Funding for international cooperation and mobility - find your opportunities, Linnaeus-Palme Partnership, EUA application submitted, Ahead Conference in Dublin, Contact seminar social inclusion in Amsterdam Webversion
97 Lunds universitet C2r RGB

EXTERNA RELATIONER

2019 - 7 mars / 7 March
I nyhetsbrevet:
 • Finansiering av internationellt samarbete och mobilitet - hitta dina möjligheter
 • Ansök till Linnaeus-Palme Partnerskap
 • EUA-ansökan inskickad
 • Ahead - Konferens 2019 Dublin
 • Kontaktseminarium social inkludering i Amsterdam
 • "Intensiv dansk for svenskere"
 • "Aktuellt om brexit" på utbyten.se
 • Afrikadag 2019
 • Utlysning position papers - ACCESS-seminariet
 • Fulbright Graduate Student Program 2020-21
 • iMotion - hitta din Staff Training Week
 • Universitas 21 - nyheter
 • LERU - nyheter
Skrolla ner och läs nyheten.
In this newsletter:
 • Funding for international cooperation and mobility - find your opportunities
 • Call for applications - Linnaeus-Palme Partnership
 • EUA application submitted
 • Ahead - Conference 2019 Dublin
 • Contact seminar social inclusion in Amsterdam
 • "Intensiv dansk for svenskere" (Intensive Danish for Swedes)
 • "News about Brexit" at utbyten.se
 • Africa Day 2019
 • Call for position papers - ACCESS seminar
 • Fulbright Graduate Student Program 2020-21
 • Current STINT calls
 • iMotion - find your Staff Training Week
 • Universitas 21 - news
 • LERU - news
Scroll down and read the news.
Finansiering för internationellt samarbete och mobilitet – hitta dina möjligheter
Du hittar portalen Internationella möjligheter och samarbeten på samma ställe som tidigare på Medarbetarwebben, men med en ny struktur och delvis nytt innehåll.

Upptäck dina möjligheter att finansiera lärarmobilitet, personalfortbildning och resa till partnerinstitutioner med hjälp av Erasmus-medel, men även andra typer av finansieringsmöjligheter.

Länk till Internationella möjligheter och samarbeten

Nu finns även en samlingssida för utlysningar av medel för både mobilitet och finansiering av samarbeten av olika slag.

Länk till Utlysningar
Funding for international cooperation and mobility – find your opportunities
You will find the portal International opportunities and partnerships in the same place as before at the Staff Pages, but with a new structure and partly new content.

Discover your opportunities to finance teaching mobility, professional development/staff training and travel to partner institutions with the help of Erasmus funding, but also other types of funding opportunities.

Link to International opportunities and partnerships

There is now also a special page for calls for application for both mobility and funding of collaborations of various kinds.

Link to Calls for application
Ansök till Linnaeus-Palme partnerskap
Universitets- och högskolerådet har nu öppnat årets ansökan till Linnaeus-Palme partnerskap. Nytt för i år är en förändring i den LU-interna handläggningen: sökande institution ombesörjer själv inhämtande av dekans godkännande av projektansökan.

Programmet Linnaeus-Palme omfattar två typer av aktiviteter för att främja utbildningssamarbeten med institutioner i låg- och medelinkomstländer: Linnaeus-Palme planering som ger bidrag till kontaktresor och Linnaeus-Palme partnerskap ger bidrag till lärar- och studentutbyten. Linnaeus-Palme planering förväntas öppna för ansökan nästa gång hösten 2019. Efter ett par år med nedskärningar har programmets budget åter ökat. De senaste två åren har UHR inte förbrukat den tilldelade budgeten.

Information om programmet och handläggning inom Lunds universitet för ansökan hittar du på Medarbetarwebben 

Sista ansökningsdag: 10 april 2019, LU-intern deadline är den 29 mars 2019.
Call for applications – Linnaeus-Palme Partnership
Linnaeus-Palme Partnership is now open for applications. New for this year is a change in the LU-internal handling: the applicant institution must itself obtain the Dean's approval of the project application.

Linnaeus-Palme is a programme for educational collaboration with low- and middle-income countries. It has two components: Linnaeus-Palme Planning giving funding to visits to strengthen contacts and Linnaeus-Palme Partnership giving funding to exchange of teaching staff and students. Next call to Linnaeus-Palme Planning is expected to open in autumn 2019. After a few years of cuts, the programme's budget has again increased. For the past two years, the UHR has not spent the allocated budget.

More information about the programme and on Lund University’s internal handling of applications are available on the LU Staff pages

Application deadline: 10 April 2019, LU-internal deadline is 29 March 2019.
European University Alliance-ansökan inskickad
Ansökan till det nya EU-programmet European University Alliance lämnades in 28/2.

Lunds universitet är med i alliansen EUGLOH, som handlar om utmaningar inom global hälsa och koordineras av Université Paris-Saclay. Övriga partners är LMU i München, University of Porto och University of Szeged, Ungern.

Ett 10-tal svenska lärosäten deltar i olika allianser. EU förväntar sig totalt ca 120 ansökningar och kommer att bevilja 12 i juni.
 
Kontaktperson vid LU är Christina Grossmann (christina.grossmann@er.lu.se).
European University Alliance application submitted
An application to the new EU programme European University Alliance was submitted on 28 February.

Lund University is part of the alliance EUGLOH, dealing with global health challenges and coordinated by Université Paris-Saclay. The other partners are LMU in Munich, University of Porto and University of Szeged, Hungary.

Some 10 Swedish institutions participate in different alliances. EU is expecting about 120 applications of which 12 will be approved in June.
 
Contact person at LU is Christina Grossmann (christina.grossmann@er.lu.se).
Ahead – Konferens 2019: ”Travelling Together Towards Inclusive Education”
Irländska Association for Higher Education Access & Disability anordnar en konferens om inkludering i Dublin 20-21 mars.
 
Information om konferensen hittar du på konferensens webbplats  
Ahead – Conference 2019: Travelling Together Towards Inclusive Education
The Irish Association for Higher Education Access & Disability will arrange a conference on inclusion in Dublin on 20-21 March.

Information about the conference is available on the conference website
Kontaktseminarium med fokus på social inkludering
Det nationella Erasmus+ kontoret i Nederländerna organiserar ett kontaktseminarium i Amsterdam den 27-29 maj. Seminariet är tvärsektoriellt och fokuserar på social inkludering och lika möjligheter.
 
Seminariet vänder sig till dem som planerar att söka medel för ett Erasmus+ samarbetsprojekt och/eller dem som har ett befintligt projekt med koppling till temat.
 
UHR har möjlighet att skicka två deltagare. Ansökningsdeadline är 10 april.
 
Mer information om seminariet och hur du ansöker finns på UHR:s webbplats
Contact seminar focusing on social inclusion
The national Erasmus+ office in the Netherlands will organise a contact seminar in Amsterdam on 27-29 May. The seminar is cross-sectoral and focuses on social inclusion and equal opportunities.
 
The seminar is aimed at those who plan to apply for funding for an Erasmus+ collaborative project and/or those who have an existing project linked to the theme.

UHR (Swedish Council for Higher Education) has the opportunity to send two participants. Application deadline is 10 April.

More information about the seminar and how to apply is available on the UHR website (in Swedish)
Anmäl dig till kursen ”Intensiv dansk for svenskere”
Kursen ger deltagarna baskunskaper i danska och är helt anpassad till svenskspråkiga deltagare. Målet är att snabbt förbättra förmågan att förstå, tala och skriva språket, men också att ge kunskap om centrala teman i danskt kultur- och samhällsliv.

Kursen är kostnadsfri och ges i centrala Köpenhamn 24–28 juni. Kursen är i första hand avsedd för studenter och anställda vid universitet och högskolor i Sverige. Det finns dock ett mindre antal platser för de som inte faller in under dessa kategorier.

Läs mer och anmäl dig på Centrum för Öresundsstudiers webbplats senast den 3 maj
Sign up for ”Intensiv dansk for svenskere” (Intensive Danish for Swedes)
The course gives the participants basic knowledge in Danish and is fully adapted to Swedish-speaking participants. The goal is to quickly improve the ability to understand, speak and write the language, but also to provide knowledge about central themes in Danish cultural and social life.

The course is free of charge and is given in central Copenhagen 24-28 June. The course is primarily intended for students and employees at universities and colleges in Sweden. However, there are a smaller number of places for those who do not fall into these categories.

Read more and register at the Centrum för Öresundsstudier’s website no later than 3 May (in Swedish)
”Aktuellt om brexit” på utbyten.se
På utbyten.se finns nu en sida som heter ”Aktuellt om brexit” där information angående Erasmus+ och brexit kommer att publiceras.

Länk till ”Aktuellt om brexit”
“News about Brexit” at utbyten.se
At utbyten.se there is now a page called ”News about Brexit” (in Swedish) where information regarding Erasmus+ and Brexit will be published.

Link to "News about Brexit" – in Swedish

On the same webpage, you will find a link to the British Council’s website with news on Erasmus+ and Brexit
Afrikadag 2019
Den 1 april arrangerar Lunds universitet en Afrikadag för fjärde året i rad. Studenter och anställda vid LU är välkomna att delta. Afrikadagen ger dig möjlighet att nätverka och att snabb-presentera din Afrika-relaterade forskning.
 
Tid: 08.15-14.00
Plats: Palaestra hörsal

Anmäl dig senast den 15 mars (12.00).
 
Länk till program och anmälan hittar du på Medarbetarwebben
Africa Day 2019
On 1 April Lund University will arrange the fourth Africa Day. Students and staff from LU are most welcome. The programme will include networking possibilities and an opportunity to speed-present your Africa-related research.
 
Time: 08:15-14:00
Venue: Palaestra lecture theatre

Registration deadline: 15 March (12:00).
 
A link to the programme and registration is now available at the LU Staff Pages 
Utlysning position papers – tredje ACCESS-seminariet i december 2019
Läs mer på Medarbetarwebben
Call for position papers – third ACCESS seminar in December 2019
Read more on the Staff Pages
Fulbright Graduate Student Program 2020–21
Fulbright-stipendier ges till studenter som vill slutföra en masterexamen eller bedriva forskning som en del av en svensk forskarutbildning i USA.

Läs om programmet och sök på Fulbrights hemsida

Sista ansökningsdag: 23 april 2019.
Fulbright Graduate Student Program 2020–21
Fulbright grants are awarded to students wishing to complete a Master’s degree or conduct research as part of a Swedish PhD or doctorate in the United States.

Read about the programme and apply on the Fulbright website

Application deadline: 23 April 2019.
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information om kommande International Staff Weeks
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information about upcoming International Staff Weeks
Universitas 21
Nyheter från nätverket
Universitas 21
News from the network
LERU
Nyheter från nätverket
LERU
News from the network
Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet från Externa relationer skickas ut varannan vecka under terminstid och informerar om aktuella aktiviteter inom området internationalisering vid Lunds universitet, samt på nationell och internationell nivå.

Kontakt: carina.holmberg_pousette@er.lu.se

About the newsletter
The newsletter from External Relations is distributed every second week during the semester. It will provide you with information on current activities within internationalisation at Lund University as well as on a national and international level.

Contact: carina.holmberg_pousette@er.lu.se
Registrera / Avregistrera
Subscribe / Unsubscribe