Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
631 Jan
640x640transp 640 Gunnar
SFM kvalitetssäkrar i försäkringsbranschen

SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i stor intervju i Enterprise Magazine

– Att vara SFM-medlem är en kvalitetsstämpel för de kunder och försäkringsbolag som sam-arbetar med medlemmen samtidigt som med-lemmarna gynnas av vårt arbete. Vi tillvaratar försäkringsförmedlingarnas intresse, förmedlar vikten av försäkringsförmedlarens roll samhälls-ekonomiskt och medverkar till bra regler och lagstiftning som bejakar branschen. Vi upp-daterar förmedlarna i branschnyheter och jobbar ständigt för en transparens och trygghet för medlemmarnas kunder, berättar Gunnar Hökmark, föreningens ordförande i intervjun. 
Läs hela intervjun här >>
640x640transp
Missa inte möjligheterna på de inloggade medlemssidorna
På de inloggade sidorna kan du som medlem ta del av ytterligare information som rör aktuella frågor och lagstiftning inom branschen. För att du som medlem ska kunna vara än mer delaktig i olika frågor publicerar SFM löpnade information om olika processer som gäller olika ärenden och lagstiftning på förmedlarområdet. Vi ser gärna att du är delaktig i det arbetet! 

Logga in här för att ta del av de senaste nyheterna >> 

Är du medlem eller anställd i ett av våra medlemsbolag men utan inloggningsuppgifter, kontakta henrik.fredrikson@sfm.se

Orange kuvertet påminner om viktiga samhällsfrågor
Det orange kuvertet landar snart i brevlådan hos svenskarna. Under våren kommer som alltid beskedet om den allmänna pensionen i form av ett orange kuvert. Även om just det orange kuvertet för många är välkänt så är frågorna många, komplexiteten stor och det individuella behovet av kunskap och lösningar för sparandet stort. 

Att frågorna är många bekräftas av SFM:s medlemmar som dagligen och under många års tid mött det individuella behovet av kunskap och rådgivning. Att behovet ser olika ut för pensionssparandet belyses också av SFM:s medlemmar som deltagit i en undersökning i samband med årets orange kuvert. Det som är tydligt är att frågorna är många och intresset stort, konstaterar SFM:s vd, Karin Lindblad. Läs hela artikeln här >> 

Effekterna av 'the Great Lockdown'
Karin Lindblad, vd för SFM, konstaterar att efter ett drygt år präglat av en pågående global pandemi, naturkatastrofer till följd av klimatförändringar och ett i många delar instabilt politiskt läge att dessa faktorer sammantaget lett till en hårdnade försäkringsmarknad med stigande premienivåer, med återhållsamhet gällande försäkringsbelopp och inskränkningar i försäkringsskydd som följd.

Hur pandemin kommer att påverka marknadsförutsättningarna är en återkommande fråga och något som SFM anser behöver bedömas löpande och som ännu inte kan konstateras. SFM har därför inhämtat kunskap och erfarenheter från föreningens medlemmar samt från undersökningar och rapporter om effekterna av pandemin. Läs hela artikeln här >> 
1x1
627 LinkedIn log
1x1
Över 700 följare på LinkedIn! 

Det är mycket roligt att över 700 personer nu följer SFM på LinkedIn. Vi är glada för den respons vi fått avseende vår aktivitet och inlägg och hoppas att fler medlemmar vill engagera sig i våra inlägg och komma med synpunkter på idéer på vad man vill se mer av, hör i sådant fall gärna av dig till emilie.wiklund@sfm.se Informera även gärna din kollega, eller andra som har samma intresse för försäkringsförmedling som vi har, att följa oss. Klicka på loggan!
Årets Förmedlardisk/Försäkringsbolag 2020 
SFM kommer även i år ta fram en mer ingående undersökning till förmedlare och administratörer där förmedlarna kommer att betygsätta de olika förmedlardiskarna/försäkringsbolagen på egenskaper de tycker är viktigast. Resultaten kommer att ligga till grund för utnämningen av Årets Förmedlardisk/bolag och Årets Administratörsdisk/bolag 2020 och ge en detaljerad återkoppling till de deltagande försäkringsgivarna. Vinnarna planeras att presenteras i samband med SFM:s föreningsstämma den 27 maj 2021. Undersökningen kommer att mejlas ut till förmedlare och administratörer samt även läggas upp på SFM:s hemsida i början av mars 2021. Undersökningen genomförs även i år i samarbete med Brilliant Future. Mer information kommer via mail till både förmedlare och administratörer på SFM:s förmedlarbolag.
SFM föreningsstämma 27 maj - Save the date
SFM:s föreningsstämma äger rum den 27 maj klockan 13.30. Vi hoppas, såklart, att vi kan genomföra en fysisk stämma. I kallelsen till föreningsstämman kommer en mer detaljerad beskrivning på vilket sätt som stämman kommer att genomföras i år. Om stämman inte kan arrangeras med fysisk närvaro är avsikten att SFM arrangerar ett separat digitalt event med intressanta talare.
"Gilla din ekonomi" och kostnadsfri utbildning
SFM står bakom utbildningsnätverket ”Gilla din ekonomi” som nu tillsammans med Finansinspektionen lanserar en ny digital utbildning om privatekonomi.
  • SFM tycker att initiativet till mer och lättillgänglig kunskap inom området är fantastiskt och ser ett stort värde i att fler få ta del av kunskap som finns. Utbildning, kunskap och kvalitét går hand i hand och för oss på SFM ser vi verkligen ett behov av mer informationsdelning och utbildningar som kan stärka individen och branschen, säger Karin Lindblad vd SFM.
Länk till den kostnadsfria utbildningen; Trygga din ekonomi - en snabbkurs i privatekonomi >>
640x640transp
638 Dora2
Dora
EU-kommissionen har nyligen lämnat ifrån sig ett första utkast till en EU-förordning, DORA (Digital Operational Rescilience Act), och politisk beredning sker för närvarande. Regelverket kommer att ha direkt verkan som lag när det träder i kraft. Förordningen syftar till att skapa enhetliga regler för hantering av risker med koppling till informations- och kommunikations-teknik inom hela den finansiella sektorn, för att stärka motståndskraften i hela EU. Detta sker bl.a. mot bakgrund av att man på EU-nivå vill minska ’systemic risk’ och att cyberincidenter sprider sig med påverkan på det finansiella systemet. Med hänsyn till att försäkringsför-medlare i huvudsak använder CRM-system, inte har koppling in i IKT-system hos försäkrings-bolag eller andra aktörer på finansmarknaden och dessutom ska efterleva GDPR, innebär regelverket en väsentlig administrativ börda utan att komma nämnvärt närmare ändamålet med reglerna. SFM arbetar aktivt för en mer ända-målsenlig reglering, senast i god dialog i webinar med företrädare för EU- kommissionens arbete. Logga gärna in och ta del av presentationerna här >>
640x640transp
Enkät från EIOPA om IDD
Efter SFM:s synpunkter har BIPAR tagit fram ett gemensamt svar till EIOPA gällande IDD-implementeringen och genomförandet på nationell nivå. SFM bedömer att regelverket har medfört ett starkare kundskydd i Sverige i flera delar såsom mer detaljerade krav på kunskap och kompetens, distinktion mellan försäkringsbaserade investeringsprodukter och försäkring samt tydliga och enhetliga regler om att utreda kundernas krav och behov. Även om EIOPA är förpliktad att genomföra denna konsultation, anser SFM dock att implementeringen av IDD fortfarande är för nära i tiden för att möjliggöra meningsfulla slutsatser om reglernas tillämpning och effekt i praktiken.

Kvartalsmöte - SFM/Finansinspektionen
Den 26 januari genomförde SFM kvartalsmöte med representanter från Finansinspektionen för att diskutera aktuella frågor som berör försäkringsförmedlare. SFM lyfte bland annat föreningens planerade arbete med att utveckla ytterligare vägledning för försäkringsförmedlare av livförsäkring och specifikt hur krav och behovs-bedömningen bör hanteras vid mer komplex försäkringsdistribution, såsom flytt av försäkringssparande. I övrigt diskuterades centrala frågor för SFM såsom DORA-regelverket, hållbarhetsregelverket, Brexit och den pågående utvärderingen av IDD som EIOPA inlett. Finansinspektionens regleringsbrev från regeringen diskuterades även. Vid frågor kontakta SFM:s jurist, Per Johan Gidlund.
Hållbarhet
Hållbarhetsarbetet inom finansmarknadsområdet är brett, många åtgärder har genomförts och fler planeras och kommer att genomföras för EU:s medlemsstater. Närmast i tiden ligger den så kallade ”Disclosure-förordningen”, som bland annat reglerar försäkringsbolagens klassificering av hållbara pensionsprodukter och rådgivare av försäkringsbaserade investeringsprodukter. Förordningen gäller alltså för finansiella rådgivare, däribland försäkringsförmedlare som distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter (Artikel 2.11). Det fanns en möjlighet för medlemsstater att tillämpa proportionalitetsprincipen och undanta försäkringsförmedlare under tre anställda från regelverket, vilket Sverige inte valde att göra. Förordningen träder ikraft 10 mars 2021.

Förmedlare behöver redan nu förstå hur hållbarhetsregelverket är uppbyggt för att vara redo när reglerna träffar kundmötet, bedömt under första halvåret 2022. SFM har introducerat ett nytt avsnitt för information om regelverket för hållbarhet i medlemsportalen som kommer att uppdateras löpande till stöd för implementering nu och framöver, kommenterar SFM:s jurist Per Johan Gidlund. Läs mer här >>


Läs även mer under avsnitt 22 >>

1x1 630 SIMPT
1x1
Motverkande av penningtvätt

Inom ramen för SFM:s expertgrupp för SIMPT-vägledning pågår arbete med tre kundfall som beskriver exempel på kundmöten som leder till att försäkringsförmedlaren bedömer kundens riskprofil som låg, normal respektive hög. Kundens riskprofil utgör inte i sig ett hinder mot att ingå en kundrelation utan ska sedan användas i den löpande uppföljningen av affärsförbindelsen för att kunna ta hänsyn till nya omständigheter som tillstöter. Det är mycket glädjande att vi bygger vidare på vårt arbete genom SIMPT även i år, tack vare våra medlemmars kvalitativa arbete, säger SFM:s jurist, Per Johan Gidlund.
Annonsera på MIS-portalen!
MIS-portalen är vår mest besökta sida, med cirka 8 000 unika sidvisningar per vecka och mellan 1 500 – 2 000 unika besökare per arbetsdag. På denna sida kan ni lägga upp en annons om att ni t ex söker förstärkning på bolaget eller något annat. Annonsen visas på samtliga ”MIS-sidor” och kostar 2.000 kr exkl moms för 14 dagar. Vid längre annonseringstid blir priset rabatterat. Kontakta marie.emilsson@sfm.se eller 08-545 215 40 för frågor eller göra en beställning.
Till MIS-portalen >>>
590 InsureEd logga5
I år kommer flera nya utvecklings- och fortbildningsmöjligheter tillsammans med InsureEd och redan i dagarna lanserar vi nya och uppdaterade utbildningar.

Först ut är uppdateringar, nya e-utbildningar och produktioner i utbildningarna Ledningspersoner, Introduktion till försäkring och Försäkringsdistributör – roller och ansvar. I februari lanserar vi nya och uppdaterade grundutbildningar vilka även lämpar sig för den som vill licensiera, certifiera eller behörighetsregistrera sig hos InsureSec. I mars lanseras 2021 års fortbildning med inriktning försäkringsdistributör och senare även anpassad för andra målgrupper så som t.ex. produkt- och affärsutvecklare på motsvarande sätt som 2020.


Nytt för 2021 är att InsureEds årliga fortbildning på 15 timmar utöver anpassning av nya och uppdaterade kunskapskrav hos InsureSec också innehåller nyproducerat material med utgångspunkt i branschens utveckling och utmaningar från olika perspektiv. T.ex. tittar vi in i det digitala kundmötet, stärker våra kunskaper inom hållbarhet och informationssäkerhet likväl olika produkter, vägledningar och tillämpningar beroende på inriktning och målgrupp.
För att underlätta din inloggning samt säkerställa att du nås av uppdateringar, erbjudanden och nyheter får du gärna logga in på InsureEds lärplattform och uppdatera dina och din arbetsgivares uppgifter.


Vi önskar också Benjamin Tiedtke välkommen till InsureEd som nu stärker upp teamet med huvudsaklig uppgift att leda och genomföra våra olika utbildningsproduktioner och inte minst skapa förutsättningar för att tillsammans med våra ämnesexperter producera allt mer i egen regi.


619 Endast SFM

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150