Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
347 SFM logga liten
442 Nyhetsbrev Januari
435 InsureEd logga5
Året startar med lanseringar 
Den 31 januari lanserade InsureEd en uppgraderad lärplattform med flertalet nyheter både i form av upp-levelse och funktion.

Våra kunder kommer uppleva en enklare struktur och översikt, fler-talet nya funktioner så som ”fråga experten”, en summerande kun-skapskoll, generering av utbild-ningsintyg, bättre uppföljnings-möjligheter, och en ny och modern användarvänlighet säger Hedda Hök, VD InsureEd.


I februari börjar nu lanseringen av 2020 års utbildningar. Först ut är utbildningar inom årlig kunskaps-uppdatering med inriktning mot livförsäkring likväl sakförsäkring och en omfattande grundutbildning med inriktning mot sakförsäkring.


InsureEd lanserar idag en ny hemsida. Sajten ska ge använd-arna en ökad känsla av överblick och inblick i vilka färdigpaketerade fortbildningsmöjligheter som finns. Via vår hemsida kommer även våra olika ämnesexperter och föreläsare finns presenterade. Sajten ger även tillgång till vanliga frågor och svar, viktiga datum, nyheter och kommande lanseringar. För mer infor mation kring våra utbildningar och kommande lanseringar se mer information på www.insureed.se


InsureEd blir fler
Den 13 febr börjar Sara Forslund som plattformsansvarig på InsureEd. Sara kommer närmast från SPP där hon arbetat som affärsanalytiker. Sara har flera års erfarenhet från att ha arbetat med försäkringsdistributörer, digitala lösningar och verksamhetsutveck-ling och blir ett starkt tillskott till InsureEd.
640x640transp
Projekt Motorfordons-försäkring: nästa steg - Offerterbjudandet
Vårt anlitade konsultbolag IRM kommer att testa tidigare framtagen informationsstruktur, dels för att säkerställa att strukturen håller och dels för att ytterligare detaljera vilken information som behöver utbytas. Det test som är planerat att genomföras kommer inte på-verka några av de inblandade bolagens IT-system. När testerna är genomförda och verifierade kommer den då framtagna struktu-ren att ligga till grund för en teknisk lösning där man kommer att få fatta beslut om tekniskt format. I detta skede handlar det om att på detalj-erad nivå sätta strukturen samt att verifiera att strukturen håller även när projektet lägger in testdata. 

Projektet är nu igång med inter-vjuer av två förmedlar- resp två försäkringsbolag.

Följande bolag har sagt ja till att vara med i en fortsatt utveckling av projektet: 

LF, Protector, Dina, Gjensidige, Moderna, Säkra, MM/WTW, Marsh, Hjerta/webcap, Tydliga, S&PFM 


448 ford oldtimer classic vehicle
640x640transp
Ansvarsförsäkringen
SFM gör nu sitt bästa för att få fram en så bra lösning som möjligt under de marknadsförutsättningar som gäller.

Vi återkommer närmaste tiden med information om premie mm. Om du inte omfattas av SFM:s ansvars-
försäkring idag är du välkommen att höra av dig angående frågor och eventuell anslutning fr o m 2020-04-01.S4I AB – 
samägt bolag med Svensk Försäkring

Fokus 2020

 - Implementering av MisLife 2.0 
   och av provisionsfilen

 - Workshop med valcentraler i 
   syfte att få dem att ansluta sig till 
   S4I 2021Fullmaktskollen AB – samägt bolag med Svensk Försäkring

Vid årsskiftet nästan 
300 000 fullmakter i systemet

Fokus 2020

 - Engelskspråkiga fullmakter – 

   under 2020

-  Målsättning under året att få fler 

   försäkringsbolag in i den digitala 
   lösningen
Effektiviserade flyttregler 
Den 13 november 2019 fattade Riksdagen beslut om att ändra vissa regler avseende flytt av försäkringskapital. Beslutet har diskuterats under 2019 i både media och Finansutskottet. 

SFM kommenterar översiktligt de lagändringar som har beslutats av Riksdagen.

Logga in och läs mer på vår hemsida, under Branschnyheter.


446 flytt
640x640transp
Försäkringsförmedling - Vägledning
Kundkännedom
Simpt:s vägledning tas fram av sju organisationer i finansbranschen och deras medlemmar. Den utgår från medlemmarnas behov av vägledning och är inte avsedd att vara heltäck-ande. Den första delen av en branschspecifik vägledning har tagits fram av medlemmar SFM och går nu ut på remiss med ambition om publicering under hösten 2020. Vägledningen kan tillämpas av alla när relevant. Vissa andra frågor som försäkringsförmedlare också är berörda av – frågor om att avsluta affärsförbindelser, verklig huvud­man och personer i politiskt utsatt ställ-ning, PEP – finns i separata, branschgemensamma, delar av väg­ledningen.

Omsorgsplikten i 
praktiken - sakförsäk-
ring/företagskunder

SFM har bildat en arbetsgrupp på uppdrag av Forum för Sakförsäkring som ska ta fram lämplig vägledning inom sakförsäkring för kundsegment företag och uppstartsmöte för arbetsgruppen sker 10 februari 2020. Bland annat information, dokumentation och kundens krav och behov är områden som har prioriterats för praktisk vägledning och regeltolkning.
640x640transp
Årets Förmedlar- resp Administratörsdisk 2019
Inom SFM tycker vi det är viktigt att vi gemensamt arbetar för att ständigt förbättra vår bransch!

SFM fortsätter därför sin gamla tradition med att dela ut prispokal till bästa förmedlar- och administra-törsdisk inom både sak och liv. 


Årets vinnare kommer att presen-teras i samband med förenings-stämman den 14 maj 2020.

SFM kommer även i år att ta fram en mer ingående undersökning till förmedlare och administratörer där ni betygsätter de olika förmedlar-diskarna på de egenskaper ni tycker är viktigast. Resultaten kommer att ligga till grund för utnäm
ningen av Årets Förmedlar-disk och Årets Administratörsdisk 2019 och ge detaljerad återkopp-ling till deltagande försäkringsgiva-re.

Undersökningen mejlas och läggs upp på SFM:s hemsida i början i mars 2020 och genomförs även i år i samarbete med Brilliant Future. 


Mer information kommer via mail till både förmedlare och administra-törer på SFM:s förmedlarbolag.


BIPAR midterm meeting 
Mötet genomfördes 30-31 januari 2020. En del av mötet är uppdelat där “Brokers committee” samman-träder, vari SFM ingår, samtidigt som “Agents committee” samman-träder på egen hand. Naturligtvis präglades mötet av Brexit som fullföljdes natten till 1 februari 2020 men glädjande är att våra brittiska kollegor kommer fortsatt att ingå i BIPAR. En kon-kret effekt som David Cowan påpekade var, att redan på torsdagen avregistre-rades alla brittiska mailadresser vid EIOPA. Nico Spiegel, Legal and Policy Office vid EU-kommissionen, diskuterade bland annat EU-kommissionens planer för skyddet av ”retail investments” och ”retail financing” och i diskussionen lyftes fram att det fokuserar på livför-säkring med sparande. 444 bipar pj

640x640transp
FI:s uttalande på DI Försäkring
Finansinspektionen talade om aktuella svenska regleringsfrågor på DI Försäkring 2020-02-06. I sitt föredrag kommenterade Åsa Larsson kort att ersättningen från försäkringsföretagen till förmedlar-na måste stå i proportion till de tjänster som försäkringsförmed-larna utför. Nu var det endast ett talmanus och ingen regelverks-
kommentar, SFM vill bara förtydliga att lagkravet är att ersättningen inte ska stå i uppenbart missförhållande till de tjänster som utförs, inget annat. Det som krävs från försäk-ringsförmedlare och försäkrings-företag vid provision är vidare en helhetsbedömning som beaktar samtliga relevanta faktorer som kan öka eller minska risken för negativ inverkan på kvaliteten på den aktuella tjänsten till kunden.Till vänster: 
Per Johan Gidlund, SFM, deltog även i paneldiskussion om hur provisioner reglerats på den inre marknaden. 

Medlemmar som är intresserade av mer information från mötet är välkommen att kontakta Per Johan (perjohan.gidlund@sfm.se eller
073-662 73 32).

640x640transp
Marknadsaktiviteter 2020
•  Artikel i Moderna Magazine – 
   ”Försäkringsförmedlare har en 
   nyckelroll på marknaden”

•  SFM inbjudna till Säkras utbild-

   ningsdagar med drygt 180 del-
   tagare och fick 45 minuter till att 
   presentera genomförda insatser 
   under 2019 och planerade 
   aktiviteter inför 2020.

•  SFM medverkade med monter 

   och deltog i två paneldebatter på
   Förmedlarmässan som arranger-
   ades av Knex. Panelsamtalen 
   fördelades på ett för Liv och ett 
   för Sak tillsammans med 
   Magnus Björkman, FI och 
   advokat Lars Söderqvist, WSA.

•  SFM var inbjuden till Skandias 

   kompetensdag för att presentera 
   S4I AB och göra en statusupp-
   datering

•  Bipar 30-31 januari – SFM 

   medverkade i paneldiskussion

•  DI-försäkring den 6 februari


•  Deltar på IF dagen den 
13 febr

•  FI den 19 febr, 
bransch- och
   konsumentorganisationer är in-
   bjudna till FI på rundabordets-
   samtal gällande ”Aktuella konsu-
   mentfrågor på finansmarknaden”
Svenska försäkringsförmedlares förening