Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
565 sfm logga
559 okt 2020
Tillsynsrapport om distribution av livförsäkringar
Finansinspektionen publicerar löpande så kallade tillsynsrapporter. I rapporterna informerar FI om vilka iakt-tagelser och bedömningar som FI har gjort och om sina förväntningar i olika frågor. Detta kan vara till stöd för företagen i deras verksamhet, lyfter FI fram. Den senaste tillsynsrapporten, om vilken kan läsas mer här >>>, kommer att ligga till grund för FI:s riskbedömning och fortsatta tillsyn i marknaden.

SFM noterar att försäkringsförmedlare utgör en för många kunder viktig kontakt med långsiktigt försäkrings-sparande, samtidigt som fler distributionskanaler leder till mer konkurrens och förutsättning för lägre priser och bättre produkter. SFM sätter stort värde i ett starkt konsumentskydd som bygger på transparens och valfrihet. Genom bland annat vägledningar till branschens aktörer och självreglering vill SFM bidra till ett starkt konsumentskydd kommenterar Karin Lindblad, vd SFM.
1x1 581 fr%c3%a5getecken
1x1
SFM lanserar en FAQ-sida för medlemmar 

Som ett led i att effektivisera relevant informationsspridning till medlemmar om de frågor och svar som kansliet hanterar med koppling till relevanta regelverk, lanserar SFM en ny yta i medlemsportalen. 

Vi får många frågor om regelverken som berör våra medlemmar och det är tyvärr inte möjligt att ge individuell rådgivning. Däremot ger vi allmän information och där det är lämpligt tar vi upp frågan med Finansinspektionen för att få deras bild av en tolkningsfråga, kommenterar SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

Genom den nya ytan på medlemsportalen får vi möjlighet att förenkla vardagen för våra medlemmar. SFM introducerar FAQ:en med ämnen såsom lämplighetsförklaring, intyg för försäkringsförmedlare och klagomålsansvarig. 


Läs mer här >>>
OBS! Du måste vara inloggad
EU-kommissionens Digitala Strategi för EU
Den 24 sep presenterade EU-kommissionen ”Digital Finance Package”. I förslaget ingår en strategi som syftar till att ta till vara den digitala utvecklingen på finansmarknaden till förmån för konsumenter och företag.

SFM är positiva till en digital ut-veckling inom EU och medlems-staterna som leder till bättre situation för konsumenter i stort och för försäkringsförmedlarnas kunder specifikt. 


Försäkringsförmedlarbranschen och förmedlarna har under lång tid använt och utnyttjat teknik för att optimera transaktionernas hastig-het, rörlighet, effektivitet och spårbarhet. Teknik är således redan idag en integrerad del i en försäkringsförmedlares funktion.

Det finns dock även risker kopp-lade till den digitala strategin som bl.a. rör konsumentskyddet, utbyte av data samt vikten av ett tydligt och transparent regelverk för såväl traditionella som digitala aktörer på marknaden. Detta är frågor som SFM noga följer.


Inom ramen för strategin ligger även det tyska ordförandeskapets förslag om en ny reglering, Digital Opera-tional Rescilience Act (DORA). DORA-förordningen syftar till att skapa ett enhetligt regelverk för riskhantering av operativa risker hänförliga till IT- och informations-säkerhet inom hela den finansiella sektorn för att motverka system-risker. 
Försäkringsförmedlare om-fattas av förslaget och det är täm-ligen långtgående organisatoriska krav. SFM har lämnat synpunkter med hänsyn till förmedlarnas in-tresse i deras roll som så kallade mikro- och SME-företag, där börd-an skulle bli bedömt oproportioner-lig.

Vill du veta mer om den digitala strategin eller har synpunkter är du som alltid välkommen att höra av dig till oss på SFM.
640x640transp
Informationsstandard KYC – potentiellt nytt projekt inom S4I
Behovet av en informations-standard för kundkännedom (KYC) har tagits upp av SFM på S4I:s utskotts- samt styrelsemöte i juni 2020. Eftersom en enhetlig stand-ard är på väg att tas fram inom bankvärlden genom det gemen-samt ägda bolaget Invidem (sex nordiska banker), var förslaget att även försäkringsbranschen under-söker behovet av en informations-standard. Styrelsen för S4I gav vd i uppdrag att kontakta Invidem för att få information om deras pågående arbete.

Invidem har arbetat fram en in-formationsstandard för banker av icke konkurrenskänslig information med möjlighet för slutkund att läm-na annan information direkt till av kunden valda banker. I bolagets närmast arbete ingår inte att göra eventuella anpassningar till försäk-ring.


SFM har haft en positiv dialog med Invidem om att försäkringsbransch-en via S4I tar fram en informations­standard för KYC och fortsätter med fördel dialogen via SFM längre fram.


Styrelsen i S4I beslutade i septem-ber att som nästa steg ge projekt-ledaren i uppdrag att se över be-skrivningen av uppdraget, tidsplan, kostnad och vilka bolag som skulle kunna tänkas vara intresserade av att delta i projektet. Standarden ska beskriva branschgemensamma kundkännedomsfrågor och svars-alternativ. Standarden ska ta hän-syn till informationsformat från externa offentliga register så som SPAR, Bolagsverket och Försäkringskassan.

För mer information om projektet kontakta gärna Karin Lindblad, 076-140 9536 eller karin.lindblad@sfm.se
640x640transp
Digitalisering – sakfullmakter in i Fullmaktskollen?
Aktörerna inom sakförsäkring hanterar fullmakter på ett sätt som i stor utsträckning liknar hantering inom liv- och pensionsområdet, med den skillnaden att det nästan enbart förekommer fullmakter för företag/organisationer.

En konsult har fått i uppdrag av Fullmaktskollens styrelse att göra en förstudie som har redovisat nuläget och fördelar med sakfull-makter via Fullmaktskollen:

Nuläge sakfullmakter
 • Digitala fullmakter förekom-mer, dvs elektronisk under-skriven pdf,
 • Olika underskriftlösningar, kräver godkännande från försäkringsgivarna
 • Inkommande fullmakter kräver manuell hantering hos försäkringsgivarna
 • Liten grad av automatise-ring i efterföljande arbete
Fördelar med sakfullmakter via Fullmaktskollen
 • Enklare och mer transpa-rent för kunderna
 • Försäkringsgivarna får till-gång till en gemensam lös-ning
 • Förmedlare slipper upp-handla egna signerings-lösningar
 • Skapar bättre möjligheter till ytterligare digitalisering
Sakgruppen inom SFM är positiva till förstudien och styrelsen i Fullmaktskollen kommer att diskutera nästa steg. Fullmakterna i sig har sedan tidigare setts över, godkänts av branschen och även av Fullmaktskollen.

242 fullmaktskollen1För mer information kontakta gärna Karin Lindblad, 076-140 9536 eller karin.lindblad@sfm.se
Pågående och kommande regel-verksarbete EU
SFM deltar fortsatt i veckovisa möten med Bipars Directors committee för bevakning av hur Covid-19 påverkar den europeiska försäkringsmarknaden. 

Huvudsakligt fokus för SFM ligger inom följande områden, vilka styrs av EU-kommissionens nya arbets-program:
 • EU-kommissionens arbets-program i allmänhet och i synnerhet en ny kategori av ”EU-rådgivare” samt stärkt konsumentskydd genom branschhorisontell informa-tionsgivning, rådgivning och ersättningar. 
 • EU:s ”Digital finance package” i allmänhet och DORA-förordningen om IT-säkerhet i synnerhet.
 • GDPR-relaterade frågor.
 • Kommande regler inom hållbarhet som påverkar förmedlarnas kundmöten.
 • Brexit.
640x640transp
Dataskydd - Schrems II-domen
Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen dom i det så kallade Schrems II-målet. Domstolen slår fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.

Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA. Det finns däremot andra möjligheter att överföra per-sonuppgifter. Se 
Datainspektionens hemsida >>> för mer information samt frågor och svar. 

SFM arbetar via Bipar att bedöma effekterna på förmedlarmarknaden och har du synpunkter eller information, kontakta SFM:s jurist.

640x640transp
SFM och Simpt
Vägledningen för kundkännedom som tagits fram för förmedlare har lämnats för beslut efter mindre justeringar efter Redaktionsrådets synpunkter men utan synpunkter från remissinstanser. 

SFM:s arbetsgrupp för penning-tvättsfrågor kommer i nästa skede att arbeta med faktorer som utgör låg- respektive hög risk i kund-kännedomsprocessen samt påbörja ett praktiskt kundfall där olika steg i kundkännedoms-processen kommer att illustreras. 

Vill du delta i arbetet är du välkommen att kontakta SFM:s jurist.Går det att försäkra sig mot en pandemi?
SFM:s jurist Per Johan Gidlund intervjuas i Max Matthiessen Magazine. 

Läs hela artikeln här >>>

Nu lanserar SFM
"EU-nyheter" för medlemmarna
På EU- nivå sker mycket arbete och lagstiftning som påverkar försäkringsförmedlarbranschen i Sverige. Det handlar bl.a. om fram-tagandet av strategier, initiativrap-porter, lagstiftning etc. SFM arbetar aktivt i frågor som rör våra medlem-mars intressen tillsammans med vår europeiska branschorganisa-tion Bipar där SFM:s vd och jurist ingår i Director´s Committe. SFM:s ambition är att bidra med en balanserad bild av den svenska marknaden så att regelverken inte leder till disruptiva förändringar. På SFM:s hemsida under rubriken ”EU-nyheter” kommer vi framöver presentera material som kan vara intressant att ta del av på ett tidigt stadium. Se länk >>>
Ta gärna kontakt med oss för dialog i aktuella EU-frågor.
640x640transp
SFM och Konsumenternas samt Konsumentverket 
Som ni säkert har tagit del av har Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå lanserat en ny webb men med samma adress, www.konsumenternas.se. 

Måndag 9 november är SFM:s nästa möte med konsument-organisationerna, inklusive Konsumentverket. Kontakta SFM:s jurist om ni har några synpunkter eller frågor.


Covid-19
Har du erfarenheter och kunskap från Covid-19 och försäkring? Kontakta gärna SFM:s press- och samhällsansvarig Emilie Wiklund för att dela med dig. Tel 073-063 3775 eller emilie.wiklund@sfm.se
640x640transp
Har vi rätt fakture-ringsuppgifter till er?
För att faktureringen till ert bolag ska fungera så smidigt som möjligt framöver samt att vi har ett helt nytt medlemsregister, så skulle vi upp-skatta om ni kunde ta dig tid och fylla i detta formulär så att vi har uppdaterade och korrekta faktu-reringsuppgifter till er.

Är det olika adresser, kontakt-personer, kostnadsställen etc för olika typer av debiteringar (t ex utbildning via InsureEd, medlems-avgifter, ansvarsförsäkringspremi-er) skriv gärna det i formuläret eller fyll i formuläret fler gånger. Tack!

Vid frågor kontakta gärna SFM:s kansli och Marie Emilsson, 076-140 9541, marie.emilsson@sfm.se


566 knapp
573 Produkt 1x1
1x1
508 InsureEd logga5
Produkt- & Affärsutveckling – Årlig fortbildning


I oktober har InsureEd lanserat ytterligare en utbildning med yrkesrollen Produkt- och affärs-utvecklare i fokus. InsureEd har under en längre tid identifierat en allt större efterfrågan i branschen på att tillhandahålla minst 15 timmars fortbildningsmöjlighet även för produkt- och affärs-/verksamhetsutvecklare trots att de idag inte bedöms falla under kravet på årlig fortbildning och yrkesutveckling enligt Lagen om Försäkringsdistribution och därav producerat denna möjlighet.

Utbildningen varvar teori med praktik, föreläsningar, illustrativa case och e-utbildningar med hög grad av interaktivitet, reflektion och övning. Fokus ligger på att öka kunskap och förmåga till att realisera ett försäkrings-företags strategier likväl en säkerställd uppfyllnad av externa krav. Denna del är relevant generellt men också specifikt tillsammans med t.ex. kunskaper kring produkttillsyn, målmarknad, god information och dokumentation som hjälpmedel allt med kunden i centrum.

Allt positivt vi fått erfara, utvecklat och producerat för denna utbildning använder vi nu som grund för att designa och producera ännu vassare och mer innehållsrika utbildningar för 2021. Vi ser fram emot att berätta mer framöver!


Läs mer om utbildningen produkt- och affärsutvecklare 
här >>> eller kontakta oss direkt på InsureEd så berättar vi mer; utbildning@insureed.se
Svenska försäkringsförmedlares förening
unknown link