Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
347 SFM logga liten
416 Nyhetsbrev okt
414 Guuunnar

Ordförande har ordet 

Den växande omsättningen för förmedlare är ett enkelt uttryck för att försäkringsförmedling tillför kunder och samhällsekonomi ett stort värde. Tack vare försäkrings-förmedling får kunder en möjlighet att orientera sig på en stor, omfat-tande och för den enskilde till synes komplicerad marknad.

Det ger ett betydande värde för kunden, det vi kallar kundnytta, 

och det har ett ekonomiskt värde gentemot förmedlaren. Därför ser 
vi en växande förmedlarmarknad.

Läs fortsättningen här >>
640x640transp
Konsumentverkets temaundersökning 
Konsumentverket genomför åter-kommande granskningar av att information från försäkringsdistri-butörer till konsumenter sker i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution. 2019 års granskning omfattade både försäk-ringsföretag och försäkringsförmed-lare som sammanställdes i en rapport. Konsumentverket ger exempel på åtgärder de bedömer lämpliga i rapporten. Som kan läsas i sin helhet här >>

I fjorton av de sexton ärenden som SFM tagit del av var Konsument-verkets omdöme att informationen i allt väsentligt överensstämde med kraven. Konsumentverket lämnade synpunkter om förbättringar i samt-liga ärenden och de eftersträvar frivilliga rättelser, vilket skedde i samtliga fall utom i ett som SFM tagit del av. I fjorton av tjugo ärenden var inriktningen distribu-tion av motorförsäkring och i övriga fall var verksamheten förmedling
av livförsäkring.
640x640transp
Remissvar
Förstudie - Bransch-gemensam infrastruktur-lösning för säker informa-tionsöverföring – fas 2

Svensk Försäkrings styrelse beslutade i oktober 2018 att låta genomföra en förstudie om en branschgemensam infrastruktur-lösning för säker informations-överföring på försäkringsmarknad-en som nu har gått ut på remiss. Sista svarsdag var den 18 oktober 2019.

SFM har lämnat svar på rubricerad remiss. Eftersom m
edlemmar i SFM redan har gjort stora investe-ringar i sådan teknik som kan effektivisera flöden och skapa kundnytta befarar vi att det snarare kan skapa en mer omständlig lösning med fler parter inblandade än de direkta kanaler som, åtminstone för SFM:s medlemmar, redan är etablerade idag. SFM delar dock förstudiens uppfattning att en branschgemensam informa-tionsnod bör styras tillsammans av branschens aktörer. Både Fullmaktskollen och S4I Standard for Insurance AB är aktuella och goda exempel.


Se länk >>
Regelverksbevakning 
Omvärldsbevakning av pågående regelverksarbeten, listan ej uttöm-mande:
•  En effektivare flytträtt av försäk-
   ringssparande, planerat beslut i
   Finansutskottet 13 november
   2019 (Regeringens proposition)
•  Skärpta åtgärder mot penning-
   tvätt och finansiering av terrorism
   (Regeringens proposition) och 
   (Finansinspektionen), beslut 14
   november, föreslaget ikraftträd-
   ande 1 januari 2020). Vissa för-
   tydliganden av regelverket om
   åtgärder för att motverka 
   penningtvätt och finansiering av
   terrorism (Finansutskottets PM) 
   föreslaget ikraftträdande 1 januari
   2020.
•  Tjänstepensionsregleringen,
   planerat beslut i Finansutskottet 
   13 november 2019
   (Regeringsproposition och
   (Finansinspektionen)
•  Rapporteringspliktiga arrange-
   mang – ett nytt regelverk på
   skatteområdet 
   (Utredning SOU 2018:91)
•  Brexit – Finansinspektionen har
   svarat att de kommer att följa de
   nio rekommendationer som
   EIOPA har ställt upp för försäk-
   ringssektorn. 
   (Rekommendationerna)
•  EU taxonomy for sustainable
   activities – inom EU utvecklas för
   närvarande en taxonomi som
   ska gälla för aktiviteter som
   definieras som hållbara.
   (EU-Kommissionens arbete)
•  Oktobers nyhetsbrev från vår
   europeiska medlemsorganisation
   BIPAR – BIPAR Press

640x640transp
Mallar för information- resp. försäkringsförmed-lingsfullmakt
Efter remiss till försäkringsför-medlare och försäkringsföretag har ”Forum för sakförsäkring” berett en rekommendation till mallar för in-formation- respektive försäkrings-förmedlingsfullmakt, som nu SFM har fastställt. Mallen finns redan på SFM:s hemsida för våra medlem-mar att använda dessa i möjligaste mån, med hänsyn tagen till att vissa förmedlingsuppdrag kan för-utsätta att fullmaktsgivaren avviker från formatet inom ramarna för lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhets-rättens område (Avtalslagen).

Här hittar du fullmakterna >>

OBS! Inloggnings krävsS4I Standard for Insurance  AB

Ett samägt bolag mellan SFM och Svensk Försäkring

Per den 2 december 2019 kommer MISLife 2.0 och Provisionsfilen bli öppen för alla.

Informationen kommer att läggas ut på S4I:s hemsida, följ länk >>

640x640transp
Branschgemensamt utbildningsbehov
2020 års kunskapskrav är publi-cerade och relevant utbildning med inriktning mot liv-, person- och sak-skadeförsäkring är under fram-tagning. Från och med 2020 erbjuds även särskilda kunskaps-tester för den som arbetar med investerings-rådgivning eller har ledningsfunktion för vilka vi även kommer att fram-ställa utbildningar.

Parallellt har InsureEd:s utbild-ningsråd haft sin första samman-komst. Samtliga större förmedlar-hus finns representerade och finns det önskemål från enskild för-medlare att sam-verka ber jag er anmäla ert intresse via info@insureedsfm.se 


Vi kommer att hålla särskilda möten för Sak respektive Liv men huvud-sakligt syfte är detsamma, dvs. att:

•  Identifiera branschgemensamt 
   utbildningsbehov
•  Förankra olika utbildningars
   inriktning och upplägg
•  Bidra med kompetens och
   expertis i enskilt ämne
•  Bidra med målgruppsrepresen-
   tanter under utbildningens fram-
   tagning
•  Ge samlad feed-back och syn-
   punkter på existerande utbild-
   ningar
•  I den egna organisationen
   informera kring InsureEd:s utbud
•  Bidra till att vi månar och fram-
   häver det unika med och för
   förmedlarbranschen.
399 365 insureed logotyp rgb

Vill ni läsa mer om våra tillgängliga utbildningar klicka här >>
Vägledning —
SIMPT för försäk-ringsförmedlare
SFM är en av organisationerna som står bakom SIMPT. SIMPT främjar tydligare vägledning inom området för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism. På hemsidan, www.simpt.se den allmänna vägledning som ger ett grund-läggande praktiskt stöd för alla som omfattas av regelverket. SFM:s expertgrupp inom SIMPT består av representanter från medlemmar och för närvarande tas en förmed-larspecifik vägledning fram.
Vägledning — Målmarknad för sakförsäkring

Arbetsgruppen för målmarknad för sakförsäkring representeras av företrädare för förmedlare och försäkringsföretag. Syftet med arbetet är att skapa tydligt stöd för branschen vid uppföljning av målmarknad inom sakförsäkring.

Nästa möte i arbetsgruppen är 2019-11-21.

640x640transp
Remiss 
Finansinspektionen före-
slår vissa ändringar i 
FFFS 2017:11 
(Penningtvätt m.m.)

SFM har inget att invända mot de föreslagna ändringarna i sak men ser ett starkt behov av översyn om hur centralt funktionsansvarig lämpligen etableras i små och medelstora företag med hänsyn till en riskbaserad ansats. SFM fram-för även synpunkter till Finansinspektionen och till Finansdepartementet om att distribution av tjänstepensions-försäkring från försäkringsförmed-lare bör undantas lag och före-skrifter om motverkande av penningtvätt, på samma sätt som tjänstepensionsrörelse föreslås undantas genom proposition 2018/19:158 En ny reglering för tjänstepensionsföretag.

FI:s remiss finns här >>

SFM:s remissvar finns här >>
640x640transp
Remiss
Förslag till regler om avgifter för återköp och överföring av livförsäkring

Finansinspektionen föreslår nya regler i Finansinspektionens före-skrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse (FFFS 2015:8) om vilka kostnader som ett försäk-ringsföretag får beakta när det fastställer avgifter för återköp och överföring av försäkringar och för-säkringskapital. Eventuella synpunkter från SFM ska vara inlämnade senast 5 december. (Finansinspektionen).
Svenska försäkringsförmedlares förening