STINT Teaching Sabbatical 2022 – internal nomination process, Staff Week for EUGLOH Partners @ LMU Munich, Erasmus+ project development workshop, and more...  Web version
178 LU SE stand 100

EXTERNA RELATIONER

2022 | 22 juni – 22 June
I nyhetsbrevet:
 • STINT Teaching Sabbatical 2022 – intern nomineringsprocess
 • Staff Week för EUGLOH partners @ LMU München
 • Erasmus+ projektworkshop
 • MIRAI 2.0: Delta i forsknings- och innovationsvecka i Japan
 • Upcoming EUGLOH events
 • The Baltic University Programme Teachers' Course
 • Akademiskt samarbete i Östersjöregionen
 • IDA-dagar 2022
 • Stipendieprogrammet MFS kommer att läggas ner
 • Internationella möjligheter för doktorander
 • Kriget i Ukraina – information för medarbetare
 • iMotion – hitta din Staff Training Week
 • Universitas 21 – nyheter
 • LERU – nyheter
Skrolla ner och läs nyheten.
In this newsletter:
 • STINT Teaching Sabbatical 2022 – internal nomination process
 • Staff Week for EUGLOH Partners @ LMU Munich
 • Erasmus+ project development workshop
 • MIRAI 2.0: Participate in Research and Innovation Week in Japan
 • Upcoming EUGLOH events
 • The Baltic University Programme Teachers' Course
 • Academic collaboration in the Baltic Sea region
 • IDA Days 2022
 • The MFS scholarship programme will be discontinued
 • International opportunities for doctoral students
 • The war in Ukraine – information for staff
 • iMotion – find your Staff Training Week
 • Universitas 21 – news
 • LERU – news
Scroll down and read the news.
STINT Teaching Sabbatical 2022 – intern nominerings-process
Information angående utlysningen har nu distribuerats till fakulteternas kanslier och internationella kontor. Kontakta din fakultets internationella kontor om du vill veta mer om den interna nomineringsprocessen vid just din fakultet.

Länk till kontaktinformation

Läs mer om programmet och LU:s interna nomineringsprocess på Medarbetarwebben
STINT Teaching Sabbatical 2022 – internal nomination process
Information regarding the call has now been distributed to the faculty offices and international offices. For information about the internal nomination process at your faculty, please contact the international office.

Link to contact information

Read more about the programme and LU’s internal nomination process on the Staff Pages
Staff Week för EUGLOH Partners @ LMU München – 26-29 september 2022
LU:s partner i EUGLOH – LMU i München – arrangerar en Staff Week i slutet av september på temat ”Skills of the Future”.

I programmet ingår jobbskuggning på följande teman: karriärvägledning, internationella relationer, pedagogisk utveckling, bibliotek, entreprenörskap och kommunikation & eventuellt andra områden beroende på intresse.

Från LU kommer 10 personer att kunna delta. Det är inte ett krav att man ska ha deltagit i workshoppen som hölls online i februari. Om du tycker att programmet är intressent och relevant för ditt arbete är du välkommen att ansöka.

Ett urval kommer att göras bland de sökande för att få en bra spridning mellan olika delar av LU och yrkeskategorier och se till att så många som möjligt får möjlighet att delta i LMU:s Staff Week.

Om du har frågor om EUGLOH eller urvalsprocessen, kontakta eugloh@er.lu.se   

Sista dag för intresseanmälan är den 30/6.

Läs mer om Staff Week-programmet och anmäl ditt intresse på EUGLOH:s webbplats – Ludwig-Maximilians-Universität München 26–29 September
Staff Week for EUGLOH Partners @ LMU Munich – 26-29 September 2022
LU's partner in EUGLOH – LMU in Munich – is arranging a Staff Week at the end of September on the theme “Skills of the Future”.

The programme includes job shadowing on the following themes: career guidance, international relations, educational development, libraries, entrepreneurship and communication & possibly other areas depending on interest.

From LU, 10 people will be able to participate. It is not a requirement that you have participated in the workshop that was held online in February. If you think the programme is interesting and relevant to your work, you are welcome to apply.

A selection will be made among the applicants to get a good spread between different parts of LU and professional categories and ensure that as many as possible can participate in LMU's Staff Week.

If you have questions about EUGLOH or the selection process, contact eugloh@er.lu.se

Registration deadline: 30 June.

Read more about the Staff Week programme and register your interest on EUGLOH's website – Ludwig-Maximilians-Universität München 26-29 September
Erasmus+ projektworkshop
Om du planerar att söka Erasmus+ medel för partnerskap för innovation kan du delta i den workshop som ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) anordnar i Bryssel den 22–23 november 2022.

Du ansöker genom att skicka in en kort beskrivning av din projektidé senast den 24 augusti 2022.

Länk till anmälan och mer information om workshoppen på ERRIN:s webbplats
Erasmus+ project development workshop
If you plan to apply for Erasmus+ funding for Partnerships for Innovation you may participate in the workshop organised by ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) that takes place in Brussels 22–23 November 2022.

You apply by submitting a short project description by 24 August 2022.

Link to application and more information about the workshop on the ERRIN website
MIRAI 2.0: Delta i forsknings- och innovationsvecka i Japan
Den 15-18 november arrangeras konferensen “Sharing ONE future: Integrative Knowledge and Sustainable Transformation towards a better world” vid Kyushu University, Fukuoka, Japan. Där träffas svenska och japanska forskare för att diskutera stora samhällsutmaningar och för att hitta samarbets-partners till nya forskningsprojekt. Framför allt forskare tidigt i karriären och doktorander är välkomna att ansöka om resebidrag för att delta!

Bakom konferensen står MIRAI 2.0, ett samarbets-projekt mellan 20 svenska och japanska lärosäten inom ämnesområdena artificiell intelligens, åldrande, hållbarhet, materialvetenskap, innovation och entreprenörskap.

Mer information om forsknings-och innovationsveckan (detaljerat program publiceras senast 9 september)

Resebidrag till konferensen kommer att finnas tillgängliga för medverkande från LU.

Ytterligare information om intern ansökan och urval kommer att publiceras senast den 29 juni på Medarbetarwebbens sida om Samarbeten med Asien
MIRAI 2.0: Participate in Research and Innovation Week in Japan
On 15-18 November, the conference “Sharing ONE future: Integrative Knowledge and Sustainable Transformation towards a better world” will be held at Kyushu University, Fukuoka, Japan. There, Swedish and Japanese researchers will meet to discuss major societal challenges and to find partners for new research projects. Especially early career researchers and doctoral students are welcome to apply for travel grants to participate!

Behind the conference is MIRAI 2.0, a collaborative project between 20 Swedish and Japanese universities in the subject areas of artificial intelligence, ageing, sustainability, materials science, innovation and entrepreneurship.

More information about the Research and Innovation Week (detailed programme to be published no later than 9 September)

Travel grants for the conference will be available for participants from LU.

Further information on internal application and selection will be published no later than 29 June on the Staff Pages, Collaborations with Asia
Upcoming EUGLOH events
EUGLOH Summer school – Lasers in Medicine and Life Sciences (LAMELIS)
Date: 11-15 July 2022
Location: Online
Target group: Students and staff members; Bachelor, Master and PhD students from all faculties of member universities of the EUGLOH Alliance
Registration deadline: 5 July 2022 23:59

Read more

Social Entrepreneurship 4 Health
Date: 5 September 2022 CEST
Location: Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany
Target group: Students of all fields and levels of study with an interest in solving challenges of global health
Registration deadline: 30 June 2022 23:59

Read more
The Baltic University Programme Teachers’ Course
Education for Sustainable Development in Higher Education
 
The aim of the BUP Teachers’ Course is to better integrate the UN Sustainable Development Goals into the teaching, courses and study programmes. The emphasis is on teaching methodology by e-learning and two workshops. The course also includes a project part and a possibility to publish the result of the project in a peer review journal.
 • The target group is educators, teachers, and researchers in Higher Education within the BUP
 • Course duration in total: September 2022 – March 2023
 • Workshops: 11-13 October 2022 at Tallinn University, Estonia.
 • February/March 2023 (time and place to be decided during the first workshop) 
Application deadline: 18 August 2022
 
Read more and apply on the BUP’s website
Akademiskt samarbete i Östersjöregionen
Svenska institutet (SI) utlyser projektfinansiering för stöd till akademin i Ukraina. Utlysningen riktar sig till svenska universitet, högskolor samt forskningsinstitut, som vill bidra till Ukrainas möjligheter att bibehålla sina internationella akademiska nätverk och samarbeten, säkra kapacitet att kunna fortsätta bedriva utbildning och forskning, samt förutsättningar att inkludera akademin som stöd i återuppbyggnadsarbetet.

Sista ansökningsdag: 30 september 2022.
 
Läs mer om utlysningen på SI:s webbplats
Academic collaboration in the Baltic Sea region
The Swedish Institute (SI) offers funding to Swedish universities and research institutes, for bilateral or multilateral projects supporting academic institutions and academic target groups in Ukraine.

Application deadline: 30 September 2022.

Read more about the call on the SI website


IDA-dagar 2022
Internationalisering i förändring – utmaningar och möjligheter

UHR:s internationaliseringsdagar 2022 arrangeras i samarbete med Mälardalens universitet i Eskilstuna 10–11 november.

Läs mer på UHR:s webbplats
IDA Days 2022
Internationalisation in transformation – challenges and opportunities

UHR's Internationalisation Days 2022 are arranged in collaboration with Mälardalen University in Eskilstuna 10–11 November.

Read more on UHR's website (in Swedish)
Stipendieprogrammet MFS kommer att läggas ner
Minor Field Studies-stipendieprogrammet (MFS) har funnits i 54 år. På grund av Regeringens beslut att minska budgeten till Sida läggs följande Sida-finansierade program ned: MFS, Linnaeus-Palme och Praktikantprogrammet.

Läs mer på utbyten.se
 
Resterande MFS-medel utlyses inför vt2023
Vid två tillfällen kommer resterande MFS-stipendie-medel att utlysas för studenter för fältstudier våren 2023:
 • 5–25 oktober 2022
 • 15–30 januari 2023
Detta är MFS
MFS-stipendiet ger LU-studenter möjlighet att genomföra fältstudier i ett utvecklingsland under 8 veckor med syfte att samla material till en uppsats på kandidat-, magister- och masternivå.

Läs mer om MFS
The MFS scholarship pro-gramme will be discontinued
The Minor Field Studies Scholarship Programme (MFS) has been in place for 54 years. Due to the Government's decision to reduce the budget for Sida, the following Sida-funded programmes will be discontinued: MFS, Linnaeus-Palme and the Trainee Programme.

Read more on utbyten.se (in Swedish)
 
The remaining MFS funds are announced for spring 2023
On two occasions, the remaining MFS scholarship funds will be announced for students for field studies spring 2023:
 • 5–25 October 2022
 • 15–30 January 2023
This is MFS
The MFS scholarship gives LU students the opportunity to complete field studies in a developing country for 8 weeks with the aim of collecting material for an essay at the bachelor's and master's level.

Read more about MFS
4888 Banner220517
Internationella möjligheter för doktorander
Registrera dig på Canvas-sidan!

På Canvas-sidan ”International Opportunities for Doctoral Students at LU” får du information om internationella möjligheter så som webbinarier, resestipendier och tävlingar, som är tillgängliga för doktorander vid Lunds universitet. Nya aktiviteter kommer att publiceras under terminens gång.

Registrera dig genom att logga in i Canvas. Glöm inte att slå på notiserna för att få uppdateringar om nya aktiviteter!

Har du frågor? Kontakta isabelle.nilsson@er.lu.se
International opportunities for doctoral students
Register on the Canvas page!

On the “International Opportunities for Doctoral Students at LU” Canvas page, you can learn about global opportunities for Lund University doctoral students, such as webinars, travel scholarships and competitions. Updates will be published throughout the semester.

Register by logging in to Canvas. Do not forget to turn on the notifications to receive live updates!

If you have any questions, contact isabelle.nilsson@er.lu.se
Kriget i Ukraina
Information för medarbetare

Håll dig uppdaterad på Medarbetarwebben
The war in Ukraine
Information for staff

Keep yourself updated on the Staff Pages
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information om kommande International Staff Weeks
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information about upcoming International Staff Weeks
Universitas 21
Nyheter från nätverket
Universitas 21
News from the network
LERU
Nyheter från nätverket
LERU
News from the network
Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet från Externa relationer skickas ut varannan vecka under terminstid och informerar om aktuella aktiviteter inom området internationalisering vid Lunds universitet, samt på nationell och internationell nivå.

Kontakt: carina.holmberg_pousette@er.lu.se

About the newsletter
The newsletter from External Relations is distributed every second week during the semester. It will provide you with information on current activities within internationalisation at Lund University as well as on a national and international level.

Contact: carina.holmberg_pousette@er.lu.se
Registrera / Avregistrera
Subscribe / Unsubscribe
unknown link