Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
825 Ska%cc%88rmavbild 2022 08 31 kl. 09.59.41
1x1 817 Sk%c3%a4rmavbild 2021 09 06 kl. 14.59.44
1x1
Välkommen nya medlemmar till SFM!
SFM:s styrelse har vid styrelsemötet den 24 augusti godkänt cirka 50 nya medlemmar och ett par nya bolag.
 
- Varje ny medlem visar på branschens attraktivitet och det är glädjande att SFM växer och att fler vill stå bakom föreningens ständiga arbete för konkurrens, konsumentskydd och kostnadseffektivitet. Vi ser mycket fram emot att representera er och värdet av branschens tjänster, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.
 
SFM:s kansli ordnar digitala träffar för nya medlemmar men också för nygamla medlemmar för att gå igenom SFM:s hemsida med funktionalitet och information om hur ni kan ta del av information som underlättar i er vardag som försäkringsförmedlare. Vill du få en genomgång av hemsida och information kring SFM:s verksamhet kontakta Marie Spångberg, medlemsansvarig SFM.

Nästa introduktionsmöte för nya medlemmar är den 8 september där inbjudan har gått ut. Är du också SFM- medlem och vill ta del av informationsträffen kontakta marie.spangberg@sfm.se så ser vi till att du får en inbjudan!

830 Ska%cc%88rmavbild 2022 08 31 kl. 10.30.09 1x1
1x1
Spännande och viktig höst,
inte minst i vår bransch

Årets första halva har präglats av återgång, både av godo till att vi återigen kan träffas fysiskt och att marknaden går för högvarv, men också av ondo i att vi har ett krig i Europa med mänskligt lidande och död och med negativa makroekonomiska omständigheter som präglar de flesta företag och personer ekonomiskt. Inte minst i dessa tider så fortsätter försäkringsförmedlare, våra medlemmar, att varje dag fylla en helt central roll för många kunder, i Sverige och för de med verksamhet utanför Sveriges gränser. Att stödja och ge rådgivning i frågor om finansiell trygghet och kvalificerad riskhantering genom försäkring blir allt viktigare.

En gemensam sak, för både våra medlemmar och dess kunder, är att väldigt många möter definitionen av att vara ett SME-företag, ett företag som är litet eller medelstort och utgör ryggraden i svensk ekonomi. I denna intressegemenskap, i det lilla och medelstora, arbetar SFM brett för att minska administrativ börda som inte är ändamålsenlig, och för att tydliggöra värdet av våra medlemmars tjänster till SME-företagen. Genom exempelvis arbetet med DORA har vi fått gehör i lagstiftningsprocessen efter konstruktiv dialog och genom Forum för Sakförsäkring kommer vi fortsätta uppmärksamma cyberförsäkringens funktion som rätt hanterat, kan stärka svenska företags beredskap vid cyberangrepp.

Vi går en spännande och viktig höst till mötes i arbetet med nyss nämnda frågor, hållbar finansmarknad och de första stegen i EU:s arbete att justera IDD på sikt – och ett EU-ordförandeskap som Sverige tar över från årsskiftet. Jag tillsammans med Emilie, Marie och Gustav ser fram emot fortsatt konstruktiva diskussioner med er och att fortsatt driva frågor i ert intresse. // Per Johan Gidlund, vd SFM.
DORA
Digital operational rescilience act (DORA) har varit föremål för omfattande analys och kommunikation från SFM sedan september 2020. Regelverket syftar till att stärka motståndskraften mot cyberattacker som riskerar stabiliteten i EU:s finansmarknad, bl.a. på grund av spridningsriskerna. Arbetet är nu i dess absolut sista skede för fastställande och genom det kompromissförslag som publicerats kommer försäkringsförmedlare som möter definitionen av Mikro- eller SME-företag att undantas från regelverket, tillsammans med små försäkringsbolag, tjänstepensionsföretag och vissa fondförvaltare.

Vi har arbetat för att påvisa våra medlemmars riskbild och relation till regelverkets ändamål och ser att utformningen nu är mer ändamålsenlig för att stärka motståndskraften mot cyberattacker för den inre finansiella marknaden, vilket också innebär att en icke ändamålsenlig administrativa börda som annars skulle omfattat många av våra medlemmar uteblir, kommenterar SFM:s vd Per Johan Gidlund.
SME – definitionen som är central för branschen och Sverige
Drygt 99 procent av alla företag i EU kvalificerar sig som små eller medelstora företag och många av SFM:s medlemmar är små eller medelstora företag, ryggraden i svenskt ekonomi. Definitionen av SME (”Small and medium-sized enterprises”) är därför mycket viktig för att bedöma om ett företag uppfyller kraven som kan innebära att företaget till exempel kan tillämpa proportionalitet vid tillämpning av unionsrätten eller till och med är undantagen ett visst regelverk.

SFM har sammanställt information för att du som medlem lättare ska kunna göra denna bedömning, läs mer här >>>
827 Ska%cc%88rmavbild 2022 08 31 kl. 10.14.52 1x1
1x1
SFM stärker förmågan inom juridik och compliance- Välkommen Gustav! 

- Vi välkomnar Gustav Svedenstedt till SFM och ser fram emot att kunna arbeta än mer proaktivt med våra medlemmar och deras behov, men även att kunna verka för än mer ändamålsenliga regelverk för branschen, här kommer Gustav ha en viktig roll, säger SFM:s vd Per Johan Gidlund.

Gustav Svedenstedt kommer närmast från Markets & Corporate Law Nordics AB som är en del av Spotlight-koncernen och har där arbetat med risk- och compliancefrågor och juridik kopplat till bland annat värdepappersbolag och handelsplattformer.  

- Jag är mycket glad för möjligheten att ansluta till SFM och ser såklart fram emot att bidra i en organisation som arbetar för sina medlemmar och särskilt där regelefterlevnad är viktigt för allmänhetens förtroende, men även bidra för att nya och befintliga regler utformas utan oskälig administrativ börda för försäkringsförmedlarbranschen, kommenterar Gustav Svedenstedt.

Läs hela inlägget här >>>
Hållbar finansmarknad
SFM har utvärderat befintlig exempelmall för målmarknadsparametrar och publicerar nu en ny version för livförsäkring med sparande. I avsnittet Målmarknadsparametrar för sparprodukter – BAS framgår numera i vilken utsträckning produkten innehåller hållbara investeringar, fördelat på tre målmarknadsparametrar; Investerar hållbart, Främjar hållbarhet samt Neutral till hållbara investeringar. I samband med revideringen har även åldersspannen justeras för att ta hänsyn till att människor i större utsträckning arbetar längre och den generella utvecklingen i produktmarknaden.
Mallen kan du ta del av här >>>

Eiopa publicerade den 20 juli 2022 en ny vägledning för hur försäkringsföretag och försäkringsförmedlare kan tillämpa kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1257, vad gäller integrering av konsumenters hållbarhetspreferenser i lämplighetsbedömningen. Denna vägledning är inte bindande för försäkringsförmedlare, utan fungerar som vägledning när försäkringsförmedlare tillämpar reglerna i den delegerade förordningen. Vägledningen hittar du här >>>

SFM har löpande dialog med Finansinspektionen i frågor som rör hållbar finansmarknaden inom ramen för myndighetens etablerade branschdialog. Har du som medlem synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta SFM på hallbarhet@sfm.se
Kvartalsmöte med FI
SFM informerade på mötet med FI den 31 augusti om arbetet med frågor kopplade till hållbar finansmarknad, med särskilt fokus på de utmaningar som försäkringsförmedlare står inför vid rådgivningsmötet på grund av de nya och otydliga reglerna om hållbarhetspreferenser. I anslutning till detta diskuterades också den rättsliga statusen av Eiopas vägledning för integrering av konsumenters hållbarhetspreferenser. Budskapet från FI var bland annat att myndigheten ser positivt på företag som tillämpar Eiopas vägledning. SFM informerade också om EU:s initiativ om ”Retail Investment Strategy”, standardiseringsarbetet och vägledningen för krav och behov vid flytt av livförsäkringssparande.

FI informerade SFM om höstens arbete med riskanalys inom uppförandetillsyn som kommer att ligga till grund för planeringen av nästa års tillsynsaktiviteter. Sedan flera år anser myndigheten att så kallade komplexa investeringsprodukter utgör risker för konsumenter. Nästa kvartalsmöte planeras till december.

Har du som medlem frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta SFM:s vd, perjohan.gidlund@sfm.se
Gruppförsäkringar föremål för prövning av EU-domstolen
SFM har gjort en sammanställning av kända fakta och analys av generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-633/20 om begreppet försäkringsförmedling i samband med gruppförsäkring. Begäran om förhandsavgörande inkom till EU-domstolen den 25 november 2020. Generaladvokatens förslag till avgörande publicerades den 22 mars 2022. Det är oklart när EU-domstolen meddelar sitt beslut i förhandsavgörandet. Det är ett flertal omständigheter som ger upphov till utmaningar att översätta situationen till svenska förhållanden men SFM kommer fortsättningsvis att bevaka ärendet i EU-domstolen.

SFM:s bedömning är att det centrala i konstruktionen med en gruppförsäkring, oavsett utfallet i målet eller tolkningar av svenska förarbeten, är att konsumentskyddet i något led ytterst säkerställs av en tillståndspliktig aktör; försäkringsförmedlare eller försäkringsbolag. Genom tydliga avtal och reglering av förpliktelserna mellan inblandade aktörer har, och kommer marknaden att fortsätta, att säkerställa detta skydd.

Har du som medlem frågor eller vill ta del av analysen i dess helhet är ni välkomna att kontakta SFM, info@sfm.se
Möte med Konsumentverket och Konsumenternas
Nästa möte är planerat till 30 september. På agendan står bland uppföljning gällande Hållbarhet, har du som medlem synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta SFM:s vd, perjohan.gidlund@sfm.se
1x1 616 linkedinme.svg 150x150
1x1
Över 1000 följare på Linkedin! 
Kul att så många följer, delar och engagerar sig i SFM:s inlägg på LinkedIn, vi har nu nått över 1000 följare! Fortsätt gärna engagera dig och dina kollegor i viktiga frågor för branschen och samhället!

Följ oss här >>>
814 Ska%cc%88rmavbild 2022 06 02 kl. 14.41.57
839 Ska%cc%88rmavbild 2022 09 02 kl. 11.10.16 1x1
1x1

InsureEd växer
Tillbaka efter sommaren med nyheten och glädjen att välkomna Stefan och Veronica till InsureEd!

Efter ganska precis tre års verksamhet har vi växt till att idag årligen ha över 500 aktuella, relevanta och branschgemensamma utbildningstimmar att kombinera ihop för olika målgrupper och intressen i försäkringsbranschen.
 
Vi drivs av att se människor utvecklas i sin yrkesroll och tror på människor som vill så frön för utveckling och växa i sin profession. Våra idag över 5000 kursdeltagare säkrar sin kompetens oavsett var i landet de befinner sig och de fortsätter framför allt att utmana oss och driva utvecklingen framåt.  I detta har Stefan som ansvarig för tillväxt och Veronica som Utbildningsredaktör otroligt viktiga och eftertraktade roller. Läs mer på >>>  www.insureed.se
619 Endast SFM

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150