Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
682 Sk%c3%a4rmavbild 2021 06 21 kl. 10.50.02
1x1 690 Gunnar
1x1
SFM:s ordförande önskar
Glad Sommar! 

Det vi sett under det gångna året är hur den svenska försäkringsförmedlarmarknaden, även mitt under pandemin, växer i betydelse. Det handlar både om den ökade efterfrågan på avancerad rådgivning inom försäkringsmarknadens alla olika områden, om insikten om behovet av rätt försäkring, och om den strukturering som branschen nu genomgår.

SFM har under detta år ökat vår betydelse, varit en tydlig röst för branschen, tagit strid för det värde som förmedling tillför kunderna och för försäkringsmarknaden som sådan.

Logga in och läs hela inlägget från Gunnar Hökmark här >>>
1x1 688 Sk%c3%a4rmavbild 2021 06 17 kl. 09.42.26
1x1
Konsument i fokus i samtal med finansmarknadsministern 

Karin Lindblad, vd SFM, och finansmarknadsminister Åsa Lindhagen träffades nyligen genom ett digitalt möte. Frågor kring kunskap, standardisering och hållbarhet i branschen diskuterades där Lindblad fick möjlighet att lyfta frågor på både individ- och samhällsnivå med tydlig tonvikt på värdet av transparens.
 
-Värdekedjan inom försäkringsbranschen är lång och här spelar förmedlaren en viktig roll i länken mellan försäkringsbolag och kund. Inte minst kommer det bli än mer tydligt nu när de nya hållbarhetsreglerna träder i kraft, säger Karin Lindblad, som framförallt lyfte värdet av en konkurrensutsatt, fungerande marknad inte bara i försäkringsbranschen utan i den finansiella sektorn i stort, med fokus på kunskap, standardisering och konsumentskydd. Här kan och bör vi göra mer.
 
I dialogen lyfte finansmarknadsminister Åsa Lindhagen bland annat upp frågor som kan stärka konsument och den enskilda individen.

SFM lanserar konsumentinformation på sin hemsida
SFM ser en potential att från förmedlarhåll höja kunskapen och bidra till en mer upplyst konsumentmarknad och som ett led i detta lanserar SFM en ny konsumentinformation på sin hemsida. Länk till den nya konsumentytan här>>>

Vill du som SFM-medlem bidra i detta arbete kontakta Emilie Wiklund, press- och samhällsansvarig på SFM, emilie.wiklund@sfm.se

SFM i branschsamtal efter Järvaveckan om oförsäkrade
SFM ansluter sig till Dina Försäkringars initiativ om gemensamt branschsamtal den 29 juni efter Järvaveckan om de många oförsäkrade i Sverige. SFM välkomnar initiativet och ser en stor potential att bidra i dessa frågor från förmedlarhåll.

-Försäkringsförmedlare har en nära relation och god kundkännedom och tillsammans i branschen tror jag att vi kan stärka både individen och samhällsnyttan, säger Karin Lindblad, vd SFM.

För frågor kontakta Emilie Wiklund, press- och samhällsansvarig SFM, emilie.wiklund@sfm.se

Rundabordsamtal om hållbarhet
Finansinspektionen driver en rundabordsserie på temat legala frågor kring hållbarhet där SFM deltog och presenterade försäkringsförmedlarnas perspektiv. Under våren har Europeiska kommissionen presenterat granskningskriterierna för EU:s gröna taxonomi. Kommissionen har även lagt fram ett förslag till ”Corporate Sustainability Reporting Directive” som ska ersätta NFRD. Kommissionen har också antagit tillägg till en rad delegerade akter på området. Sammantaget saknas dock flera viktiga delar av regelverket för att portföljbolag och finansmarknadsaktörer ska på ett enhetligt sätt kunna presentera hållbarhetsinformation om investeringarna. SFM lyfte fram att detta i slutänden utgör en utmaning för försäkringsförmedlare i kundmötet och i lämplighetsbedömningen. Genom Forum för livförsäkring kommer SFM att driva dialogen om vilka delar som är möjliga att standardisera under regelverket.

Kontakta SFM:s jurist Per Johan Gidlund för frågor, perjohan.gidlund@sfm.se 
Nya vägledningar från SFM
Under 2021 har arbetet inom SFM och med våra medlemmar fortsatt med att vidareutveckla vägledning till branschen genom Vägledning vad gäller distribution till konsument av vissa särskilt komplexa placeringar inom försäkringsbaserade investeringsprodukter (SFM 2021-1) och Vägledning för information om försäkringsförmedlaren till konsument (SFM 2021-2), läs mer här >>>

På Konsumentverket ser vi positivt på initiativet från SFM att verka för tydlig försäkringsförmedlingsinformation, ett område där konsumenter har begränsade förkunskaper, varför tydlig, enkel och pedagogisk information har en viktig roll att spela, kommenterar Joel Westerlund, jurist vid Konsumentverket.

Från SFM:s sida är det glädjande att föreningen i dialog med Konsumentverket tagit detta initiativ för att tydliggöra konsumentskyddet och underlätta för försäkringsförmedlare.
Avsikten är vidare att samtliga vägledningar fastställs årligen av styrelsen i SFM, därför pågår en riktad medlemsremiss fram till och med 16 augusti 2021, läs mer här >>>

SFM:s digitala event med pokalutdelning
Den 2 juni anordnade SFM ett digitalt medlemsevent med externa talare samt avslöjade vinnarna i samtliga kategorier efter SFM:s årliga enkätundersökning hos förmedlare och administratörer. Det var en stor uppslutning och ett stort engagemang kring vårt digitala event samt resultaten i årets enkätundersökning och vi på SFM vill tacka alla som deltagit i detta!  
 
-För SFM och branschen är det viktigt att vi gemensamt arbetar för ständiga förbättringar och det är därför mycket glädjande att vi i årets undersökning ser att branschen fortsätter utvecklas, förbättras och engagemanget ökat säger Karin Lindblad, vd för SFM.


Läs mer om enkätundersökningen och vinnarna här >>>

Dora – IT-säkerhet för finansiella sektorn
Påverkansarbetet vad gäller Dora har fortsatt och det är glädjande att SFM har fått gehör för vår linje om undantag där flera olika alternativ nu diskuteras inom respektive beslutande församling på EU-nivå. Flera förslag undantar nu försäkringsförmedlare med färre än 10 anställda. SFM fortsätter att driva vår linje och från september påbörjas trialogen inom EU med förhoppning om ett slutligt regelverksförslag innan 2022.

Sakförsäkringsstandard
Informationsstandard om ersättningsrapportering 
Deltagande bolag i Forum för Sakförsäkring har ställt sig positiva till att ta fram en informationsstandard om ersättningsrapportering. 18 bolag har anslutit sig nämligen: If, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa, Protector, Gjensidige, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, Folksam, Max Matthiessen, Tydliga, Söderberg & Partners, Euro Accident, Hjerta, Säkra, Marsh, Svedea, WTW och Aon.
Projektet kommer att utgå från arbetet som tagits fram för provisionsfil Liv. Ett beslutsunderlag kommer att skickas ut i september 2021.

Enskild motor 
Deltagande bolag: Dina, Gjensidige, Länsförsäkringar, Moderna försäkringar, Säkra, Max Matthiessen och Söderberg & Partners.
Standarden har namnsatts: CICS, Commercial Insurance Communication Standard, en teknisk lösning för utväxling av standarddokument inom Sak.  

Första version av teknisk kommunikationsstandard har tagits fram och arbetet med API’er håller på att färdigställas.Piloten med Moderna och Säkra är lyckad – standardarbetet har tagit inspiration från piloten och anpassat sig till denna implementation där det går. Fem av de anslutna bolagen kommer att påbörja implementering av den nya standarden under hösten.
 
Ägarskap för standarden och ansvar för löpande förvaltning av gemensam infrastruktur kommer att drivas av SFM på uppdrag av de bolag som varit med i projektet eftersom Svensk Försäkrings styrelse har beslutat att S4I inte ska hantera standarder inom sakförsäkringsområdet.

För frågor kontakta vd Karin Lindblad, karin.lindblad@sfm.se
Aktuella remisser
SFM avser att besvara följande remisser:

- Europeiska kommissionens konsultation av Retail investment strategy
- Finansdepartementet - En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (Fi2021/01980)
- ESMA Call for evidence avseende Digital Finance.
- Eiopa konsultation på kundvärdet i unit linked-produkter

Har du som medlem synpunkter på dessa remisser, dela gärna med dig av de till SFM:s jurist på perjohan.gidlund@sfm.se

Föreningsstämman 27 maj
Föreningsstämman genomfördes den 27 maj stadgeenligt med hjälp av digitala hjälpmedel och med ett sedvanligt ombudsförfarande med fullmakt efter beslut av styrelsen.

Styrelsen består för det kommande verksamhetsåret av följande ledamöter:

Gunnar Hökmark, ordförande
Peter Bergman, vice ordförande
Glenn Nilsson
Peder Schauman
Göran Torehall
Mathias Öhman
Caroline Wikström
Johan Zethraeus
Jonas Stenmark
Utbildning och Licens via InsureEd och InsureSec
Det är glädjande att intresset för utbildningar hos InsureEd är stort bland våra medlemmar. Det är också glädjande att licensen hos InsureSec är en allt viktigare kvalitetsstämpel i branschen. Utbildning och licens är avgörande för god kvalitet och ett högt förtroende hos kund. På SFM ser vi ett ökat intresse och behov bland våra medlemmar att tillgodose sig kunskap och kompetens utifrån ett individperspektiv. För att underlätta för SFM- medlemmar att själva ta ansvar och planera för sin utbildning kommer möjligheten till utbildning finnas tillgänglig hos InsureEd under hela året. InsureSec har öppet för att testa sina kunskaper under perioden 1 mars- 31 december. Med denna struktur ser vi fram emot att våra medlemmar planerar sina utbildningar bokar tid för att testa sina kunskaper i god tid och under en tid på året som passar den enskilda medlemmen. Var ute i god tid!
Projekt KYC- Kundkännedom
Projektet har som syfte att skapa enhetlighet och stringens gällande kundkännedomsfrågor (kunden får vid onboarding samma frågor oavsett bolag). I uppdraget ligger också att förenkla onboarding av nya kunder (färre blanketter), konkretisera frågebatteriet och skapa möjlighet att digitalisera onboardingprocesser (kundkännedom kan skickas digitalt till försäkringsbolagen). I bolaget S4I kommer uppdatering av kundkännedomsfrågor kunna ske löpande via den struktur branschen har byggt upp genom åren.

De förmedlarbolag respektive försäkringsbolag som har anslutit sig till projektet är Söderberg & Partners, Max Matthiessen, Tydliga, Säkra och Hjerta, Länsförsäkringar, Movestic, Futur Pension, Skandia, Swedbank Försäkring, SPP, SEB, Folksam samt Lumera (fd Itello).
Projektet avser att komma med slutrapport i slutet av Q2 2021

För frågor kontakta vd Karin Lindblad, karin.lindblad@sfm.se

590 InsureEd logga5
Nya grepp för utbildning och nya utbildningar!

Att vidareutvecklas är att ta ansvar för sin egen hållbara utveckling likväl försäkringsbranschens. Därför vill vi uppmärksamma dig på några av årets alla nyheter!
 
Årlig fortbildning för försäkringsdistributörer. Kombinera marknadsaktuell och inspirerande utveckling med förberedelse för uppföljande kunskapstest och uppfyll samtidigt kravet om minst 15 timmar. I år har vi produktioner inom både informationssäkerhet, avbrottsförsäkring, hållbarhet, kommunikation och digitalisering; 

– Det digitala kundmötet.

Vill du lära dig mer om hållbarhet och introducera dig till de övergripande hållbarhetsmålen, centrala begrepp och modeller, regelverk och föreskrifter rekommenderar vi dig att ta del av; 

– Hållbar utveckling i försäkringsbranschen.

Är du i behov av fördjupad kunskap kring Investeringsrådgivning utanför försäkring spana då in;

– Investeringsrådgivning Bas. 

Vill du till och med förbereda dig för licens eller certifikat och redan idag har Swedsec alternativt Avancerad rådgivning rekommenderar vi i stället; 
– Investeringsrådgivning brygga.

InsureEd finns här för dig som vill utvecklas och vi rekommenderar dig att logga in och anmäla dig till den eller de utbildningar som passar just dig. Enklast loggar du in med personnummer och mobilt bank-id. Du når oss även alltid på Tel 08-545 215 40 eller e-post info@insureed.se.


1x1 498 Sommar
1x1
SFM önskar Glad Midsommar 

SFM:s kansli; Karin Lindblad, Per Johan Gidlund, Henrik Fredrikson och Emilie Wiklund önskar er en fin sommar och ser fram emot en spännande höst tillsammans.

Glad midsommar!
619 Endast SFM

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150