Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
347 SFM logga liten
510 sepet

Ordförande har ordet

414 Guuunnar

Det allra enklaste vore självklart om det bara fanns en typ av lösning för alla typer av försäkringar. Bara en typ av fastighetsförsäkring, en villaförsäkring och en pensions-försäkring. Det skulle vara väldigt lätt att välja eftersom det inte fanns något att välja emellan.

Läs hela artikeln här >>>
640x640transp

485 FMK
Styrelse, samverkansgrupp och förvaltningsgrupp inom Fullmaktskollen AB (FMK) har sammanträtt sedan föregående nyhetsbrev. Den slutliga utveckling-en sker för närvarande i FMK för att möjliggöra överlåtelse av fullmakts-bestånd till slutet av november. Styrelsen har även beslutat att utveckla engelska fullmakter, bedömd funktionalitet under första kvartalet 2021. 

Om du som medlem har syn-punkter på funktionalitet i Fullmaktskollen – skicka ett meddelande till info@sfm.se och skriv ”Fullmaktskollen” i ämnes-raden, deadline är den14 oktober.

640x640transp

Vd Karin Lindblad i stor intervju om SFM 
Nordisk försäkringstidskrift inter-vjuar Karin Lindblad om SFM:s verksamhet och om det viktiga arbetet framöver för både kund- och samhällsnyttan.

"Försäkringsförmedlare har en nyckelroll på försäkringsmarknaden och bidrar till en ökad konkurrens på försäkringsområdet.

 
Försäkringsförmedlarnas kunder ska känna sig trygga, vara nöjda och de ska få tillgång till försäk-ringar som erbjuds i konkurrens. På så sätt tillför försäkringsförmedling och förmedlarna ett stort värde till kunden och bidrar till samhälls-ekonomin. Detta har varit min ut-gångspunkt för det arbete som SFM bedrivit", inleder Karin.

Läs hela intervjun här >>> 
Möte med Finansinspektionen

Den 24 september genomförde SFM genom Karin Lindblad, vd, och Per Johan Gidlund, jurist, möte med representanter från Finansinspektionen inom ramen för en löpande dialog om tillsynsfrågor som kan beröra försäkringsför-medlare. Utöver pågående tillsyns-agenda diskuterades återkomm-ande utmaningar för försäkringsför-medlare och i investeringsrådgiv-ning. SFM lyfte även problemen som finns i företagsregistret och att intyget som måste tas in från FI för varje förmedlare som anställs av-seende sanktions-historik, måste kunna göras mer kostnads-effektivt. Nästa möte med Finansinspektionen är planerat till i slutet av november.Bipar

Pågående frågor inom samarbetet med Bipar är fortsatt effekterna av Covid-19 och regleringar på värde-pappersområdet (Mifid2) men även utveckling inom GDPR, penning-tvättsområdet samt digitaliseringen på försäkrings-marknaden inom EU och de diskussioner som EU-Kommissionen driver på det området. 

Kontakta SFM:s jurist Per Johan Gidlund om du vill veta mer eller har möjlighet att bidra i dessa frågor, perjohan.gidlund@sfm.se eller 073-662 7332.
640x640transp
Gunnar Hökmark i debatt om pensionslösningar 
SFM:s styrelseordförande deltog i fredags i en debattbrunch som anordnades av Alecta där bl.a. valet mellan förmånsbestämd och premiebestämd pension disku-terades. Gunnar lyfte vikten av att ha en konkurrensutsatt marknad som utvecklas där fler kan göra ett aktivt val och där fokus på lös-ningar måste ligga på individnivå. På så sätt kan kund- och samhälls-nyttan stärkas. 

Hela debatten går att se i efterhand här >>>
SFM i media 

I Risk & Försäkrings Insights berättar SFM:s jurist Per- Johan Gidlund om SFM:s vägledningar för Sak och Liv.

Läs hela intervjun här >>>


Sak och Liv skriver om hur SFM:s medlemmar bidragit med värde under Coronakrisen. 

Läs hela artikeln här >>>  
640x640transp
State of the Union - 
linjetal om vägen 
framåt EU
”Det kommande årtiondet måste bli EU:s ”digitala decennium”. Det handlar om att ge Europa mer kontroll över sin framtid, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt första linjetal inför EU-parlamentet den 16 sept. Kärnfrågorna var tydliga; Digitali-sering och klimatomställning. Coronapandemin har tydliggjort vikten av en fungerande digital union och en ny coronafond om 750 miljarder euro kommer ge större möjligheter för den digitala omställningen särskilt när det gäller data, teknik och infrastruktur. Läs eller lyssna på hela talet här >>> 

EU-kommissionen har även fast-ställt en plan för en starkare kapitalmarknadsunion inom EU och hänvisar till att den kommer vara central för att uppnå återhämtning efter Covid-19. I den nya hand-lingsplanen listar kommissionen 16 åtgärder, inkl. åtgärder som berör marknaden för försäkringsdistribu-tion (höja kvaliteten på finansiell rådgivning, och en utvärdering av reglerna i samband med incita-ment, investeringsrådgivning och informationsgivning). SFM deltar i arbetet kring kapitalmarknads-unionen inom ramen för den euro-peiska partnerorganisationen Bipar. 


Följ länk till den fullständiga planen >>>
508 InsureEd logga5

Stort tack alla som engagerat sig och svarat på vår enkät. Övergripande ett starkt och bra resultat med många intressanta synpunkter som vi nu tar med oss i vårt kontinuerliga utvecklingsarbete. Majoriteten av årets kursdeltagare är 80% till 100% nöjda med årets digitala utbildning och det är en stor förbättring från 2019.

InsureEd:s ambition är att skapa hållbarhet och kvalitet bland medarbetare och företag och för det tror vi på att anpassa studiesituationen utifrån individers olika behov och därför är era synpunkter och idéer viktiga för oss. Redan 2021 kommer ni att se ytterligare förflyttningar, förbättringar likväl ges nya möjligheter till bättre fortbildning och yrkesutveckling.

Kunskapsuppdatering 2020
Har ni ännu inte anmält er och påbörjat den förberedande utbildningen för årets kunskapstest hos InsureSec vill vi passa på att påminna er om enkelheten i att anmäla sig och direkt komma igång. Logga in på InsureEd:s lärplattform >>> 


Är du ny kund hos InsureEd börja med att registrera dig vartefter du kan anmäla dig till önskad utbildning och direkt komma igång med din inlärning.


InsureEd söker en Digital Pedagog
InsureEd stärker teamet med ytterligare en initiativrik och självgående kollega denna gång med inriktning mot teknik och digital pedagogik. Är det du eller någon du känner? 

Tipsa gärna och läs mer om tjänsten här >>> 

Läs fler nyheter och information på SFM:s hemsida
  • Nytt informationsblad för kundkännedomsfrågor, läs mer här >>>
  • Ny plan klubbad för stärkt kapitalmarknadsunion inom EU, läs mer här >>> 
  • EU- kommissionen om förberedelser inför Brexit, läs mer här >>> 
  • Dom i brittiskt testfall om avbrottsförsäkring, läs mer här >>>
  • Den europeiska dataskyddsmyndigheten har beslutat om utkast till nya riktlinjer, läs mer här >>> 
  • SFM i utbyte om provisionsförbud, läs mer här >>>
  • Cross border services, läs mer här >>> 


Svenska försäkringsförmedlares förening
unknown link