Consequences of the current travel ban to Sweden, Scholars at Risk Virtual Global Congress, Nordplus New Digital Mobility option, U21 3MT Competition, The SANORD 3MT Competition, and more... Webversion
97 Lunds universitet C2r RGB

EXTERNA RELATIONER

2020 - 26 mars / 26 March
I nyhetsbrevet:
 • Konsekvenser av nuvarande inreseförbud
 • Delta i Scholars at Risks globala konferens
 • Nordplus New Digital Mobility option
 • U21 3MT-tävling för doktorander
 • SANORD:s 3MT-tävling för doktorander
 • Nytt datum för SASUF:s forsknings- och innovationsvecka
 • Inställt: ACCESS-seminariet 8-11 juni
 • Coronaviruset - information till medarbetare och studenter
 • Afrikadag 2020 - Inställd!
 • Fulbright Graduate Student Program 2021-22
 • Call for proposals for CHER Conference 2020
 • Hur påverkar brexit LU?
 • U21 Graduate Collaborative Research Awards
 • FAPESP Brasilien - utlysning 2020
 • STINT: aktuella utlysningar
 • iMotion - hitta din Staff Training Week
 • Universitas 21 - nyheter
 • LERU - nyheter
Skrolla ner och läs nyheten.
In this newsletter:
 • Consequences of the current travel ban to Sweden
 • Participate in the Scholars at Risk Virtual Global Congress
 • Nordplus New Digital Mobility option
 • U21 3MT Competition for doctoral students
 • The SANORD 3MT Competition for doctoral students
 • New date for the SASUF Research and Innovation Week
 • Cancelled: The ACCESS seminar 8-11 June
 • The coronavirus - information to staff and students
 • Africa Day 2020 - Cancelled!
 • Fulbright Graduate Student Program 2021-22
 • Call for proposals for CHER Conference 2020
 • How does Brexit affect LU?
 • U21 Graduate Collaborative Research Awards
 • FAPESP Brazil - call for applications 2020
 • STINT: Current calls
 • iMotion - find your Staff Training Week
 • Universitas 21 - news
 • LERU - news
Scroll down and read the news.
Konsekvenser av nuvarande inreseförbud
Den 17 mars 2020 infördes inreseförbud till Sverige med anledning av spridningen av covid-19. Inrese-förbudet gäller från och med den 19 mars och varar under 30 dagar. Personer som har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige, och som ska återvända hem, undantas från förbudet. Begreppet ”återvända hem” förtydligas dock inte.

I nuläget rekommenderar vi alltså nyanställda och/ eller nyantagna tredjelandsmedborgare, med nya uppehålls- eller arbetstillstånd, att inte resa till Sverige, eftersom de kan bli nekade inresa.

Frågor kan skickas till migration@er.lu.se
Consequences of the current travel ban to Sweden
On 17 March 2020, Sweden introduced a travel ban as a result of the ongoing spread of COVID-19. The travel ban entered into effect on 19 March and will last for 30 days. Persons who have a residence permit or right of residence in Sweden, and who are to return home, are exempted from the ban. However, the concept of "returning home" is not clarified.
 
Thus, at present, we recommend that newly employed and/or newly admitted third-country nationals, with new residence or work permits, not travel to Sweden, as they may be denied entry.
 
Questions can be sent to migration@er.lu.se
Delta i Scholars at Risks globala konferens på distans – programmet pågår just nu!
Scholars at Risks konferens 2020 arrangeras digitalt den 26-27 mars.

För att delta behöver du registrera dig.

Länk till program och registrering
Participate in the Scholars at Risk Virtual Global Congress 2020 – the programme is in progress right now!
Scholars at Risk arranges their virtual global congress on 26-27 March.

To participate you need to register.

Link to programme and registration
Nordplus New Digital Mobility option
“Digital mobility” will be accepted as “regular mobility” up until the end of June 2020.

Link to more information on the Nordplus website
U21 3MT-tävlingen 2020 för doktorander
Läs mer och anmäl dig på Medarbetarwebben

Sista dag för anmälan är 30 april.
U21 3MT Competition 2020 for doctoral students
Read more and register on the Staff Pages
 
Last day to register is 30 April.
SANORD:s 3MT-tävling för doktorander
SANORD (Southern African – Nordic Centre) är LU:s prioriterade nätverk för samarbete med södra Afrika. SANORD arrangerar nu en digital ”Three-Minute Thesis Competition” där doktorander skickar in tre-minuters presentation av sin forskning.

Forskningen ska vara relevant för södra Afrika eller SANORD:s strategi.

Första pris i den globala tävlingen är ett stipendium (resa, hotell och konferens) för att presentera forskningen vid SANORD:s årliga konferens i Bergen 9-11 september 2020.

Anmälan till tävlingen görs senast den 5 april.

Länk till anmälan 

Filmen ska skickas in senast 27 april. Efter anmälan skickas instruktioner för tävlingen.

För mer information mejla till isabelle.nilsson@er.lu.se
The SANORD 3MT Competition for doctoral students
The SANORD network (Southern African – Nordic Centre) is a network of universities committed to address global challenges and develop academic collaboration between Southern Africa and the Nordic region. SANORD now opens the SANORD 3MT competition.

The research presented should be relevant for southern Africa or the SANORD Strategy.

The first prize in the global round of the competition is to hold a 3-minute presentation at the annual SANORD conference in Bergen, Norway, 9-11 September 2020 through a stipend covering the conference fee, travel and accommodation.

To participate, please register no later than 5 April.

Link to registration

Submit your video no later than 27 April. After completing the registration, you will receive an email with instructions for the competition.

For questions, please contact isabelle.nilsson@er.lu.se
Nytt datum för SASUF:s forsknings- och innova-tionsvecka i Uppsala
SASUF-veckan genomförs den 23-27 november 2020.

Läs mer på Medarbetarwebben
New date for the SASUF Research and Innovation Week in Uppsala
The SASUF week will be held on 23-27 November 2020.

More information is available on the Staff Pages
Inställt: ACCESS-seminariet 8-11 juni 2020 i Uppsala /Stockholm
Läs mer om ACCESS på Medarbetarwebben
Cancelled: The ACCESS seminar 8-11 June 2020 in Uppsala/Stockholm
Read more about ACCESS on the Staff Pages
Coronaviruset
Information till medarbetare och studenter

Läs mer på Medarbetarwebben
The coronavirus
Information to staff and students

Read more on the Staff Pages
Afrikadag 2020 – Inställd!
LU:s Afrikadag 2020 den 30 mars är inställd p g a osäkerheten kring det nya coronaviruset.

Frågor? Kontakta Pär Svensson par.svensson@er.lu.se hos Externa relationer.
Africa Day 2020 – Cancelled!
LU's Africa Day 2020 on 30 March is cancelled due to the uncertainty surrounding the new coronavirus.

Questions? Please, contact Pär Svensson par.svensson@er.lu.se at External Relations.
Fulbright Graduate Student Program 2021-22 
The Fulbright Commission is pleased to announce that the application for the 2021-22 Fulbright Graduate Student Program is now open.

Read more on the Fulbright website

The Fulbright Program is jointly funded by the Swedish and American governments.

Completed applications are due to the Fulbright Commission by 27 April 2020.
Call for proposals for the CHER Conference in September
Engaged Universities: (De)constructing the Theory, Practice and Culture of Engagement in Higher Education in Rijeka (Croatia) on 2-4 September 2020
 
"With an increasing focus on multifaceted missions for higher education institutions, there is an international convergence of interest on issues about universities’ role in a wider society. Therefore, we would like to bring together interested researchers to join us in discussing and reflecting on how HEIs are coping with the (new) demands placed upon them, and how the various dimensions of change are intertwined."

Read more about CHER 2020 on the conference website

Participants are invited to submit a paper, panel proposals or posters of relevance for the conference theme by 31 March 2020.
Hur påverkar brexit LU?
Övergångsperioden inleddes den 1 februari 2020 och pågår till den 31 december 2020. Under övergångsperioden gäller i stort sett samma regler som före utträdet.

Ta reda på vad som gäller för:
 • Brittiska medborgare vid LU
 • Svenska medborgare vid LU som vistas i Storbritannien
 • Forskningsfinansiering av projekt och ansökningar
 • Erasmus+ programmet
 • Samarbeten med brittiska universitet
 • Studieavgifter
 • Fakturor till och från Storbritannien
Läs mer på Medarbetarwebben
How does Brexit affect LU?
The transition period began on 1 February 2020 and will end on 31 December 2020. During the transition period, the rules will be essentially the same as before the UK left.

Find out what applies to:
 • British citizens at LU
 • Swedish citizens at LU who are in the UK
 • Research funding of projects and applications
 • The Erasmus+ programme
 • Collaborations with British universities
 • Tuition fees
 • Invoices to and from the UK
Read more on the Staff Pages
U21 Graduate Collaborative Research Awards
Utlysningen är nu öppen för U21 Graduate Collaborative Research Awards. Denna finansieringsmöjlighet syftar till att uppmuntra internationellt samarbete och utveckla överförbara färdigheter för doktorander.

Läs mer om tidigare projekt på U21:s webbplats

Information och instruktioner för ansökan hittar du på U21:s webbplats

Sista ansökningsdag är fredag 7 augusti 2020.
U21 Graduate Collaborative Research Awards
The call for applications is now open for the U21 Graduate Collaborative Research Awards. This funding opportunity aims to encourage international collaborative working and the development of transferable skills for doctoral candidates.

Read more about previous projects on the U21 website

Application instructions is available on the U21 website

Deadline for applications: Friday 7 August 2020.
FAPESP Brasilien – utlysning 2020
Sök medel för att utveckla forskningssamarbeten med São Paulo, Brasilien.

Sista ansökningsdag: 27 april 2020.

Läs mer på Medarbetarwebben
FAPESP Brazil – call for applications 2020
Apply for funding to develop research collaborations in São Paulo, Brazil.

Application deadline: 27 April 2020.

More information is available on the Staff Pages
STINT – aktuella utlysningar
 • Initiation Grants
  Ansökan kan skickas in fortlöpande under året. Vid följande datum under 2020 inleds bedömning av inkomna ansökningar: 29 maj, 4 september och 6 november
STINT – Current calls
 • Initiation Grants
  Applications may be submitted continuously throughout the year. Assessment of received applications starts on the following dates in 2020: 29 May, 4 September and 6 November.
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information om kommande International Staff Weeks
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information about upcoming International Staff Weeks
Universitas 21
Nyheter från nätverket
Universitas 21
News from the network
LERU
Nyheter från nätverket
LERU
News from the network
Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet från Externa relationer skickas ut varannan vecka under terminstid och informerar om aktuella aktiviteter inom området internationalisering vid Lunds universitet, samt på nationell och internationell nivå.

Kontakt: carina.holmberg_pousette@er.lu.se

About the newsletter
The newsletter from External Relations is distributed every second week during the semester. It will provide you with information on current activities within internationalisation at Lund University as well as on a national and international level.

Contact: carina.holmberg_pousette@er.lu.se
Registrera / Avregistrera
Subscribe / Unsubscribe
unknown link