Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
347 SFM logga liten
430 November
435 InsureEd logga5
Igår, den 10 december, har vi lanserat InsureEds nya grafiska profil likväl nyheter 2020, tack alla som ville vara med!

I januari fortsätter lanseringarna med först ut en uppgraderad platt-form med både ökad användarvän-lighet och bättre uppföljningsmöjlig-heter, vår hemsida och därefter successivt uppdaterade och nya utbildningar med start månads-skiftet januari/februari.


Läs fortsättningen här >>

640x640transp
Bipar
SFM har genom Bipar möjlighet att på ett tidigt skede få information om europeisk reglering samt vid intresse från medlemmar driva frågor på EU-agendan. 

Den 12-13 december sammanträd-er BIPAR Directors’ Committee där SFM kommer att delta i diskussion-er om bland annat effekter för för-säkringsförmedlare med anledning av Brexit, IDD-ämnen såsom mål-marknad och skadereglering samt EU-kommissionens politiska agenda.

Kontakta Per Johan Gidlund för mer information.
640x640transp
Save-the-date
SFM:s föreningsstämma äger rum den 14 maj 2020 kl. 13.30, på Postmuseum, Lilla Nygatan 6 i Stockholm. 

Efter stämman arrangerar SFM ett öppet program, med externa talare, och till det programmet kommer SFM att bjuda in representanter från försäkringsbolagen.

I anslutning till detta kommer vinnarna av årets förmedlar- resp administratörs disk att utses.

Därefter följer i sedvanlig ordning middag.
Målmarknad sakförsäkring - företag 
På uppdrag av SFM:s Forum för sakförsäkring har en arbetsgrupp under hösten arbetat fram en struktur för kommunikation av målmarknadsparametrar och uppföljning av målmarknad inom förmedlad sakförsäkringsmarknad.

Arbetsgruppen har bestått av ett tiotal representanter från både försäkringsbolag och försäkrings-förmedlare inom sakförsäkring och Forum för sakförsäkring ställde sig bakom strukturen som presente-rades av arbetsgruppen 2019-12-04.


Den första versionen av SFM:s mall för rapportering är framtagen för rapportering inom segment företag och är ett alternativt rapporteringssätt till det informa-tionsutbyte som kan ske för parter som är anslutna till, eller har en registrerad användare hos, InsureSec. Rapportering bör ske vartannat år och företrädelsevis under det första kvartalet. Arbets-gruppen har även kommit överens om att fortsätta arbetet under 2020. Kommunikation av målmarknad samt utskick av uppföljnings-blankett sker i första hand från försäkringsbolagen via ordinarie kommunikationskanaler med försäkringsförmedlarbolag.


Se vägledning och malldokument under rubriken ”Bra produkter som passar kunden” i avsnittet för 

Branschvägledning >>

OBS! Du måste vara inloggadBlanketten ligger även under Branschnyheter på vår hemsida, utanför inloggning >>


640x640transp
Regelverk
SFM har stärkt hanteringen av nya och förändrade regelverk genom ett Regelverksutskott som består av medlemsbolags seniora jurister. På agendan för nya regelverk kan bland annat nämnas följande (ej uttömmande):

- Förändrade regler för en effek-tivare flytträtt av försäkrings-sparande >> som träder i kraft
1 januari 2020 och 15 december 2019 träder en ny lag om tjänste-pensionsföretag >> i kraft. I båda fallen väntas dock ytterligare juste-ringar efter den skyndsamma ut-redning som regeringen ska åter-komma med till riksdagen.

Från Finansinspektionen (FI) kommer i dagarna slutligt besked om ett par mindre justeringar i FI:s föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2017:11), vilka träder i kraft 1 januari 2020.

Även FI:s föreskrifter om värde-pappersfonder (FFFS 2013:9) och föreskrifter om förvaltare av alter-nativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) har kompletterats med bestämmelser om beräkningen av aktivitetsmåttet aktiv risk, och om hur informationen om aktivitetsgrad ska presenteras i fondernas informationsbroschyrer och års-berättelser. Dessa träder i kraft 1 januari 2020.

Den 22 november publicerades delegerad förordning med beteck-ningen 2019/1935 som bl.a. ändrar artikel 10.4 i IDD med nya bestäm-melser om vilka belopp som en försäkringsförmedlares ansvarsför-säkring minst ska täcka. De tidigare beloppen räknas, enligt förväntan, upp med 4,03 procent i förhållande till de belopp som gällde tidigare då beloppen ska anpassas till det europeiska konsumentprisindex som offentliggörs av Eurostat. Ändringar träder i kraft 12 juni 2020.
640x640transp
SIMPT
Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) har tagit fram och beslutat vägledning inom övervakning och rapportering, behandling av personuppgifter och intern kontroll samt ytterligare vägledning inom kundkännedom. SFM är en av medlemmarna i Simpt, tillsammans med sex andra medlemsorganisa-tioner inom finansbranschen i Sverige. Vägledningen syftar till att ge stöd för branschen att tillämpa de olika delarna av regelverket om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Här finns de uppdaterade vägledningarna >> 


Inom ramen för arbetet i Simpt har ett arbete startats inom SFM för att fram en fördjupad vägledning för försäkringsförmedlare i de delar det finns behov.


Den 10 december 2019 deltog SFM i FI:s branschdialog för penningtvättsfrågor inom Simpt:s försorg. FI beskrev bland annat hur arbetet organiseras inom myndig-heter, besvarade för branschen viktiga frågor och informerade om planerat arbete. Mer information finns i FI:s rapport till regeringen om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism här >>231 penningtv%c3%a4tt1
441 Grannnn19
Svenska försäkringsförmedlares förening