Ljudmiljöcentrum nyhetsbrev sommar 2017 Webbversion
NYHETSBREV nr 39 FRÅN LJUDMILJÖCENTRUM VID LUNDS UNIVERSITET  |  #3 2017

Välbekanta ljud i sommarens hagar och fält - kossans muu - nu under forskarluppen
Det är inte bara katters ljudande som väcker forskares intresse. Våra mjölkproducerande vänner kornas välbekanta muu har fått brittiska forskare att ta fram mikrofoner och forskarlupp. BBC skriver om en grupp forskare från University of Nottingham och Queen Mary University of London ”Forskningen visar för första gången att mor och kalv-kommunikationen är individualiserad. Varje kalv och ko har en distinkt och exklusiv kommunikation, som bara är deras”, säger forskningsledaren Monica Padilla de la Torre. En mjölkbonde knuten till projektet säger ”När korna inte är stressade muuar de mycket tyst till sina kalvar. Det är nästan som om de pratar med varandra”. Läs mer
Studie och symposium i Lund om tysta områden

Ljudmiljöcentrum genomför i samarbete med SLU i ALnarp under sommaren en studie om svenska kommuners ”tysta områden” och erfarenheter och attityder i samband med dessa. Studien presenteras vid ett vetenskapligt symposium i Lund den 26:e september. Läs om projektet. Reservera plats den 26:e september. Bland talare finns Ulf Bohman, initiativtagare till Stockholms kommuns "Guide till Tystnaden", Anna Maria Påldottir från SLU, Östen Axelsson miljöpsykologi i Sthlm, Gunnar Cerwén, SLU, projektledare samt representater för kommuner som arbetat med konceptet m.fl
I EUs direktiv om buller från 2002 (2002/49/EC) åläggs medlemsstaterna att kartlägga tysta områden. Instruktionerna i direktivet var relativt vaga, vilket öppnar upp för en rad tolkningar och tillämpningar. I Storbritannien, har kartläggningen mynnat ut i ett koncept man kallar ”tranquility trails”. I Skåne genomfördes en kartläggning av bullerfria områden i regionen i början på 2000-talet. I Stockholmsområdet har man jobbat med att tillgängliggöra tysta platser i nära anslutning till staden genom projektet ”Guide till Tystnaden”. Liknande tankar har börjat lyftas på många andra platser i Sverige, och i Östergötland jobbar man till exempel med att lyfta fram tysta platser som en del av marknadsföring av kommunen. Läs artikel i Sydsvenskan den 20 juni.
Ljudkonst vill göra Halmstad mer attraktivt
En grupp ljudkonstnärer ljudsätter Halmstads centrum med ett antal ljudkonstverk på olika platser i staden. Bakom projektet står en gruppering vid namn Harp Art Lab baserat i det lilla samhället Harplinge norr om staden. Många av ljudkonstverken är platsspecifika så tillvida att de bygger på ljud från platsen och är avsedda att fungera tillsammans med platsens egenljud. Ljudkonstverken är placerade utmed en ”ljudpromenad”-karta i centrum.  En tankarna är att få besökare och politiker att höra staden med andra öron! Den 7 - 8 juli arrangerar gruppen en ”Sound Art Festival” i Harplinges väderkvarn, Läs mer

p.s. Klicka på bilden för att höra Halmstad...
Forskarupprop i SvD - Nya bullerregler ökar risken för hjärtinfarkt!
För att underlätta byggande försvagades riktvärdena för buller 2015 och en ytterligare urholkning har nyligen beslutats. Det innebär att vi för lång tid kommer att bygga fast oss i ett stort antal bostäder som riskerar att vara hälsovådliga, skriver fem forskare.
Forskningsresultat under senare år visar att trafikbuller även vid relativt måttliga nivåer orsakar allvarliga negativa hälsoeffekter, bland annat hjärtinfarkt skriver forskarna som kommer från Karolinska instiutet, Sahlgrenska Akademien samt institutionen för psykologi vid Stockholms universitet. Detta medför att Världshälsoorganisationen (WHO) med stor sannolikhet kommer att sänka gällande riktvärden för trafikbuller. Trots den skärpta riskbedömningen genomförs i Sverige lättnader i riktvärdena för trafikbuller för att underlätta byggande. En konsekvens blir att ett stort antal bostäder kommer att byggas som riskerar att vara hälsovådliga. Läs mer

Fortemedel till forskningsprojekt om hur hörselskador uppkommer i kvinnoyrken
Projektet leds av Kerstin Persson Waye vid miljömedicin vid Göteborgs universitet. Vanliga hörselrelaterade symptom är svårigheter att uppfatta tal när flera pratar samtidigt och smärta eller obehag av vardagliga ljud, så kallad ljudöverkänslighet. På sikt leder hörselskador ofta till minskad arbetsförmåga och ibland svårigheter att arbeta kvar i yrket. Vidare ökar stressen av att jobba i en bullrig arbetsmiljö – vilket i sin tur kan leda till sömnproblem. Många upplever också ljudtrötthet när arbetsdagen är slut.

Fokus i studien är kvinnodominerade arbetsplatser. Där är bullernivån ofta mer komplicerad att åtgärda än i typiskt manliga verkstadsmiljöer inom industrin, där bullret från maskiner till stor del kan undvikas med hjälp av hörselskydd, alternativt genom att bygga in maskiner eller byta till tystare verktyg. Läs mer
Cruising med gamla bilar kan förbjudas i städer - förslag från Transportstyrelsen

Detta förslag kan vara mycket välkommet för alla som störs motorbuller och röj i stadskärnorna runt om i landet - om än kanske inte lika uppskattat av den motorintresserade ungdomen på orten. I alla fall kan konstateras att raggarbilskaravanerna genom småstadskärnor kan gå mot sin utmätta tid. Cruising genom stan med gamla bilar kan vara ett minne blott i framtiden. I ett nytt förslag föreslår Transportstyrelsen att två nya miljözoner införs i städer, vilket skulle innebära att denna användning av gamla bilar förbjuds. Läs mer
Quiet Garden Movement - Den Tysta Trädgårdens Rörelse
Quiet Garden Movement  - Den Tysta Trädgårdens Rörelse är en gruppering av människor som uppskattar trädgårdens rofyllda rum och vill stödja ett delande av utomhusvistelsen for ”inre resor”. Nej, det handlar inte om några drogtripper utan ”Den tysta trädgårdens rörelse”, ett nätverk som vill erbjuda utomhusplatser för meditation och återhämtning i parker, kyrkor och privata trädgårdar. Speciella retreats och arrangemang av olika slag erbjuds på många ställen. Idag finns över 300 tysta trädgårdar världen över varav 200 i Storbrittanien. De som engagerat sig i den tysta trädgårdens rörelse kommer från olika kulturer, traditioner och livsåskådningar. Många gånger med kristna kopplingar men inte alltid. Läs mer

Lyssna på småfåglarne...
Glöm inte att gå ut och lyssna på sommaren och småfåglarne, påminner Ljudmiljöcentrum....


(foto Neil Smith)
Unsubscribe