Läs nyhetsbrevet på webben
96 LU SE stand 100

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Nyhetsbrev: INSIDAN, 27 januari 2022
Newsletter in English
Read the newsletter in English
Ledningsnytt
Fyllnadsval till fakultetens valberedning
En ny lärarrepresentant ska väljas till fakultetens valberedning för den resterande delen av mandatperioden (till och med 31 mars 2024). Samtliga röstberättigade vid fakulteten har fått en inbjudan via e-post att nominera lämpliga kandidater senast 11 februari.
Läs mer om valet på fakultetens interna webbplats
Utmärkelser och beviljade anslag
Geolog och biolog invalda i Kungliga Vetenskapsakademien
Raimund Muscheler, professor vid geologiska institutionen, och Marie Dacke, professor vid biologiska institutionen, är nya ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien.
Läs nyheten på akademiens webbplats
Sök anslag och stipendier
Ansök om fakultetens rese- och forskningsbidrag
Forskare, doktorander, lärare med flera kan nu ansöka om naturvetenskapliga fakultetens rese- och forskningsbidrag. Sista ansökningsdag är 14 februari. Observera att du behöver bifoga ett handledarintyg i din ansökan om du är doktorand.
Läs mer och ansök om fakultetens rese- och forskningsbidrag via universitetets medarbetarwebb
Sök skrivarstipendium för naturvetare
Lärare och forskare inom naturvetenskapliga ämnen kan nu söka skrivarstipendium av Hasselbladstiftelsen. Stipendiet består av en månads vistelse (hela maj) i Villa Martinson i Jonsered samt 10 000 kronor. Sista ansökningsdag är 15 februari.
Läs mer och ansök om stipendium på stiftelsens webbplats
Nominera till Marcus Wallenbergpriset
Marcus Wallenbergpriset belönar ett vetenskapligt genombrott till nytta för skogen och skogsindustrin. Sista dag att nominera är 30 april.
Läs mer och nominera kandidater till priset – mwp.se
Hitta fler utlysningar i Research Professional
I databasen Research Professional kan du hitta såväl nationella som internationella utlysningar. Du loggar in med ditt universitetskonto (Lucat-ID).
Logga in i Research Professional
På gång
Karriärutveckling för akademisk personal
Doktorander, postdocs och forskargruppsledare kan nu anmäla sig till vårens utbud av karriärutvecklande aktiviteter.
Läs mer och anmäl dig till aktiviteterna på universitetets medarbetarwebb
Bidra med eventidéer till Hållbarhetsveckan i Lund
Hållbarhetsveckan är ett årligt evenemang där universitetet, Lunds kommun och andra intresserade fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet. I år hålls Hållbarhetsveckan 2–7 maj. Du är välkommen att skicka in dina eventidéer till planeringsgruppen senast 25 mars.
Läs mer om evenemanget på Hållbarhetsforums webbplats
Månadens avhandlingar
Månadens avhandlingar i naturvetenskap
Den här månaden läggs fem nya avhandlingar fram vid naturvetenskapliga fakulteten:
  • Marcus Lee, ”Phenotypic responses of zooplankton to variable conditions”
  • Linus Hedh, ”Ecology and evolution of large-scale bird migration patterns – A natural history and comparative study of the migration in common and little ringed plovers”
  • Guanqun Du, ”Versatile Association Behavior in Mixtures of Oppositely Charged Amphiphiles: From DNA-Like Assembly of Supramolecular Helices to Coacervation in Chiral Surfactant Systems”
  • Albertas Dvirnas, ”Methods for barcode analysis in optical DNA mapping”
  • Alfred Larsson, ”Structure of Electrochemically Grown Palladium Nanowires”
Sök avhandlingar i universitetets forskningsportal
Se kommande disputationer – lu.se
Medarbetare i svenska medier
Fossila ormstjärnor från Gotland ger unika insikter om evolutionära förändringar 
Mats E Eriksson, professor vid geologiska institutionen, har intervjuats om en ny studie där forskare har lyckats analysera två efterföljande arter av fossilerade ormstjärnor. Resultaten visar att en 428 miljoner år gammal marin katastrof bidrog till en total förändring av djurens utseende. ”Vi upptäckte att det är här de moderna ormstjärnorna uppstår. Vi har också förstått varför, för uppenbarligen påverkades de av de miljömässiga förändringarna. Men i stället för att dö ut så fick de nya karaktärer som i dag är gemensamma för alla ormstjärnor”, säger Eriksson. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Sveriges Radio, Helagotland (för prenumeranter) och Gotlands Allehanda (endast papperstidningen).
Kunskap om klimatstress kan motverka konflikter
Lina Eklund, forskare vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats med anledning av att hon söker svar på varför så många har flyttat ifrån sina jordbruk i nordöstra Syrien. Eklund använder både satellitdata och intervjuer i sitt forskningsprojekt. ”Det är viktigt att förstå vad som kan kopplas till klimatförändring och vad som är samhälleliga skillnader så att vi kan rusta oss bättre för framtiden”, säger hon.
Läs artikeln i Info Express
Unik analys av museimaterial visar hur Skånes flora förändrats de senaste 200 åren
Torbjörn Tyler, museiintendent vid Biologiska museet, har intervjuats med anledning av att forskare har lyckats kartlägga Skånes florautveckling under 200 år. Landskapsförändringar, kvävepåverkan och klimateffekter har stöpt om floran radikalt. Men det mest överraskande är hur tidigt många av förändringarna började. ”Många av de förändringar vi sett de senaste 10 till 40 åren, exempelvis effekter av ökande näringsbelastning och våtmarkernas försvinnande, har i själva verket pågått mycket längre än så”, säger Tyler. Medier som uppmärksammat nyheten är exempelvis Sveriges Radio och Skånska Dagbladet.
Forskare kräver internationell panel om miljögifter
Ullrika Sahlin, biträdande universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap,
har varit med och skrivit ett brev till Sveriges klimat- och miljöminister med uppmaning att stödja förslaget om att inrätta en vetenskaplig internationell panel som ska stärka skyddet mot farliga kemikalier och avfall. Förslaget kommer att läggas fram vid det kommande mötet i FN:s miljöförsamling i slutet av februari.
Läs artikeln i tidningen Örebronyheter
Häger fångade råtta i Botaniska trädgården
Åke Lindström, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats med anledning av
att en häger fångats på bild när den slukar en råtta i Botaniska trädgården. Lindström säger att han inte hört om hägrar som äter råttor tidigare, men att han inte är förvånad. ”Primärt är hägrar fiskätare. Den klassiska hägern man ser står ju i en vasskant eller i en liten å. Däremot är de allätare. De tar allt, det kan vara ödlor och gnagare men även mask och sniglar. Hägern äter väldigt gärna fågelungar också”, säger Lindström.
Läs artikeln i Sydsvenskan (för prenumeranter)
Forskare undersöker om komplexa markstrukturer kan öka kolinbindningen
Edith Hammer, universitetslektor vid biologiska institutionen, har intervjuats om hur hon studerar markens mikroliv i realtid med hjälp av en genomskinlig jordliknande modell, ett så kallat chip. Hammer undersöker hypotesen att en jord med välutvecklade jordaggregat, där det finns många gångar och återvändsgränder, ger bättre förutsättningar för kolinbindning än en plöjd jord, där strukturerna innehåller fler genvägar. Artikeln har publicerats i Land Lantbruk (endast papperstidningen).
Så ger ekologisk odling mest biologisk mångfald för pengarna
William Sidemo Holm, doktor i miljövetenskap vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, har intervjuats om en ny studie som visar att ekologisk odling kan gynna den biologiska mångfalden till en lägre kostnad i områden med få eller inga naturbetesmarker. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Jordbruksnytt, Jordbruksaktuellt och tidningen Syre.
Färre sånglärkor och talltitor i Västmanland
Martin Green, forskare vid biologiska institutionen, har intervjuats om fågelarter som minskar i antal i Västmanland. Green säger att det framför allt handlar om arter som är kopplade till jordbrukslandskapet, som sånglärka, samt arter som är kopplade till den brukade skogen, som talltita.
Lyssna på intervjun i Sveriges Radio
Forskare i intervju om carbon farming
Mark Brady och Katarina Hedlund, forskare respektive professor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, har intervjuats om dels biokol, dels så kallad ”carbon farming” som handlar om att fånga in koldioxid och lagra den i marken.
Läs artikeln i tidningen Syre
Resursbrist på flera av landets naturhistoriska museer
Niklas Wahlberg, museichef vid Biologiska museet, har intervjuats med anledning av Artdatabankens enkät som visar att sex av tio museer med naturhistoriska samlingar är i akut behov av ökade resurser.
Lyssna på intervjun i Sveriges Radio (01:50:26 in i programmet)
Läs låsta prenumerationsartiklar i mediearkivet
En del låsta artiklar i notiserna ovan kan finnas tillgängliga i mediearkivet som alla anställda har tillgång till.
Logga in och sök artiklar i mediearkivet
Sist men inte minst
Följ projektet om öppen vetenskap vid Lunds universitet
På uppdrag av universitetets forskningsnämnd genomförs projektet ”Öppen vetenskap vid LU”. I projektbloggen kan du läsa om vad som händer inom projektet samt ta del av händelser och initiativ på både nationell och internationell nivå inom området öppen vetenskap.
Följ projektbloggen
Nytt år och ny anmälningsskyldighet vad gäller bisysslor för lärare
Du som är anställd som lärare ska, oavsett anställningens omfattning, senast den 31 mars göra en anmälan om bisyssla i Primula. Även du som inte har någon bisyssla ska anmäla detta.
Läs mer om att anmäla bisyssla på universitetets medarbetarwebb
Håll dig fortsatt uppdaterad angående coronaviruset
Universitetets medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om coronaviruspandemin via webbsidorna nedan:
Om nyhetsbrevet
Skickas till: Personer som är anställda/har en verksamhetsroll vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.
Redaktör: Helena Bergqvist (helena.bergqvist@science.lu.se), kansli N.
Utgivning: Insidan ges ut varannan torsdag. Nästa nummer kommer 10 februari.
Tips på nyheter? Skicka dem till redaktören senast 7 februari kl. 12.00.
Vänligen notera att tips på ett evenemang eller aktivitet endast inkluderas en gång i nyhetsbrevet (inga påminnelser).

Nyhetsbrevet skickas ut med ett verktyg som heter BizWizard. I verktyget kopplas e-postadresser ihop med klick i nyhetsbrevet. Redaktören har tillgång till dessa uppgifter men varken bevakar eller hanterar dem.
$$$open$$