Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
347 SFM logga liten
475 Mars 2020
Föreningsstämman 14 maj 
Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling gällande Covid-19-pandemin har styrelsen i SFM beslutat att anordna förenings-stämman den 14 maj 2020 i en annan form. I kallelsen till föreningsstämman kommer en mer detaljerad beskrivning på vilket sätt som stämman kommer att genom-föras i år. Däremot ställer vi in konferensen och middagen som vi brukar ha i anslutning till stämman och hoppas att vi ska kunna arrangera något till hösten.

Läs information från ordförande inför SFM:s stämma  >>


OBS kräver inloggning
640x640transp
Avgifter på flytt av fond- och depåförsäkringar
SFM bereder ett remissvar på Finansdepartementets promemoria Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar, sista svarstid 22 april. Medlemmar som har materiella inspel är välkomna att kontakta Per Johan Gidlund. SFM kan redan nu konstatera att utredningen ger upphov till ökad komplexitet för konsumenter och andra kunder vad gäller försäk-ringsvillkoren, att dessa grupper sannolikt kommer vara i än större behov av hjälp och rådgivning men att riskerna ökar för försämrad tillgång till kvalificerad rådgivning. Utredningen berör inte dessa effekter i konsekvensanalysen.
640x640transp
Kvartalsmöte med Finansinspektionen 
Den 31 mars genomförde SFM möte med ansvariga personer inom tillsyn som berör förmedlarmark-naden. FI påbörjar inte några nya tillsynsärenden, gäller fram till 3 maj 2020, befintliga ärenden fortlöper som vanligt och att fokus i tillsynen fortsatt är investerings-rådgivning där risker kopplade till företagsobligationer börjat bli större. FI kommenterade bland annat deras erfarenheter från deras tillsyn över investeringsrådgivning inom värdepappersverksamhet, synen på att förmedlare som är anställda i ett bolag inte samtidigt bör ha tillstånd som fysisk person och att det inom tillsyn på värde-papperssidan finns fall där riskerna med finansiella produkter som kan bli utan värde, bör informeras om tydligare.
Omsorgsplikten i praktiken
(Sak/företagskunder)
En försäkringsdistributör ska bedriva sin verksamhet enligt god försäkringsdistributionssed och med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen. Försäkrings-distributören ska handla hederligt, rättvist och professionellt. Försäkringsdistributören ska anpassa sin rådgivning efter kundens önskemål och behov samt endast rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden. Arbetsgruppen arbetar därför för att ta fram en praktisk vägledning som syftar till att beskriva den nivå som bör tillämpas för att anses vara inom ramen för god försäkrings-distributionssed och för att uppfylla omsorgsplikten inom kundsegment företag för sakskadeförsäkring, inom de huvudsakliga områdena information, dokumentation, krav och behov samt rådgivning. Arbetsgruppen består av representanter från medlemmar och samordnas av SFM.


Ny layout för SFM:s hemsida
Under mitten av april kommer SFM:s hemsida genomgå en ansiktslyftning. Sidan kommer under huvudmenyerna få rullgardinsfunktioner och tanken med det är att det ska göra det lättare för alla medlemmar att navigera runt och hitta den information som eftersöks.
640x640transp
Bipar/EU
SFM deltar i veckovisa möten med Bipars Directors committee för bevakning av hur Covid-19 på-verkar den europeiska försäkrings-marknaden. Ordinarie Directors Committee i april har ställts in liksom årsmötet i juni som har skjutits på tiden. Den 7 april deltog SFM i möte med EIOPA om deras publicering ”Call to action for insurers and intermediaries to mitigate the impact of Coronavirus/-COVID-19 on consumers”. Bipar och SFM ser positivt på EIOPAs kommunikation och deras starka vilja att ha en fortsatt lösnings-orienterad dialog med branschen om problem i marknaden med fokus på ändamålen bakom regelverken. Bipar och EIOPA diskuterade vikten av att skapa trygghet både genom aktiviteter och i kommunikation men samtidigt vara öppen med fakta. Viktiga pågående frågor i övrigt är för närvarande EU-kommissionens planering av översynen av MiFID II/MiFIR, vilken även den skjutits på tiden fyra veckor. SFM har skickat kommenterar till Finansdeparte-mentet och lagt tonvikten vid att det är för tidigt att utvärdera MiFID II, att en revidering av MiFID II förutsätter en långtgående analys av effekterna på IDD och försäk-ringsmarknaden samt att systemet med både provisioner och arvoden handlar om en marknad med utrymme för valfrihet tillsammans med ett högt kundskydd genom transparens.
640x640transp
Halvårsmöte konsumenter och förmedlarmarknaden 
Den 27 mars genomförde SFM möte med ansvariga personer inom Konsumentverket, Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumenternas bank- och finansbyrå. Bland annat diskuterades att Konsumentverket inte kommer att genomföra liknande tillsynsinsats som föregående år vad gäller informationsgivning/-marknadsföring. Istället kommer de att kommunicera ut en skrift till alla förmedlare som får tillstånd och registreras hos FI. Trenden sedan i höstas är lägre antal klagomål i allmänhet och inga identifierade vad gäller de förmedlare som typiskt sett är medlem i SFM. Mötet diskuterade även utmaningar på konsument-marknaden och möjliga lösningar, där jämförelsesiter, telefonförsäljning och kedjor som förmedlar försäkring utgör problemområden.


Simpt - Vägledning för kundkännedom (försäkringsförmedlare)
Vägledningen har genomgått remiss till branschföreningarna och justerats efter återkoppling från arbetsgruppen inom Svensk Försäkring. Möte planerat med Redaktionsrådet för Simpt-vägledningen 7 maj 2020. Publicering bedömd kunna ske under hösten 2020.
474 InsureEd logga4
Var rädd om dig och andra
Vi befinner oss alla i en oprövad och extremt exceptionell situation. När världen försöker stå emot smittan har mer än halva mänskligheten beordrats eller uppmanats att stanna hemma.

Likväl som att detta på många sätt är utmanande, utvecklar det oss och ger oss tid att stanna upp, reflektera och kanske till och med fortbilda oss.
InsureEd’s alla interaktiva och digitalt utformade utbildningar är nu lanserade och fungerar helt på distans. Utbildningarna skapar tillgänglighet oavsett samhällets påverkan för närvarande.


Är du kund logga in redan idag och anmäl dig till en eller flera av våra högkvalitativa och givande utbildningar.    Vi på kansliet 
önskar er en 
Glad Påsk!


 


640x640transp
Hos InsureEd kan du genomföra:

- Grundläggande nivå med

  inriktning liv- och sakskade-
  försäkring
- Kunskapsuppdatering liv- och 
  sakskadeförsäkring
- Grundläggande nivå för lednings-
  funktion liv- och sakskade-
  försäkring
- Grundläggande nivå för 
  distributionsstöd
- Utbildning i investeringsrådgivning 
  (för den som sedan innan har 
  Avancerad rådgivning eller 
  SwedSec) förberedande för 
  bryggtest
  
Är du ny kund hos InsureEd börja med att registrera dig här  >> 

Vi har full bemanning i vår support och är tillgängliga att stödja alla våra kunder via både telefon och e-post.

Redan idag rekommenderar vi även att ni använder funktionen: Fråga experten vid frågor på utbildningarnas innehåll och olika ämnen. Frågorna besvaras löpande och blir direkt tillgängliga för alla som tar del av utbildningen.

383 p%c3%a5sk
640x640transp
Förmedlar-
undersökningen 
Den 2 mars skickades under-sökning ut till både SFMs förmedlare och administratörer på medlemsbolag. Undersökningen varade hela mars månad ut. 804 personer har svarat (70% av för-medlare och 30% av administrat-örer) vilket är en ökning med ca 300 procent från 2019 års undersökning. Rapporten är viktig ur två aspekter, dels ligger den till grund för utnämningen av ”årets förmedlar- respektive administra-törsdisk”, dels ger den återkoppling till deltagande försäkringsgivare på en rad parametrar vilket gör att de kan förbättra deras service och på så sätt utveckla försäkrings-branschen. Vi återkommer när och hur vinnarna av priset kommer att koras.Medlemsstöd för fristående förmedlarbolag 
För att få en bättre överblick över de verksamhetsstöd som fristående förmedlare behöver har i ett första steg djupintervjuer genomförts med utgångspunkt i det av SFM tänkta medlemsstödet. Totalt har 19 förmedlare från 19 olika förmedlarbolag blivit kontaktade efter ett antal kriterier för att kunna sammanställa en så generell bild som möjligt för gruppen som helhet: hälften sak- hälften livförmedlare, bolagets geografiska hemort, storlek på bolaget i form av antal förmedlare och omsättning.
Generellt ser behoven likartade ut för både fristående liv- och sakförmedlare. Det som kan konstateras är att fristående livförmedlare är i större behov av det compliancestöd som SFM inlett arbetet kring, än vad fristående sakförmedlare är.
De fristående förmedlarbolagens gemensamma omsättning uppgår till ca 12,5 % av SFMs medlemsbolags totala omsättning.
Svenska försäkringsförmedlares förening