Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
874 Sk%c3%a4rmavbild 2022 12 19 kl. 13.54.49
878 Sk%c3%a4rmavbild 2021 09 06 kl. 14.59.44 1x1
1x1
Välkommen nya medlemmar till SFM!

SFM:s styrelse har vid styrelsemötet den 15 december godkänt cirka 50 nya medlemmar och ett par nya bolag.
 
Under 2022 har 201 nya förmedlare och samt 15 nya bolag blivit medlemmar i SFM. SFM:s nya medlemmar kommer främst från försäkringsbolag och banker och idag har SFM 1967 medlemmar.

-Varje ny medlem visar på branschens attraktivitet och det är glädjande att SFM växer och att fler vill stå bakom föreningens ständiga arbete för konkurrens, konsumentskydd och kostnadseffektivitet. Vi ser mycket fram emot att representera er och värdet av branschens tjänster, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

SFM:s kansli ordnar digitala träffar för nya medlemmar men också för nygamla medlemmar för att gå igenom SFM:s hemsida med funktionalitet och information om hur ni kan ta del av information som underlättar i er vardag som försäkringsförmedlare. Vill du få en genomgång av hemsida och information kring SFM:s verksamhet kontakta Marie Spångberg, medlemsansvarig SFM.

Nästa introduktionsmöte för nya medlemmar är den 12/1–2023 där inbjudan har gått ut. Är du också SFM- medlem och vill ta del av informationsträffen kontakta marie.spangberg@sfm.se så ser vi till att du får en inbjudan!Årets förmedlardisk/försäkringsbolag  - och produkter! 🏆
Efter fyra år kan vi nu statistiskt följa trenden i marknaden och vi ser fram emot att se utfallet för femte året i rad.

SFM kommer som vanligt att tillsammans med Brilliant genomföra vår mer ingående enkätundersökning till förmedlare och administratörer, där de får chans att betygsätta de olika förmedlardiskarna/försäkringsbolagen utifrån de egenskaper som är viktigast.

Rapporten som Brilliant tar fram ligger sedan till grund för utnämningen av ”årets förmedlar- respektive administratörsdisk samt årets produkt, sjukvårdsförsäkring och årets tjänstepensionserbjudande.

-Det är tydligt att värdet och betydelsen av rapporten växer sig starkare på marknaden och glädjande är att förra årets rapport slog rekord i både deltagande försäkringsbolag och svar från förmedlare och administratörer, säger Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM.

Nu i december kommer SFM skicka ut mail till försäkringsbolagen för anmälan att delta i 2023 års undersökning för utvärdering av år 2022.
 
Vad har dessa enkätundersökningar hittills lett till?
•Sammantaget stort intresse där många försäkringsbolag bett om en dragning utöver rapporten samt flera och fördjupande dragningar.
•Väldigt uppskattat att följa sin trend på olika områden och kan jämföra denna med trenden för samtliga bolag för att se om bolaget trendar bättre eller sämre än kollegorna/konkurrenterna.

Enkäten kommer som vanligt att skickas ut i mars 2022.

För frågor eller för att vara med, kontakta emilie.wiklund@sfm.se

"Save the date" - Föreningsstämma 30 maj
SFM planerar nu för nästa års föreningsstämma, den 30 maj, i Stockholm. Utöver att det blir ett värdefullt tillfälle att träffa branschen, har SFM planerat för ett program med aktuella ämnen inom EU:s ordförandeskap för marknadens framtid, där SFM exempelvis ser digitalisering, värdet av rådgivning samt hur konkurrens och transparens gynnar konsument som viktiga frågor.

Eftermiddagens program följs av den årliga pokalutdelningen till vinnarna i årets enkätundersökning och traditionsenlig middag.

Vid frågor kontakta emilie.wiklund@sfm.se

Den kommande lagstiftningsagendan i EU
Den 15 december publicerade EU-kommissionen, Europaparlamentet och ordföranden i EU:s ministerråd en gemensam förklaring över prioriterade lagstiftningsinitiativ under perioden 2023–2024. Denna förklaring innehåller både initiativ från 2022 års gemensamma förklaring samt ”nya” initiativ. Institutionerna har bland annat antagande av en ny förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ett ramverk för ”Open Finance” och förbättra ramverket för s.k. ”retail investments” i sin gemensamma förklaring för 2023-2024. Totalt innehåller den gemensamma förklaring 164 prioriteringar. Följ länken för att ta del av den gemensamma förklaringen:Joint Declaration on legislative priorities for 2023 and 2024 (europa.eu)


- Den gemensamma förklaringen visar på en ambitiös lagstiftningsagenda på EU-nivå. Den finansiella sektorn är redan kraftigt reglerad och SFM kommer fortsättningsvis verka för att lagstiftningsinitiativen är proportionerliga, värnar om god konkurrens mellan aktörer samt ett fullgott konsumentskydd, säger Gustav Svedenstedt, jurist SFM.
Simpt lanserar reviderad vägledning
Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har tagit fram reviderad vägledning på penningtvättsområdet. Den branschgemensamma vägledningen om person i politiskt utsatt ställning respektive avsluta affärsförbindelse m.m. har utvecklats och förtydligats. Även den grundläggande vägledningen om kundkännedom har utvecklats. Samtliga vägledningar finns på Simpts hemsida >>>

Syftet med Simpt är att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ebas riktlinjer om efterlevnadskontroll och centralt funktionsansvarig
Den 6 december bjöd Finansinspektionen in branschorganisationer till det kvartalsvisa dialogmötet om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI kommunicerade den 21 november att myndigheten avser att tillämpa riktlinjer om efterlevnadskontroll och centralt funktionsansvarig (”Ebas riktlinjer”) vid utgången av 2023. Branschorganisationerna har tidigare påpekat att flera artiklar i Ebas riktlinjer står i strid med centrala bestämmelser i FFFS 2017:11. FI har nu gått ut med information om att myndigheten kommer att se över sina föreskrifter, men tills dess att föreskrifterna har ändrats är verksamhetsutövare skyldiga att tillämpa dem. Vidare har FI bekräftat att bestämmelserna i föreskrifterna gäller om dessa står i strid med artiklarna i Ebas riktlinjer eftersom riktlinjerna är att betrakta som allmänna råd.

Eiopa publicerar ytterligare ett dokument på temat ”Value for Money”
Eiopa publicerade i november 2021 ett s.k. ”Supervisory Statement” om vilka principer som bör styra för att bedöma om en fondförsäkringsprodukt erbjuder ”Value for Money” (”värde för pengarna”). Enligt Eiopa ska Value for Money beaktas under produktgodkännandeprocessen som en del av utvecklingen av nya fondförsäkringsprodukter. Eiopa har tidigare kommunicerat att detta inte är ett nytt krav, utan utvecklingen av gällande krav som finns i produktgodkännandeprocessen.

I slutet av oktober 2022 kom Eiopa ytterligare med ett dokument om begreppet Value for Money. Det här dokumentet är ett metoddokument som Eiopa har tagit fram för att ge bättre vägledning för de europeiska tillsynsmyndigheterna för att bedöma huruvida en fondförsäkringsprodukt erbjuder lite eller inget värde för pengarna och i så fall vilka tillsynsaktiviteter som kan komma att krävas. Metoddokumentet beskriver tre delar som tillsynsmyndigheten ska tillämpa. Det första handlar om att identifiera produkter på marknaden som kräver mer tillsyn. Det andra bygger på att tillsynsmyndigheten bedömer olika indikatorer för att avgöra om de produkter som kräver mer tillsyn erbjuder kunden värde för pengarna eller inte. Det sista innebär att produkter som bedöms ge ett begränsat värde för pengarna till kunder bör genomgå ytterligare bedömning för att avgöra värde för pengarna i förhållande till produktens målmarknad mot bakgrund av bland annat den produktutvecklingsdokumentation som bolaget har tagit fram. Produkter som bedöms ge inget värde för pengarna i steg 2 kräver att tillsynsmyndigheten agerar omedelbart.

Genom Bipar, den europeiska medlemsorganisationen för försäkringsförmedlare, fick SFM möjlighet att träffa Eiopa för att höra mer om deras arbete med konceptet Value for Money. Om en medlem är intresserad att ta del av de bilder som Eiopa delade med sig av – en mer pedagogisk genomgång och sammanfattning av Eiopas Value for Money-dokument – ta i så fall kontakt med Gustav Svedenstedt på gustav.svedenstedt@sfm.se.


610 fullmaktskollen 1x1
1x1
Överlåtelse av bestånd som finns i Fullmaktskollen
Fullmaktskollen har bett oss påminna om att fullmakter i registrerade i Fullmaktskollen alltid ska överlåtas genom att Fullmaktskollens transportfullmakt används. Om överlåtelsen sker på annat sätt kommer uppgifterna i Fullmaktskollens register inte att överensstämma med uppgifterna hos de bolag som tidigare tagit emot fullmakterna. Det innebär också att informationen till kunden i Fullmaktskollen blir felaktig.  Används transportfullmakten säkerställs att korrekta uppgifter finns registrerade i Fullmaktskollen.
 
Mer detaljerad information om hur en överlåtelse går att läsa på hår >>>
Hållbar finansmarknad – ännu mer medlemsstöd
I SFM:s nyhetsbrev från november informerade SFM om sitt pågående arbete på hållbarhetstemat, dels att SFM hade arbetat om sin kommentar om hållbarhetsrelaterade upplysningar, dels hade tagit fram en ny kommentar om hållbarhetspreferenser vid rådgivning. Kommentarerna syftar till att ge SFM:s medlemmar möjligheten att reflektera över de nya bestämmelser inom hållbarhetsområdet som gäller för förmedlare, särskilt vid rådgivningsmötet.

Nu finns ytterligare ett stöd till SFM:s medlemmar i form av ett branschgemensamt informationsblad om begreppet hållbarhetspreferenser som medlemmar kan använda vid utveckling av förmedlarens information om hållbarhetspreferenser till sina kund. Faktabladet har tagits fram i samarbete med Fondbolagens förening, Svensk Försäkring, Svensk Värdepappersmarknad, Bankföreningen och Sparbankernas riksförbund. Informationsbladet ska kunna användas inför eller vid rådgivningsmötet som fördjupad information direkt till kund och på så sätt bidra till att uppfylla det informations- och utbildningskrav som åligger försäkringsförmedlare enligt IDD. Genom att ta fram ett branschgemensamt informationsblad bidrar detta till att säkerställa att kunder möter samma förklaringar och terminologi oberoende av rådgivare och bransch.

Logga in och ta del av SFM:s medlemsstöd kring hållbarhet här >>> 
Den svenska sakförsäkringsförmedlarmarkanden 
Den svenska sakförsäkringsförmedlarmarkanden utgör en stor del av branschen och den utveckling som sker. För att ta tillvara på den utvecklingen av marknaden som skett de senaste åren tar SFM just nu fram en rapport med hjälp av branschens aktörer som ett viktigt underlag för olika aktörer som har intresse av den svenska sakförsäkringsmarknaden.

SFM påminner sina medlemmar om den enkät som skickats ut och som SFM önskar svar på innan den 16 januari.

För frågor kontakta emilie.wiklund@sfm.se
Eba publicerar riktlinjer för onboarding av kunder på distans
Eba har publicerat nya riktlinjer för onboarding av kunder på distans inom ramen för EU-kommissionens strategi för digitalisering av finanssektorn (”Digital Finance Strategy”). Riktlinjerna innehåller vilka steg som en verksamhetsutövare bör ta för att säkerställa säkra och effektiva metoder för onboarding av kunder på distans i syfte att uppfylla sina skyldigheter enligt gällande regelverk på AML/CFT-området. Riktlinjerna träder i kraft sex månader efter att de har publicerats i samtliga officiella EU-språk. Alla kan ta del av riktlinjerna på engelska på Ebas hemsida >>>
Svenska ordförandeskapet i EU 2023
Från och med den 1 januari 2023 till 30 juni 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i rådet samt företräder rådet i förbindelser med övriga EU-institutioner.

Det svenska ordförandeskapet har fyra prioriteringar:

Säkerhet – enighet
Resiliens – konkurrenskraft
Välstånd – grön omställning och energiomställning
Demokratiska värden och rättsstatsprinciper – vår grundval

I samband med ordförandeskapet kommer Bipars Directors Committee att hålla möten i Stockholm i slutet av mars på inbjudan av SFM.
Sanktionsbeslut mot ett värdepappersbolag
SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) har i november fått en varning från Finansinspektionen och ska betala en sanktionsavgift på 6,7 miljoner kronor.  SIP Nordic är ett värdepappersbolag med bland annat tillstånd att lämna investeringsrådgivning. FI anser att bolaget har överträtt ett flertal centrala kundskyddsbestämmelser när det har lämnat investeringsrådgivning till icke-professionella kunder avseende produkter förknippade med hög risk genom ett anknutet ombud. De centrala kundskyddsbestämmelserna som är aktuella i sanktionen är även i stora delar relevanta för försäkringsförmedlare, särskilt försäkringsförmedlare som distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter. Det har rört sig om lämplighetsbedömning, lämplighetsförklaring, tredjepartsersättning, intressekonflikter och information om kostnader och avgifter.

FI fann att det har funnits allvarliga brister i de lämplighetsbedömningar som bolaget (det anknutna ombudet) har gjort, vilket bland annat har lett till att kunder har rekommenderats produkter som var förenad med betydligt högre risk än vad kunderna uppgett att de var beredda att ta. Även lämplighetsförklaringarna har varit bristfälliga och kunderna har inte heller fått tillräcklig information om de kostnader och avgifter som är förknippade med produkterna. Bolaget har också tagit emot tredjepartsersättningar trots att det inte varit tillåtet. Vidare har SIP Nordic inte identifierat eller hanterat en tydlig intressekonflikt som gällde ledningspersoner i det anknutna ombudet. Det innebär att det har funnits ett starkt ekonomiskt incitament för såväl SIP Nordic som för det anknutna ombudet att rekommendera produkterna till kunderna trots att de inte var lämpliga för dem.

Genom sitt agerande har SIP Nordic även brustit i sin grundläggande skyldighet att ta tillvara sina kunders intressen (omsorgsplikten) och det har inte heller agerat på ett sätt som innebär att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls.

FI:s sanktionsbeslut går att läsa i sin helhet här >>>


Nominering av styrelseledamöter SFM
På SFM:s föreningsstämma den 30 maj 2023 fastställs enligt stadgarna styrelsen. Vill du som medlem nominera en kandidat inför valberedningens process, maila valberedninges ordförande mats.andersson@svenskafinans.se

640x640transp 877 Sk%c3%a4rmavbild 2022 12 19 kl. 19.23.07
God Jul och Gott Nytt År
Per Johan, Emilie, Marie och Gustav tackar er för året som gått och ser fram emot ett spännande 2023 som inleds 1 januari med Sverige som ordförandeland i EU.

Kansliet kommer ha begränsade öppettider mellan 23 dec och 9 jan men går att nå på info@sfm.se

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150
unknown link