Höjdpunkter från höstens uppdragsutbildning Webbversion
100 linkedin 32 101 facebook 32 102 twitter 32
97 Lunds universitet C2r RGB
Uppdragsutbildning
Lund University Commissioned Education
2018 har varit ett starkt år för uppdragsutbildningen vid Lunds universitet. Nedan presenteras ett urval av utbildningar från hösten. Vill du veta mer så tveka inte att höra av dig.
1930 AI till FB och LinkedIn 640x640transp
Vinnova satsar på kurser inom AI och krishantering 
Vinnova satsar nu på korta kurser för yrkesverksamma specialister för att stärka Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga. Lunds universitet har fått två pilotprojekt, ‘AI och maskininlärning för industri och samhälle’ samt ‘Mot ökad krishanteringsförmåga i en allt komplexare och föränderlig värld’. De institutioner och avdelningar som står för innehållet är avdelningen för Risk- och samhällsberedskap när det gäller krisberedskap och för AI-spåret kommer ett flertal institutioner på flera fakulteter att vara involverade. Den första översiktskursen ”Vad är AI?” genomfördes den 4 december och de 25 platserna fylldes snabbt. Ytterligare omgångar planeras till våren 2019.

Pressmeddelande från Vinnova
Artikel på lu.se
1931 programmering 176819 unsplash 640x640transp
Fler än hundra lärare har under hösten gått skräddarsydda programmeringskurser
Under hösten har fler än hundra matematik- och fysiklärare på högstadie- och gymnasienivå lärt sig programmering utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Genom kommunanpassade kurser för Lund, Helsingborg och Nässjö har Lunds universitet erbjudit lärarna kunskap om programmeringsspråk, datalogiskt tänkande och tillämpningen av programmering som ett verktyg i ämnesundervisning. Föreläsare från institutionen för datavetenskap och matematikcentrum har hållit i träffar lokalt både i Nässjö, Helsingborg och Lund. Mellan träffarna har självstudier skett på  den digitala lärplattformen. Kurserna genomförs på uppdrag av Skolverket.
1932 Avancerad v%c3%a5rd i hemmet 1092936 unsplash 2000 px 640x640transp
Malmö stad satsar på utbildning i Avancerad vård och rehabilitering i hemmet 
Under hösten tillkom det en ny uppdragsutbildning inom området Medicin och hälsa. Detta på grund av politiska riktlinjer för sjukvården, som innebär att allt mer avancerad vård ska kunna ges i hemmet. Den skräddarsydda kursen ‘Avancerad vård och rehabilitering i hemmet’ är på 7,5 hp och ges i samarbete med Malmö stad. Målgruppen är arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

1933 MatchIT LU25 72 dpi 640x640transp
MatchIT – utbildning för nyanlända akademiker med IT-bakgrund
Inom ramarna för projektet MatchIT, finansierat av ESF-rådet, bedrivs sedan augusti 2018 en uppdragsutbildning inom programmering för nyanlända. Det är institutionen för datavetenskap som levererar utbildningen tillsammans med SOL och LUCE. Grundläggande kurser i java-programmering och databaser är hittills avklarade. 10 veckors praktik tar vid när LU:s del av utbildningen avslutas 2019-02-01. Flera deltagare har redan under utbildningen hittat arbeten. En liknande utbildning i Webb- och systemutveckling bedrevs på EHL under våren 2017 och av de 15 utexaminerade har 13 jobb idag. Vi hoppas på liknande resultat för MatchIT-gruppen. Vid en återträff för den tidigare gruppen 2018-11-30 gjordes en intervju med MatchIT:s huvudprojektledare i SVT Nyheter Skåne.

Artikel om utbildningen på lu.se
Intervju med MatchIT:s huvudprojektledare (Inslaget presenteras 4.30 in i SVT Nyheter Skåne) 
1955 Magnetresonans 640x640transp
Stort intresse för ny kurs inom Magnetresonans  
Under hösten gavs en ny kurs inom Magnetresonans (MR), 7,5 hp. Kursen är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten, Institutionen Kliniska vetenskaper Lund och VO Bild och Funktion, Skånes universitetssjukhus, Lund. Målgrupp är röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker från hela Sverige. Innehållet i utbildningen är MR-relaterat och innehåller allt från patientförberedelser och bemötande till bildgenerering, kontrast i bilden, bildkvalitet, artefakter, anatomi, diagnostik och bildtolkning. Det finns ett stort kompetensbehov inom detta område och det planeras för ytterligare kursstart under år 2019.

1936 SI logo 640x640transp
Pilotprogram avseende kapacitetsutveckling för Agenda 2030
Under hösten utlyste Svenska institutet (SI) möjligheten för svenska lärosäten att söka finansiellt stöd för anordnande av kapacitetshöjande utbildningsprogram med fokus på Agenda 2030. Teman för utbildningsprogrammen skulle utgå från målen för Agenda 2030.
Satsningen syftar till att stärka kapaciteten hos relevanta aktörer i samarbetsländerna att driva utvecklingsprocesser som bidrar till genomförande av Agenda 2030. Lunds universitet skickade in 5 olika program varav 3 av dessa har gått vidare till topp 5. Ett flertal institutioner
från olika fakulteter kommer att ingå i genomförandet av de olika programmen vars titlar är: ‘Land is Life’, ‘Hållbara inkluderande och klimatresilienta städer (HIKS)’ och ‘Sexual gender-based violence and human rights in Uganda: developing capacity to acheive SDG5
targets’.

1944 SOL modersm%c3%a5lal%c3%a4rare 640x640transp
Storsatsning på distansutbildningar inom språkutvecklande arbetssätt
Genom distanskurserna ‘Studiehandleda på modersmål’ och ‘Undervisa i modersmål’ har Lunds universitet tillsammans med Skolverket kunnat erbjuda en storsatsning på språkutvecklande arbetssätt. Sex kurser (3 för studiehandledare och 3 för modersmålslärare) har genomförts för fler än 160 personer som idag arbetar i skolan. Genom utbildningarna har de fått verktyg och kunskap om styrdokument och regelverk, interkulturella förhållningssätt, relationen mellan skolspråk och vardagsspråk samt samarbetsformer mellan ämneslärare, klasslärare och studiehandledare. Eftersom kurserna undervisas helt på distans har deltagare från hela landet kunnat ta del av undervisningen.

1938 L%c3%a4karsp%c3%a5ret 2 beskuren 640x640transp
Utomeuropeiska läkare förbereds inför Socialstyrelsens kunskapsprov  
För att tillvarata medicinsk kompetens hos nyanlända över hela landet genomförde Medicinska fakulteten vid Lunds universitet under 2018 en intensivutbildning på femton veckor för utomeuropeiska läkare som saknar svensk läkarlegitimation. Uppdragsgivare var Region Skåne och Arbetsförmedlingen. Genom strukturerad repetition av deltagarnas teoretiska medicinska kunskaper gavs de möjlighet att på bästa sätt göra sig förberedda för att klara Socialstyrelsens Kunskapsprov och på så sätt komma ett steg närmare svensk legitimation. All undervisning skedde på svenska och det var även svenskundervisning i utbildningen via institutionen Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

Läs mer i artikel på lu.se
 

1957 gipsteknik 1135753 unsplash f%c3%b6rminskad 640x640transp
Gipsteknik - en populär kurs från institutionen för Hälsovetenskaper 
Institutionen för Hälsovetenskaper ger varje termin ett antal uppdragsutbildningar och i september 2018 startade bl a den mycket efterfrågade kursen i Gipsteknik som syftar till att kompetensutveckla kursdeltagare inom bland annat anatomi, biomekanik och ortopedi med betoning på frakturlära. Ytterligare kurser som institutionen för Hälsovetenskaper givit under hösten är Barnkirurgisk omvårdnad, Arbetsrehabilitering, Neurosjukvård, Yrsel och infektionssjukvård.

1956 trafik i afrika 640x640transp
Uppdragsutbildning från Lunds universitet bidrar till att minska antalet dödsfall i trafiken
Kursen i Road safety management genomfördes under två veckor i augusti med deltagare från Sydafrika, Botswana, Zambia, Uganda and Malawi. Det har varit stor efterfrågan på kursen och den har gått ett flertal gånger. Kursen har bland annat lett fram till diskussioner om ett samarbetsavtal med Transport Education Training Authority som ansvarar för koordinering av kompetensutveckling för Transportministeriet i Sydafrika. Förfrågningar på trafikutbildningar har också kommit från Iran, Namibia och Saudiarabien. Under 2019 planeras 4 trafiksäkerhetsutbildningar att genomföras. Varav en är inom trafikkonfliktteknik, en internationellt renommerad teknik som utvecklats vid avdelningen för Trafik och väg vid LU.

Läs mer

1940 child 865116 1920 640x640transp
Fortsatt stort intresse för utbildningar inom barnrätt 
Det finns ett fortsatt stort intresse för utbildningar i barnkonventionens implementering. Under hösten har Barnsjukvården på SUS och Lunds universitet genom Barnrättsinstitutet tagit fram ett utbildningsupplägg för att stärka arbetet med implementeringen av barnkonventionen. Chefer och barnrättsombud från två verksamhetsområden erbjuds en skräddarsydd utbildning med nära koppling till pågående förändringsarbete med syfte att överföra fördjupad kunskap om barnets rättigheter ur ett lednings- och strategiskt övergripande perspektiv till praktiskt arbete.

1941 MAX IV 640x640transp
Sommarskolor och MOOC:s bidrar till ökad kunskap inom acceleratorteknik
Nordic Particle Accelerator (NPAP) är ett treårigt mångvetenskapligt samverkansprojekt som slutförs under 2018. NPAP har finansierats av EU:s Erasmus Plus-program och genomförts i samarbete med ESS, MAXLab, Uppsala, Århus, Oslo och Jyväskylä universitet (samt flera andra europeiska universitet och världsledande acceleratorcentra). Lunds universitet har inom ramen för projektet givit tre sommarskolor inom ”Fundamentals of Accelerator Technology”. Dessutom planerades inledningsvis utvecklingen av en MOOC, men det omfattande material som tagits fram ledde till att en MOOC blev tre - ”Fundamentals of accelerators and accelerator technology”, “Introduction to accelerators” och ”Medical applications of particle accelerators”. Den sistnämnda lanserades i november 2018 och är den första acceleratorkursen i Courseras utbildningsutbud. De andra två MOOC:arna kommer att lanseras under våren 2019. Syftet med MOOC:arna är att nationellt och internationellt bidra till bredare kunskap och förståelse gällande acceleratorteknik bland universitet, forskningsinstitut, sjukhus, företag och allmänhet.

Mer om den första kursen

1943 Tidiga samordnade insatser unsplash f%c3%b6rminskad 640x640transp
Tidiga samordnade insatser för barn och unga
Tidiga samordnade insatser eller s.k. praktisk samverkan för barn och unga är en insats finansierad av Skolverket och Socialstyrelsen där LU genom utbildning, processhandledning och förändringsstöd stödjer utvecklandet av nya processer för samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och sjukvården (t.ex. BUP) i kommuner och regioner. Målet är att utbildningen ska bidra till att barn och unga får tidiga och samordnade insatser genom att deltagarna får kunskap och förståelse för varandras förutsättningar samt samsyn och praktiska verktyg för att kunna agera utifrån förvärvad kunskap. Utbildningen är ett samarbete mellan institutionen för Psykologi och Socialhögskolan.
1949 SAYP 2 72 dpi 640x640transp
Vad gör våra uppdragsutbildningsalumner?
Under sommaren 2018 anordnade två f.d. deltagare på den Svenska institutet-finansierade utbildningen ‘Summer Academy for Young Professionals’ (SAYP) uppföljningsaktiviteter i sina hemländer. De fick i denna process stöttning från Lunds universitet och Svenska institutet. Uppföljningen anordnades på samma tema som SAYP, d.v.s. mänskliga rättigheter och decentralisering och ägde rum i Georgien. Det var en endags-workshop i mänskliga rättigheter för socialarbetare samt en femdagarskurs med workshops för lärare vid kommunala konstskolor med syfte att öka dessa lärares kunskaper i hur man bättre kan arbeta med barn med olika funktionsnedsättningar.
1951 Fastighet   Pixabay 640x640transp
Fastighetsvetenskap ger populärt seminarium – för tionde året i rad 
I år var det 10-årsjubileum för det mycket välbesökta endagsseminarium som ges av avdelningen för Fastighetsvetenskap vid Institutionen för Teknik och samhälle, LTH. Under seminariedagen, som genomförs i november varje år, föreläser avdelningens lärare tillsammans med inbjudna experter på ett aktuellt tema inom fastighetsrättens område. Årets tema var ”Hinder mot markexploatering”, vilket lockade mer än 120 betalande deltagare från företag och organisationer med verksamhet kopplat till fastighetsrätt. Deltagarna är yrkesverksamma som jurister, lantmätare, fastighetskonsulter m.m., vid kommuner, myndigheter, advokatbyråer, fastighetsbolag etc.
1952 emergency exit 1321134 1280 pixabay beskuren 640x640transp
Fire Evacuation Design – en mycket uppskattad online-utbildning
För tredje året i rad startade i november den helt online-baserade uppdragsutbildningen Fire Evacuation design, med deltagare från hela världen. Utbildningen pågår i fem månader och riktar sig till yrkesverksamma med ett behov av djupare kunskaper om brandskydd och evakueringsmodeller, exempelvis brandingenjörer, arkitekter och byggnadsinspektörer. Kursen behandlar såväl mänskligt beteende vid brand, som evakueringsmodeller och simuleringar. Utbildningen har varit mycket eftersökt och uppskattad för sin flexibla form, med online-föreläsningar och inlämningsuppgifter. Utbildningen ges av lärare vid avdelningen för Brandteknik, Institutionen för Bygg- och miljöteknologi vid LTH.
1954 Canvas 640x640transp
Uppdragsutbildning driver utveckling
Vi har i tidigare utskick berättat om hur masterskursen Online marketing vid EHL gjordes om till uppdragsutbildning för anställda vid Atlas Copco och hur detta samarbete även ledde till en forskningsstudie. Utbildningen som är helt distansbaserad har utvecklats på lärplattformen Canvas, en plattform som kopplar ihop lärande med teknik och har användarvänligheten i fokus. LUCE har under 1,5 års tid arbetat med Canvas som lärplattform och vi ser nu fram emot Lunds universitets fördjupade samarbete med Canvas.

Läs mer
1958 Susanne Norrman 72 dpi 640x640transp
Till sist...
...skulle jag vilja tacka för mig. Efter 18 år inom uppdragsutbildningen vid LU och 7 år som avdelningschef på LUCE lämnar jag med varm hand över denna fantastiska verksamhet till Lars Palm. De senaste åren har visat att Lunds universitet utan tvekan kan bli Sveriges främsta leverantör av kompetensutveckling för yrkesverksamma.
 
I takt med att det livslånga lärandet fått ökat fokus, både nationellt och internationellt har universitetsledningen önskat en mer strategisk inriktning på universitetets arbete med frågor som rör det livslånga lärandet. För egen del ser jag därför fram emot ett nytt uppdrag som utvecklingsstrateg på sektionen Forskning, Samverkan och Innovation med fokus på det livslånga lärandet.
Registrera / Avregistrera
$$$open$$