Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
812 Ska%cc%88rmavbild 2022 06 02 kl. 11.53.43
1x1 811 Sk%c3%a4rmavbild 2022 02 02 kl. 09.25.38
1x1
Välkommen nya medlemmar till SFM!
SFM:s styrelse har vid styrelsemötet den 24 maj godkänt cirka 35 nya medlemmar och ett par nya bolag.
 
- Varje ny medlem visar på branschens attraktivitet och det är glädjande att SFM växer och att fler vill stå bakom föreningens ständiga arbete för konkurrens, konsumentskydd och kostnadseffektivitet. Vi ser mycket fram emot att representera er och värdet av branschens tjänster, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.
 
SFM:s kansli ordnar digitala träffar för nya medlemmar men också för nygamla medlemmar för att gå igenom SFM:s hemsida med funktionalitet och information om hur ni kan ta del av information som underlättar i er vardag som försäkringsförmedlare. Vill du få en genomgång av hemsida och information kring SFM:s verksamhet kontakta Marie Spångberg, medlemsansvarig SFM.

808 image001 1x1
1x1
Dynamiska finansiella marknader är en förutsättning för tillväxt
Den fria världens ekonomier måste se till att vara så ledande att auktoritära regimer — som Kina och Ryssland — tvingas att förhålla sig till den fria världens rättsordning istället för tvärtom. Det skriver SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i ett inlägg i Sak & Liv bland annat apropå det pågående kriget i Ukraina. Han påpekar att försäkringsmarknaden är en del av de finansiella marknaderna och lyfter fram SFM:s insatser för att öka dynamiken på marknaden och bidra till en utveckling som leder till högre kvalitet och trovärdighet.

Läs hela artikeln av Gunnar Hökmark i Sak & Liv här 
>>> 
1x1 810 Ska%cc%88rmavbild 2022 06 01 kl. 16.50.07
1x1
Engagemang och enkla att arbeta med avgörande i branschen!
Det är nu fjärde året i rad SFM tillsammans med Brilliant Future genomfört en omfattande undersökning bland SFM:s medlemmar om vilka försäkringsbolag som har de bästa förmedlardiskarna och anledningen till detta. Undersökningen är baserad på kvantitativ data och baseras på svar från närmare 800 försäkringsförmedlare och administratörer runt om i landet tillsammans med upp emot 6000 omdömen.

- För SFM och branschen är det viktigt att vi gemensamt arbetar för ständiga förbättringar och det är därför mycket glädjande att intresset från både förmedlarhåll och försäkringsbolag varit stort i årets undersökning. Samtidigt som SFM:s medlemmar växer och blir fler ser vi återigen att branschen fortsätter utvecklas, förbättras och att engagemanget ökar både för kundnytta och för denna undersökning, säger Per Johan Gidlund, vd SFM, i samband med att vinnarna i årets undersökning presenteras.

Läs mer om vinnarna i SFM:s pressmeddelande och ta del av rapporten här >>>
790 Ska%cc%88rmavbild 2022 05 04 kl. 16.55.05
Hållbarhet – Inbjudan att lyssna till branschsamtal
SFM, tillsammans med InsureSec och InsureEd, bjuder in medlemmar och andra intresserade att lyssna till ett branschsamtal där vi påbörjar en diskussion för ökad gemensam förståelse om förväntningarna på försäkringsförmedlaren kunskap och konsumentens kunskapssituation, i rådgivningsmötet i allmänhet och specifikt hållbarhet.

Efter inledande presentationer från SFM, InsureSec och InsureEd, följer ett branschsamtal där även representanter deltar från Finansinspektionen, Konsumenternas försäkringsbyrå, SPP, Söderberg & Partners och Max Matthiessen. #hållbartsamtal

De som anmält sig till branschsamtalet har också möjlighet att lyssna på den anslutande mässans lunchföredragshållare där Knex bjuder på något att äta.

Begränsat antal platser, mer information och anmälan här >>>
804 Ska%cc%88rmavbild 2022 06 02 kl. 11.00.26 1x1
1x1
SFM:s föreningsstämma 2022
2022 års stämma hölls den 24 maj på Hotel Skeppsholmen i Stockholm.

Stort tack till alla som deltog under dagens aktiviteter. SFM uppskattar mycket möjligheten att vid detta tillfälle samla branschen för att mötas och samtala om aktuella och branschgemensamma frågor, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

Förutom sedvanliga mötespunkter diskuterades följande:

Konjunkturen, inflationen och ränteläget
Robert Bergqvist, senior ekonom SEB, höll på föreningsstämman ett föredrag om konjunkturen, inflationen och ränteläget – varefter han tillsammans med Staffan Hansén, vd SPP, och Jon Arnell, Head of Investment Strategy, Max Matthiessen diskuterade effekterna i marknaden och svarade på frågor. Panelen diskuterade hur omvärlden nu kommer att reagera på höjd inflation, vilket det var många år sedan det inträffade, samtidigt som många idag inte känt av kraftiga ränteökningar som vi såg i början av 90-talet. Här kan du som SFM- medlem ta del av Robert Berqvists presentation >>>

Cyberförsäkring- ett givet verktyg i hanteringen av cyberrisker 
Mats Hultgren, Truesec, höll ett föredrag om cyberrisker varefter en expertpanel från branschen bestående av Peder Schauman, Marsh, Lina Winnerstam, WTW, Mikko Peltonen, If, Ronnie Wallén,  S&P och Sebastian Karlsson, Dina, diskuterade försäkringsbarhet i den svenska marknaden.

- Att vara försäkringsbar mot cyberrisker förutsätter tillräckliga förberedelser vad gäller teknisk infrastruktur, kunskap och medvetenhet, på samma sätt som krävs vid försäkringsskydd mot brand eller inbrott i företagets lokaler. Beroende på vilken verksamhet ett svenskt företag bedriver ser såklart behoven olika ut, men t.ex. tvåfaktorsautentisering påpekades under föredraget vara ett grundläggande skydd för de flesta verksamheter, kommenterar SFM:s kommunikationschef Emilie Wiklund, som modererade panelen.

Hanteringen av cyberrisker är en naturlig följ av digitaliseringen, den fjärde generationens industrialisering, och försäkring mot dessa förutsätter omfattande svarsformulär som många företag har utmaningar att fylla i och uppfylla. Här diskuterade panelen möjligheten, och nyttan för kunderna, att kunna hitta en gemensam branschstandard som miniminivå.

- Som SFM tidigare lyft fram i en artikel >>> ser vi en stor potential för våra medlemmars kunder och försäkringsbranschen som helhet att vara en viktig del i att rusta Sveriges företag och företagare för de risker som man utsätts för men också för företagen att kunna vara försäkringsbara, vi ser nu självklara skäl att bidra i ämnet genom dialog med branschen, myndigheter och relevanta beslutsfattare, kommenterar SFM:s vd, Per Johan Gidlund.

SFM:s styrelse 2022/2023
Vid årets föreningsstämma valdes följande styrelse för det kommande verksamhetsåret: Gunnar Hökmark, ordförande, Glenn Nilsson, vice ordförande, Peter Bergman, Peder Schauman, Mathias Öhman, Caroline Wikström, Johan Zethraeus, Jonas Stenmark, Joakim Fick.
Hållbar finansmarknad
EIOPA:s konsultation om nya riktlinjer för hur hållbarhetspreferenser ska implementeras i lämplighetsbedömningen avslutades 13 maj och SFM lämnade yttrande genom BIPAR. Avsikten är att de ska publiceras på engelska under juli månad, därefter följer en period för översättning och förväntan är att nationella tillsynsmyndigheter meddelar deras beslut om ”följ eller förklara” under hösten.

Hållbarhetspreferenser är, till skillnad från rådgivningen i övrigt, något som kunden ska avgöra och lämna ifrån sig, inte försäkringsförmedlaren att bestämma. Riktlinjerna föreslår att försäkringsförmedlaren ska utbilda kunden på ett relevant sätt så att kunden kan göra sitt val, utan att styra kunden. I praktiken skulle processen för hållbarhetspreferenser in i kundmötet, efter att förmedlaren tagit fram vilka investeringsalternativ som är lämplig för kunden utifrån finansiella förutsättningar och risk. Om kunden därefter anger ”hållbarhetspreferens A” och att ”80 % av premierna ska investeras i den typen av produkt”, ska försäkringsförmedlaren sedan gallra bort de framtagna alternativ som inte möter hållbarhetspreferenserna, och lämna råd först därefter. Detta riskerar att leda till en situation med förbud att lämna råd till kunden. Den tolkning som EIOPA gör av regelverket, genom utkastet till riktlinjer, anser SFM inte stämmer överens med EU-kommissionens syfte med reglerna och skulle i praktiken leda till ett rådgivningsmöte som snarare försvårar än förbättrar förståelsen för hållbara investeringar.
 
Med anledning av de omfattande synpunkter som EIOPA nu fått del av, kommer SFM att återkomma med en sammanställning av riktlinjernas innebörd när en slutlig version finns tillgänglig. Den 20 maj deltog SFM i Finansinspektionens branschdialog om hållbar finansmarknad och lyfte upp frågor som har bäring på behovet från våra medlemmar av tydligare regler och effekter av nuvarande otydligheter.

Den 23 juni bjuder SFM in medlemmar till ett digitalt morgonmöte 8.30-9.30 där vi går igenom vad vi vet inför den 2 augusti och ikraftträdandet av reglerna om hållbarhetspreferenser. Inbjudan kommer att skickas separat till alla medlemmar.
Utökad flytträtt från 1 juli
Retroaktiv flytträtt träder i kraft 1 juli 2022. Beslut fattades i lagstiftningsärendet av riksdagen den 18 maj 2022, och ska gälla oavsett när ett fond- och depåförsäkringsavtal har ingåtts. Lagändringarna omfattar inte de kollektivavtalade tjänstepensionerna utan berör framför allt de försäkringstagare som har privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar. Reglerna om vilka avgifter som tas ut återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar kommer även gälla för kontrakt ingångna före 1 juli 2007. Vilket innebär som högst 0,0127 prisbasbelopp (613 kr, 2022) eller 0 kronor om sparandet understiger 1 prisbasbelopp. Riksdagen tillkännagav även till regeringen att utreda möjligheten att ta bort kravet på underskrift av tidigare arbetsgivare vid flytt av tjänstepension, där SFM ser ett flertal legala frågeställningar som ställer äganderätten på sin spets, både civilrättsligt och försäkringsrättsligt. 
S4I Standard for Insurance
Vid standardiseringsutskottsmötet den 12 maj beslutades att gå vidare med projektet ”Gemensam ansökan förmedlarkoder livförmedlare” för att påbörja en utredning för att fastställa gemensamt informationsinnehåll samt utreda vilka alternativ som finns för digitalisering. Med i projektet är Skandia, Max Matthiessen, Movestic, SEB, Hjerta, Säkra, S&P, SPP, Euro Accident, Futur Pension samt Länsförsäkringar och Folksam.

Förstudie pågår för närvarande i maj och juni kring valcentralsinformation, S4I är involverade om fastställande av modellen, för bedömning om det är tekniskt överförbart. Beslut efter midsommar i projektet för att sedan påbörja genomförandearbetet i september.

Nästa styrelsemöte i S4I är den 9 juni. För frågor om S4I kontakta emilie.wiklund@sfm.se
814 Ska%cc%88rmavbild 2022 06 02 kl. 14.41.57
Det är otroligt glädjande med all feedback vi får på de över 20 kurser, utbildningar och program som InsureEd erbjuder idag för digitala självstudier. Det stärker kreativiteten och ambitionen än mer i det fortsatta arbetet och idéerna för än fler lanseringar är många. Fortsätt gärna berätta för oss vad ni tycker om våra utbildningar och fortsätt framföra önskemål om både fler upplägg och fler paketeringar. Detta gör ni enklast genom att svara på enkäten i slutet av varje utbildning.

Vi vill också uppmana er som ännu inte anmält er till årets förberedande kunskapsdatering att göra det. Detta så att ni kan arbeta igenom materialet i den takt och vid det tillfälle som passar era individuella preferenser och utifrån det, när ni känner er redo anmäla och registrera er för uppföljande kunskapstest. Årets kunskapsuppdateringar finns med inriktning Livförsäkring, Skadeförsäkring (båda med eller utan personskadeförsäkringsprodukterna beroende på om du har den licensen sedan tidigare eller inte), Ledningsperson och Investeringsrådgivning.

Kontakta gärna oss på InsureEd info@insureed.se
619 Endast SFM

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150