Höjdpunkter från vårens uppdragsutbildning
Webbversion
100 linkedin 32 101 facebook 32 102 twitter 32
97 Lunds universitet C2r RGB
Uppdragsutbildning
Lund University Commissioned Education
Vi har haft en positiv inledning på 2018 med ett flertal helt nya uppdragsutbildningsprojekt som startats och flera avtal som tecknats med nya kunder. Nedan följer en kort beskrivning av ett urval av vårens nyheter. Vill du veta mer om något så tveka inte att höra av dig!
1516 LUCE  MatchIT 640x640transp
MatchIT
Svenska ESF-rådet har beviljat 15 miljoner kronor till en treårig utbildningssatsning i Skåne och Blekinge för nyanlända akademiker. Projektet ska tillhandahålla IT-kompetens till svenska företag och myndigheter för att råda bot på den stora IT-kompetensbrist som finns i Sverige. MatchIT projektleds av Region Skåne och är ett samarbete mellan Region Blekinge, Arbetsförmedlingen med ansvar för rekryteringen av deltagare, Blekinge Tekniska Högskola och Lunds universitet med ansvar för uppdragsutbildningar och Ideon med ansvar för praktikplatser. Utbildningarna vid LU levereras av Datavetenskaper, SOL-centrum och Strategisk Kommunikation.  
Läs mer
1502 LUCE human rights 640x640transp
Barnrättsutbildning åt Malmö stad
LU ska tillhandahålla kompetensutveckling inom barnets rättigheter till Malmö stads samtliga förvaltningar inför att Barnkonventionen blir svensk lag. Genom en fördjupningsutbildning, handledning, seminarier och nätverksträffar kopplar utbildningsinsatsen till Malmö stads pågående förändringsprocesser med syfte att sätta barnets bästa i fokus. Socialhögskolan och Rättssociologiska institutionen står för utbildningen.
Läs mer i vårt pressmeddelande
1511 Colombia 640x640transp
Kapacitetsutveckling inom innovationer och entreprenörskap i Colombia
Tillsammans med ett av Colombias bästa universitet, Universidad Nacional, bidrar Lunds universitet genom uppdragsutbildning till att utveckla samspel mellan offentlig, privat och akademisk sektor. Hittills har två utbildningar i entreprenörskap för lärare vid Universidad Nacional i Bogotá och i Medellin genomförts. Målet är att bidra till Colombias strategiska postkonfliktsatsningar. Detta genom att utveckla resurser och kunskaper hos lokala/regionala offentliga och privata aktörer med syfte att lösa komplexa samhällsproblem genom öppen innovation, vilket i sin tur kan leda till nya verksamheter, tillväxt och social hållbarhet. Utbildningarna genomförs av SKJ Centrum för Entreprenörskap.

1504 LUCE  Von Willebrand 640x640transp
Von Willebrand – from Theory to Clinical Practice 
Uppdragsutbildningen Von Willebrand, där läkare från hela världen under tre dagar får utbildning i blödarsjukdomen med samma namn, firade i april 2018 10-årsjubileum. Under åren har 250 läkare tagit del av kursen, som är den enda i sitt slag i världen. Utbildningen är ett samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne (SUS) och läkemedelsföretaget Octapharma. Spetskompetensen hämtas från Medicinska fakulteten, Institutionen Translationell medicin, Koagulation. Under våren har också ett nytt 3-årigt avtal slutits.
Läs mer

1510 LUCE  Road safety management 640x640transp
Trafiksäkerhet
Under det senaste året har vi sett en ökad efterfrågan på kortare specialistkurser inom trafiksäkerhetsområdet. Sverige ligger i framkant när det gäller trafiksäkerhet och avdelningen Trafik och väg vid LTH är en av de största inom trafiksäkerhetsforskning. Den internationella efterfrågan är stor och idag förs diskussioner och förhandlingar med transportministeriet i Sydafrika, Qatar och Saudiarabien kring kompetensutveckling för deras anställda, både gällande kortare kurser, samt mer omfattande kapacitetsutvecklingsprogram. Vidare har under våren en utbildning inom trafiksäkerhetsgranskning levererats till WSP AB i Finland, den första uppdragsutbildningen genomförd på området i landet.

1512 LUCE  siemens blade 640x640transp
Additiv tillverkning
Lunds universitet levererar sedan 2017 löpande utbildningar inom additiv tillverkning (3D-printing) till Siemens Industrial Turbomachinery AB, som satsar på att utbilda över 700 ingenjörer inom Siemens globalt. Vi ser en fortsatt stor och ökande efterfrågan inom additiv tillverkning och under våren har en ny kund tecknat avtal och det är SKF, som till att börja med beställt två utbildningar under 2018. Utbildningarna levereras av Institutionen för Designvetenskaper på LTH.

1513 LUCE  Kyrkligt ledarskap 640x640transp
Kompetensutveckling av Svenska kyrkans ledare
Lunds universitet har fått i uppdrag av Svenska kyrkan att kompetensutveckla kyrkoherdar och blivande kyrkoherdar inom kyrkligt ledarskap. Utbildningen omfattar 15 hp och innehållet är tvärvetenskapligt med ledarskap varvat med teologisk förankring. Centrum för Teologi och Religionsvetenskap samt Institutionen för Psykologi ansvarar för innehållet i utbildningen.
Läs mer

1515 LUCE  Transavia 640x640transp
Transavia
Flygbolaget Transavia är ett dotterbolag till Holländska KLM som har behov av att utbilda ~3000 anställda inom säkerhet. Avsikten är att skapa en gemensam plattform för säkerhetsarbetet på Transavia. LU har fått förfrågan att utföra uppdraget som under våren 2018 har levererats som en train-the-trainerutbildning i två delar. LU har dels tagit fram en en-dagskurs som alla anställda ska genomgå, och dels utbildat ett 20-tal instruktörer inom Transavia som håller i endagskursen och utbildar sina 3000 kollegor under nästkommande år. Trafikflyghögskolan ansvarar för innehållet i utbildningen.  


1505 LUCE globalcrconline 640x640transp
Global Child Rights Online
Global Child Rights Online syftar till att stärka kapaciteten inom barnets rättigheter knutet till hållbarhetsmålen. Kapacitetsutvecklingsplattformen www.globalcrconline.org har skapats i partnerskap med 16 nationella nätverk av förändringsagenter för barnets rättigheter i Afrika, Asien och Latinamerika. Under våren 2018 har 14 nationella lanseringar genomförts med intressenter från utbildningsministerier, universitet, högskolor och lärarutbildningar samt NGOs. Satsningen är en metodutveckling inom ramen för Sidas arbete med kapacitetsutveckling och innovativa lösningar som kan stödja långsiktig hållbarhet.
Video med utrikesminister Margot Wallström som sänder hälsning till förändringsagenterna


1518 LUCE  Unionen chef 640x640transp
Ledarskapsarenan – mötesplats mellan Unionen Chef och Lunds universitet
Under våren har tre frukostseminarier genomförts tillsammans med Arbetsmiljöhögskolan och Unionen Chef. Syftet med ledarskapsarenan är att deltagarna (medlemmar i Unionen chef) ska utvecklas som chefer med hjälp av aktuell forskning som ger oväntade och nya perspektiv på ledarskapet. Detta sker genom frukostseminarier med forskare från Lunds universitet inom olika aktuella chefs- och ledarskapsfrågor. Ledarskapsarenan är ett samarbete med fackförbundet Unionen och Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet.


1506 LUCE  Dialogm%c3%b6te Lund 640x640transp
Dialogmöten
Under våren har Lunds universitet genom dialogmöten kring bedömning av nyanlända elever träffat nästan 300 yrkesverksamma inom skolvärlden i Skåne. Under fyra heldagar på olika orter har information och verktyg för att bedöma elevers språkutveckling med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd Bygga Svenska delats. Deltagarna har också fått ta del av varandras erfarenheter och skapat nya kontakter i det kollegiala lärandet. Lärare från Nationellt resurscentrum för fysik samt från Språk- och Litteraturcentrum har deltagit i och drivit dialogmötena.


1514 LUCE  Education Management 640x640transp
Nyanlända elevers skolframgång – Lunds kommun
Under våren har lärare i Lunds kommun tagit del av språk- och kunskapsutvecklande fortbildning genom Lunds universitet. Kursen har erbjudits Lunds kommun i dialog med kommunens behov och de behov som uttryckts i samband med mottagandet av många nyanlända elever. Under hösten kommer Lunds kommun ta del av fortsatta insatser för att vidareutveckla ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i kommunens skolor. Språk- och litteraturcentrum har ansvarat för utbildningen.


Övrigt värt att nämna
1507 LUCE  panelsamtal 27 april 640x640transp
Hållbarhetsveckan
Under Hållbarhetsveckan anordnades ett panelsamtal kring hur man skapar en dialog om hållbarhetsmålen och blir mer innovativ. Eventet arrangerades tillsammans med Ekonomihögskolan och riktade sig till näringsliv, regionen och akademin. I samband med eventet tog LUCE och hållbarhetsforskaren Susanne Arvidsson vid Ekonomihögskolan fram fem kurser inom hållbart företagande.
Läs mer om vårt event här
Se vår film inför eventet, en intervju med Susanne Arvidsson
1508 LUCE  Atlas Copco 640x640transp
Uppdragsutbildning åt Atlas Copco skapar mervärden för LU
Ekonomihögskolans uppdragsutbildning i Online marketing principles and management som givits helt på distans för Atlas Copco har bidragit till en utveckling av grundutbildning samt bidragit till lärarnas utveckling av arbetet med e-lärande. Uppdraget har dessutom resulterat i en kurs på AHU i blended learning. Förutom synergieffekterna som kursen har givit i kursutveckling och mellan grundutbildning och samverkan har den även lett till en forskningsstudie vid Atlas Copco.
Läs mer
1509 LUCE  strategisk kollektivtrafikplanering 640x640transp
Stärkt samarbete för kompetensutveckling inom kollektivtrafik
Den ständigt fulltecknade utbildningen Strategisk kollektivtrafikplanering är en unik uppdragsutbildning som samlar alla aktörer inom kollektivtrafik och har givits i 22 år. En ökad efterfrågan på kollektivtrafikkurser för yrkesverksamma inom kollektivtrafikområdet och inom hållbarhetsområdet har lett till att vi nu har möjlighet att växla upp samarbetet med K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, genom en delad tjänst inom området. Den strategiska satsningen kommer bland annat att innebära kursutveckling inom Smart Mobility och kurser för politiker inom kollektivtrafik.
Registrera / Avregistrera
$$$open$$