Höjdpunkter från höstens uppdragsutbildning Webbversion
100 linkedin 32 101 facebook 32 102 twitter 32
97 Lunds universitet C2r RGB
Uppdragsutbildning
Lund University Commissioned Education
Här kan du läsa om ett urval av höstterminens uppdragsutbildningar, men också om olika samarbeten som sker på området och annat som rör satsningen på uppdragsutbildning vid Lunds universitet. Vill du veta mer, eller inspirera till ny uppdragsutbildning, tveka inte att höra av dig!
3415 Region Sk%c3%a5ne 640x640transp
Kursutvecklingsmedel beviljade av Region Skåne 
Region Skåne utlyste nyligen medel till skånska lärosäten för utveckling av kurser med tydlig koppling till Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Lunds universitet skickade in två förslag genom avdelningen för uppdragsutbildning och har nu beviljats finansiering för utveckling av båda – Strategisk innovationsledning för hållbar industriell utveckling samt Kompetenöverbryggning inom smarta hållbara städer.  

Läs mer i artikel på LU:s hemsida

Internationella miljöinstitutet 640x640transp
Samarbete mellan LUCE och IIIEE har resulterat i nya uppdragsutbildningssatsningar 
Under 2019 initierades ett strategiskt samarbete mellan Internationella miljöinstitutet (IIIEE) och LUCE kring att arbeta fram en handlingsplan för att möjliggöra utveckling av uppdragsutbildningar från IIIEE. Under 2020 har detta arbete konkretiserats och resulterat i två nya uppdragsutbildningssatsningar, bl.a. ovan nämnda ”Kompetensöverbryggning inom Smarta hållbara städer”, som tas fram med medel från Region Skåne, och Svenska institutets kapacitetsutvecklingsprogram för offentlig sektor ”Innovation in Governance for Urban Nature-based Solutions”. Utöver utveckling och finansiering av nya utbildningar har även närmare samarbete utvecklats med Ekonomihögskolan samt regionala kluster.  
 
”På Internationella miljöinstitutet ser vi uppdragsutbildning som ett bra sätt att sprida kunskap som kan accelerera förändringar mot hållbarhet och som ett sätt att bedriva samverkan. De konkreta projekten håller just på att starta, men genom samarbetet med LUCE och Ekonomihögskolan har vi lärt känna varandras kompetenser, vilket i framtiden kan leda till andra spännande samarbeten också inom forskning och den traditionella utbildningen”, säger Per Mickwitz, prefekt på Internationella miljöinstitutet.

Förstoringsglas 640x640transp
Första utlysningen av strategiska medel för utveckling av uppdragsutbildningar – behovskartläggning genomförd 
I våras utlystes för första gången medel inom LU för utveckling av nya uppdragsutbildningar. Följande ansökningar beviljades:
  • Miljöforensik – att upptäcka, spåra och åtgärda komplexa miljöföroreningar (Centrum för miljö- och klimatforskning, Naturvetenskapliga fakulteten)
  • Processriskanalys för industrin (Institutionen för kemiteknik, LTH)
  • Master in public Management (Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan)
Varje projekt har tilldelats en affärsutvecklare från LUCE som stöttar i arbetet med utvecklingen av en affärsplan. Under hösten har arbetet med kursutveckling kommit en bra bit på vägen genom mycket fokus på behovsdialoger och analyser i samarbete med referensgrupper bestående av representanter från olika branschgrupper där vi ytterligare kunnat ringa in och säkerställa vilka kunderna är och hur deras behov ser ut när det gäller innehåll och upplägg.

Groddar 640x640transp
Andra utlysningen – Utbildningsnämnden fattade beslut den 16 december  
Under hösten genomfördes en andra utlysningsomgång och totalt inkom 22 ansökningar från 7 olika fakulteter. Även denna gång höll ansökningarna väldigt hög kvalitet. Behovsbeskrivning och målgrupp var väldefinierad i många av ansökningarna och några angav att de redan haft någon form av behovsdialog med den tänkta kunden och/eller målgruppen. LUCE har hanterat utlysningen, gått igenom och sammanställt ansökningarna samt lämnat ett underlag till uppdragsutbildningsutskottet där 7 av ansökningarna lyfts som särskilt intressanta. I denna utlysningsomgång har avdelningen också tittat särskilt på alternativa finansieringsformer, externa såväl som interna, samt möjligheten till ökad samverkan i utvecklings- och genomförandeprocesser mellan vidareutbildning och uppdragsutbildning för att bättre kunna möta det förväntade stora antalet starka ansökningar. Under kommande dagar meddelas vilka som beviljats medel.

LUX 640x640transp
Strategiskt samarbete påbörjat mellan HT-fakulteterna och LUCE   
I september 2020 påbörjades ett strategiskt samarbete mellan HT och LUCE i syfte att synliggöra och lyfta möjligheter med uppdragsutbildning. LUCE har tidigare varit med och drivit flera strategiska samarbeten med institutioner, men detta är första gången som långsiktiga och fördjupade diskussioner sker på fakultetsnivå. Samarbetet har utvecklats under hösten och en aktivitetsplan har tagits fram. Vi har även genomfört två workshops, en för fakultetskansliet och en för studierektorer. Under våren 2021 planeras ytterligare en workshop hållas med forskare och externa partners/intressenter för att identifiera behov och potentiella målgrupper.

Läs mer i artikel på Medarbetarwebben

Svenska institutets logotyp 640x640transp
Aktuell utlysning
Just nu har Svenska Institutet en öppen utlysning för SI Public Sector Innovation Programme, där svenska lärosäten ges möjlighet att söka finansiellt stöd för att genomföra kapacitetshöjande utbildningsprogram. Programmen ska främja innovation och förnyelse inom offentlig sektor i låg- eller medelinkomstländer för att stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Önskar ni diskutera SI:s utlysning, hör av er till maria.flores@education.lu.se

Mer detaljerad information

Domarklubba 640x640transp
Fler uppdragsutbildningar erbjuds inom juridik
Under 2020 har samarbetet med Juridiska fakulteten stärkts och allt fler uppdragsutbildningar erbjuds. Uppdragsutbildningarna Bostads- och hyresrättsjuridik, samt Grundkurs i medicinsk rätt har tillkommit bland det ordinarie utbudet som består av Arbetsrätt, Förvaltningsrätt, och Juridisk introduktionskurs. De senare uppdragsutbildningarna har antagning på rullande basis.

Helsingborg stad 640x640transp
Aktiviteter i Helsingborgsregionen
Höstens arbete har gått i linje med det nya Strategiska Samverkansavtalet 2020-2024 som under våren slöts mellan LU och Helsingborgs Stad. Fokus har varit på att utveckla regional samverkan med näringsliv och samhälle. LUCE har blivit medlem i två av Helsingborgs viktiga nätverk, Marknadsföreningen i Helsingborg och Helsingborgs Företagsgrupper. Genom dessa nätverk har vi kommit närmare de formella och informella beslutsfattarna som finns inom Helsingborgs näringsliv och inom Helsingborgs Stads Stadsledningsförvaltning. Detta har lett till att avtal slutits med Helsingborgs Stad om att under 2021 leverera uppdragsutbildning inom AI, digitalisering, ledarskap och logistik till näringslivet inom Helsingborgs Stad. LUCE har också haft initiala möten med Landskrona Stad och med Rögle BK angående deras tankar kring kompetensutbildning inom destinationsutveckling respektive ekonomi/ledarskap.

Maria Flores 640x640transp
Uppdragsutbildning som en möjlighet att åstadkomma forskningsbaserad hållbar utveckling
Genom uppdragsutbildning finansierad av Svenska Institutet och Sida har Lunds universitet lång erfarenhet av att utveckla och implementera kapacitetsutvecklingsprogram med syfte att driva förändring för hållbar utveckling och genomförande av Agenda 2030. Under hösten presenterade gruppchef Maria Flores avdelningens verksamhet för Hållbarhetsforums styrgrupp. Syftet var att bidra till diskussionerna kring uppdragsutbildningens roll i forskningsbaserad hållbar utveckling samt hur fakulteterna kan resonera kring detta. Under våren kommer avdelningen att bjuda in institutioner och lärare till en workshop för att ta fram förslag till hur Lunds universitet kan jobba strategiskt med partnerskap och kapacitetsutveckling i Sveriges samarbetsländer.

The Sustainable Development Goals 640x640transp
Internationellt program kring innovation inom den offentliga sektorn
Under sommaren och hösten har LUCE påbörjat arbetet med att genomföra tre program inom Svenska institutets Public Sector Innovation Programme. Det övergripande syftet är att stärka deltagarnas förmåga att bidra till innovation inom den offentliga sektorn och stödja genomförandet av Agenda 2030. De tre programmen är:
  • Innovation for Change in Public Transport som fokuserar på att stärka kapaciteten för innovation bland aktörer som arbetar i kollektivtrafiksystem. Programmet tillhandahålls av EHL, K2 och Institutionen för Teknik och samhälle. Gruppen består av 24 deltagare från Colombia, Indonesien och Ghana.

  • Innovation in Governance for Urban Nature-based Solutions fokuserar på innovation kring styrning och ledarskap inom området naturbaserade lösningar för förbättrade stadsmiljöer. Det tillhandahålls av EHL och IIIEE och deltagarna kommer från Armenien, Azerbajdzjan, Georgien och Ukraina.

  • Co-design for Inclusive Public Spaces and Services fokuserar på att öka kapaciteten hos kommunala tjänstepersoner i Indonesien och Turkiet att samdesigna inkluderande offentliga miljöer och tjänster. Programmet tillhandahålls av CEC och RWI.
Mer information om programmen

Laptop 640x640transp
Summer Academy for Young Professionals med två teman
I november ordnade vi online-träffar för våra två moduler inom Svenska institutets program Summer Academy for Young Professionals:
  • Innovation Ecosystems and Entrepreneurship för deltagare från Västra Balkan; och
  • Perspectives on Multi-level governance, Decentralisation and Human Rights för deltagare från EU:s Östra partnerskap och Baltikum.
Det fysiska mötet är något vi saknar, då det på många sätt underlättar den sociala interaktiviteten och nätverksbyggandet. Dock möjliggjorde den digitala formen att vi bland annat kunde inkludera träffar med alumner från föregående omgångar av SAYP. På innovationsmodulen kunde årets deltagare t.ex. delta på ett avslutande event för ett projekt utfört av SAYP-alumner från 2019 års omgång och på så sätt få inspiration till sina egna ansökningar för finansiering av uppföljningsprojekt som ingår inom ramen för SAYP.

Mer om LU:s SAYP-moduler
Om SAYP ÖstP på SI:s hemsida
Om SAYP Västra Balkan på SI:s hemsida

Juridiska fakulteten 640x640transp
Stort behov av ökad kompetens inom verksamheter som följer Lagen om Stöd och Service (LSS)
Under hösten har den skräddarsydda kursen Socialrätt för yrkesverksamma inom LSS-verksamhet påbörjats. Juridiska institutionen står bakom kursen, som är poänggivande och kommer att pågå fram till tidig vår 2021. Deltagarna är alla verksamma inom en och samma LSS-organisation, vars uppdrag är att tillhandahålla assistans av hög kvalitet till personer med funktionsvariationer. Syftet med uppdragsutbildningen är att stärka deltagarnas kunskap inom bland annat juridisk metod, förvaltningsrätt, socialförsäkringsrätt och hälso- och sjukvårdslagstiftning för att de ska kunna värna assistansreformen. Detta görs genom följsamhet till de lagar och riktlinjer som finns, såsom artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsvariationer. Media har under hösten uppmärksammat stora brister inom LSS-branschen, vilket har medfört att kursen nu även planeras att gå som en öppen kurs för att säkerställa kompetenshöjning inom LSS-verksamheterna runt om i landet.
 
3406 Utbildningsinsats f%c3%b6r utl%c3%a4ndska l%c3%a4kare 640x640transp
Utländska läkare gick förberedande utbildning för att klara Kunskapsprovet 
Hösten 2020 hölls också den femte omgången av uppdragsutbildningen ”En förberedande insats för utländska läkare utbildade utanför EU/EES”. Delvis p.g.a. Covid-19 och delvis med tanke på att kunna erbjuda insatsen till flera över hela Sverige, genomfördes denna omgång helt på distans via lärplattformen Canvas. Totalt var det fyrtio deltagare, nästan dubbelt så många som i omgång 4, som alla fick möjlighet att repetera och förbereda sig inför Socialstyrelsens kunskapsprov och därmed ta sig ett steg närmare sin läkarlegitimation i Sverige. Trycket på utbildningen var otroligt stort. Över 300 utländska läkare runt om i landet hade anmält sitt intresse. Insatsen för utländska läkare är ett unikt samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne och Arbetsförmedlingen.

Socialstyrelsen logotyp på byggnad 640x640transp
Nationellt ansvar för kunskapsprov för fysioterapeuter, barnmorskor och röntgensjuksköterskor 
Genom vunna anbud fick Lunds universitet under året i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för fysioterapeuter, barnmorskor och röntgensjuksköterskor utbildade i länder utanför EU/EES. Syftet är att säkerställa att deltagaren har teoretiska och praktiska kunskaper som svarar mot kraven för svensk legitimation. Alla kunskapsproven har startat under hösten 2020 och är pågående.

Lär mer

Oskarshamns logotyp 640x640transp
Utbildning framtagen för Bildningsförvaltningen i Oskarshamn 
Under hösten har Lunds universitet på uppdrag av Bildningsförvaltningen i Oskarshamn utvecklat en onlinekurs med arbete lokalt kring interkulturellt förhållningssätt, språk- & kunskapsutvecklande arbetssätt samt informations- och kommunikationsteknik (IKT). Under våren kommer kommunens samtliga ca 1100 anställda i förvaltningen ta del av skräddarsydda föreläsningar och uppgifter för att stärka kommunens arbete med nyanlända elevers skolgång och undervisning. Som en del av insatsen samarbetar även Lunds universitet med Högskolan väst med att leverera fortbildning inom kollegialt lärande till Oskarshamns kommun under hösten 2020. Leverantör av fortbildningen är Språk- och litteraturcentrum. Dessa insatser är en del av en pågående längre insats för att stärka undervisningen av nyanlända elever i kommunens alla skolverksamheter (från förskola till vuxenutbildning).

Skolverkets logotyp 640x640transp
Högt deltagande på höstens lärarlyftskurser 
Under hösten har Lunds universitet startat tre lärarlyftskurser inom svenska som andraspråk, fysik och juridik. Dessa kurser ingår i ett långtgående samarbete mellan Lunds universitet och Skolverket kring lärarlyftskurser som nu förlängts till 2025. Höstens kursstarter har präglats av höga anmälningssiffror där kursen i juridik för gymnasielärare startade med 63 deltagare. Just nu planerar Lunds universitet för kursstarter inom lärarlyftet till våren och även hösten 2021. Dessa kommer att innehålla start för en helt ny lärarlyftskurs för Lunds universitet, men även nationellt – Företagsekonomi för lärare i gymnasiet 90hp. Som en del av arbetet med Lärarlyftet på Lunds universitet erbjuder avdelningen för uppdragsutbildning vidare en insats för att stärka arbetet med de generella kompetenserna digitalisering, jämställdhet, funktionsanpassning och flerspråkighet inom alla lärarlyftskurser.

Kursdeltagare på gipsteknikutbildning 640x640transp
Eftertraktad kurs för vårdpersonal om gipstekniker 
I samarbete med Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus Malmö, anordnar Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, en grundläggande gipsteknikutbildning på 22,5 hp. Kursen är väldigt eftertraktad bland vårdpersonal och i höst gick den för sjunde gången. Syftet med uppdragsutbildningen är att ge deltagarna en adekvat gipsteknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bl. a. anatomi, biomekanik och ortopedi med betoning på frakturlära. Kursen är indelad i studieperioder, vilka innehåller introducerande föreläsningar och efterföljande praktiska utbildningsmoment där deltagarna introduceras till att anlägga olika typer av gips-och fixeringsförband. 2021 planeras utbildningen ges igen.

Läs mer


Hand 640x640transp
Rehabilitation in Hand Surgery – en digital omställning 
Under hösten 2020 avslutades den internationella uppdragsutbildningen Rehabilitation in Hand Surgery. På grund av rådande pandemi utfördes den fjärde och sista modulen virtuellt där de 30 deltagarna från hela världen samt internationella gästföreläsare samlades för att utbyta kunskap och erfarenheter. Vi hoppas kunna samla gruppen i Malmö under juni 2021 för några bonus-dagar och ser även fram emot en ny kursomgång med start hösten 2022.  

Juldekorationer 640x640transp
Till sist...
Universitetets verksamhet med uppdragsutbildning började året med att följa de planer som gjorts upp under 2019, men sedan ändrades de flesta förutsättningarna i snabb takt och planerna därefter. Året har varit omtumlande och krävande, men också fört med sig ett antal snabba omställningar för vår verksamhet bl.a. till ett digitalt erbjudande som kommer att vara centralt för vår attraktivitet framöver. Tack för alla storartade insatser att fortsatt erbjuda högkvalitativ uppdragsutbildning till våra kunder även i turbulenta tider som dessa.

God jul från avdelningen för uppdragsutbildning och en förhoppning om ett gott uppdragsutbildningsår 2021!
 
Registrera / Avregistrera
unknown link