Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
787 Ska%cc%88rmavbild 2022 05 04 kl. 14.16.16
Uppföljande kunskapstester och förberedande utbildningar
Det stora intresset för kunskap och kvalitet bland SFM:s medlemmar och för hela försäkringsförmedlarbranschen är glädjande. Tillsammans med SFM:s dotterbolag InsureEd och InsureSec arbetar vi för att öka möjligheterna, flexibiliteten och upprätthålla en hög kvalitet i branschen.

Det är nu möjligt att genomföra de uppföljande kunskapstesterna hos InsureSec. InsureSec har under våren jobbat med att förbättra genomförandet av de uppföljande kunskapstesterna med att införa en större flexibilitet vilket nu innebär att du inte behöver boka tid för att genomföra de uppföljande kunskapstesterna online. I stället, efter genomförd utbildning och när du känner dig redo, kan du genomföra testet vid ett tillfälle som du själv väljer.

2022 har också alla InsureEds utbildningar ny layout, fler format, omarbetat utbildningsmaterial, nya funktioner och fler möjligheter till övning. Du får tillgång till utbildningen direkt vid anmälan. InsureEds senaste lansering är om Cyberrisker och försäkringsbehov.

För frågor kontakta gärna Magnus Björkman, vd InsureSec eller Hedda Hök, vd InsureEd. 
1x1 786 Ska%cc%88rmavbild 2022 05 04 kl. 12.38.49
1x1
Välkommen till SFM, Marie Spångberg!
Marie Spångberg har nu anslutit till SFM med processansvar för SFM:s medlemmar och ansvarsförsäkringen.
 
- Det är mycket glädjande att välkomna Marie Spångberg till SFM:s kansli som närmast kommer från Falck Global Assistance i rollen som Key Account Manager i relation till försäkringsbolagen, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

-Försäkringsförmedlare och värdet av rådgivning är helt centralt för en konkurrenskraftig och välfungerande försäkringsbransch. Det ska därför bli väldigt roligt att få fortsätta den goda dialog som SFM har med våra medlemmar samtidigt som jag ser fram emot att tillsammans med kansliet skapa enklare processer och fler förutsättningar för en ökad medlemsnytta, säger Marie Spångberg.

Läs hela inlägget här >>>

1x1 777 Sk%c3%a4rmavbild 2022 02 02 kl. 09.25.38
1x1
Cybersäkerhet och försäkringsbarhet 
Cyberrisker är ett växande samhällsproblem och utgör idag ett allt större hot mot både enskilda företag men också för samhället i stort. Kostnaderna för it-intrång har ökat lavinartat och riskerna för företag att drabbas idag är hög.

SFM:s medlemmar möter dagligen kunder som antingen redan har utsatts för cyberattacker av olika slag, som står inför risken och riskerna eller de som inte är försäkringsbara, oavsett vilket så är detta ett växande samhällsproblem där SFM:s medlemmar arbetar aktivt med att skapa kännedom och kunskap kring IT- säkerhet hos sina kunder.

- Vi som branschorganisation, som företräder försäkringsförmedlare, ser en stor potential för våra medlemmars kunder och försäkringsbranschen som helhet att vara en viktig del i att rusta Sveriges företag och företagare för de risker som man utsätts för men också för företagen att kunna vara försäkringsbara. Tack vare IDD:s flexibla regelverk om kunskap och kompetens på bland annat försäkringsförmedlare, är det något som branschen själva tagit ett första grepp om genom att inkludera kunskapskrav om cyber i InsureSec:s ramverk. Men mer kan och bör göras, där jag ser att det krävs mer samordning om vilken information svenska företag och företag bör få på cyberområdet, genom tydligare målsättning från regeringen om att fler svenska företag ska bli försäkringsbara mot cyberrisker, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

Läs hela inlägget här >>>

1x1 791 Ska%cc%88rmavbild 2022 05 05 kl. 09.50.56
1x1
Fullmaktkollen 2022
Vid den ordinarie bolagsstämman den 4 maj valdes styrelsen för Fullmaktskollen AB, som SFM äger tillsammans med Svensk Försäkring med lika delar. SFM:s vd Per Johan Gidlund och Claes Bergwik från Max Matthiessen gick in som nya ledamöter i styrelsen och Henrik Uhlén från Söderberg & Partners fick förnyat förtroende, efter nominering av SFM.Magnus Vesterlund, chefsekonom på Svensk Försäkring, valdes till posten som styrelseordförande.

Styrelsen består av:
Mattias Bandi, Swedbank Försäkring, Claes Bergwik, Max Matthiessen, Per Johan Gidlund, SFM, Johan Isacsson, Skandia, Henrik Uhlén, Söderberg & Partners, Fredrik Käll, Säkra (suppleant), Fredrik Viksberg, Nordea Liv & Pension (suppleant)
 

790 Ska%cc%88rmavbild 2022 05 04 kl. 16.55.05
Hållbarhet – Inbjudan att lyssna till branschsamtal
SFM, tillsammans med InsureSec och InsureEd, bjuder in medlemmar och andra intresserade att lyssna till ett branschsamtal där vi påbörjar en diskussion för ökad gemensam förståelse om förväntningarna på försäkringsförmedlaren kunskap och konsumentens kunskapssituation, i rådgivningsmötet i allmänhet och specifikt hållbarhet.

Efter inledande presentationer från SFM, InsureSec och InsureEd, följer ett branschsamtal där även representanter deltar från Finansinspektionen, Konsumenternas försäkringsbyrå, SPP, Söderberg & Partners och Max Matthiessen. #hållbartsamtal

Mer information och anmälan här >>>
Aktuellt inom ’Retail investment strategy’
EIOPA har publicerat tekniska råd till EU-Kommissionen om hur de bedömer att konsumentskyddet inom försäkringssparande kan stärkas, läs fullständigt dokument här >>>. Som vi informerat om tidigare har SFM, genom Bipar, lämnat synpunkter till EIOPA med anledning av detta arbete. SFM kommer nu att analysera rapporten närmare, som bland annat adresserar intressekonfliktshantering, digitala verktyg och informationsgivning och komplexa sparprodukter till konsument. Har du som medlem synpunkter att bidra med är du välkommen att kontakta Per Johan Gidlund, perjohan.gidlund@sfm.se.
Föreningsstämma SFM 2022
Kallelse och material till årets föreningsstämma i SFM den 24 maj, gick ut till medlemmar den 29 april. Mer information om efterföljande program här >>>
Aktuellt inom motverkande av penningtvätt inom EU
För närvarande pågår förhandlingar i Europaparlamentet om kompromissförslag till ny EU-förordning på penningtvättsområdet, och motsvarande diskussion inom Europeiska rådet. Som SFM informerat om tidigare har ett antal synpunkter lyfts fram från branschen. SFM noterar att det nu finns förslag som ska ge den nya europeiska tillsynsmyndigheten på penningtvättsområdet, ’AMLA’, mandat att reglera närmare vilka riktlinjer som ska gälla för små- och medelstora företag som i praktiken inte kan ha en centralt funktionsansvarig såsom reglerna föreslår. SFM anser alltjämt att ytterligare ändringar behöver ske och kommer att driva det vidare genom vår europeiska partnerorganisation, Bipar.
Aktuellt inom hållbar finansmarknad
SFM:s projekt på hållbarhetstemat fortsätter och fokus för diskussionerna är hur hållbarhetspreferenser ska tolkas för svenskt vidkommande och hur målmarknadsparametrar kan implementeras och kommuniceras mellan aktörer. SFM ser goda möjligheter att inledningsvis komplettera det format för målmarknadsparametrar som togs fram inför IDD.

Den 22 april deltog SFM på webinar arrangerat av FinDatEx som Svensk Värdepappersmarknad samordnat. FinDatEx har utvecklat en rapporteringsmall som bland annat fondförvaltare ska kunna använda för att på ett standardiserat sätt informera distributörsledet om på vilket sätt en fond kan sägas uppfylla kraven på kundens olika hållbarhetspreferenser. Mallen är frivillig att använda men används den finns ett antal datapunkter som måste rapporteras. SFM utvärderar för närvarande formatet och mallen för möjligheter att förenkla för medlemmar.

Senast den 13 maj kommer SFM besvara EIOPA:s konsultation för ’Guidelines on integrating the customer’s sustainability preferences in the suitability assessment under the IDD’, ta del av förslaget här >>> . Riktlinjerna reglerar bl.a. informationslämning till kund, löpande utvärdering och vilken kunskap som ska krävas i rådgivningen. Den 6 maj deltar SFM i ett öppet forum som EIOPA arrangerar med anledning av förslaget till riktlinjer. Har du som medlem synpunkter att bidra med är du välkommen att kontakta Per Johan Gidlund, perjohan.gidlund@sfm.se.
GDPR 4 år och förebyggande av risker
 
Det är snart 4 år sedan GDPR trädde i kraft, SFM:s jurist Henrik Sandell ger en kommentar på vad som varit aktuellt den senaste tiden. Som medlem kan du logga in och ta del av informationen, avsikten är att bjuda in till ett SFM-webinar i juni. Läs mer här >>>
S4I Standard for Insurance
Ett önskemål har kommit in till S4I om att ta fram en gemensam ansökan vid nyanställning livförmedlare.  
 
Ansökningsförfarandet och administrationen gällande ansökan om nya förmedlarkoder till försäkringsbolagen upplevs idag som onödigt tungjobbat, för förmedlarbolagen som ansöker om dem.
 
Processen vid anmälan är att varje nyanställd livförmedlare behöver ansöka om kod hos försäkringsbolagen och där innehållet i ansökan i princip är detsamma men med vissa variationer.
 
Nu har Skandia, Max Matthiessen, Movestic, SEB, Hjerta, Säkra, S&P, SPP, Euro Accident, Futur Pension samt Länsförsäkringar beslutat om att S4I ska påbörja en utredning för att fastställa gemensamt informationsinnehåll samt utreda vilka alternativ som finns för digitalisering.  

Referensgruppen för projektet finns på www.s4i.se, för frågor kontakta emilie.wiklund@sfm.se
619 Endast SFM

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150
unknown link