Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
714 Sk%c3%a4rmavbild 2021 10 07 kl. 11.23.27
1x1 413 Gidlund beskurenA
1x1
Per Johan Gidlund blir ny vd för SFM

Styrelsen för SFM har utsett Per Johan Gidlund att tillträda som ny vd för SFM och kommer därmed att efterträda Karin Lindblad som går i pension vid årsskiftet. Per Johan Gidlund tillträder som ny vd för SFM den 1 januari 2022.

Såhär kommenterar Per Johan Gidlund utnämingen.

- Det ska bli väldigt roligt att fortsätta driva den goda branschdialog som SFM under Karin etablerat, med de parter som är viktiga för våra medlemmar. Transparens, konkurrens och valfrihet är alla aspekter som bidrar till nytta för våra medlemmars kunder och som skapar värden för branschen. Branschen står inför utmaningar och möjligheter inom både kundmötet och digitalisering/standardisering, där förmedlarens roll för rådgivning och i samhället får genomslag både på nationell- och EU-nivå.

Hela kommentaren och pressmeddelandet den 27 september går att läsa här >>>

Nu underlättar vi för dig som SFM-medlem
med nya utbildnings- och testmöjligheter
Det stora intresset för kunskap och kvalitet bland SFM:s medlemmar och för hela försäkringsförmedlarbranschen är glädjande. Tillsammans med SFM:s dotterbolag InsureEd och InsureSec har vi nu agerat för att ta vara på det stora engagemang som finns hos er genom att utöka möjligheterna till utbildning och test samt möjliggöra för dig som medlem att ta ett större eget ansvar för kompetensförsörjning och licens.

Test hos InsureSec – nu öppet hela året (1 mars- 28 februari)

•Testperioden hos InsureSec för uppföljande kunskapstest kommer vara öppen ett helt år, from den 1 mars 2022- 28 februari 2023 med undantag för sommarstängt från mitten av juni till mitten av augusti samt julstängt från mitten av december till början av januari. Som SFM-medlem kommer du att i januari varje år få ett mail från InsureSec där du erbjuds en tidsperiod för att testa dina kunskaper.

•Skulle en annan tid fungera bättre för dig eller din arbetsgivare är du givetvis välkommen att boka en annan tid hos InsureSec.

•From den 31 oktober 2021 till 28 februari 2022 finns det även tillgängligt ett givet antal platser per månad för kunskapstest så vill du testa dig inom denna period är rekommendationen att boka så snart som möjligt så att du säkrar en tid som passar dig och din arbetssituation bra.

Logga gärna in i medlemsportalen och ta del av mer information kring utbildnings- och testmöjligheter >>>
1x1 712 Gunnar
1x1
SFM:s ordförande 
Gunnar Hökmark
artikelserie i Sak & Liv


Under september månad publicerades Gunnar Hökmark i en artikelserie i Sak & Liv om försäkringsförmedlarbranschens snabba tillväxt och utmaningar därtill. Artiklarna publicerades i fyra delar och går att läsa nedan:

Artikel 1-Försäkringsförmedlarbranschens snabba tillväxt >>>

Artikel 2-Försäkringsförmedlarbranschens tillväxt- De alltmer varierande anställningsförhållandena >>>

Artikel 3- Försäkringsförmedlarbranschens tillväxt- Klimatutvecklingen >>>

Artikel 4- Försäkringsförmedlarbranschens tillväxt- Kapitalmarknaderna >>>


Implementering av MIS Life 2.0
Under 2020 och 2021 har ett arbete pågått hos alla aktörer som är anslutna till S4I Standard for Insurance AB att implementera den nya standarden MISLife 2.0. Vid årsskiftet kommer alla bolag ha implementerat standarden fullt ut utom Lumera (där SPP, Folksam och Swedbank Försäkring ingår). De har som mål att vara klara Q1 2022.  

Tack vare ett mycket gott samarbete inom branschen så har S4I varit väldigt framgångsrikt. Genom att tillsammans arbeta fram lösningar så har vi dessutom uppnått en kostnadseffektivitet i standardiseringsarbetet.
Hållbarhet
Forum för Livförsäkring har givit SFM uppdraget att inleda ett branschgemensamt projekt för att i en första fas identifiera gemensamma juridiska utmaningar och praktiska frågeställningar i regelverket där produktinformation, kundens hållbarhetspreferenser samt målmarknadsparametrar kan vara föremål för diskussion.
Syftet är att genom standardisering i bred bemärkelse uppnå så effektiv informationsöverföring som är möjligt mellan aktörer i förmedlarmarknaden, med hänsyn tagen till de regulatoriska ramarna och att därmed underlätta för kund att få del av relevant information som ligger till grund för den rådgivning som tillhandahålls av det som i regelverket definieras som ’finansiella rådgivare’.

Sakfullmakter in i Fullmaktskollen
Fullmaktskollens styrelse har per den 14 september 2021 fattat beslut om att inleda en fördjupad förstudie avseende hur sakfullmakter i framtiden skulle kunna hanteras digitalt av Fullmaktskollen samt vilka eventuella systemanpassningar som skulle behöva göras. Rapporten behöver även ta höjd för de så kallade annulationsfullmakter som finns inom försäkringsbolagen då det framkommit att en digitalisering av dessa inom FMK skulle vara av intresse.
1x1 713 IMG 1766
1x1
Pokalutdelning 

Äntligen fick SFM tillfälle att fysiskt överlämna pokalen till till årets vinnare i SFM:s årliga undersökning bland försäkringsförmedlare sak, stort grattis If!

Sedan tre år tillbaka har SFM tagit initiativ till att genomföra en ingående undersökning till försäkringsförmedlare och administratörer över hela landet för att utse årets bästa förmedlardisk och försäkringsbolag (förmedlarpris respektive administratörspris), samt i år även ett produktpris för 2020 för bästa sjukvårdsförsäkring.

Läs mer om årets alla vinnare och undersökningen här >>>
Avgifter hos FI
Efter SFM:s yttrande över Finansinspektionens samråd av deras tillsynsavgifter, till vilket Sparbankernas Riksförbund anslöt sig, framgår av rapporten Avgifter hos FI, 2021-09-28 (dnr 21-17779) att FI, ”Baserat på utfallet vid halvårsskiftet 2021 ser…stora möjligheter för att föreslå en sänkt avgift vid nästa revideringstillfälle. Vi ber därför om att få återkomma med ett förslag i den avgiftsrapport som ska lämnas till regeringen i april 2022.”. SFM välkomnar detta initiativ och de sänkningar som i övrigt genomförs för tillsynsavgifterna.

Möte med Finansinspektionen 27 oktober
Den 27 oktober har SFM kvartalsmöte med Finansinspektionen. Har du som medlem en fråga som rör branschen är du välkommen att kontakta SFM:s chefsjurist, perjohan.gidlund@sfm.se.

Föreningen pensionsspecialisterna
SFM var inbjuden och deltog vid föreningen Pensionsspecialisternas möte den 5 oktober. Temat var information och kunskap där SFM talade bland annat om möjligheterna som SFM ser för att samverka i branschen i syfte att skapa bättre förutsättningar för individer att fatta välgrundade och faktabaserade beslut.

Det nya europeiska ramverket för motverkande av penningtvätt
Med anledning av SFM:s yttrande över EU-kommissionens förslag till reviderat ramverk för motverkande av penningtvätt, deltar SFM i finansdepartementets referensgrupp på ämnet. SFM prioriterar frågorna om proportionerlig hantering av funktionen ”centralt funktionsansvarig” i regelverket och undantag för tjänstepensionsverksamhet i bred bemärkelse. Arbete bedrivs parallellt via Bipar där motsvarande frågeställningar kommer att lyftas in till EU-kommissionen.

Möte konsument/försäkringsförmedlare
Den 12 oktober har SFM halvårsmöte med Konsumentverket och Konsumenternas försäkringsbyrå samt – bank och finansbyrå. Har du som medlem en fråga som rör branschen i detta avseende är du välkommen att kontakta SFM:s chefsjurist, perjohan.gidlund@sfm.se.

Dora – Finansdepartementet / Bipar
Rådets framförhandlade ståndpunkt under det portugisiska ordförandeskapet innebär att försäkringsförmedlare under 10 anställda undantas. EU-parlamentets kompromissförslag innehåller lydelser som i olika utsträckning undantar aktörer, däribland försäkringsförmedlare. SFM har sedan 2020 arbetat för att pedagogisera varför försäkringsförmedlare som är små- och medelstora bör undantas och i vart fall att ökad proportionalitet måste implementeras, givet de relativt begränsade konsekvenser i marknaden som gruppen är förknippad med i relation till IT-risker. Vilket är relevant med beaktande av att regelverket omfattar allt upp till globala finansiella koncerner och marknadsplatser.
Retail investment strategy
Som en del av EU-kommissionens långsiktig CMU Action Plan (Kapitalmarknadsunionen) utarbetar EU en “retail investment strategy”, som ska antas under 2022, ”EU-strategi för icke-professionella investerare”. Bland fokusområdena finns ersättningsmodeller, som provisioner, och behovet av “finansiellt körkort” för rådgivare (certifikat) – i syfte att skydda konsumenterna och underlätta en öppen kapitalmarknad inom EU27.
EU-kommissionen har i augusti 2021 skickat ett ‘Call for Advice’ till ESMA och EIOPA där det framgår: “the Commission is currently reviewing the EU framework for retail investor protection amid concerns that retail investor participation in capital markets remains very low as compared to other economies and that investors are not sufficiently benefiting from the investment opportunities that the capital markets can offer.”

SFM noterar i sammanhanget att EU-kommissionens rapport från 2018, Distribution systems of retail investment products across the European Union, dock visar på att Sverige inte är som andra marknader i EU. Bland annat framgår att svenskar investerar i finansiella produkter, av något slag, i drygt 30 procent större utsträckning än EU-snittet, och att svenskar kulturellt är mer öppna för att göra investeringar än genomsnittliga européer. SFM kommer att bevaka detta initiativ aktivt så att vi drar nytta av goda idéer på EU-nivå och samtidigt verkar för att lösningar på EU-nivå inte riskerar att omkullkasta fungerande svenska system och förhållanden.  

Justerade Sak-fullmakter
Med anledning av branschpraxis och hur livfullmakterna är formulerade, ställde sig Forum för Sakförsäkring bakom att ändra från underskrift av ”firmatecknare” till ”behörig företrädare” gällande försäkringsförmedlar- respektive informationsfullmakt. Mot bakgrund av att det funnits ett upplevt problem vid kundföretag som ingår i en koncern, lanserade SFM samtidigt en ny del till FAQ på hemsidan om ansvaret för försäkringsförmedlaren att säkerställa behörigheten hos kundens företrädare och exempel på hur.

Reviderade fullmakter finns här >>>
FAQ för medlemmar finns här >>>
Styrdokument och vägledningar
Vägledningar från SFM har varit ute på årlig remiss fram till den 16 augusti och behandlats i Forum för Livförsäkring den 14 september samt i Forum för Sakförsäkring den 9 september. Vägledning Liv, Vägledning Sak och Vägledning för information om försäkringsförmedlaren till konsument ligger för beslut i SFM:s styrelse och kommer därefter publiceras på nytt på SFM:s hemsida.  

Norsk översyn med anledning av IDD
Förslag till reviderad lagstiftning som berör försäkringsdistribution i Norge lämnades till Stortinget den 3 september.

590 InsureEd logga5
Uppgradera din årliga kunskapsuppdatering till 15 timmar
Har du redan skrivit ditt uppföljande kunskapstest och vill ta del av annan spännande kunskap och samtidigt erhålla intyg om minst 15 genomförda utbildnings- och fortbildningstimmar? Uppgradera din kunskapsuppdatering med ytterligare givande material. Skicka dina kontaktuppgifter till utbildning@insureed.se

Uppföljande kunskapstest 2022
2022 års kunskapsuppdateringar är under produktion och kommer att lanseras redan till årsskiftet. Det finns flertalet nyheter i både pedagogik, utformning och användarvänlighet likväl som i innehåll, upplägg och inte minst övningshänseende. Om du ännu inte hunnit studera och uppdatera kunskaperna 2021 gå in och anmäl dig redan idag. Utbildningen tilldelas dig direkt och du kan komma i gång med studierna.

Vill du vara med och tillsammans med andra diskutera fram nya intressanta och aktuella ämnen för kommande utbildningsproduktion?
Vad behöver vi som jobbar i försäkringsbranschen utveckla för att hänga med i försäkringsbranschens och samhällets utveckling och framför allt fortsatt vara relevanta hos vår kund?  Det sker en enorm och snabb utveckling kring oss och det gäller att hänga med i både gällande och kommande lagar och regler men också andra aktualiteter för att bibehålla konkurrenskraft.  Egenskaper, som vilja och förmåga att tillägna sig och utveckla rätt kompetens, en inställning och en förmåga att lära sig och att hålla sig aktuell på arbetsmarknaden blir mer och mer avgörande.

Vill du vara med och diskutera kommande produktioner skicka dina kontaktuppgifter till utbildning@insureed.se

Är du vår nya scenarioartist eller paneldeltagare?
En intensiv produktions- och inspelningsperiod har startat och vi söker fler kunniga och nyfikna försäkringsmedlare som i olika uppdrag vill vara med i iscensättning av ett antal kund- och rådgivningssituationer.

Känner du dig manad? Hör av dig till; info@insureed.se och märk ämnesraden med ”Jag vill vara med!”


619 Endast SFM

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150