Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
347 SFM logga liten
489 Nyhetsbrev JUNI
Omsorgsplikten i
praktiken
(Sakförsäkring/Företagskunder)

Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende från marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. Genom samarbete mellan representanter från medlemmarna har SFM arbetat fram en vägledning som beretts via Forum för Sakförsäkring och finns nu tillgänglig som remiss till samtliga medlemmar via SFM:s hemsida. Vägledningen förvaltas av förmedlarbranschen via SFM och förhoppningen är att den är till praktisk nytta och att alla som tillämpar den är med och bidrar till utvecklingen genom att kontakta SFM:s kansli om det finns förslag på förbättringar. Synpunkter på den första upplagan SFM tillhanda senast 15 augusti.

Ta del av remissupplagan här >>> 

Kontakta Henrik Fredrikson vid frågor eller synpunkter, henrik.fredrikson@sfm.se
Utredning om miljöansvar 

EU-Kommissionen har publicerat en rapport över deras utredning av hur miljöansvaret regleras inom EU under Miljöansvarsdirektivet, implementerat i Sverige genom bestämmelser i Miljöbalken. Bland annat rekommenderar EU-Kommissionen att ett utbildningsprogram tas fram på EU-nivå för att öka kunskapen om miljöansvaret för relevanta intressenter såsom små- och medelstora företag men även förmedlare. Rapporten rekommenderar även medlemsstater att utreda i vilken utsträckning miljöansvaret ska omfatta ansvar för chefer och ledare i ett miljöansvarigt bolag som går i konkurs. Ingen specifik rekommendation riktades till Sverige, däremot till bland annat Finland och Danmark. Kontakta SFM:s jurist för mer information, perjohan.gidlund@sfm.seSFM i media 

SFM blev omnämnd i ett av de nyhetsbrev som finns på marknaden. Det saknas skäl för en branschförening att kommentera enskilda fall och aktörer. SFM står helt bakom artikelförfattarens syn om att det i en försäkringsförmedlares tillstånd ingår att hjälpa till med förvaltningen av försäkringsavtalet. SFM anser vidare att regelverket under IDD ställer höga krav på transparens och kundskydd, på ett sätt som bidrar till ännu bättre förutsättningar till tydlighet i bedömningar av ansvarsbilden.

640x640transp
Medlemsmöten i juni

Under föregående vecka, vecka 26, hade SFM riktade medlemsmöten för liv- resp. sakförmedlarbolag som inte tillhör en sammanslutning, där ett tjugotal bolagsmedlemmar deltog. SFM presenterade sin roll som branschorganisation och vilka områden som är prioriterade under verksamhetsåret 2019/2020. Eftersom dessa bolag inte finns representerade i SFMs andra fora så kändes det angeläget att informera om vad SFM prioriterar 2020.

SFM har även haft två riktade medlemsmöten kring Fullmaktskollen för livbolag som inte tillhör någon sammanslutning, varav ett tillsammans med Fullmaktskollens vd Marie Hosinsky och Camilla Algeroth, för att inhämta synpunkter på förbättringar avseende verktyget.
Hållbarhetsregler för försäkringsbranschen

Som ett led i att stärka EU:s hållbarhetsarbete beslutades en taxonomi som ska tillämpas av de som marknadsför produkter och tjänster. Fram till 6 augusti 2020 är nya regler ute på remiss som gäller vid rådgivning om bland annat försäkringsbaserade investeringsprodukter. Under förutsättning att Kommissionen beslutar om reglerna enligt plan kommer de att börja gälla under 2021 för försäkringsförmedlare som distribuerar dessa produkter genom att introducera ny produktinformation samt krav på att i lämplighetsbedömningen utreda, dokumentera och ta hänsyn till kundens så kallade hållbarhetsprofil. SFM kommer att lämna synpunkter på förslagen till EU-kommissionen genom Bipar, bland annat att reglerna inte bör utvidgas till att omfatta utveckling av sakförsäkringsprodukter och att försäkringsförmedlare ska kunna förlita sig på lämplighetsprövningar för befintliga kunder. Kontakta SFM:s jurist för mer information, perjohan.gidlund@sfm.seCovid-19
SFM har sedan mars haft övergripande information om Covid-19 på vår hemsida. Under våren deltar SFM i veckovisa möten inom ramen för Bipars Directors Committee om effekter i marknaden. På www.verksamt.se finns information samlad som kan vara relevant att ta del av och har du som medlem frågor på ämnet är du välkommen att kontakta kansliet som vanligt.640x640transp
483 InsureEd logga4

I en annons i DN förra veckan lyfter jag värdet av att framtidssäkra sig själv, att strukturera inlärning efter individuella behov och att reflektera. Under detta årets första halvår är jag övertygad om att vi alla stannat upp och reflekterat både en och två gånger. Det har varit en orolig tid där vi alla tvingats ställa in och ställa om och för dem som drabbats av förluster kommer ingenting någonsin att vara sig likt igen.

För mig som nytillträdd VD på InsureEd blir sommaren 2020 en viktig tid för reflektion och då även över mitt första verksamhetsår. Vad har jag lärt mig, vad behöver jag fördjupa mig i mer och vad blir mitt viktigaste fokus framåt. Det har varit ett väldigt innehållsrikt, roligt och relationsskapande år, trots alla utmaningar, som jag är oerhört stolt och glad över.


Vill du läsa hela annonsen kan du läsa den här >>>


Vill du ta sommaren till att investera ytterligare i dig själva och din egna utveckling kan jag även varmt rekommendera vår senaste lansering, Medveten Kommunikation.


Medveten Kommunikation ger dig praktiskt användbara råd och kunskap för smartare kommunikation – på ett lustfyllt, underhållande och tilltalande sätt. Utbildningen har vi producerat under våren tillsammans med ett antal nya samarbetspartners och tar inte mer än ca 45 minuter till en timme att genomföra. Jag garanterar flertalet tips som kommer stärka inte bara dig själv utan även din relation till kunder och kollegor. 


För att anmäla dig till Medveten Kommunikation loggar du enklast in i plattformen via denna länk >>> och klickar på anmälan.


Jag hoppas att du får möjlighet till reflektion och att du vid minsta tanke, idé och behov kring din egen utveckling hör av dig till oss. InsureEd kommer att vara tillgängliga under hela sommaren via både telefon och e-post. Under v.29 - 31 har vi telefontid kl. 9-12.


493 solstol

Vi på InsureEd ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och önskar er alla en fin och frisk sommar!
Status projekt motorförsäkring
Bakgrund
Den 13 september 2017 anordnade SFM ett gemensamt möte mellan SFM:s sakgrupp och ett antal skadeförsäkringsbolag för att enas om en branschstandard. Efter detta initiala steg har ett projekt genomförts ”Projekt motorförsäkring”, där en informationsmodell för motorförsäkring, med fokus på offertmomentet, har utarbetats under våren 2020. Fem försäkringsbolag och sex förmedlarbolag har varit delaktiga i framtagandet.


Nästa steg
Vi diskuterar nu en fortsättning som innebär att en metod utarbetas för hur det faktiska informationsutbytet av standardiserad information ska genomföras. Projektet ska ta fram en konceptuell lösning för ett enkelt, säkert och effektivt informationsutbyte inom sakförsäkringsområdet (dvs informationsstandardens tekniska nivå) samt en implementationsstrategi för att genomföra ett successivt införande av tänkt lösning. Det framtagna materialet ska fungera som ett underlag för att gemensamt kunna besluta om en långsiktig målbild och gemensam ambitionsnivå. Stegen i förslaget till successivt införande behöver därför vara beskrivna på ett sätt som klargör vad respektive steg möjliggör affärsmässigt, samt ha grova tidsuppskattningar som klargör omfattningen av åtagandet. 

640x640transp
S4I Standard for Insurance
Fokus under detta år är att dels implementera MISLife 2.0 och Provisionsfilen, dels tillsammans med Minpension och Skandikon för att utöka MIS-Life 2.0 filen med valcentralsinformation. Första versionen av filen är nu framtagen för granskning där projektet även kommer att kommunicera med Fora och Collectum under augusti månad.

Den 20 maj 2020 anslöt sig Itello AB till bolaget. 18 bolag är nu anslutna.


Status implementering


MIS-Life 2.0


2019: Alecta och Minpension är helt i produktion sedan 1 okt 2019.

2020: Nio bolag har som mål att vara klara under året.


2021: Fem bolag har som mål att vara klara första kvartalet 2021.


Provisionsfil


2020: Åtta bolag har som mål att vara klara under 2020.

2021: Två bolag har som mål att vara klara första kvartalet 2021.
640x640transp
496 fullmaktskollen

Aktuella/prioriterade aktiviteter:

Parallella förmedlingsfullmakter

Som vi skrev om i förra nyhetsbrevet är en arbetsgrupp tillsatt och har under våren haft ett flertal möten med både förmedlarbolag och försäkringsbolag. Att möjliggöra hanteringen av parallella förmedlingsfullmakter i Fullmaktskollen är en oerhört komplex fråga men branschen måste försöka hitta en lösning som minimerar den administration som idag måste ske utanför Fullmaktskollen.

Engelskspråkiga fullmakter

Engelskspråkiga fullmakter har tagits fram men beslut kommer först att tas i Fullmaktskollens styrelse i september.

Transportfullmakter/överlåtelse av bestånd

Pågående arbete just nu berör bland annat hantering av transportfullmakter/överlåtelse av bestånd. Planen är att lansera funktionaliteten för Fullmaktskollen i november 2020.495 pr%c3%a4stkrage 640x640transp
640x640transp
640x640transp
Vi på SFM önskar er
en härlig sommar
med mycket sol!  
Svenska försäkringsförmedlares förening