Höjdpunkter från höstens uppdragsutbildning Webbversion
100 linkedin 32 101 facebook 32 102 twitter 32
97 Lunds universitet C2r RGB
Uppdragsutbildning
Lund University Commissioned Education
Här kan du läsa om ett urval av höstterminens uppdragsutbildningar från Lunds universitet. Vill du veta mer om någon av dem, eller om satsningen som görs just nu på uppdragsutbildning, tveka inte att höra av dig!
2559 LUCE utskott f%c3%b6r uppdragsutbildning 640x640transp
Utskott för uppdragsutbildning inrättat under utbildningsnämnden
Lunds universitet satsar genom ett flerstegsprogram på att utveckla sitt erbjudande kring uppdragsutbildning. Under hösten 2019 inrättades bl a ett utskott till utbildningsnämnden som fokuserar på frågor rörande uppdragsutbildning. Utskottet ska ta fram förslag som syftar till att ytterligare förbättra styrning, öka samordning och uppföljning av uppdragsutbildning, men också ha en överblick över LU:s uppdragsutbildning och se till att policyer och handlingsplaner upprättas och efterlevs. Vidare ska utskottet bedriva omvärldsbevakning och ge förslag på strategiska satsningar inom internationaliseringsområdet.

2560 LUCE avtal med indonesien ljus 640x640transp
Nytt avtal mellan LU och den indonesiska forsknings- och innovationsmyndigheten BPPT 
Den 21 augusti tecknades ett nytt Memorandum of Understanding mellan LU och BPPT. Vid signeringsceremonin i Jakarta representerades LU av Martin Tunér, vicerektor för internationalisering på LTH, tillsammans med personal från avdelningen för uppdragsutbildning. Medverkade gjorde även Sveriges ambassad i Jakarta.

Det tidigare avtalet, som tecknades mellan LU och BPPT år 2016, har lett till en handfull uppdragsutbildningar inom bl a entreprenörskap och innovation, benchmarking visits samt ett begynnande forskningssamarbete mellan BPPT och avd Bioteknik, Kemiska institutionen, LTH. Det nya avtalet, med fokus på hållbar ekonomisk utveckling, gäller för ytterligare en treårsperiod och öppnar för nya samarbeten inom både uppdragsutbildning och forskning. Det första resultatet av det nya avtalet är en skräddarsydd uppdragsutbildning i Biocatalyst Engineering som hållits i Lund under november-december för en grupp anställda från BPPTs Center for Bioindustrial Technology.

2574 LUCE MatchIT (2) 640x640transp
Programmeringsutbildningar för nyanlända akademiker
ESF-projektet MatchIT är inne på sin andra omgång och under hösten har 28 deltagare ökat sina programmeringskunskaper i Python, Java och SQL vid Institutionen för Datavetenskap. De har också genomgått en utbildning i Culture and Communication at the workplace som gavs som ett samarbete mellan Institutionen för Strategisk kommunikation och Peers Bridge, ett företag som arbetar med integration och kultur i den svenska kontexten. Majoriteten av deltagarna är nu redo för att matchas med företag i regionen för praktik.

I samarbete med KTH startade LU under hösten också Software Development Academy i Lund. Under 15 veckor genomgick ett 20-tal nyanlända en programmeringsutbildning anpassad efter den svenska arbetsmarknadens behov. Utbildningen utfördes huvudsakligen av lärare från KTH samt institutionen för Informatik på Ekonomihögskolan vid LU.

2585 Students Law Apr2019 9 640x640transp
Lärarlyftet har bidragit till att höja skolelevers resultat 
I september startade kursen Svenska som andraspråk för lärare i SFI – Lunds universitets sista kurs inom Skolverkets satsning Lärarlyftet II. LU har gett kurser inom Lärarlyftet II sedan 2012 och har, förutom ovannämnda kurs, bl a utbildat lärare i årskurs 7-9 i fysik samt gymnasielärare i juridik. Genom Lärarlyftet II har lärare kunnat komplettera sin legitimation med fler behörigheter. Enligt Skolverket har satsningen även lett till att de deltagande lärarna har blivit tryggare i sin yrkesroll, höjt sin kompetens och ökat sina karriärmöjligheter. Ett år efter studierna på Lärarlyftet upplever två av tre lärare, enligt Skolverket, att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat. Efter åtta år avslutas nu denna satsning. Dock har regeringen föreslagit att Lärarlyftet ska förlängas och vi hoppas kunna ge kurser inom denna nya satsning till höstterminen 2020.

2563 LUCE magnetresonans 640x640transp
Magnetresonans för röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker
Samarbetet med VO Bild och Funktion, Skånes universitetssjukhus, fortsätter. Under hösten har Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund gett ytterligare en kurs i Magnetresonans för röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Deltagarna får kunskaper i fysikalisk bakgrund, anatomi, patientförberedelser och bemötande, diagnostik och bildtolkning.

2577 LUCE HIKS 640x640transp
Internationellt Agenda 2030-program om hållbara, inkluderande och klimatresilienta städer
Efter en intensiv vår och sommar med kurser online, kom deltagarna på det SI-finansierade programmet Sustainable, Inclusive and Climate-Resilient Cities (HIKS) till Sverige i början av september för en tvåveckors fortsättningsutbildning på plats i Lund. Under hösten har så deltagarna fortsatt jobba med sina förändringsprojekt på hemmaplan (Zimbabwe, Indonesien och Turkiet) med stöd av sina mentorer från CEC och RWI, både online och på plats i deltagarländerna.

Våra zimbabwesiska deltagare var t ex i början av november med och lanserade ett Sustainability UrbanLab for Sustainable, Inclusive & Climate-resilient Cities i Harare. Vid detta event presenterade de även sina förändringsprojekt, som bl a handlar om solenergi och smarta parker samt byggandet av en offentlig toalett med ett universaldesigntänk. Programmet avslutas i vår med en stor digital konferens för att bl a samla ihop lärdomar och sprida information kring deltagarnas projekt och deras slutsatser.

Artikel i LUM
Intervjuer med några deltagare i programmet
2564 LUCE familjeterapi %c3%a4tst%c3%b6rningar 640x640transp
Familjeterapi vid ätstörningar
Under hösten har också uppdragsutbildningen Familjeterapi vid ätstörningar startat upp för 4:e gången. Denna omgång inom Region Västra Götaland. Kursen är ett samarbete med forskare från Institutionen för Psykologi och externa föreläsare från Norge och Sverige. Den består av tio kursdagar som är uppdelade på fyra mötestillfällen under hösten 2019 och våren 2020. Kursdeltagarna är medarbetare inom regionens barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri och syftet är att förbättra kunskapsläget hos medarbetarna, då familjen har fått en större roll i behandling av störningar. Kursen integrerar teori och praktik och deltagarna är aktiva i rollspel, gruppövningar och genom tillämpning av familjeterapi som evidensbaserad behandlingsmetod.

2566 LUCE kompetensf%c3%b6rs%c3%b6rjningsdag 640x640transp
Seminariedag med fokus på kompetensförsörjningen i Skåne
Den 20 november genomfördes en seminariedag med fokus på kompetensförsörjningen i Skåne. Dagen var ett inslag i projektet Bred Kompetens i Skåne som finansieras av Svenska ESF-rådet och där Lunds universitet är en part. Efter en inledning av Vice rektor Bo Anders Jönsson och Christine Blomquist från Företagsekonomiska institutionen valde deltagarna spår såsom Digitalisering och tillit, Kompetensomställning i skola och vård, Praktiska verktyg och goda exempel eller Att skriva annonser för en breddad rekrytering. Deltagarna utgjordes av ca 90 personer från Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Lunds kommun, Staffanstorps kommun, Kristianstad kommun, Hässleholm kommun, Lunds universitet och Arbetsförmedlingen.

2565 LUCE avancerad v%c3%a5rd i hemmet 640x640transp
Avancerad vård och rehabilitering i hemmet – kurs för arbetsterapeuter och fysioterapeuter
Malmö stad fortsätter att satsa på kompetensutveckling för sina arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Kursen Avancerad vård och rehabilitering i hemmet, som ges av Institutionen för hälsovetenskaper, går nu för andra gången. Denna kursomgång har det getts möjlighet för närliggande kommuner att delta. Ett mål för kursen är att deltagaren ska kunna vidareutveckla de färdigheter som krävs för ett omhändertagande vid komplexa sjukdomstillstånd och för avancerad vård både i ordinärt boende och i särskilda boenden. Temaområden är bl a andnings- och cirkulationssystemet, smärta och palliativ vård.

2567 Svenska kyrkan logga 2 1 e1467287974590 640x640transp
Blivande kyrkoherdar utbildas i kyrkligt ledarskap
Kyrkligt ledarskap är en uppdragsutbildning som har getts vid flera tillfällen. Under hösten har det startat ytterligare en kurs och det har skrivits avtal för en ny kursomgång år 2020. Det är Svenska kyrkan som satsar på att kompetensutveckla blivande kyrkoherdar. Utbildningen omfattar 15 hp och innehållet är tvärvetenskapligt med ledarskap varvat med teologisk förankring. Centrum för Teologi och Religionsvetenskap samt Institutionen för Psykologi ansvarar för innehållet i utbildningen.

2568 LUCE trafiks%c3%a4kerhetsgranskning 640x640transp
Kurser inom trafiksäkerhetsgranskning
Under hösten gavs två utbildningar för trafiksäkerhetsgranskare. En på plats i Lund med deltagare från Trafikverket och trafikkonsultbolag, samt en i Riga, skräddarsydd åt den Lettiska motsvarigheten till Trafikverket. På denna kurs deltog även folk från Trafikverket i Litauen och Estland. Ett nytt EU-direktiv som snart ska börja gälla, tillsammans med ett identifierat utbildningsbehov medförde att LUCE tillsammans med avdelningen Trafik och väg vid institutionen för Teknik och Samhälle vid LTH beslutade att ge kursen i två omgångar. Det nya EU-direktivet innebär att trafiksäkerhetsgranskning ska göras på alla vägar och inte enbart på transeuropeiska vägar (motorvägar i Sverige).
411 DLS Formulation red 640x640transp
Webbaserad utbildning inom klinisk forskning
Under hösten har kursen Klinisk forskning startat. Den har tagits fram med stöd av SWELIFE och ges av Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Onkologi. Målsättningen med kursen är att ge allmänna och breda kunskaper om klinisk forskning. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare, men även BMA, sjuksköterskor och tandläkare som vill förbättra sina kunskaper, sin medvetenhet och öka sitt intresse för klinisk forskning. Tack vare att den är webbaserad så kan studierna genomföras när det passar den enskilde och dess arbetssituation.
2581 LUCE axis 640x640transp
Utbildning inom artificiell intelligens och maskininlärning för Axis Communications
Under hösten har LU haft ett utbildningssamarbete med Axis Communications kring Artificiell Intelligens och Maskininlärning. Ett tjugotal medarbetare fick under två dagar vrida och vända på ett urval av olika intelligenta problemlösningsmetoder, såväl teoretiskt som praktiskt. Fokus låg på hur man bäst jobbar med verktygen i ett föränderligt samhälle och hur Axis Communications med bättre kunskap inom Artificiell Intelligens och Maskininlärning även fortsättningsvis ska stå väl rustade i sin position som världsledande aktör inom fysisk säkerhet och videoövervakning.

Utbildningen utvecklades och anpassades tillsammans med Axis Communications i samarbete med Karl Åström, Matematik LTH, samt Bo Bernhardsson, Institutionen för Reglerteknik LTH. Utbildningsplattform tillhandahölls och anpassades av LUCE, avdelningen för uppdragsutbildning.
2582 Repligen logo logotype 640x640transp
Introduktion till innovation och designtänkande 
Lundabolaget Repligen gick i november en introduktionsutbildning inom innovation och designtänkande. Repligen, som utvecklar biologiska lösningar i produktionen av läkemedel, fick ta del av metodiska verktyg för att lösa komplexa problem samt ta fram innovativa sätt att arbeta på. Deltagarna fick också tillfälle att lösa verkliga problem genom ”sprints”, det vill säga arbeta igenom en hel cykel från behov till framtagna och delvis utvärderade lösningar. Utbildningen hölls av Jessica Wadin, docent i innovationsteknik och Anders Warell, professor i industridesign vid institutionen för designvetenskaper.
2570 LUCE specialistkompetenskurser 640x640transp
18 specialistkompetenskurser för ST-läkare
Med finansiering från Socialstyrelsen har LU genomfört olika specialistkompetenskurser för ST-läkare under hösten. Kurserna omfattar 3-5 dagar och några exempel på teman är koagulation, akut geriatrik, diabetes, gastrointestinal radiologi och palliativ vård. Under 2019 har totalt 18 kurser genomförts, bl a av Institutionerna för kliniska vetenskaper Lund, kliniska vetenskaper Malmö och Translationell medicin. Ofta i samarbete med Region Skåne, SUS.
2573 Globala malen mot vit bakgrund 640x640transp
Uppföljningsworkshop till kapacitetsutvecklingsprogram med fokus på Agenda 2030
Kapacitetsutvecklingsprogrammet Land is Life, som har fokus på Agenda 2030, kommer att ha en uppföljningsworkshop i Nairobi, Kenya under februari 2020. Programmet syftar till att kapacitetsutveckla framtida ledare och beslutsfattare i Östafrika med fokus på ekosystem och biologisk mångfald och ges av LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies) tillsammans med en rad olika institutioner vid LU samt avdelningen för uppdragsutbildning.

Under året har deltagarna genomgått en tvåveckors utbildning i Kenya om Hållbarhetsmålen, hur dessa förhåller sig till varandra och hur de kan mätas. Därefter, i september, hölls en kort utbildningsmodul i ledarskap i Lund. Under workshopen i Nairobi kommer deltagarna att presentera sina projekt för inbjudna intressenter under ett event som hålls i samarbete med Vi-skogen.
2578 LUCE handsurgery 640x640transp
Rehabilitation in Hand Surgery
Under hösten har det startat ytterligare en omgång av den framgångsrika internationella kursen Rehabilitation in Handsurgery, 15 hp. Målgruppen är arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Kursen är mycket efterfrågad och har getts av Institutionen för translationell medicin vid flera tillfällen.
2584 LUCE jul3 640x640transp
Till sist...
LUCE vill passa på att tacka alla medverkande lärare och institutioner för ett gott samarbete i år. Ett stort tack riktas också till våra uppdragsgivare och externa samarbetspartners. Från oss alla till er alla – God Jul och Gott Nytt År!
Registrera / Avregistrera
$$$open$$