertise from eight other leading partner institutions: TU Delft (NL); VITO (BE); GEUS (DK) Ghent University (BE); the National Technical University of Athens (GR); Swerea IVF (SE), Höganäs AB (SE) and the Materials Engineering department of LTH. An extensive number of EU-based companies will also be involved as case study partners. Read more

What is the retail industry’s role in sustainable consumption?

50 retailers and academic experts recently gathered in Helsingborg to discuss the future of the physical store. This was the third in a series of workshops held by Lund University’s Centre for Retail Research in association with the Swedish Retail and Wholesale Council. The theme for the third workshop was sustainability. Read more. Om seminariet på svenska: Vad är butikens roll i en hållbar handel? I slutet av november hölls den tredje och sista workshopen i satsningen som Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet och Handelsrådet gjort kring Framtidens butik. Temat för den tredje workshopen var hållbarhet. Läs mer.

15 December: LEDs go Green
IIIEE invites you to a seminar on procuring LED responsibly, including minimising risks, on December 15th. At the the seminar you will receive the latest research & insights, as well as hearing how municipalities are handling sustainabilty as an integrated part of the procurement process for LED. Read more
Register by 11 December to mikael.backman@iiiee.lu.se

Om K2-kursen: Att lära sig planera och förstå kollektivtrafik
En av K2:s återkommande kurser är den om strategisk kollektivtrafikplanering. Kursen ger en inblick i kollektivtrafikens olika delar och pågår under två höstveckor, med ungefär en månads mellanrum.
– Kursen har varit väldigt bra och intressant. Det är viktigt att mötas över den svensk-norska gränsen och lyssna på andras erfarenheter. Det gäller att tänka utanför boxen och tänka framåt och då är det bra att få fler perspektiv; det ger ett mer nyanserat sätt att hitta lösningar. Kursen har gett mig kontakter, kunskap och perspektiv, säger Hamid Ibrahim från Statens Vegvesen i Norge. Läs vidare om kursen

Biosfär 2017 – en återkommande forskningskonferens i Kristianstads Vattenrike
Ett särskilt fokus i år var ekosystemtjänster i odlingslandskapet. I tre föredrag handlade om hur vi kan bruka jorden på ett hållbart sätt. Håkan Wallander, professor i markbiologi vid Lunds universitet, föreläste om hur vi kan bruka jorden för att undvika erosion.Under konferensen medverkade även Pål Axel Olsson, professor biodiversitet, Lunds universitet och berättade mer om projektet Sand Life ska restaurera växt- och djurlivet i de sydsvenska sandmarkerna. Läs vidare
Aktuellt kring samverkan m.m.
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
Forskare och studenter från Lunds universitet deltog i det internationella klimatmötet i Bonn (COP23) i början av november. Läs några av deras reflektioner här

Markku Rummukainen med i regeringens klimatpolitiska råd
Regeringen har inrättat ett klimatpolitiskt råd med ledamöter som har vetenskaplig expertkunskap. Det klimatpolitiska rådet har till uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har beslutat. Från Lunds universitet ingår professor Markku Rummukainen. Läs vidare

Launch of the publication World Energy Outlook 2017
On 29 November, the launch of the publication World Energy Outlook 2017 took place at Rosenbad in Stockholm. The annual World Energy Outlook (WEO) report is regarded as the world’s most authoritative source of energy market analysis and projections. From the IIIEE, Lena Neij took part in the discussion on the future developments of universal energy access, its connection to economic growth and climate change impact. Read more

New Director of the Skåne Local Interaction Platform for Mistra Urban Futures Project
LUCSUS researcher Barry Ness has become the new Director of the Skåne Local Interaction Platform (SKLIP) for the Mistra Urban Futures Project. The platform brings together a consortium of the three universities located in the region: Lund University, Malmö University, and the Swedish University for Agricultural Sciences (SLU) along with different societal actors. Barry’s task as Director will be to promote and drive knowledge co-creation processes in Skåne and the use of that knowledge produced in them to advance Urban Future’s vision to foster sustainable urbanisation that is accessible, green and fair. Read more

Tioårsjubileum av samarbete mellan studenter i entreprenörskap och miljöledning
För tionde året får studenter från Magisterprogrammet i Entreprenörskap och Innovation vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship konsultstöd från masterstudenter i Environmental Management and Policy vid Internationella Miljöinstitutet. Studenterna möts i en gemensam workshop för att hitta miljömässiga möjligheter och risker i entreprenörskapsstudenternas affärsidéer. Se bild ovan och läs mer. Läs även en artikel från senaste LUM nr 8/2017: Studenter samarbetar på tvärs för grönare företagsidéer

Kirurgbrist hotar världshälsan
Varannan gravid kvinna som behöver kejsarsnitt har inte möjlighet att få det. Fortfarande saknar de flesta människor i världen tillgång till säker kirurgi, med miljontals dödsfall och funktionshinder som följd varje år. Lars Hagander, som är ledare för WHO:s nya centrum för kirurgi och folkhälsa vid Lunds universitet, intervjuades i LUM nr 7/2017.
Populärvetenskapliga föreläsningar, konferenser m.m.

16 Jan 2018, 13.00–14.00 in Palaestra: Public Lecture on climate resilience: A conversation between disasters and development
Three stories from Syria set the scene for a conversation between Tom Downing and Mo Hamza, chaired by Emily Boyd, and including active engagement with the audience. Read more

Föreläsningar
om klimat, miljö och hållbarhet på Lunds stadsbibliotek i vår
I ett samarbete mellan Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder vi in till en serie föreläsningar och paneldebatter under våren 2018 kl 18.00-19.30 vissa onsdagkvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad. Ingen föranmälan. Se kalendariet på www.hallbarhet.lu.se för mer information om föreläsningarna.

Först ut i januari är bonden, författaren och debattören Gunnar Rundgren på temat hållbar matförsörjning. Läs mer

  • 31 januari: Gunnar Rundgren: Den stora ätstörningen - maten, makten, miljön
  • 7 februari: Magnus Johansson Malmö universitet: Vad menas med hållbarhet?
  • 28 februari: Carina Listerborn, Malmö universitet; Bostäder - behov eller begär?
  • 7 mars: Anders Ögren, Ekonomihögskolan Lunds universitet och Ester Barinaga, Copenhagen Business School: Gröna finanser och lokala valutor
  • 14 mars: Lena Smidfeldt Rosqvist, Trivector Traffic: Mäns och kvinnors resande
  • 11 april: Nils Carlsson, Länsstyrelsen Skåne: Förändrad natur i Skåne - om invasiva arter
  • 25 april: Jenny Neikell: Fermentera med Surtanten
  • 26 april: Henrik Smith, CEC Lunds universitet: Försvinner våra bin - och spelar det någon roll?
  • 9 maj: Bengt Brülde, Göteborgs universitet: Klimatetik
  • 23 maj: Annika Kruuse, Malmö stad: En grönare stad
Håkan Wallander föreläste om jord på Bokmässan i Göteborg
Hur lång tid tar det att bilda ny jord? Hur kan vi bevara dess bördighet? Håkan Wallander i samtal med Lunds universitets moderator Katarina Bernhardsson om trädgårdens viktiga beståndsdel apropå "Trädgårdsboken om jord". Se YouTube.

”Vi bara lyder” har blivit prisbelönt film
Först blev den dockteater – nu har den även blivit film. Roland Paulsens bok om Arbetsförmedlingen har fått många skepnader. Filmen har premiär i vår på SVT och har redan fått pris som bästa kortdokumentär på en filmfestival i Amsterdam. Läs vidare
Hållbarhetsforum | Sustainability Forum
The Lund University Sustainability Forum forms a bridge between society and academia in the sustainability areas. The Sustainability Forum supports researchers and research groups concerning communication and dialogue, and provides a channel for stakeholders seeking collaboration, research support and information from LU. More information

Lunds universitets hållbarhetsforum är en universitetsgemensam paraplyorganisation som binder samman och stödjer universitets klimat-, energi- och hållbarhetsforskning. Hållbarhetsforum utgör även en bro mellan samhället och akademin inom dessa områden - både som stöd för forskare och forskargrupper när det gäller kontakter med det omgivande samhället, men också som en väg in i universitetet för externa kontakter som söker samverkan, forskningsstöd och information. Läs vidare

Previous newsletters - Tidigare nyhetsbrev
Follow us on TwitterFollow us on Facebook

Subscribe | Unsubscribe