Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
700 Sk%c3%a4rmavbild 2021 09 06 kl. 15.33.01
1x1 699 Sk%c3%a4rmavbild 2021 09 06 kl. 14.59.44
1x1
Välkommen alla nya medlemmar i SFM!

SFM:s styrelse har vid styrelsemötet i augusti godkänt över 40 nya medlemmar.

- Det är glädjande att SFM växer och att fler vill ansluta sig till oss och vår branschorganisation. Vi ser mycket fram emot att representera ert branschintresse och värdet av rådgivning, säger Karin Lindblad, vd SFM.

SFM:s kansli ordnar digitala träffar för nya medlemmar men också för nygamla medlemmar för att gå igenom SFM:s nya hemsida med funktionalitet och information om hur ni kan ta del av värdefull info som underlättar i ert vardagliga arbete. Vill du få en genomgång av hemsida och information kring SFM:s verksamhet kontakta henrik.fredrikson@sfm.se

Digitalt medlemsmöte – aktuella remisser och regelverk
Torsdagen den 16 september mellan 8.30- 9.00 håller SFM sin första digitala medlemsträff efter sommaren. SFM har de senaste veckorna lämnat in flertalet remisser och yttranden och kommer vid det digitala medlemsmötet att gå igenom innehåll och betydelse av dessa.

Aktuella remisser som kommer att beröras under träffen gäller bl.a. utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar, kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt FI:s förslag om avgifter för försäkringsförmedlare.

Separat inbjudan kommer att skickas ut men du kan redan nu anmäla dig till henrik.fredrikson@sfm.se så skickas sedan en teamslänk ut till dig.

Här kan du ta del av SFM:s kommentarer och remisser:

-Remissvar om utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.

-Yttrande till finansinspektionen gällande avgifter för försäkringsförmedlare.

-Yttrande till Finansdepartementet samt till EU-kommissionen via Bipar, Yttrandet avser kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vid frågor kontakta gärna SFM:s chefsjurist Per Johan Gidlund.
Periodisk penningtvättsrapport 2021
Sedan 2018 är företag som står under FI:s penningtvättstillsyn skyldiga att årligen lämna sådan information till FI som myndigheten bedömt vara väsentlig för att
kunna bedöma risken för att ett företag utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Livförsäkringsförmedlare (308 stycken) ingår i rapporteringen och FI noterar att ”företag som bedriver … livförsäkringsförmedling har angett en förbättring vad gäller företagskunder medan trenden varit den motsatta för privatkunder under motsvarande period”. Rapporten i helhet finns att läsa här >>> 
Effekterna av de nya reglerna om försäkringsdistribution
Under sommaren har Finansinspektionen genomfört en enkätundersökning med anledning av regeringsuppdraget att redovisa de effekter som regelverket hittills bedöms ha haft när det gäller tre delar: målsättningen att stärka kundskyddet på försäkringsmarknaden och att uppnå en mer likartad reglering för de aktörer som tillhandahåller rådgivning på finansmarknadsområdet, förekomsten av provisioner och effekter av reglerna om rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys, och försäkringsdistributörers val av distributionskanaler och distributionsmodeller. SFM anser att det är positivt att marknaden får möjlighet att lämna ifrån sig data för utvärdering, samtidigt som frågor verkar ge utrymme för tolkning och att det saknats frågor om aktörernas investeringar som skett i stärkta processer och rutiner för kundskydd. Finansinspektionens rapport lämnas till regeringen senast den 31 december 2021.
FKB kalkylmetod för byggnader
FKB har i sin nuvarande form varit i bruk under ett flertal år. På Svensk Försäkrings hemsida informeras om att kalkylmetoden har varit i funktion under många år och har blivit föråldrat vilket har lett till en diskussion om huruvida programmet bör utvecklas genom en webblösning eller om det istället finns skäl att avveckla det. Det har under flera år bedrivits ett omfattande arbete med denna fråga, vilket mynnat ut i beslut om att FKB ska avvecklas. Skälet är att det inte går att motivera en fortlevnad av programmet när kostnaden för utvecklingen ställs mot den nytta och användning som programmet numera har bedömts ha. Det nuvarande programmet kommer att tillhandahållas till utgången av år 2022 för att därefter avvecklas.
 
Den 9 september på ”Forum för Sak” kommer SFM att lyfta frågan om avvecklingen av FKB 2022 och om det finns några tankar från försäkringsbolagens sida att ta fram alternativ.

Retail investment strategy
Inom ramen för EU-kommissionens arbete med ’EU-strategi för icke-professionella investerare’, har SFM lämnat synpunkter på den konsultation som avslutades den 2 augusti, fullständig text går att läsa här >>>

Synpunkterna har även lämnats via vår europeiska partnerorganisation, Bipar, och SFM har särskilt lyft fram vikten av att även fortsatt främja ett konsumentskyddande ramverk som bygger på transparens och valfrihet samt att IDD alltjämt är och ska vara ett aktivitetsbaserad och teknikneutralt ramverk för försäkringsdistribution. Eftersom arbetet med strategin sker på EU-nivå finns förstås en risk att svenska förhållanden inte blir tillräckligt väl belysta och att vår välfungerande marknad därför drabbas av administrativa bördor, med ökade kostnader för konsumenter till följd. SFM kommer att analysera och bevaka utvecklingen där du som medlem är välkommen att höra av dig med synpunkter eller idéer till SFM:s chefsjurist Per Johan Gidlund, perjohan.gidlund@sfm.se.

Hållbarhet i försäkringsförmedlarbranschen
Som SFM skrev i föregående nyhetsbrev är avsikten att genom "Forum för Liv", driva dialogen om vilka delar som är möjliga att standardisera under ramverket. Under sommaren fick branschen de slutliga justeringarna i de delegerade akterna till IDD och MiFID som nu fastställts och träder i kraft 22 augusti 2021 och ska tillämpas från och med 2 augusti 2022. Flera praktiska detaljer vad gäller produktinformationen återstår, och därmed faktiska förutsättningar att ge en rådgivning till kunder med hållbarhetspreferenser. Detta kommer nu att komma på plats det närmsta året och försäkringsförmedlare som distribuerar och ger rådgivning om försäkringsbaserade investeringsprodukter, är och kommer vara ett viktigt led i att förverkliga den politiska ambitionen och EU:s klimatmål 2050.

Har du idéer och förslag, eller är intresserad av att bidra i SFM:s kommande branscharbete, kontakta SFM:s chefsjurist Per Johan Gidlund, perjohan.gidlund@sfm.se.

Vägledningar – genomförd remiss
Den tidigare annonserade remissen av SFM:s samtliga vägledningar avslutades den 16 augusti. Under året har en synpunkt inkommit för förtydligande i Vägledning för försäkringsförmedlare vid distribution av strukturerade produkter till konsumenter (SFM 2020-02). Efter fortsatt dialog med Konsumentverket kommer även ett förtydligande ske i den nyss antagna Vägledning för information om försäkringsförmedlaren till konsument (SFM 2021-2). I avsnitt 10 i SFM 2021-2, vilket synes vara det mest konsumentvänliga, kommer förtydligande tas in att en konsument som framställer skadeståndsanspråk med stöd av direktkravsrätten, även ska ställa detta till förmedlarbolaget ifråga. Avsikten är att samtliga SFM:s vägledningar fastställs vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Nya och reviderade vägledningar från Simpt
Som SFM informerade om i juni, pågår öppen konsultation till den 10 september. SFM:s arbetsgrupp har under året utvecklat praktisk vägledning vad gäller livförsäkringsförmedlares riskbedömning av kund i penningtvättshänseende. Synpunkter på denna eller andra branschvägledningar välkomnas senast den 10 september till hanna.wetter@simpt.se.

Följ oss gärna på LinkedIn
Vi är nu närmare 800 personer som följer och delar SFM:s inlägg på LinkedIn, det är vi glada över. Om du inte följer oss än så gör det gärna och hjälp oss att sprida information om försäkringsförmedling och värdet av rådgivning. 
590 InsureEd logga5
Låt kompetensen bli din största konkurrenskraft!

Det sker en snabb utveckling och det gäller att hänga med i gällande och kommande lagar och regler likväl andra aktualiteter för att bibehålla konkurrenskraft.  

Det är därför årlig fortbildning för försäkringsdistributörer innehåller inspirerande utveckling utöver förberedelse för uppföljande kunskapstest. Har du redan skrivit ditt uppföljande kunskapstest och vill ta del av annan kunskap och samtidigt erhålla intyg om minst 15 genomförda utbildnings- och fortbildningstimmar, uppgradera din kunskapsuppdatering med ytterligare givande timmar. Med en stark grundläggande förståelse, fördjupad analys och tillämpning är du med och bidrar till ett större ansvarstagande och engagemang i förmedlarbranschen.

Är du vår nya scenarioartist eller paneldeltagare?
En intensiv produktions- och inspelningsperiod har startat och närmast söker vi kunniga och nyfikna försäkringsmedlare som vill vara med i iscensättning av ett antal kund- och rådgivningssituationer
Känner du dig manad? Hör av dig till; info@insureEd.se och märk ämnesraden med ”Jag vill vara med!”

Nya lanseringar
Behöver du verktyg och arbetssätt för att öka samsyn och genomförandekraft för den förändring och transformation ditt team, din organisation verkar och driver då rekommenderar vi dig att ta del av– Att effektivt realisera krav

Vill du lära dig mer om hållbarhet och introducera dig till de övergripande hållbarhetsmålen, centrala begrepp och modeller, regelverk och föreskrifter anmäl dig till– Hållbar utveckling i försäkringsbranschen.

Har du precis som många andra blivit mer och mer digital under det senaste året och vill fördjupa både din insikt och din kunskap spana då in– Digitalisering, det digitala kundmötet.

Kontakta gärna InsureEd på; info@insureed.se


619 Endast SFM

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150