Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
646 Sk%c3%a4rmavbild 2021 02 25 kl. 16.14.27
Årets Förmedlardisk/Försäkringsbolag- har du besvarat enkäten?

Tack för att du deltar i att utse Årets Förmedlardisk, Årets Försäkringsbolag enligt förmedlare och administratörer 2020. Nytt för i år är även att utse Årets Sjukvårdsförsäkring.

Enkäten för 2021 skickades ut per mail i tisdags den 2 mars och många har redan svarat, har du?

Kolla din mail och se till att du och dina kollegor inte missar att svara i årets undersökning. Ert deltagande är viktigt för oss eftersom era svar återkopplas till deltagande försäkringsbolag som i sin tur gör att vi tillsammans kan utveckla försäkringsbranschen.

Undersökningen tar cirka 10 minuter att genomföra och resultaten kommer att ligga till grund för utnämningen av Årets Förmedlardisk/Årets Försäkringsbolag enligt förmedlare och administratörer 2020.
 
Kontakta gärna SFM:s pressansvarig Emilie Wiklund för frågor om enkäten, emilie.wiklund@sfm.se

645 Sk%c3%a4rmavbild 2021 02 25 kl. 15.10.51
Många nya medlemmar till SFM, välkomna!

Vi är glada att välkomna många nya medlemmar till SFM! Styrelsen har precis godkänt över 20 nya förmedlare och 2 nya bolag som medlemmar. Vi ser mycket fram emot samarbetet och att tillsammans med alla våra medlemmar representera det gemensamma branschintresset och underlätta för er i ert dagliga arbete.
 
Henrik Fredriksson, projektledare på SFM, kommer att bjuda in nya medlemmar till en presentation av SFM:s kansli och arbete där en genomgång av bl.a. SFM:s nya hemsida kommer gås igenom för att ni enkelt ska kunna ta del av värdefull information.  
 
Vill du eller ditt företag också ha en genomgång av SFM:s nya hemsida eller en kontakt med kansliet för genomgång av specifikt ämne eller område, kontakta gärna Henrik Fredrikson henrik.fredrikson@sfm.se

IDD- utvärdering av implementeringen

Den 20 januari bjöd SFM in medlemmar att lämna synpunkter till EIOPA:s rapport inför utvärderingen av IDD. SFM har, genom den europeiska medlemsorganisationen för försäkringsförmedlare BIPAR, besvarat EIOPA:s enkät inför utvärderingen av IDD. Frågeformuläret berör de delar som ska leda fram till en rapport som EIOPA har i uppdrag att ta fram över implementeringen av IDD, bedömt Q4 2021

- SFM:s uppfattning gällande IDD är att förutsättningarna som finns i regelverket för implementering fungerat väl men att det är för tidigt att ha en fullständig bild av regelverkets påverkan på försäkringsförmedlares verksamhet samt på konsumentskyddet, säger Karin Lindblad, vd SFM.

SFM vill tacka alla medlemmar som bidragit med konstruktiva synpunkter och här kan man ta del av sammanfattningen >>> och remissvaret i dess helhet här>>> 

640x640transp 649 checklist
Dags för årlig kostnadsredovisning

Har man inte informerat sina kunder om den årliga kostnadsredovisningen ännu är det lämpligt att förbereda underlaget och skicka ut.

För dig som är medlem, finns mer information om detta i medlemsportalen under FAQ, läs mer här >>>

Brexit- pågående brittiskt arbete

Det blev inte en hård Brexit men det är tyvärr oväsentligt för försäkringsförmedlare då IDD inte medger att tredjeland kan ges ”ekvivalensstatus”. Det pågår för närvarande i huvudsak två utredningar inom det brittiska finansministeriet där bland annat den framtida marknaden för försäkringsförmedlare ingår. I vilken utsträckning regelverken blir desamma, mer eller mindre strikta än idag återstår att se.

Här kan du läsa mer om det pågående brittiska arbetet >>>

SFM:s gruppansvarsförsäkring 2021

SFM har nu färdigförhandlat gruppansvarsförsäkringen för 2021 genom en upphandling där samtliga relevanta svenska försäkringsgivare fått tillfälle att delta. SFM har kunnat välja en leverantör som står sig bäst i priskonkurrensen och SFM är glada att kunna erbjuda medlemmar en konkurrenskraftig gruppansvarsförsäkring för 2021.

SFM har även i upphandlingen inkluderat efterfrågan på offert för att täcka övriga försäkringsbehov som medlemmarna kan ha behov av, vilket kommer att informeras om i närtid.

Läs mer om premievillkoren på SFM:s inloggade sidor eller hör av dig till SFM:s kansli för mer information.


1x1 656 Sk%c3%a4rmavbild 2021 03 03 kl. 12.19.05
1x1
SFM i samtal med EU- kommissionär            

I veckan deltog SFM i ett möte med Mairead McGuinness, EU-kommissionär med ansvaret för frågor inom finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Karin Lindblad, vd för SFM, fick möjlighet att ställa en fråga på temat att EU:s kunniga försäkringsförmedlare, även under framtida regleringar, har en god möjlighet att erbjuda sina tjänster på en global marknad.

Kommissionär McGuinness gav sin syn på försäkringsförmedlarnas roll för att underlätta konsumenters möjligheter att investera i hållbara och långsiktiga investeringar i försäkring, den kommande studien och konsultationen för EU-kommissionen ’Retail finance strategy’ och bjöd in till fortsatt dialog genom BIPAR i de för branschen centrala frågor som lyftes.
EU/BIPAR

SFM deltar fortsatt i veckovisa möten i Directors Committee inom BIPAR(Den europeiska partnerorganisationen för försäkringsförmedlare). Huvudsakligt fokus för SFM ligger inom följande områden, vilka styrs av EU-kommissionens nya arbetsprogram:

•Digital operational rescilience act (DORA)
•Hållbarhetsregelverkets flera delar, se under separat rubrik nedan.
•Planeringen av IDD-utvärderingen på EU-nivå
•Översynen av momsdirektivet

Om du som medlem har frågor eller vill få mer information i någon del, kontakta SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

Hållbarhet

SFM har publicerat ett informationspaket på medlemsportalen om de hållbarhetsregler som består av taxonomin, hållbarhetsrelaterade upplysningar, integrerad hållbarhet i finansiell rådgivning och gröna investeringar. 10 mars 2021 börjar de första reglerna som träffar försäkringsförmedlare att gälla och påverkar bland annat interna policyers och informationskrav till kund. SFM lägger löpande upp mer information på medlemsportalen och medlemmar kan logga in för att ta del av det som utvecklats hittills avseende förberedelser inför 10 mars 2021.

Läs mer om regelverket om hållbarhetsrelaterade upplysningar för försäkringsförmedlare på inloggade medlemssidorna.
Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

Som SFM informerade i föregående nyhetsbrev, pågår ett arbete på EU-nivå inom ramen för EU-kommissionens ’Digital finance strategy’ att utveckla ett särskilt ramverk för att stärka motståndskraften i den finansiella sektorn mot cyberattacker som kan få systemiska effekter och risker, i form av en direktverkande EU-förordning. Utkastet från EU-kommissionen är just nu föremål för konstruktiv diskussion där SFM deltar och verkar för ytterligare implementering av proportionalitet i ramverket. Kontakta SFM:s jurist för mer information.

1x1
630 SIMPT
1x1
Motverkande av penningtvätt


SFM:s arbetsgrupp som tar fram vägledning för försäkringsförmedlare för att motverka penningtvätt och finansiering terrorism, har lämnat ifrån sig ännu en praktisk vägledning för remiss genom SIMPT-organisationen. Denna gång har SFM sammanställt hur försäkringsförmedlare bör förhålla sig till riskbedömning av kund. Inledningen samlar avsnitt från andra delar av vägledningar från SIMPT om riskbedömning av kund men eftersom våra medlemmar är aktiva i kundmötet har sedan vägledningen utformats med tre kundfall där exempel på riskbedömning av kund illustreras. Den 8 december 2020 lanserades den första SIMPT-vägledningen från SFM och även om remissarbetet fortsätter under året, är SFM imponerad över vad arbetsgruppen lyckats åstadkomma på så kort tid.

Har du frågor? Kontakta gärna SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

EIOPA om avbrottsförsäkringar

Den europeiska tillsynsmyndigheten för pension och försäkring, EIOPA, har publicerat ett utkast till rapport över hur risker kopplade till verksamhetsavbrott vid framtida pandemier, på ett bättre sätt kan försäkras. SFM har bidragit i arbetet genom BIPAR, den europeiska partnerorganisation för försäkringsförmedlare, och deras deltagande i EIOPA:s ’Exploratory Group pandemics’. Rapporten analyseras nu och har du inspel till remissen, ta kontakt med SFM:s jurist Per Johan Gidlund, senast 22 mars.

590 InsureEd logga5
Kunskapsuppdatering 2021 lanserad!
Utbildningen vänder sig till dig som vill genomföra en relevant och aktuell utbildning inför årligt kunskapstest om försäkringsdistribution. 2021 års kunskapskrav börjar gälla 1 mars 2021.

Årets kunskapsuppdatering uppgår i år till ca 12 timmar med inriktning livförsäkring och ca 10 timmar inriktning sakskadeförsäkring. Utbildningen kan tillgodoräknas i kravet om årlig fortbildning om minst 15 timmar.
Vill ni ta del av både årets kunskapsuppdatering och tillhandahålla ett samlat intyg på minst 15 timmar rekommenderar vi istället Liv- eller sakskadeförsäkringsdistributör – Fortbildning 2021, den lanseras senare i mars. Vill ni börja med kunskapsuppdatering och senare uppgradera till fortbildning är det självklart möjligt.

Företagsavtal
I det fall du är intresserad av att lägga upp ett företagsavtal med InsureEd och på så sätt underlätta både administration, anmälan och uppföljning men även möjliggöra en rabatt för ditt företag och dina medarbetare skicka era kontaktuppgifter, vilka utbildningar ni är intresserade av och för hur många så återkommer vi med ett erbjudande.

För mer info kontakta gärna InsureEd; info@insureed.se

Fler nyheter i perioden

619 Endast SFM

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150
$$$open$$