Senaste nytt om uppdragsutbildning vid LU
Webbversion
100 linkedin 32 101 facebook 32 102 twitter 32
97 Lunds universitet C2r RGB
Uppdragsutbildning
Lund University Commissioned Education
Mycket händer just nu när det gäller uppdragsutbildning vid Lunds universitet och vi skickar därför ut ett nyhetsbrev. I brevet kan du läsa om en pågående utlysning av medel för utveckling av nya uppdragsutbildningar och om vad som sker i det nyinrättade utskottet för uppdragsutbildning. Dessutom kan du läsa om den omorganisation som skett på avdelningen för uppdragsutbildning och om vad som händer i övrigt inom densamma.
Universitetshuset i Lund

Medel utlyses för utveckling av uppdragsutbildningar

Nu ger Lunds universitet fakulteterna och dess lärare möjlighet att ansöka om medel för utveckling av uppdragsutbildning som ska bidra till att lösa våra samhällsutmaningar.  

Universitetet genomför sedan en tid tillbaka en strategisk satsning för att stärka och utveckla uppdragsutbildning vid Lunds universitet. Satsningen ska stimulera ökad samverkan med företag, myndigheter och organisationer kring deras behov av kompetensutveckling.

Lunds universitet utlyser nu medel om maximalt 200 000 kr under sex månader per koncept. Målet är att stödja verksamheter i uppbyggandet av universitetets uppdragsutbildningar.

En första utlysningsomgång är öppen mellan den 1 april och 14 maj. Beslut om tilldelning av medel fattas av utbildningsnämnden efter beredning i utskottet för uppdragsutbildning.
Inlägg i Rektorsbloggen om satsningen på uppdragsutbildning

Utskottet för uppdragsutbildning - detta har hänt sedan start
För att ge förutsättningar för ett samlat grepp kring styrning, samordning och uppföljning för uppdragsutbildningsverksamheten inrättade Lunds universitet under hösten 2019 ett utskott för detta under utbildningsnämnden. Utskottet har i dagsläget representation från fyra fakulteter (N, LTH, HT samt J) och med en mandatperiod för utskottets ledamöter på två år kommer därefter en växling att ske till kvarvarande fyra fakulteter (EHL, S, M samt K). Utöver fakulteterna är också LUS (Lunds universitets studentkårer) och avdelningen för uppdragsutbildning representerade i utskottet.

Utskottet har under hösten 2019 formerat och strukturerat sin verksamhet för att inleda den operativa delen med en fakultetsvis inventering av den uppdragsutbildning som för närvarande ges vid universitetet. Utskottet har vidare tillsammans med avdelningen för uppdragsutbildning satt formerna för utlysning av de medel för utveckling av nya uppdragsutbildningar som är pågående, samt hanterar urval och prioritering av de inkomna ansökningarna för vidare beslut av utbildningsnämnden innan sommaren.

2743 si logga
Aktuell utlysning
Just nu har Svenska Institutet en öppen utlysning för SI Public Sector Innovation Programme, där svenska lärosäten ges möjlighet att söka finansiellt stöd för att genomföra kapacitetshöjande utbildningsprogram. För mer detaljerad information, se aktuell utlysning på Svenska institutets webb. Institutioner och forskare har bjudits in till två informationsmöten som genomförts, och deadline för inlämning är 4 maj. Önskar ni diskutera SI:s utlysning, hör av er till maria.flores@education.lu.se.

640x640transp Organisationsschema
Omorganisation av avdelningen för uppdragsutbildning
Avdelningen för uppdragsutbildning har en ny organisation från den 1 januari 2020 för att bättre kunna följa intentionerna i universitets satsning. Tidigare var hela avdelningen direktrapporterande till avdelningschefen, men numera har avdelningen strukturerats i tre grupper och en stab. Indelningen bygger dels på förordningen för uppdragsutbildning och dels på affärsmodeller, kundstrukturer och grad av genomförandekomplexitet.

De tre grupperna ska med deras sammanlagda utbud möta det omgivande samhällets behov med fokuserad verksamhet på personalutbildning och kapacitetsutveckling för yrkesverksamma. Målgrupper för avdelningens verksamhet är företag, organisationer och offentliga verksamheter.

Grupp Personalutbildning initierar, designar och genomför kompetensutveckling i samverkan med kunder och medproducenter, t.ex. fakulteter och institutioner. Gruppen ansvarar vidare för att ta fram och utveckla innehållet i den kurskatalog som finns för uppdragsutbildningar vid Lunds universitet. Man har ett marknadsorienterat synsätt och gruppens kundfokus kopplat till universitetets satsning är det regionala näringslivet.

Grupperna Utveckling och Projekt arbetar främst med uppdragsutbildningar som behövs av arbetsmarknads- och biståndspolitiska skäl, men även med utbildningar till privata näringslivet som innebär en större utvecklings- och genomförandeinsats för avdelningen. Tillsammans med finansiärer och institutioner utvecklar grupp Utveckling, och genomför grupp Projekt, de uppdragsutbildningar vid Lunds universitet som syftar till Agenda 2030.

Avdelningens stab stöttar de tre grupperna med administrativ support vad det gäller t.ex. ekonomisk uppföljning, fakturering, kommunikation, resebokning, inköp och diarieföring.

I fokus på avdelningen för uppdragsutbildning
Den nya avdelningsstrukturen ger oss möjligheter att tänka nytt för att ännu bättre synliggöra, utveckla och genomföra uppdragsutbildningen vid vårt universitet. Under 2020 ägnar vi tid åt att utveckla arbetsprocesser och system samtidigt som vi hanterar befintliga och nya projekt.

Vi arbetar med ett antal möjligheter till framtida uppdragsutbildningar, bl.a. genom dialog med finansiärer, partners samt institutioner och lärare. Vi har t.ex. stöttat institutioner och lärare med utlysningen som Sida annonserade vid slutet av förra året gällande innovativa idéer för genomförande av kapacitetsutvecklingsprogram.

En del av satsningen på uppdragsutbildning innebär att vi ska ha en en ökad närvaro i det regionala näringslivet och avdelningen genomför därför en utökad kartläggning av detta. Lunds universitet har vidare slutit ett samarbetsavtal med Helsingborg stad som bl.a. innefattar leveranser av uppdragsutbildningar.

Sedan en tid tillbaka ser vi ett ökat intresse från fakulteter och institutioner att arbeta mer strategiskt med uppdragsutbildning och vi har tillsammans börjat diskutera och kartlägga olika upplägg och möjligheter. Fokus ligger också på att öka vår kompetens inom digitalisering och hitta nya sätt att tillföra mervärde till uppdragsutbildningar som ges helt online.

Sedan mars har vi på avdelningen arbetat med att hitta lösningar för att kunna planera, genomföra och fortsätta utveckla uppdragsutbildningar trots Corona-krisen. Vi har fått flytta ett tiotal kurser till hösten och ställa om andra till helt digitala former. Vi har också inventerat befintligt utbud av online-utbildningar och vad som med en mindre insats skulle kunna genomföras helt digitalt. Både från regionalt och nationellt håll tas olika stödinsatser fram kopplat till pågående permitteringar, varsel och på sikt omställningsbehov och vi tar oss an frågan: Hur kan LU genom uppdragsutbildning bidra till vårt regionala näringsliv och samhället i stort för att bättre möta krisen och dess konsekvenser?

2756 Sk%c3%a4rmklipp tillsammansmotcorona
Genom arbete i olika samverkansplattformar och erfarenhet av att hitta nya lösningar i kompetensomställningsfrågor matchar vi LUs kompetens och omvärldens behov för att möta efterfrågan på skilda lösningar för olika individer genom kompletterande utbildning, snabbspår med praktikmöjligheter eller tvärvetenskapliga, skräddarsydda uppdragsutbildningslösningar för näringsliv och organisationer som ställer om.
Ett av de senaste projekten är kompetensutveckling av sjuksköterskor, ”Omvårdnad vid akut andningssvikt”. Ett samarbete mellan Region Skåne och Medicinska fakulteten med stöd från avdelningen för uppdragsutbildning.

Kontakta oss gärna!
  • Avdelningschef Lars Palm, lars.palm@education.lu.se

  • Gruppchef för Personalutbildning Camilla Björklund, camilla.bjorklund@education.lu.se

  • Gruppchef för Utveckling Maria Flores maria.flores@education.lu.se

  • Gruppchef för Projekt, Emma Alfredsson, emma.alfredsson@education.lu.se 

Har du kontakter hos oss sedan tidigare går det givetvis bra att höra av sig till dem!

Registrera / Avregistrera
unknown link