How to internationalise your non-academic staff, Learn more about Erasmus+ projects, International Partners Week in Georgia, Plugging the information gap - EUA webinar, Erasmus+ impact studies Webversion

EXTERNA RELATIONER

2019 - 17 juni / 17 June
I nyhetsbrevet:
 • "How to internationalise your non-academic staff" - se inspelningen
 • Nordisk workshop om utomeuropeiska delar av Erasmus+
 • Internationell partnervecka vid Ilia State University i Georgien - ansök om finansiering
 • "Plugging the information gap" - EUA webbseminarium
 • Erasmus+ impact studies
 • Karriärutveckling för akademisk personal
 • Erasmus+ europeiska resebidrag 2019/2020
 • UHR:s Internationaliseringsdagar 2019
 • STINT Teaching Sabbatical 2019 - intern nomineringsprocess
 • Fulbright Sweden - Hildeman-stipendiet
 • iMotion - hitta din Staff Training Week
 • Universitas 21 - nyheter
 • LERU - nyheter
Skrolla ner och läs nyheten.
In this newsletter:
 • "How to internationalise your non-academic staff" - Watch the recording
 • Learn more about Erasmus+ projects - Nordic workshop
 • International Partners Week at Ilia State University in Georgia - Apply for funding
 • "Plugging the information gap" - EUA webinar
 • Erasmus+ impact studies
 • Career development for academic staff
 • Erasmus+ European Travel Grants 2019/2020
 • UHR's Internationalisation Days 2019
 • STINT Teaching Sabbatical 2019 - internal nomination process
 • Fulbright Sweden - Hildeman Fellow Scholarship
 • iMotion - find your Staff Training Week
 • Universitas 21 - news
 • LERU - news
Scroll down and read the news.
”How to internationalise your non-academic staff”               – se inspelningen
Du har nu möjlighet att se inspelningen av webbseminariet på EAIE:s webbplats. Lösenordet för inloggning är: suctiweb.

Länk till inspelningen

Länk till presentationen
“How to internationalise your non-academic staff”               – Watch the recording
If you would like to review any of the key learning points you can watch the webinar on the EAIE website. To log in, use this password: suctiweb.

Link to the webinar recording

Link to the presentation slides
Nordisk workshop om utomeuropeiska delar av Erasmus+
Stockholm 21-22 oktober 2019

Lär dig mer om vad som kan uppnås genom Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning (CBHE) och Erasmus Mundus gemensamma masterprogram (EMJMD).

Nätverka med experter och kollegor med stor erfarenhet av internationella samarbetsprojekt. Lär dig mer om programmet Erasmus+ och viktiga strategier för att utforma och implementera projektansökningar av hög kvalitet.

Syftet med workshopen är att stärka det akademiska samarbetet mellan lärosäten i norra Europa och partnerlärosäten i övriga världen.

Målgrupp är akademisk personal med intresse för internationella samarbetsprojekt.

Mer information samt en länk till anmälan hittar du här

Du kan även anmäla dig direkt här

Kontakt: Lelav Zandi (lelav.zandi@uhr.se).
Learn more about Erasmus+ projects – Nordic workshop
Stockholm 21-22 October 2019

Learn what can be achieved through Capacity Building in Higher Education (CBHE) and Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD).

You will be able to network with experts and academics active in the field of cooperation between Europe and different regions of the world, and you will go home with an improved understanding of Erasmus+ as well as new strategies to design and implement projects of high quality and impact. The focus of this event will be on academic cooperation between higher education institutions in Northern Europe and partners worldwide.

The event is targeted towards academic staff in particular.

Link to more information on the programme of the event and how to register  

Link to registration

Contact:
Swedish Council for Higher Education (UHR)
Lelav Zandi (lelav.zandi@uhr.se).
Ansök om finansiering och delta i internationella partnerveckan vid Ilia State University, Georgien
16-20 september 2019

Internationella partnerveckan består av workshops, gruppevenemang, turer, presentationer, roliga aktiviteter och, naturligtvis, tid att nätverka. Veckan har två programspår, en för personal som arbetar på internationella kontor och en för bibliotekarier.
 
Kostnader
Alla deltagare förväntas täcka sina flyg- och boendekostnader. En deltagaravgift på 150 euro kommer att tas ut som täcker interna resor, måltider och resekostnader.

Lunds universitet kan finansiera 3 deltagare med medel från Erasmus+ International Credit Mobility-programmet. Dessa medel ska ses som ett bidrag till den totala kostnaden för deltagande. Det totala bidraget är 1790 euro för 5 mobilitetsdagar, 2 resdagar och bidrag till flygbiljetten.
 
Så här ansöker du
 1. Ansök via ISU online formulär före den 30 juni 2019.
 2. Om du väljs ut och vill ansöka om Erasmus+ ICM-finansiering, vänligen mejla majid.mahdi@er.lu.se med en kopia av ditt inbjudningsbrev från Ilia State University. 
Länk till preliminärt program

Frågor? Vänligen kontakta Majid Mahdi (majid.mahdi@er.lu.se)
Apply for funding and participate in the International Partners Week at Ilia State University, Georgia
16-20 September 2019

The International Partners Week is composed of workshops, group events, tours, presentations, fun activities, and, of course, time to connect and network. This week has two programme tracks, one for staff working at international offices and one for librarians.
 
Costs
All participants are expected to cover their flight and accommodation costs. There is a participation fee of EUR 150 that covers internal travel, meals and tours expenses.

Lund University can fund 3 participants using funds from the Erasmus+ International Credit Mobility programme. These funds are to be seen as a contribution to the total cost of participation. The total grant is EUR 1,790 for 5 mobility days, 2 travel days & contribution towards flight.
 
How to apply
 1. Apply via ISU online form by 30 June 2019.
 2. If you are selected and would like to apply for Erasmus+ ICM funding, please send an email to majid.mahdi@er.lu.se with a copy of your invitation letter from Ilia State University.
Link to preliminary programme

Question? Please contact Majid Mahdi at majid.mahdi@er.lu.se
EUA webbseminarium ”Plugging the information gap”
Webbseminariet ”Plugging the information gap – facilitating recognition through access to external quality assurance results” kommer att äga rum den 27 juni 2019 kl 14.00-15.00 CEST.

Webbseminariet kommer att undersöka hur den nyligen lanserade Database of External Quality Assurance Results (DEQAR) syftar till att göra denna information mer lättillgänglig genom att på ett och samma ställe samla in rapporter och beslut som publicerats av kvalitetssäkringsbyråer som är registrerade i European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

Anmäl dig till webbseminariet här

Mer information om webbseminariet finns på EUA:s webbplats
EUA webinar “Plugging the information gap”
The webinar “Plugging the information gap – facilitating recognition through access to external quality assurance results” will take place on 27 June 2019, 14:00-15:00 CEST.

The webinar will explore how the recently launched Database of External Quality Assurance Results (DEQAR) aims to make this information more readily available by collecting in one place the reports and decisions published by quality assurance agencies that are registered on the European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

To register for the webinar, please click here

More information about the webinar is available on the EUA website
Nya publikationer – Erasmus+ impact studies
Dessa omfattande studier, baserade på feedback från cirka 77 000 studenter och personal inom högre utbildning och över 500 organisationer, mäter och analyserar den inverkan Erasmus+ programmet har på sina studenter och mottagare.

Länk till Erasmus+ Higher Education Impact Study

Länk till Study on the impact of Erasmus+ Higher Education Strategic Partnerships and Knowledge Alliances
New publications – Erasmus+ impact studies
The large-scale studies, based on the feedback from around 77 000 higher education students and staff and over 500 organisations, measure and analyse the impact the Erasmus+ programme has on its higher education participants and beneficiaries.

Link to Erasmus+ Higher Education Impact Study

Link to Study on the impact of Erasmus+ Higher Education Strategic Partnerships and Knowledge Alliances
Karriärutveckling för akademisk personal
Lunds universitet erbjuder en mängd aktiviteter, som på ett eller annat sätt har med karriärutveckling för akademisk personal att göra. Aktiviteterna ges på engelska och de allra flesta är kostnadsfria för individerna och institutionerna. Det finns aktiviteter som är anpassade dels för doktorander, dels för postdoktorala medarbetare och dels för forskargruppsledare.

Anmälan är nu öppen för höstens kurser/seminarier/workshops.

Läs mer på Medarbetarwebben

För mer information, vänligen kontakta Åsa Thormählen (asa.thormahlen@hr.lu.se).
Career development for academic staff
Did you know that Lund University organises a series of career development opportunities for academic staff? Our career development activities are offered in English and the vast majority are free of charge, both for individuals and departments. Some activities are suitable for doctoral students, some for staff in postdoctoral positions and others for research team leaders.

Registration is now open for autumn 2019!

Read more and register for the courses/seminars/workshops at the Staff Pages
 
For further information, please contact Åsa Thormählen (asa.thormahlen@hr.lu.se) at the Learning and Development office.
Erasmus+ europeiska resebidrag
Utlysning 2019/2020
 
Lärare, forskare och administratörer som arbetar med att främja samarbete mellan europeiska universitet inom Erasmus+ kan söka resebidrag. Syftet med resan ska vara att diskutera, planera, vidareutveckla och utvärdera student- och lärarmobilitet samt till exempel kursutvecklingsprojekt i redan existerande samarbeten med partneruniversitet. Man kan även få resebidrag för att delta i nätverksträffar.

I urvalet prioriteras resor som syftar till att öka antalet utresande Erasmusstudenter samt utveckling av kursutvecklingsprojekt (Curriculum Development). Sökande som tidigare inte har fått Erasmus+ resebidrag prioriteras och en jämn fördelning mellan fakulteter och områden eftersträvas.
 
Ansökningar tas emot och beviljas så länge medlen räcker under läsåret 2019–2020 med start 1 juni 2019.

Mer information hittar du på Medarbetarwebben
Erasmus+ European Travel Grants
Call for applications 2019/2020
 
Teaching and administrative staff and researchers working to promote collaboration between European universities within Erasmus+ can apply for travel grants. The purpose of the trip shall be to discuss, plan, advance and evaluate student and teaching mobility, and to participate in already established collaborative partner university projects, such as curriculum development. You can also receive travel grants to participate in networking events.

Travel with the purpose to increase the number of Erasmus students, and advancing curriculum development projects are given priority in the selection process. Applicants who have not before received Erasmus+ travel grants are prioritised and an equal allocation among faculties is desirable.
 
Applications are received and granted as long as the funds are sufficient during the academic year 2019–2020, starting 1 June 2019.

More information is available on the LU Staff Pages
UHR:s Internationaliseringsdagar
5-6 november 2019
Årets tema: Hållbar internationalisering
Hur skapar vi goda förutsättningar för att kunna arbeta hållbart med frågor som rör internationalisering? Hur kan internationalisering bidra till att skapa hållbar utveckling? Vilka utmaningar finns och hur bör vi arbeta? Dessa frågor vill årets konferens synliggöra och belysa.

Datum: 5-6 november 2019
Tid: lunch-till-lunch
Plats: Lindholmen Conference Centre, Göteborg
Konferensavgift: 2 000 kr ex moms

I avgiften ingår lunch och fika båda dagarna, samt middag den 5 november. Begränsat antal platser.

Program och anmälan hittar du här

Frågor om anmälan:
intdagarna@meetx.se

Frågor om programmet:
sandra.arnborg@uhr.se
UHR's
Internationalisation Days    
5-6 November 2019
This year's theme: Sustainable internationalisation
How do we create good conditions for being able to work sustainably on issues concerning internationalisation? How can internationalisation contribute to creating sustainable development? What are the challenges and how should we work? These issues will be highlighted at this year's conference.

Date: 5-6 November 2019
Time: lunch-to-lunch
Venue: Lindholmen Conference Center, Gothenburg
Conference fee: SEK 2,000 ex VAT

The fee includes lunch and coffee both days, and dinner on 5 November. Limited number of seats.

Programme and registration can be found on the UHR website (in Swedish)

Questions about registration:
intdagarna@meetx.se

Questions about the programme:
sandra.arnborg@uhr.se
STINT Teaching Sabbatical 2019 – intern nomineringsprocess
Läs mer om programmet och LU:s interna nomineringsprocess på Medarbetarwebben
STINT Teaching Sabbatical 2019 – internal nomination process
Read more about the programme and LU’s internal nomination process on the Staff Pages
Fulbright Sverige – Hildeman-stipendiet
Fulbrightkommissionen utlyser härmed Hildeman-stipendiet för läsåret 2019–2020. University of Washington, Seattle är värd och Department for Scandinavian Studies söker en lärare för undervisning på kandidat- och masternivå.
 
Läs mer om stipendiet på Fulbrights webbplats under Grants/Programs for Swedish citizens/Hildeman Fellowship
 
Sista ansökningsdag är 15 juli 2019.
Fulbright Sweden – Hildeman Fellow Scholarship
The Department of Scandinavian Studies at the University of Washington seeks a Hildeman Fellow to teach a graduate seminar and an undergraduate course

Read more about the scholarship on the Fulbright website under Grants/Programs for Swedish citizens/Hildeman Fellowship

Application deadline is 15 July 2019.
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information om kommande International Staff Weeks
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information about upcoming International Staff Weeks
Universitas 21
Nyheter från nätverket
Universitas 21
News from the network
LERU
Nyheter från nätverket
LERU
News from the network
Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet från Externa relationer skickas ut varannan vecka under terminstid och informerar om aktuella aktiviteter inom området internationalisering vid Lunds universitet, samt på nationell och internationell nivå.

Kontakt: carina.holmberg_pousette@er.lu.se

About the newsletter
The newsletter from External Relations is distributed every second week during the semester. It will provide you with information on current activities within internationalisation at Lund University as well as on a national and international level.

Contact: carina.holmberg_pousette@er.lu.se
Registrera / Avregistrera
Subscribe / Unsubscribe