Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
620 Novv
599 liten karin 1x1
1x1
Vd tackar för året som varit och blickar framåt

Rådgivning i försäkringsfrågor inom både sparande och oförutsedda händelser är i många fall nödvändig för Sveriges företagare och konsumenter. Det är viktigt att det finns tillgång till kunnig och trygg kompetens på området. Där är försäkringsförmedlare ett exempel på en aktör som bidrar till ökad konkurrens, ökad kunskap och ökad tillgång till försäkringar. Kundnöjdhetsundersökningen från SKI som publicerades den 9 november visade på att försäkringsförmedlarbranschen fortsätter att öka i förtroende mot kund. 

I Finansinspektionens tillsynsrapport från 22 oktober framgick att försäkringsförmedlar-branschen står för en stor del av premievolymen inom ramen för livförsäkringssparande. Under 2020 har våra medlemmar fortsatt att hjälpa sina kunder genom fortsatt mänsklig kontakt, fast digitalt istället för fysiskt. Blickar jag framåt så ser SFM såklart en ökad digitalisering drivet av EU:s agenda om att digitalisera den finansiella sektorn, nya produkter växer fram där hållbarhet i större utsträckning kommer att prägla produktegenskaper, kundmötet och investeringar. Vi kommer även fortsatt att se kunder som möter sina rådgivare i nya format men oavsett i vilket format försäkringsförmedlare skapar värden genom sin kunskap och erfarenhet, kommer rådgivningen och kunden stå i centrum.
Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning
SFM:s jurist Per Johan Gidlund kommenterar i Risk & och Försäkring Insights propositionen som nyligen lades fram om skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning. Hela intervjun går att läsa här >>
Omsorgsplikt i praktiken

Sedan den 17 november har medlemmar och Forum för Sak haft ytterligare ett avsnitt i Omsorgsplikten i praktiken tillgänglig för remissynpunkter. Remissen är öppen fram till 8 december och kommer därefter att tas till SFM:s styrelse för fastställande.

SFM publicerar även löpande nya frågor och svar (FAQ) för medlemmar att ta del av, läs mer 
här >> 
Hållbarhetsregler på gång

Från och med den 10 mars 2021 föreslås nya regler träda i kraft om bland annat hur försäkringsförmedlare ska informera sina kunder om vissa hållbarhetsupplysningar. Reglerna finns i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. Reglerna kommer enligt förslaget gälla för rådgivning om försäkringsbaserade investeringsprodukter och regeringen väljer att inte tillämpa möjligheten om proportionali-tetsprincipen vilket innebär att reglerna kommer även gälla för försäkringsförmedlare med färre än tre anställda. SFM ser detta som ännu ett exempel på hur just proportionalitetsprincipen är svårtillämpad i regelgivning på EU-nivå.

Reglerna gäller hur förmedlare ska lämna upplysningar innan försäkringsavtal ingås och under den tid då avtalet löper men inkluderar även krav på bolagen att publicera information på hemsidan, beskriver om/hur hållbarhets-risker är en del i rådgivningsprocessen och förtydliganden i förköpsinformationen. Mer detaljer är att vänta från europeiska tillsynsmyndigheter i första kvartalet. Medlemmar som är intresserad av mer information om regelverket är välkomna att kontakta SFM:s jurist, Per Johan Gidlund.
1x1 614 Simpt
1x1
Motverkande av penningtvätt

Under perioden har SFM deltagit i möte inom branschdialogen på penning-tvättsområdet med FI och genom BIPAR deltagit i dialogen på EU-nivå. EBA arbetar med ”Risk factor guidelines” och det pågår även ett arbete som rör riktlinjer för ”AML/CFT Compliance officers”. I det sistnämnda arbetet ligger även diskussioner som påverkar organisatoriska frågor kring den s.k. centralt funktionsansvarige i små företag. SFM fortsätter att driva frågan och återkomma till frågan vid nästa branschdialog. Den nationella riskbedöm-ningen kommer i Q1 2021, sannolikt i mars/april 2021.

Styrgruppen för SIMPT, där SFM:s vd ingår, har nu fastställt årets nya och reviderade vägledningar. 

Den vägledning som utvecklats inom SFM för kundkännedom finns här >>  

Enligt IDD-regelverket ska en försäkringsförmedlare kartlägga kundens behov och önskemål samt i vissa fall utföra en lämplighetsbedömning eller en s.k. passandebedömning. De frågor som ställs och den information som samlas in i detta syfte görs utifrån ett annat perspektiv än de regler om kundkännedom som ställs upp i penningtvättslagen, men bidrar icke desto mindre till en mer fullständig och samlad bild av kunden, bland annat kundens syfte med affären. Det är viktigt att veta enligt vilket regelverk frågor ställs och information samlas in från kunderna, till exempel för att uppfylla kraven på bevarande av handlingar enligt penningtvättslagen. Den information som krävs enligt penningtvättsregelverket är tvingande för någon som vill bli kund hos en försäkringsförmedlare.
610 fullmaktskollen

Anslutningsavgiften kommer tillfälligt tas bort under 2021

Anslutningsavgiften till Fullmaktskollen på 5000 kr kommer tillfälligt att tas bort under 2021 men kommer att återinföras 2022. Beslutet bakom att ta bort anslutningsavgiften 2021 är för att underlätta för mindre aktörer att ansluta sig. SFM hoppas att de förmedlarbolag som inte är anslutna passar på att se över fullmaktshanteringen i deras bolag. Eftersom fler och fler försäkringsbolag redan nu har eller kommer att endast ta emot fullmakter via Fullmaktskollen så kommer det att bli mer besvärligt att stå utanför. Från ett kundperspektiv är det också en bättre tjänst eftersom de kan sköta sin fullmaktshantering digitalt och även se vilka fullmakter som de har ställt ut. Självklart kan man lägga in även gammalt bestånd.
Pandemin

Pandemin fortsätter att påverka samhället i stort och det finns flera aspekter att diskutera kring pandemin; försök att mäta nationalekonomiska konsekvenserna av pandemin, statens centrala roll i den här typen av globala kriser och olika modeller för samverkan med den privata försäkringssektorn som har stor expertis i riskhantering och risköverföring samt att en skälig prissättning är svårhanterad i av den här typen händelser. Överlag är det väldigt få som har lyckats kvantifiera effekterna, globalt bedöms dock kostnaderna för pandemin vara mellan 4-12 biljarder dollar (US trillions). 

Det är såklart olika situationer mellan länder med statsfinanser som medger ytterligare upplåning och länder där detta är mer utmanande, vilket också kan driva behovet av fondering av medel eller försäkringsmekanismer. Beroende på vilken händelse som är skadehändelsen, är den mer eller mindre hanterbar i ett riskperspektiv. Om den grundas på ett beslut från staten, vilket är den utlösande faktorn för de stora förlusterna, blir det inte en plötslig och oförutsedd skada- samtidigt som staten kontrollerar skadans omfattning. Under vissa förutsättningar skulle försäkring vara mer möjlig att diskutera, t.ex. om det var en regional avgränsning, staten tar excess, mekanismer för förlustdelning osv. De som bedöms ha kommit längst i arbetet med private-public-partnership är Frankrike med ett nära samarbete med privata sektorn. 

SFM deltar i BIPARs ’Working party on pandemics’ och har även deltagit i rundabordssamtal som genomfördes av EU-kommissionen efter förfrågan från (FISMA), EU-kommissionär Dombrovskis, för att kartlägga konsekvens-er av pandemin och möjliga framtida lösningar. SFM har samlat en del information från omvärlden och pandemin här >>  Medlemmar som är intresserade av mer information eller har synpunkter kan kontakta SFM:s jurist Per Johan Gidlund.
Konsument

I ’trialogen’ mellan SFM / Konsumentverket / Konsumenternas bank- och finansbyrå samt Försäkringsbyrå diskuteras frågor i gränsytan mellan konsumenter och försäkringsförmedlare. Konsumentverket skickar fortsatt ut information till nystartade förmedlare, vilket kan bli föremål för uppföljande insatser framgent. Antal ärenden (klagomål och informationsärenden) som rör försäkringsförmedlare har sjunkit jämfört med förra året. Antalet klagomålsärenden är däremot i stort sett detsamma som 2019. Antalet klagomål på rådgivning generellt har ökat jämfört med 2019. Ökningen är främst inom kategorin värdepappersbolag och ett ökat antal klagomål som rör sparande/investeringar och där utländska aktörer är inblandade. Det finns fler konsumenter som hör av sig om inkomstförsäkringar och bolåneskydd där denna inte uppfyllt kvalifikationerna för att kunna få ersättning, där begreppet fullt arbetsför varit föremål för utmaningar. Nästa möte 9 mars 2021. Vid frågor, kontakta SFM:s jurist Per Johan Gidlund.
590 InsureEd logga5
Året lider mot sitt slut och nya utbildningar för 2021

Året lider mot sitt slut och vi på InsureEd vill uppmärksamma er som påbörjat en utbildning hos oss, men ännu inte slutfört den, att sista tillfällena att testa sig hos InsureSec på kunskapskrav för 2020 kommer att vara i början av 2021. I det fall det finns någonting vi kan bistå med för att underlätta era studier så slå oss gärna en signal på 08-545 215 40 eller skicka ett meddelande till info@insureed.se så kontaktar vi er så snart vi kan. I det fall du eller ditt företag vill ha lärarstöd i form av kompletterande privatlektioner för en eller flera kollegor kan vi komma med förslag på upplägg.

2021 års utbildningar är under produktion och kommer att lanseras under första kvartalet 2021 med start redan i januari. Det finns flertalet nyheter i pedagogik, utformning och användarvänlighet likväl som i innehåll och upplägg. För de av er som eventuellt inte hinner testa er grundutbildning hos InsureSec mot kunskapskraven 2020 hör av er så ser vi till att uppgradera er utbildning till 2021 så snart de lanseras.

Vi på InsureEd vill tacka för ett minnesvärt år och önska er alla en riktigt god och frisk jul och ett gott nytt år.
2021 kommer innebära nya möjligheter för oss alla.
Nyheter i perioden: 

  • Vägledning för kundkännedom för försäkringsförmedlare lanseras, läs mer här >>
  • Välkommen på digital lansering av vägledning den 8 december 2020, läs mer här >>
  • Frågor och svar - Medlemsstöd från SFM, läs mer här >>
  • Ny agenda för EU:s konsumentpolitik, läs mer här >>
  • Medlemsremiss ny vägledning - SAK, läs mer här >>
  • Glädjande att kundnöjdheten ökar inom försäkringsförmedlarbranschen, läs mer här >>

618 christmas tree 2909020 640
619 Endast SFM

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150