Höjdpunkter från vårens uppdragsutbildning Webbversion
100 linkedin 32 101 facebook 32 102 twitter 32
97 Lunds universitet C2r RGB
Uppdragsutbildning
Lund University Commissioned Education
Uppdragsutbildning är en allt viktigare strategisk möjlighet att utveckla samverkan med näringsliv och offentlig sektor och LU har därför gjort ett antal satsningar för att stärka den, se exempel nedan. Längre ner kan du också läsa om ett urval av vårterminens uppdragsutbildningar. Vill du veta mer om någon av dem, tveka inte att höra av dig!
2269 lars palm 640x640transp
Ny sektionstillhörighet och ny chef för avdelningen för uppdragsutbildning
Avdelningen för uppdragsutbildning överfördes vid årsskiftet från sektionen Externa Relationer (ER) till sektionen Forskning, Samverkan och Innovation (FSI). Omorganisationen förväntas stärka samarbetet mellan Uppdragsutbildning, Samverkansavdelningen och LU Innovation, och bidra till ökade synergieffekter mellan avdelningarnas verksamheter.

Efter sektionsbytet började Lars Palm som ny chef på avdelningen. I sin roll kommer han att fokusera på att skapa ökad synlighet och tydlighet internt kopplat till universitetets satsning på uppdragsutbildning. Han kommer också att verka för en breddad upptagningsbas inom universitetet för kunskap att dela med externa aktörer, samt en större, stabilare och mer diversifierad mottagarbas inom näringsliv och organisationer.

Läs mer i ett porträtt av Lars Palm 
2275 2019 05 28   Kimmo Emma Victoria   gruppbild lilten 640x640transp
Nya affärsutvecklare och ökad närvaro på Campus Helsingborg
Universitetet genomför en strategisk utbyggnad för att ytterligare stärka uppdragsutbildning och har anställt tre nya affärsutvecklare, Kimmo Wallenius, Emma Tullberg och Victoria Rydengård. Satsningen ska stimulera ökad samverkan med näringslivet, då 80 procent av universitetets nuvarande uppdragsutbildningar beställs av offentlig sektor.

Campus Helsingborg har fr.o.m. maj 2019 Emma Tullberg på plats en dag i veckan. Syftet är att bidra till utvecklingen av uppdragsutbildningar i Nordvästra Skåne. En stor del av arbetet handlar om matchningen mellan universitetets institutioner och organisationers behov av kompetensutveckling, i vilket avdelningen för uppdragsutbildning erbjuder tjänster kopplade till koncept- och projektutveckling samt marknadsföring och stöd vid genomförande.

Läs mer
2273 Unicef logo 640x640transp
Uppdragsutbildningar inom barnets rättigheter leder till forskningsprojekt i regionen 
Inför att Barnkonventionen blir svensk lag 2020 finns ett fortsatt stort intresse för utbildningar i barnkonventionens implementering. Lunds universitet har genom Barnrättsinstitutet levererat omfattande uppdragsutbildningar till två av de främsta regionala aktörerna, Malmö stad och Barnsjukvården på SUS. Dessa utbildningar har avslutats under våren och övergår i ett forskningssamarbete mellan aktörerna och LU. Resultaten blir de första i sitt slag i Sverige, då implementering av barnkonventionen är ett obeforskat område, såväl ur ett lednings- och strategiskt övergripande perspektiv som praktiskt.

2278 DSC0669%e2%94%ac%c2%aeRuona 18 f%c3%b6rel%c3%a4sn webb 640x640transp
Marsdagen – fortbildningsdag för 900 gymnasielärare i Lund
1:e mars erbjöd Lunds universitet i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Lund en fortbildningsdag för samtliga gymnasielärare i staden. Under en förmiddag erbjöds de ca 900 gymnasielärarna och inbjudna tjänstepersoner/politiker att utifrån intresse och ämnestillhörighet välja mellan 23 riktade föreläsningar. Föreläsningarnas teman inbegrep ämnesrelevant kunskap för nära alla ämnen som undervisas på gymnasienivå samt ämnesövergripande innehåll som jämställdhet, stress och mycket annat. Föreläsare kom från Genombrottet, Institutionen för kulturvetenskaper, Filmvetenskap, Språk- & litteraturcentrum, Institutionen för kommunikation och medier, Historiska institutionen, Fysiska institutionen, Matematikcentrum, Filosofiska institutionen, Institutionen för utbildningsvetenskap och Institutionen för psykologi. Planeringsarbetet för Marsdagen 2020 är redan påbörjad.

2276 MatchIT liten%c2%a9Ruona 19 640x640transp
MatchIT – utbildning för nyanlända akademiker med IT-bakgrund
Den första omgången av uppdragsutbildningen inom programmering för nyanlända i projektet MatchIT, finansierat av ESF-rådet, avslutades i april med en praktikperiod. Av den första gruppen med 25 deltagare har åtta fått jobb och sju fått förlängd praktik redan nu. I maj startade omgång två med 35 nya deltagare som under knappt ett år ska läsa grundläggande kurser i Python, databaser och Java på institutionen för datavetenskap. Parallellt med detta får de chansen att bygga upp sina nätverk, träffa företagsrepresentanter och få en inblick i arbetslivet i Sverige med hjälp av Lunds universitet, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Ideon.

2280 Globala malen mot vit bakgrund 640x640transp
Kapacitetsutvecklingsprogram för Agenda 2030
LU beviljades medel under våren från Svenska institutet (SI) för att genomföra tre av fem utlysta kapacitetshöjande utbildningsprogram riktade till yrkesverksamma med fokus på Agenda 2030. Två av programmen koordineras av avdelningen för uppdragsutbildning och genomförs under 2019 både online och på plats i Kenya och Sverige.

Land is Life syftar till att kapacitetsutveckla framtida ledare och beslutsfattare i  Östafrika med fokus på ekosystem och biologisk mångfald. Leverantör är LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies) i samarbete med fyra andra institutioner vid LU. Hållbara inkluderande och klimatresilienta städer (HIKS) ges av CEC (Centrum för miljö- och klimatforskning), Raoul Wallenberg-institutet och SKL International. Programmen har många beröringspunkter ämnesmässigt, vilket leder till nya samarbeten, samverkan och initiativ internt på LU vad gäller Agenda 2030.

Artikel på lu.se
Information på LU:s internationella webbplats

2287 DSC5835%e2%94%ac%c2%aeRuona 19 webb 640x640transp
Unga yrkesverksamma från Västra Balkan och Östeuropa deltar i Summer Academy for Young Professionals
Under maj och juni genomförs två tvåveckorsutbildningar inom ramen för Svenska Institutets satsning Summer Academy for Young Professionals (SAYP). Utbildningarna riktar sig till unga yrkesverksamma inom politik, förvaltning och civilsamhälle och syftar till att utveckla kontaktytor och plattformar för erfarenhetsutbyten samt gränsöverskridande, gemensamt och ömsesidigt lärande inom och för en moderniserad, långsiktigt hållbar statsförvaltning. Under utbildningens gång arbetar deltagarna med förändringsprojekt som de sedan kan söka medel för att genomföra i sina hemländer. Deltagarna ska därigenom stärkas i sina roller som framtida förändringsaktörer.

Teman för utbildningarna är Innovation Ecosystems and Entrepreneurship (Västra Balkan) respektive Perspectives on Multi-level Governance, Decentralisation and Human Rights (Baltikum/EaP). Medverkande institutioner är framförallt Företagsekonomiska institutionen och Raoul Wallenberginstitutet, i samverkan med andra aktörer i regionen.

Läs mer på LU:s internationella webbplats
2288 operation i sal 640x640transp
Fortsatt stort internationellt intresse för uppdragsutbildning i mänskliga faktorer och systemsäkerhet
I januari startade åter det tvååriga magisterprogrammet Human Factors and System Safety. För 13:e året i följd är kursen fulltecknad med deltagare från hela världen såsom Nya Zeeland, Malaysia och Kanada, men den har även deltagare från grannländerna Danmark och Finland. Utbildningen består av s.k. Learning Labs med föreläsningar varvat med online-undervisning och har sin vetenskapliga grund i komplexitetsteori, kaosteori och systemtänkande som tar utbildningen utanför de teoretiska gränser som tidigare hindrat forskare från att ta ett helhetsgrepp om systemsäkerhetens problem.

2291 AI powwow 640x640transp
Deltagande i AI Nordic Powwow
Avdelningen för uppdragsutbildning deltog den 23 maj i AI Nordic POWWOW - en tvärsektoriell konferens kring det heta ämnet Artificiell Intelligens. Tillsammans utforskade vi möjligheterna i vår gemensamma framtid och tittade på specifika branscher och deras tillämpningar av AI samt framtida kunskapsbehov.

Läs mer

2292 Hem Cellavision web 640x640transp
Utbildning inom AI för företag världsledande på hematologisk bildanalys
Artificiell intelligens (AI) blir ständigt viktigare inom en rad områden såsom beslutsstöd, fordons- och robotstyrning och medicinsk diagnostik. I framkanten inom den medicinska bildbehandlingen finns Lundaföretaget Cellavision som är världsledande på hematologisk bildanalys. Matematikcentrum och Reglerteknik vid Lunds universitet har tillsammans med Cellavision genomfört en mycket uppskattad internutbildning i syfte att ytterligare stärka bolagets kompetensplattform inom AI.

1943 Tidiga samordnade insatser unsplash f%c3%b6rminskad 640x640transp
Utbildning i Breddad rekrytering
Medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter är en förutsättning för framtida rekryteringsutmaningar. Med anledning av utmaningarna med kompetensförsörjningen i Skåne har Länsstyrelsen upphandlat utbildningen Kompetensförsörjning, breddad rekrytering och mångfald där de två första utbildningsomgångarna nu avlutats. Utbildningen ingår i det ESF-finansierade projektet Bred kompetens i Skåne där deltagarna kommer från flertalet organisationer: Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Lunds universitet, Hässleholms, Staffanstorps, Lunds och Kristianstads kommun. Institutionen för psykologi levererar utbildningen som syftar till att ge en bredare syn på kompetens och förändra normer och attityder om vem som passar var utifrån kön, att tillvarata nyanländas kompetens samt att öppna upp för olika vägar in i ett yrke.
2293 F%c3%b6rsvarsmakten logo 640x640transp
Fortsatt intresse från Försvarsmakten för kurs i Metod och självständigt arbete
För andra året i rad avslutades i maj uppdragsutbildningen Metod och självständigt arbete, med deltagare från Försvarsmakten. Utbildningen, som levererades av Statsvetenskapliga institutionen, syftar bl.a. till att ge deltagarna ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt och lyfter diskussionen som finns i samhället om vetenskaplighet och kritiskt tänkande där universitetet har en naturlig roll. Kursen ska fungera som en delmängd i att förbereda officerare för utbildning på högskolans avancerade nivå, och genom satsningen belyser Försvarsmakten betydelsen av akademisk förankring hos deras medarbetare.
2294 L%c3%a4karsp%c3%a5ret 2 beskuren 640x640transp
Förberedande insats för läkare utbildade utanför EU/ESS
Omgång tre av Förberedande insats för läkare utbildade utanför EU/ESS gick av stapeln under våren 2019 med 21 deltagare från 13 olika länder. Under 15 veckor tog deltagarna del av teoretiska medicinska kunskaper från hela läkarprogrammet och förberedde sig därmed för Socialstyrelsens Kunskapsprov för läkare som saknar svensk läkarlegitimation. Sex stycken klarade provet i maj och efter två omgångar av denna satsning i LU:s regi har totalt 13 deltagare klarat provet av 45, vilket är högre än genomsnittet i landet. Insatsen levereras av avdelningen för uppdragsutbildning i samarbete med Medicinska Fakulteten och Språk- och litteraturcentrum och finansieras av Region Skåne och Arbetsförmedlingen. Till hösten kommer ytterligare en omgång att starta.
2296 %c3%b6ga 2 258807 unsplash liten 640x640transp
Ny kurs i eye-tracking genom Humanistlaboratoriet
Kursen En praktisk introduktion till eye-tracking ges för första gången av Humanistlaboratoriet den 12-14 Juni. Kursen är avsedd för deltagare både inom forskning och näringsliv som arbetar med eye trackers. Humanistlaboratoriet har länge varit ledande inom eye-tracking-metodologi och -utbildning. En eye tracker mäter vart man tittar och hur ögonen rör sig. Teknologin används inom områden som psykologi och neurologi, men även inom forskningsområden såsom mänskligt beteende och marknadsföring. Efterfrågan på kursen har varit stor och det kommer planeras för ytterligare en kursomgång i närliggande tid.  
2297 Hemofili 640x640transp
Internationell kurs för läkare inom ITI (Immune Tolerance Induction)
I samarbete med läkemedelsföretaget Octapharma genomfördes i januari ITI School, en internationell kurs för läkare som behöver vidareutbildning inom ITI (Immune Tolerance Induction). Syftet med kursen är att lyfta fram den senaste kunskapen, aktuella utmaningar när det gäller ITI-behandling och olika terapeutiska alternativ – detta i en tid med nya potentiella tillvägagångssätt för att ge bästa vård till patienter som utvecklar hämmare. Läkare kom till kursen från hela världen, t.ex. Mexiko, Kanada, USA, Spanien, Norge och Tyskland för att tillbringa 1,5 dagar med experter och nätverka med kollegor inom området.
Registrera / Avregistrera
$$$open$$