Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
773 Sk%c3%a4rmavbild 2022 03 01 kl. 14.42.01
Stödet för Ukraina
Med anledning av kriget i Ukraina har EU och västvärlden utökat sanktionerna mot ryska individer och företag. Sanktionerna riktar sig mot ryska fysiska och juridiska personer. Information om EU:s sanktionasarbete finns här: EU-rådets officiella sida och beslutade sanktioner, nu senast den 2 mars, framgår av respektive beslut och finns att läsa här: EUR-Lex. Listan som nu utvidgats över ryska personer och företag, är sedan tidigare omfattande och typiskt sett rör det sig om så kallade oligarker med ägarintressen i olika företag, företrädare för stora bolag med ryska staten som ägare och Rysslands centralbank.

- Praktiska åtgärder för en försäkringsförmedlare är i detta läge att stämma av sina kundförbindelser och andra avtal av ekonomisk karaktär för att säkerställa att inte ekonomiska medel görs tillgänglig till berörda, och naturligtvis följa utvecklingen av dessa sanktionslistor, kommenterar Per Johan Gidlund, vd SFM.
 
De ukrainska branschorganisationerna har lämnat en uppmaning till den europeiska försäkringsbranschen, brevet går att läsa på inloggade sidor >>>

- Det är uppenbart att angreppen mot Ukraina är ett angrepp på hela den europeiska fredsordningen och ekonomin. Det är kriget som drabbar Ukraina men hoten sträcker sig längre än så. Det är mot den allvarliga bakgrunden viktigt att vi på de olika sätt vi kan ger Ukraina och dess fria organisationer det stöd vi kan, säger Gunnar Hökmark, ordförande SFM.
1x1
768 Sk%c3%a4rmavbild 2022 02 21 kl. 15.15.34
1x1
Har du svarat på SFM:s årliga enkätundersökning?
Vem blir årets vinnare i kategorierna ”Årets Förmedlardisk/Försäkringsbolag samt Årets produkt, sjukvårdsförsäkring? Passa på att svara redan idag!

Enkäten skickades ut den 23 februari men går också att nå via SFM:s hemsida, logga in här >>>.  Sista svarsdag är den 18 mars.

-Då vi nu rullar ut undersökningen för fjärde året i rad tillsammans med Brilliant går det att följa trender och jämföra dessa både vad gäller sin egen verksamhet men också jämfört med branschkollegor och konkurrenter. Med årets enkät får våra medlemmar återigen möjlighet att förbättra försäkringsbolagens service och på så sätt möjlighet att tillsammans utveckla försäkringsbranschen, säger Emilie Wiklund, press- och samhällsansvarig SFM.

Vilka försäkringsbolag som tar hem årets pokaler presenteras på SFM:s föreningsstämma den 24 maj.

 För frågor eller tillgång till enkäten kontakta: info@sfm.se

771 Sk%c3%a4rmavbild 2022 02 24 kl. 11.41.03
1x1 777 Sk%c3%a4rmavbild 2022 02 02 kl. 09.25.38
1x1
Välkommen till SFM alla nya medlemmar!
SFM:s styrelse har vid årets första styrelsemöte godkänt cirka 40 nya medlemmar och ett par nya bolag.

- Varje ny medlem visar på branschens attraktivitet och det är glädjande att SFM växer och att fler vill stå bakom föreningens ständiga arbete för konkurrens, konsumentskydd och kostnadseffektivitet. Vi ser mycket fram emot att representera er och värdet av branschens tjänster, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

SFM:s kansli ordnar digitala träffar för nya medlemmar men också för nygamla medlemmar för att gå igenom SFM:s hemsida med funktionalitet och information om hur ni kan ta del av information som underlättar i er vardag som försäkringsförmedlare. Vill du få en genomgång av hemsida och information kring SFM:s verksamhet kontakta medlemsansvarig; henrik.fredrikson@sfm.se
Dags för årlig kostnadsredovisning
Har man inte informerat sina kunder om den årliga kostnadsredovisningen ännu är det lämpligt att förbereda underlaget och skicka ut.

För dig som är medlem, finns mer information om detta i medlemsportalen under FAQ, läs mer här >>>
Aktuellt inom motverkande av penningtvätt inom EU
Det pågår för närvarande arbete med översynen av ramverket för motverkande av penningtvätt och ett förslag till ny lagstiftning (EU-förordning) diskuteras för närvarande i EU-rådet och EU-parlamentet. SFM har lämnat synpunkter om att implementera proportionalitetsprincipen tydligare och bland annat behålla lydelsen i nuvarande regelverk, om att EU ska ha en regelverksmiljö som gynnar tillväxten av små företag utan att regelefterlevnadskostnaderna blir för stora. SFM har även lyft konkreta synpunkter om att distribution av tjänstepension bör undantas från regelverkets tillämpningsområde med hänsyn till dess låga risk att användas för penningtvätt och mot hur de organisatoriska kraven utformas och träffar försäkringsförmedlare vad gäller centralt funktionsansvarig. SFM inväntar nu rapporten från EU-parlamentet om regelverket. 
1x1 728 SIMPT
1x1
Inbjudan 11 mars– Digitalt medlemsmöte Branschens arbete mot penningtvätt genom Simpt
Regelverken för arbetet mot penningtvätt och mot finansiering av terrorism är omfattande. Förutom att varje aktör arbetar aktivt för att tillämpa reglerna på rätt sätt finns Simpt till hjälp. Simpt, Svenska institutet mot penningtvätt, bildades 2016 av sju branschorganisationer inom finansiella sektorn, bland annat SFM och Svensk Försäkring. Syftet är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna. Branschen bidrar genom detta samarbete till en tydligare och effektivare tillämpning av reglerna. Det pågår ett intensivt arbete varje år inom Simpt. Det som är på gång närmast är en utveckling av den grundläggande vägledningen om kundkännedom, framför allt avsnitt 4.1 och 4.2 (bestämma riskprofil) samt 7.4 (uppföljningen av affärsförbindelsen).

Den 11 mars kl. 8.30-9.00 bjuder SFM in medlemmarna till ett digitalt medlemsmöte för att informera kring pågående arbete samt det aktuella arbetet inom EU- inititionerna om motervekande va penningtvätt.

Anmälan görs till info@sfm.se och du får sedan en Teams- länk skickad till dig. För frågor kontakta medlemsansvarig, henrik.fredrikson@sfm.se.

Hållbarhet
Sedan oktober har SFM samordnat ett analysarbete på uppdrag från Forum för Livförsäkring för att skapa bättre praktiska förutsättningar att efterleva de befintliga och kommande regler på hållbarhetsområdet. Projektet består av en arbetsgrupp med jurister från berörda förmedlarbolag och försäkringsbolag, förstärkt med jurister från andra försäkringsbolag som visat intresse för arbetet där även Svensk Försäkring deltagit i syfte att effektivisera informationsutbytet.  De huvudsakliga frågor som projektet analyserar för närvarande är konceptet om kundens hållbarhetspreferenser samt målmarknadsparametrar, och informationsutbytet av desamma.

- Med ett regelverk om hållbarhet – från taxonomin till informationen om produkterna enligt SFDR – som inte är fullt ut implementerat förrän kanske 2024, och som samtidigt behöver ta hänsyn till svenska kundförhållanden och svenska produkter, är vi tacksamma för alla involverade deltagare och glada över att kunna samordna en löpande juridisk diskussion på ämnet, som i slutändan också kan leda till en enklare vardag för våra medlemmar, säger Per Johan Gidlund.

Nästa steg för SFM i relation till regelverket är att analysera och lämna synpunkter, via BIPAR, på EIOPA:s utkast till riktlinjer i ämnet och som väntas i närtid. Kontakta Per Johan Gidlund om du som medlem vill vara med och bidra med synpunkter.
SFM:s Ansvarsförsäkring 1 april 2022 – 31 mars 2023
Under förra året gjorde SFM en större upphandling av ansvarsförsäkringen där samtliga relevanta svenska försäkringsgivare fick tillfälle att delta. Syftet med upphandlingen var att SFM ska kunna erbjuda medlemmarna en konkurrenskraftig gruppansvarsförsäkring med en försäkringsgivare som står sig bäst i priskonkurrensen.

Försäkringsgivarna för gruppansvarsförsäkring för 2022 är QBE och Berkley där bägge försäkringsgivarna har flerårig erfarenhet av ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare.

Försäkringspremier ska vara inbetalda innan försäkringsperioden börjar den 1 april, för att en ansvarsförsäkring ska vara gällande. Fakturor kommer att skickas ut senast den 15 mars med betalningstid på 14 dagar.
Logga in och läs mer om villkoren för 2022 här >>>
Retail Investment Strategy 
EU-kommissionen har bett om ett yttrande kring vissa områden inom Retail Investment Strategy från Eiopa. Eiopa har med anledning av det sänt ut 20 frågor inom fem områden på remiss till marknaden och kommer härnäst lämna ett yttrande till EU-kommissionen senast den 30 april 2022. Frågorna handlar om hur information till kund kan förbättras, hur säljprocesser kring behovsanalys och lämplighet kan förenklas, om det är möjligt att ta fram mindre komplicerade IBIP:s produkter, om möjligheterna att sälja IBIP:s i digitala kanaler, om intressekonflikter och frågor om harmoniseringar med MiFID.
 
SFM som en del av BIPAR har nu ingivit ett omfattande remissvar till Eiopa vilket går att läsa mer om här för inloggade medlemmar >>>

Nästa steg för SFM inom ramen för det som kallas ’Retail investment strategy’, är att analysera och lämna synpunkter, via BIPAR, på EU-kommissionen konsultation på reglering för utvidgning av passande- och lämplighetsbedömningen under IDD. Detta ska skickas in senast 21 mars 2022 och här kan du läsa om konsultationen i dess helhet >>> 

Kontakta Per Johan Gidlund om du som medlem vill vara med och bidra med synpunkter.
Finansinspektionen avvecklar försäkringsförmedlarapplikationen
Applikationen kommer att ersättas med ett nytt system. Parallellt med att det nya systemet utvecklas avvecklar FI den nuvarande applikationen. Endast anmälningar om ändring av anställda och anmälningar om ändring av klagomålsansvarig ska göras via Försäkringsförmedlarapplikationen. Övriga ärenden ska skickas in per mejl till finansinspektionen@fi.se eller per vanlig post till Finansinspektionens postadress,
läs mer här >>> 
Möte med Finansinspektionen 22 mars
Den 22 mars har SFM kvartalsmöte med Finansinspektionen. Har du som medlem en fråga som rör branschen är du välkommen att kontakta SFM:s vd, perjohan.gidlund@sfm.se.
Möte konsument/försäkringsförmedlare 5 april
Den 5 april har SFM halvårsmöte med Konsumentverket och Konsumenternas försäkringsbyrå samt – bank och finansbyrå. Har du som medlem en fråga som rör branschen i detta avseende är du välkommen att kontakta SFM:s vd, perjohan.gidlund@sfm.se.
590 InsureEd logga5
2022 har alla InsureEds utbildningar ny layout, fler format, funktioner och olika möjligheter till övning. Nytt i Kunskapskollen i år är att den innehåller 15 frågor per gång och att det krävs minst 11 rätt för att bli godkänd. Frågebasen är betydligt större vilket även gör att du kan genomföra kunskapskollen hur många gånger du vill.

Även anmälan är ny för i år och detta för att i nästa steg kunna erbjuda olika betalningssätt. Du kommer även att kunna utläsa hur länge du har tillgänglighet till en utbildning likväl se vilka tidigare utbildningar du har tagit del av även om tillgängligheten är uppnådd. För att underlätta din inloggning är numera primär inloggning med bank – id det primära inloggninssättet.  


Kommentarer från kunder som redan genomfört någon av årets utbildningar är ” Generellt en välgjord och pedagogisk utbildning” ,”Överskådligt, man kan repetera och komma tillbaka där man slutade”, ” Det är jättebra att ni samlat nedladdningsbara och utskrivningsbara anteckningssidor i början av varje del” och ” Tycker de animerade filmerna var toppen! ”.


Varför inte gå in och anmäla dig redan idag. www.insureed.se
619 Endast SFM

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150
unknown link