Rise
Arbetsmiljöcertifiering - nya ISO 45001:2018 är äntligen  här!

ISO 45001 är den första globala arbetsmiljöstandarden utgiven av ISO. Arbetet internationellt har pågått under fem år och är nu i mål. ISO 45001 förväntas bli en av de bredast använda standarderna vid sidan av ISO 9001 och ISO 14001. Standarderna har samma grundstruktur, vilket underlättar vid införande och tillämpning för alla organisationer som idag har ett systematiskt ledningssystemarbete.

Att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö är ett strategiskt beslut. Förhållningssättet ska vara proaktivt och syfta till att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser och arbetsförhållanden. Ledningssystemet är ett bra verktyg och genom att arbeta systematiskt och målmedvetet kan man åstadkomma detta. Fördelarna med ett ledningssystem för arbetsmiljö är flera. Det kan vara avgörande vid rekrytering och för att behålla kompetens och öka konkurrenskraften. Det stärker medarbetarnas engagemang och utvecklandet av säkerhetskultur. Det ger möjligheter att ställa krav leverantörskedjan. Ett fungerande förebyggande arbete gör också verksamheten effektivare, då kostsamma korrigerande och avhjälpande åtgärder liksom mänskligt lidande undviks.
Nya ISO 45001 kommer under en treårsperiod att ersätta nuvarande OHSAS 18001. Båda standarderna gäller dock parallellt fram till mars 2021. För er som idag är certifierade gentemot OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 startar nu en uppgraderingsprocess. Inriktningen är att uppgradering till nya ISO 45001 ska genomföras vid den ordinarie omcertifieringsrevision som infaller under perioden.
Från svensk sida har vi arbetat hårt för att få ett tydligare fokus på sociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. Det finns förstås fler skillnader men också mycket som känns igen. Som hjälp i förberedelserna för uppgradering och införande kommer RISE Certifiering erbjuda workshops i skillnaden mellan OHSAS 18001 och ISO 45001, där den första kommer att hållas i Borås den 14 maj. Fler tillfällen och fler orter kommer att erbjudas och intresseanmlningrat tas emot. 

ISO 45001 kommer också som svensk standard med namnet SS-ISO 45001:2018 ”Ledningssystem för arbetsmiljö – Krav och vägledning”. Dokumentet kan beställas från SIS Förlag. 

Frågor besvaras av
Per Lindberg, senior revisor och produktansvarig arbetsmiljöcertifiering vid RISE, ledamot i SIS/TK 301, den kommitté som från svensk sida  arbetat med utveckling av standarden.


RISE Research Institutes of Sweden www.ri.seinfo@ri.se