Ljudmiljöcentrum nyhetsbrev augusti 2017 Webbversion
NYHETSBREV nr 40 FRÅN LJUDMILJÖCENTRUM VID LUNDS UNIVERSITET  |  #4 2017


September / Sensommar 2017

Folkhälsomyndigheten presenterar ny miljöhälsorapport 2017
I den redovisas de idag gällande bullernormerna i Sverige efter att riktvärdena för trafikbuller genomgått en översyn under åren 2013–2015 med det uttalade målet att underlätta bostadsbyggande i bullriga områden.

Uppskattningar visar att nästan 20 procent av befolkningen (motsvarande 2 miljoner människor), är utsatta för trafikbuller där den dygnsekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överstiger 55 dBA.

De senaste årens forskning har stärkt misstanken om att långvarig exponering för trafikbuller ökar ris­ken för hjärt­ och kärlsjukdom . Forskningen har i huvudsak fokuserat på samband mellan trafikbul­ ler och sjukdomar såsom högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Sammanvägningar av olika forsknings­studier om vägtrafik visar att risken för hjärt­ och kärlsjukdom ökar med cirka 3–4 procent för varje 5 ­decibels ökning av ljudstyrkan. Ta del av rapporten här
Varningar för hälsoeffekter av nya bullerregler vid Stockholmseminarium
I samband med folkhälsomyndighetens ovan nämnda rapport gavs ett seminarium i Stockholm där det bland annat varnades för att de nya regler ignorerar aktuell forskning.

Det går helt emot vad vi idag vet om hur buller påverkar vår hälsa, säger professor Göran Pershagen från Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet. Han redovisade resultat från den granskning av vetenskapliga studier som ska ligga till grund för WHOs nya hälsobaserade riktvärden för buller. Efter att ha vägt samman många olika studier om buller och hjärt- och kärlsjukdom kan man se att risken för denna typ av sjukdomar börjar att öka från ca 45-50 dB(A). Att vi nu kommer att tillåta betydligt högre ljudnivåer än så riskerar därför att få negativa effekter på människors hälsa, konstaterar Pershagen. Läs mer
Tvärvetenskapligt symposium i Lund om tysta områden i Sverige
Finns behov av bullerfredade områden och hur skall dessa hanteras? Sedan 2002 har EU ålagt sina medlemmar att kartlägga tysta områden, hurdana är erfarenheterna av tysta områden så här långt? Kan ljudmiljön användas i marknadsföring av kommuner och turism för att locka boende eller besökande? Vad kan önskas av strategier för framtiden?
Medverkande: Ulf Bohman, Guide till Tystnaden, Stockholm stad, Magnus Lindqvist, Boverket, Östen Axelsson, psykologiska institutionen, Sthlm, Cristian Sjövind, enhetschef hållbar utveckling, miljöförvaltningen Malmö stad, AnnaMaria Pålsdottir, SLU, Alnarp, Karin Meyer, miljöutredare, Gbg, Tore Mauseth, Oslo kommune, Gunnar Cerwén, SLU, Alnarp, Andreas Novak, WSP. Moderator: Erik Skärbäck, SLU, Alnarp. Föranmälan.
Anmälan    

Abstracts Programblad

Skånska Dagbladet om projektet Tysta områden
Läs intervju i skånska dagbladet med landskapsarkitekt Gunnar Cerwén om samarbetsprojektet ”Tysta områden” mellan Ljudmiljöcentrum och SLU, Alnarp, i vilket enkäter gått ut till 290 kommuner med frågor om erfarenheter av tysta områden. Analyser av svaren kommer att presenteras vid symposiet med samma namn den 26:e september. Gunnar Cerwén har varit knuten till Ljudmiljöcentrum och en längre tid drivit webbplatsen http://www.ljudplanering.se/ om ljudmiljöforskning. Gunnar Cerwén disputerar i höst med en avhandling som handlar det om olika sensoriska upplevelser i utemiljö, där framförallt ljudets roll undersöks. LÄS MER
Ljudmiljö och fruktsamhet
Man behöver inte bo ovanpå en nattklubb eller bredvid en landningsbana vid en flygplats för att vara störd av buller. Överaskande låga nivåer av buller kan störa oss och inverka negativt på hälsan på de mest oväntade sätt. Världshälsoorganizationen WHO varnar för att buller är en växande hälsofara som endast överträffas av luftföroreningar i sina effekter på hälsan. Senast av märkliga fynd är att buller har även visat sig kunna vara kopplat till manlig ofruktsamhet. Studier i sydkorea pekar på att boende i bullerexponerade lägen visat försämrad spermakvalitet vid kontrollerade jämförande studier. Orsakssammanhangen är uppenbarligen komplexa och många faktorer påverkar, men vad som kvarstår efter granskning är att bullerstörning, även vid moderata nivåer, kan aktivera stressmekanismer som påverkar en rad kroppsliga och mentala funktioner. Läs mer i The Guardian


Efterlyses - Nya forskningsperspektiv om ljud

Ljudmiljöcentrum planerar konferens med nydisputerad och kommande ljudmiljöforskning. och efterlyser nydisputerad aktuell forskning från perioden 2011 - 2017. Medverkande bör ha disputerat 2011 eller senare på en frågeställning som berör ljudmiljöområdet. Det kan röra hälsa och fysiologisk påverkan av ljudmiljöer, akustik som rör människors upplevelser av ljud eller kognitiva aspekter. Fältet är mycket öppet - gemensamt är dock att människan ska stå i centrum. Konferensen vänder sig till forskarmiljöer inom miljömedicin, akustik, audiologi, logopedi, miljöpsykologi, arkitektur, röstforskning och musikvetenskap m.fl. Läs mer
Bullerstörd nattsömn ökar stressnivåer och risk för cancer enligt dansk forskning
Störd nattsömn från trafikbuller hör troligen till de faktorer som kan bidra till utvecklingen av tarm- och magcancer enligt forskning från den danska Kraeftens Bekaempelse. Dock är vanskligt att isolera alla olika faktorer som inverkar även om studierna i sig visar samband. Forskarna som undersökt material om över 50 000 danskar menar sig konstatera att risken för vissa typer av magcancer dock ökat med hela 18 procent för varje 10 dB deltagarna utsatts för 10 år tidigare(!). Läs mer 

Ljudattack på amerikanska diplomater på Kuba
Nyhetsbrevet har tidigare kunnat rapportera om användande av ”ljudvapen” i dagens väpnade konflikter. Nya uppgifter hävdar nu att minst två diplomater anställda av det amerikanska utrikesdepartementet rapporteras ha fått oförklarliga hörselskador sedan de påstås attackerats av mystiska ljudvapen i Havanna på Kuba. USA håller Kuba ansvarigt för attacken och drar slutsatsen att diplomaterna attackerats med avancerad ljudutrustning som opererar utanför de hörbara frekvenserna utanför eller innanför byggnaderna de vistats i.
Dock har man inte lyckats prestera några bevis i frågan eller kunnat faställa vilka som legat bakom attacken eftersom kubanerna slår ifrån sig. Man arbetar nu därför även efter hypotesen att attacken kunna komma från annat håll och att det är ryssar som ligger bakom. Vi inväntar med spänning Donald Trumps respons. LÄS MER
ALLTEFTERSOM SOMMAREN TONAR UT BIFOGAS NEDAN SOMMAREDITIONEN AV NYHETSBREVET FÖR DE SOM INTE HADE LUST ELLER MÖJLIGHET ATT LÄSA I HÄNGMATTAN...

Välbekanta ljud i sommarens hagar och fält - kossans muu - nu under forskarluppen
Det är inte bara katters ljudande som väcker forskares intresse. Våra mjölkproducerande vänner kornas välbekanta muu har fått brittiska forskare att ta fram mikrofoner och forskarlupp. BBC skriver om en grupp forskare från University of Nottingham och Queen Mary University of London ”Forskningen visar för första gången att mor och kalv-kommunikationen är individualiserad. Varje kalv och ko har en distinkt och exklusiv kommunikation, som bara är deras”, säger forskningsledaren Monica Padilla de la Torre. En mjölkbonde knuten till projektet säger ”När korna inte är stressade muuar de mycket tyst till sina kalvar. Det är nästan som om de pratar med varandra”. Läs mer
Studie och symposium i Lund om tysta områden

Ljudmiljöcentrum genomför i samarbete med SLU i ALnarp under sommaren en studie om svenska kommuners ”tysta områden” och erfarenheter och attityder i samband med dessa. Studien presenteras vid ett vetenskapligt symposium i Lund den 26:e september. Läs om projektet. Reservera plats den 26:e september. Bland talare finns Ulf Bohman, initiativtagare till Stockholms kommuns "Guide till Tystnaden", Anna Maria Påldottir från SLU, Östen Axelsson miljöpsykologi i Sthlm, Gunnar Cerwén, SLU, projektledare samt representater för kommuner som arbetat med konceptet m.fl
I EUs direktiv om buller från 2002 (2002/49/EC) åläggs medlemsstaterna att kartlägga tysta områden. Instruktionerna i direktivet var relativt vaga, vilket öppnar upp för en rad tolkningar och tillämpningar. I Storbritannien, har kartläggningen mynnat ut i ett koncept man kallar ”tranquility trails”. I Skåne genomfördes en kartläggning av bullerfria områden i regionen i början på 2000-talet. I Stockholmsområdet har man jobbat med att tillgängliggöra tysta platser i nära anslutning till staden genom projektet ”Guide till Tystnaden”. Liknande tankar har börjat lyftas på många andra platser i Sverige, och i Östergötland jobbar man till exempel med att lyfta fram tysta platser som en del av marknadsföring av kommunen. Läs artikel i Sydsvenskan den 20 juni.
Ljudkonst vill göra Halmstad mer attraktivt
En grupp ljudkonstnärer ljudsätter Halmstads centrum med ett antal ljudkonstverk på olika platser i staden. Bakom projektet står en gruppering vid namn Harp Art Lab baserat i det lilla samhället Harplinge norr om staden. Många av ljudkonstverken är platsspecifika så tillvida att de bygger på ljud från platsen och är avsedda att fungera tillsammans med platsens egenljud. Ljudkonstverken är placerade utmed en ”ljudpromenad”-karta i centrum.  En tankarna är att få besökare och politiker att höra staden med andra öron! Den 7 - 8 juli arrangerar gruppen en ”Sound Art Festival” i Harplinges väderkvarn, Läs mer

p.s. Klicka på bilden för att höra Halmstad...
Forskarupprop i SvD - Nya bullerregler ökar risken för hjärtinfarkt!
För att underlätta byggande försvagades riktvärdena för buller 2015 och en ytterligare urholkning har nyligen beslutats. Det innebär att vi för lång tid kommer att bygga fast oss i ett stort antal bostäder som riskerar att vara hälsovådliga, skriver fem forskare.
Forskningsresultat under senare år visar att trafikbuller även vid relativt måttliga nivåer orsakar allvarliga negativa hälsoeffekter, bland annat hjärtinfarkt skriver forskarna som kommer från Karolinska instiutet, Sahlgrenska Akademien samt institutionen för psykologi vid Stockholms universitet. Detta medför att Världshälsoorganisationen (WHO) med stor sannolikhet kommer att sänka gällande riktvärden för trafikbuller. Trots den skärpta riskbedömningen genomförs i Sverige lättnader i riktvärdena för trafikbuller för att underlätta byggande. En konsekvens blir att ett stort antal bostäder kommer att byggas som riskerar att vara hälsovådliga. Läs mer

Fortemedel till forskningsprojekt om hur hörselskador uppkommer i kvinnoyrken
Projektet leds av Kerstin Persson Waye vid miljömedicin vid Göteborgs universitet. Vanliga hörselrelaterade symptom är svårigheter att uppfatta tal när flera pratar samtidigt och smärta eller obehag av vardagliga ljud, så kallad ljudöverkänslighet. På sikt leder hörselskador ofta till minskad arbetsförmåga och ibland svårigheter att arbeta kvar i yrket. Vidare ökar stressen av att jobba i en bullrig arbetsmiljö – vilket i sin tur kan leda till sömnproblem. Många upplever också ljudtrötthet när arbetsdagen är slut.

Fokus i studien är kvinnodominerade arbetsplatser. Där är bullernivån ofta mer komplicerad att åtgärda än i typiskt manliga verkstadsmiljöer inom industrin, där bullret från maskiner till stor del kan undvikas med hjälp av hörselskydd, alternativt genom att bygga in maskiner eller byta till tystare verktyg. Läs mer
Cruising med gamla bilar kan förbjudas i städer - förslag från Transportstyrelsen

Detta förslag kan vara mycket välkommet för alla som störs motorbuller och röj i stadskärnorna runt om i landet - om än kanske inte lika uppskattat av den motorintresserade ungdomen på orten. I alla fall kan konstateras att raggarbilskaravanerna genom småstadskärnor kan gå mot sin utmätta tid. Cruising genom stan med gamla bilar kan vara ett minne blott i framtiden. I ett nytt förslag föreslår Transportstyrelsen att två nya miljözoner införs i städer, vilket skulle innebära att denna användning av gamla bilar förbjuds. Läs mer
Quiet Garden Movement - Den Tysta Trädgårdens Rörelse
Quiet Garden Movement  - Den Tysta Trädgårdens Rörelse är en gruppering av människor som uppskattar trädgårdens rofyllda rum och vill stödja ett delande av utomhusvistelsen for ”inre resor”. Nej, det handlar inte om några drogtripper utan ”Den tysta trädgårdens rörelse”, ett nätverk som vill erbjuda utomhusplatser för meditation och återhämtning i parker, kyrkor och privata trädgårdar. Speciella retreats och arrangemang av olika slag erbjuds på många ställen. Idag finns över 300 tysta trädgårdar världen över varav 200 i Storbrittanien. De som engagerat sig i den tysta trädgårdens rörelse kommer från olika kulturer, traditioner och livsåskådningar. Många gånger med kristna kopplingar men inte alltid. Läs mer

Lyssna på småfåglarne...
Glöm inte att gå ut och lyssna på sommaren och småfåglarne, påminner Ljudmiljöcentrum....


(foto Neil Smith)
Unsubscribe