Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
662 Sk%c3%a4rmavbild 2021 05 04 kl. 11.27.14
640x640transp
663 Sk%c3%a4rmavbild 2021 05 04 kl. 11.28.31
Varmt välkommen till SFM alla nya medlemmar!
SFM:s styrelse har vid styrelsemötet i april godkänt närmare 40 nya medlemmar och flertalet nya bolag.

- Det är glädjande att SFM växer och att fler vill ansluta sig till oss och vår branschorganisation. Vi ser mycket fram emot att representera ert branschintresse och värdet av rådgivning, säger Karin Lindblad, vd SFM.

SFM:s kansli ordnar digitala träffar för nya medlemmar men också för nygamla medlemmar för att gå igenom SFM:s nya hemsida med funktionalitet och information om hur ni kan ta del av värdefull info som underlättar i ert vardagliga arbete. Vill du få en genomgång av hemsida och information kring SFM:s verksamhet kontakta henrik.fredrikson@sfm.se
SFM:s föreningsstämma 27 maj
Som SFM:s ordförande och styrelsen tidigare kommunicerat i SFM:s nyhetsbrev kommer föreningsstämman genomföras sedan tidigare fastställda datum den 27 maj. På grund av den fortsatta risken för spridning av Covid-19 och förbudet mot sammankomster med fler är åtta personer har SFM:s styrelse vid sammanträdet den 16 april 2021 beslutat att föreningsstämman även i år, den 27 maj 2021 mellan 13.00-13.30, kommer att genomföras stadgeenligt med hjälp av digitala hjälpmedel och med sedvanligt ombudsförfarande med fullmakt. Inbjudan skickas till medlemmar i separat mail.
Fler väljer försäkringsförmedlare vid livförsäkring
Under 2020 ökade andelen försäkringar som distribueras av våra medlemmar på livförsäkringsmarknaden. Vanligaste distributionsvägen är fortsatt valcentraler för kollektivavtalade tjänstepensioner men andelen av livmarknaden har krympt senaste åren samtidigt som ny statistik från Svensk Försäkring visar på att försäkringsförmedlare har ökat sin andel. Under 2020 hanterade förmedlarna 27 procent av de inbetalda premierna vid nyteckning av pensions- och livförsäkringar vilket kan jämföras med 25 procent 2019 och 23 procent 2018.

- Försäkringsförmedlare fyller en viktig funktion på marknaden. Med en gedigen kunskap och erfarenhet kan förmedlaren konkurrensutsätta marknaden och hitta långsiktiga, kvalitativa produkter till pressade priser. Att fler vänder sig till förmedlare är en kvalitetsstämpel för den rådgivning våra medlemmar bedriver, kommenterar Karin Lindblad, vd SFM.  
Kvartalsmöte med Finansinspektionen
I SFM:s kvartalsmöte med representanter från Finansinspektionen diskuteras aktuella frågor som berör försäkringsförmedlare. Vid det senaste mötet lyfte SFM bland annat behovet av översyn av administrationen och kostnaden för "intyg om ej återkallat tillstånd" registerutdrag vid anställning av försäkringsförmedlare ( och anställda som direkt deltar i distributionen för försäkringsbolag) samt föreningens pågående arbete med vägledning vad gäller rådgivning om vissa företagsobligationer. I övrigt diskuterades centrala frågor för SFM såsom regeringens uppdrag om informationssamling med anledning av IDD-implementeringen, hållbarhetsregelverket och EU-kommissionens ’Retail investment strategy’. Vid frågor kontakta SFM:s jurist, Per Johan Gidlund.
Hållbarhet
Den 21 april antog EU-kommissionen kompletterande bestämmelser som berör försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Nu följer tre månader där Rådet och Europaparlamentet har möjlighet att invända mot förslagen, innan de slutligen publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och förslagen beräknas träda i kraft i oktober 2022 om inga invändningar sker.

Förslagen till ändringar i IDD-ramverket berör hållbarhetsaspekter inom; produktstyrning och målmarknad samt tillhörande kunskapskrav på de medarbetare som deltar i produktstyrningsprocessen, intressekonfliktshantering och lämplighetsbedömningen för försäkringsbaserade investeringsprodukter, för befintliga kontrakt gäller att hållbarhetspreferenser ska tas hänsyn till vid nästa lämplighetsbedömning med kunden och förslaget innehåller avslutningsvis tre olika produktkategorier som i olika utsträckning kan möta kundens ”önskemål om hållbarhet”.

Försäkringsförmedlare kommer fortsatt att kunna ge rådgivning om försäkringsbaserade investeringsprodukter som inte kvalificerar sig inom de tre produktkategorierna, men inte som en produkt som lever upp till individuella önskemål om hållbarhet.
 
SFM kommer att uppdatera medlemsinformationen om hållbarhetsregelverket framöver med närmare analys och information.
Digitalt medlemsevent 2 juni
Har du anmält dig till SFM:s digitala medlemsevenemang den 2 juni kl 14.00- 14.45? Då presenteras SFM:s årliga enkätundersökning och pokaler delas ut för Bästa Livbolag (Förmedlar resp. Administratörspris) Bästa Sakbolag (Förmedlar resp. Administratörspris), Bästa Försäkringsbolag- Sjukvårdsförsäkring (Förmedlare och administratörer). Förutom prisutdelningen så kommer även Frida Pemér, docent på Handelshögskolan, tala om digital transformation inom försäkringsbranschen. Anmäl dig på info@sfm.se så skickas en inbjudan separat. 
Dora – IT-säkerhet för den finansiella sektorn
Utkastet till regelverk är för närvarande i slutförhandling inom Europaparlamentet och Ministerrådet där SFM aktivt deltagit för att pedagogisera varför regelverket inte är ändamålsenligt utformat.

- När hela EU:s finansiella sektor och lite till förväntas rymmas under samma regelverk, allt från reglerade marknadsplatser till försäkringsförmedlare till revisorer, blir det särskilt utmanande framförallt för de aktörer som är små- och medelstora (SME). SFM:s uppfattning är att försäkringsförmedlare inte utgör en relevant risk för stabiliteten i EU:s finansiella system och bör därmed undantas regelverket, säger SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

Har du frågor eller vill bidra i arbetet är du välkommen att kontakta Per Johan Gidlund på perjohan.gidlund@sfm.se
Pågående vägledningsarbete
Under våren har SFM arbetat med ett antal vägledningar, däribland praktisk vägledning för krav- och behovsbedömningen vid flytt av försäkringssparande. Har du som medlem uppslag på vägledningsbehov för branschen, synpunkter eller vill bidra i arbetet är du att kontakta Per Johan Gidlund på perjohan.gidlund@sfm.se. All vägledning som tas fram tas upp i SFM:s Regelverksutskott, relevant Forum (Liv eller Sak), genomgår medlemsremiss varefter styrelsen fastställer vägledningen.
Informationsstandard kundkännedom KYC
Som vi berättade om i vårt nyhetsbrev i mars så önskar försäkringsbranschen att standardisera informationsinhämtningen rörande KYC-processen för förmedlad affär. De förmedlarbolag respektive försäkringsbolag som har anslutit sig till projektet är Söderberg & Partners, Max Matthiessen, Tydliga, Säkra och Hjerta, Länsförsäkringar, Movestic, Futur Pension, Skandia, Swedbank Försäkring, SPP, SEB, Folksam samt Lumera.

Projektets uppdrag är att utveckla en branschgemensam informationsstandard för utbyte av kundkännedomsfrågor och tillhörande svar mellan förmedlare och försäkringsbolag avseende Tjänstepension genom att:

•Skapa enhetlighet och stringens gällande kundkännedomsfrågor
•Gemensamt forum och process för uppdatering av kundkännedomsfrågor
•Förenkla onboarding av nya kunder
•Skapa möjlighet att digitalisera onboardingprocesser
•Ta fram blankett som konkretiserar frågebatteriet, ersätter nuvarande blanketter i en semi-manuell process, samt sammanställer gap och bakomliggande argumentation

Projektet avser att komma med slutrapport i slutet av Q2 2021. För frågor kring projektet KYC kontakta gärna Karin Lindblad, vd SFM.

Digitalisering/Standardisering - Open Insurance
Standardisering och digitalisering är två sidor av samma mynt. SFM har lämnat synpunkter på Eiopa:s konsultation om ’Open Insurance’. Myndigheten ställde frågor om och hur långt värdekedjan inom försäkring ska öppnas genom att dela försäkringsrelaterade och specifika försäkringstagardata mellan försäkrings- och icke-försäkringsföretag, för att skydda försäkringstagarnas rättigheter och för att möjliggöra innovation i produkter och tjänster. SFM besvarar konsultationen tillsammans med vår europeiska partnerorganisation, Bipar.

- Från SFM:s perspektiv är vi såklart positiva till standardisering och digitalisering som kommer marknadens kunder till del genom bättre riskdata, lägre kostnader och mer tillgängliga tjänster. Open Insurance är däremot inte Open banking, försäkring bygger på avancerade riskmodeller med antaganden om allt från långlevnad till annullation och distribution sker under det teknikneutrala IDD-ramverket för alla aktörer i värdekedjan som utför försäkringsdistribution och måste därmed beaktas, kommenterar SFM:s jurist, Per Johan Gidlund i samband med konsultationen.

Läs mer om SFM:s synpunkter och kommentarer kring "Open Insurance" i länk >>>
 
SFM:s digitala medlemsmöten
Under våren har SFM anordnat flertalet digitala medlemsmöten för att informera om pågående regelverksarbete men också i aktuella frågor som rör försäkringsförmedlare och verksamheten. Senaste träffarna har rört frågor kring EU- regelverket DORA om IT- säkerhet, arbete med och kvalitetsprocesser samt om Hållbarhetsregelverket.

Intresset för träffarna har varit stort bland våra medlemmar och vi är glada för den respons vi fått. Återkom gärna till oss på kansliet på idéer om vad du skulle vilja att vi lyfter fram i närtid, maila till info@sfm.se.
 
Penningtvätt
SFM deltar i regelbunden dialog med ansvariga chefer inom Finansinspektionen på området för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Den 28 april genomfördes första mötet och SFM fick bl.a. möjlighet att lyfta frågor kring finansiella institut med en outsourcad compliancefunktion eller ingen compliancefunktion, om vad grunden är för Eba:s (den europeiska bankmyndigheten) övervägande att utvärdera sakskadeförsäkringsförmedlares roll i penningtvättssammanhang samt frågor rörande Tjänstepensionsförsäkringar och kommande översyn av AML-ramverket. Logga inpå medlemssidorna för mer info eller kontakta SFM:s jurist på perjohan.gidlund@sfm.se.

Logga även in i medlemsportalen och ta del av information till nytta i medlemmarnas (livförsäkring) riskanalyser och arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, se under ”Underlag för försäkringsförmedlares allmänna riskbedömning”här.

För frågor om penningtvätt kontakta SFM:s jurist Per Johan Gidlund. 
590 InsureEd logga5
Låt dig inspireras och utvecklas!

”Varför ska jag utbilda mig?” Just det frågar vi InsureEds kursdeltagare. Svaret är ofta att yrkesrollen kräver det men också ”För att jag vill”. Låt dig därför inspireras av några av alla inkomna kommentarer och passa samtidigt på att fundera på vad du vill utvecklas inom eller inspireras av.

”Utveckling kräver upplysning.”

”Att hela tiden vidareutveckla sig är stimulerande, att kunna föra kunskap vidare till kollegor, kunder o andra”


”Jag är nyfiken och vill lära mig mer. Jag ska hjälpa mina kunder att hitta en bra lösning och förutsättningen är att kunna så mycket som möjligt.”


”Kunskap betyder att jag utvecklas, vilket är en förutsättning för att kunna utöva min profession på ett för våra kunder bra sätt och samtidigt för mig vara stimulerande.”


”För att ge lämpliga råd och följa med utvecklingen.”


InsureEd erbjuder nya möjligheter till utveckling, inspiration och fortbildning inom både digitalisering, informationssäkerhet, produkter, hållbarhet och kommunikation. Om du vet vad du och dina kollegor behöver skicka ett e-mail till info@inusureed.se – det vore roligt att tillsammans utveckla något direkt utifrån marknadens, kundernas och framförallt ditt behov!  


619 Endast SFM

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150