Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
840 Ska%cc%88rmavbild 2022 10 04 kl. 14.29.38
Branschdialog med Finansinspektionen om AML
Vid mötet inom ramen för Branschdialog på penningtvättsområdet mellan Finansinspektionen och branschorganisationerna den 22 september, diskuterades bland annat Ebas nya riktlinjer om regelefterlevnad avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI ska inom några månader meddela Eba sitt förklaringsmeddelande, där de anger om de kommer att följa eller inte följa riktlinjerna (eller välja att inte följa enskilda artiklar). Branschorganisationerna har bjudits in av FI att komma med synpunkter på vilka frågor i riktlinjerna som bör prioriteras av myndigheten när de tittar närmare på om föreskrifterna på penningtvättsområdet behöver ändras. Om SFM:s medlemmar har särskilda synpunkter som de vill att SFM uppmärksamma gentemot FI i dessa frågor, går det bra att skicka dessa till SFM:s jurist gustav.svedenstedt@sfm.se.

Andra frågor som togs upp på branschdialogen var hur FI arbetar med penningtvättsfrågor inom Eba samt vilka ökande risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som branschorganisationerna ser i sina respektive verksamhetsområden. Har du som medlem information om risker för penningtvätt och finansiering av terrorism kontakta SFM:s jurist, Gustav.Svedenstedt@sfm.se

 
S4I- Förstudie Hållbarhet
Vid senaste styrelsemötet i S4I den 27 september ställde sig styrelsen bakom Standardiseringsutskottets förslag till förstudie om Hållbarhet.

Syftet med förstudien är att identifiera vilken information som enligt regelverket behöver rapporteras från försäkringsbolag till försäkringsförmedlare och egen säljkår. En eventuell branschgemensam informationsstandard inom hållbarhet skulle kunna effektivisera informationsutbytet i branschen eftersom samma informationsfält skulle efterfrågas från försäkringsförmedlare, som de informationsmängder som skulle kunna tillhandahållas av försäkringsbolagen.

I förstudien ingår Min Pension, SEB, SPP, Max Matthiessen, Söderberg & Partners, Futur Pension, Folksam, Handelsbanken Liv, Bonnaya, Skandia, Movestic, Lumera, Swedbank Försäkring samt SFM som kommer att bidra med juridiska resurser.

- Det stora intresset och engagemanget från S4I:s anslutna aktörer är glädjande. Förstudien kring att standardisera inom regelverket för hållbarhet har samlat det bredaste stödet sedan MisLife 2.0. Vi ser nu fram emot att under hösten identifiera gemensamma nämnare i branschen för en eventuell framtida standard som kommer kunna hjälpa kunden rätt i frågor som rör hållbarhet, säger Per Johan Gidlund, vd S4I.

För frågor om S4I kontakta info@s4i.se
Vägledningar från SFM
SFM har tagit fram en helt ny vägledning vid flytt av försäkringssparande i fond- och depåförsäkring. Denna vägledning ligger på SFM:s hemsida och medlemmar har fram till den 17 oktober möjlighet att lämna synpunkter på den. När SFM har bearbetat eventuella inkomna synpunkter är tanken att den ska fastställas av styrelsen 20.
 
En annan vägledning som SFM kommer att ta fram under hösten handlar om hur SFM ser på kravet i sin medlemsansökan om att sökanden har minst två års relevant försäkringserfarenhet de senaste fem åren. SFM:s avsikt är att sammanställa vägledande principer för vad erfarenhetskravet bör vara inom liv respektive sak som SFM kan tillämpa i sin medlemsprocess och samtidigt vara vägledande för branschen. Om medlemmar har inspel på detta krav, går det bra att skicka dessa till gustav.svedenstedt@sfm.se.
 
I övrigt kommer SFM:s befintliga vägledningar att fastställas oförändrade på SFM:s styrelsemöte den 20 oktober.
SFM deltar i Swesif-seminarium
Den 20 oktober deltar SFM i Swesifs medlemsseminarium i en panel på hållbarhetstemat med avseende på bl.a. försäkringsförmedling och effekterna i rådgivningsmötet. Kontakta SFM om du är intresserad av att lyssna in i efterhand på webinariet, info@sfm.se
EU-domstolen har meddelat sitt avgörande om gruppförsäkringar
I förra nyhetsbrevet informerade SFM om att SFM hade gjort en sammanställning av kända fakta och analys av generaladvokatens förslag till avgörande i mål 633/20 om begreppet försäkringsförmedling i samband med gruppförsäkringar. I torsdags, den 29 september, meddelade EU-domstolen sitt avgörande i det begärda förhandsavgörandet.

EU-domstolen konstaterar att definitionen av begreppet försäkringsförmedlare (och därmed försäkringsdistributör) i IDD omfattar en juridisk person vars verksamhet består i att, mot ersättning vilken tas emot av den juridiska personen, erbjuda sina kunder frivillig anslutning till en gruppförsäkring som den juridiska personen i förväg har tecknat hos ett försäkringsföretag, vilken anslutning ger de anslutna personerna rätt till försäkringstjänster vid bland annat insjuknande eller olycksfall i utlandet. EU-domstolens tolkningssvar framstår som snävare än det som generaladvokaten föreslog i sitt förslag till avgörande. SFM kommer att analysera domen och uppdatera sin faktapromemoria (som finns tillgänglig via medlemsportalen). För den som är intresserad kan avgörandet läsas här >>>  
Vikten av svensk sakförsäkringsförmedlarmarknad är påtaglig
SFM:s medlemmar bidrar tillsammans med andra aktörer i marknaden dagligen till en effektiv riskhantering för svenska företag, från småföretagare till globala företagskoncerner. Detta behöver fler få kunskap om. SFM kommer att kontakta medlemmar som har möjlighet att bidra i denna kunskapsövning, litet som stort. Vet du som medlem att du redan nu vill ha mer information om arbetet eller bidra med kunskap, kontakta SFM:s kommunikationschef, emilie.wiklund@sfm.se
728 SIMPT 1x1
1x1
Möte i SIMPTs samverkansgrupp
Den 29 september deltog SFM i möte med SIMPTs samverkansgrupp för att diskutera Ebas nya riktlinjer om regelefterlevnad avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riktlinjerna kommer att omfatta även försäkringsförmedlare och eftersom Ebas huvudsakliga verksamhetsområde är banktillsyn, är SFM angelägen om att våra medlemmars verksamhet hanteras proportionerligt i riktlinjerna.
Hållbar finansmarknad
SFM:s arbete på hållbarhetstemat fortsätter och inom kort kommer två kommentarer rörande hållbarhetsupplysningar och hållbarhetspreferenser att publiceras på SFM:s medlemsportal. Det rör en omarbetad version av Regelverket om hållbarhetsrelaterade upplysningar samt en ny kommentar avseende Regelverket om hållbarhetspreferenser vid rådgivning. Kommentarerna syftar till att ge SFM:s medlemmar möjligheten att reflektera över de nya bestämmelser inom hållbarhetsområdet som gäller för förmedlare, särskilt vid rådgivningsmötet. Har du som medlem synpunkter att bidra med rörande kommentarerna när de publicerats är du välkommen att kontakta gustav.svedenstedt@sfm.se
Aktuellt inom Bipar
SFM är medlem i Bipar, den europeiska medlemsorganisationen för försäkringsförmedlare, och tar regelbundet emot information och önskemål om synpunkter på pågående lagstiftningsinitiativ inom EU. Den 13 och 14 oktober 2022 deltar SFM på Bipars kvartalsvisa Directors Meeting i Bryssel för att diskutera aktuella frågor, såsom Retail Investment Strategy, hållbarhet, åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och annat kopplat till kommande och pågående lagstiftningsförfaranden. Om en medlem vill att SFM lyfter något särskilt på dessa möten, kontakta gustav.svedenstedt@sfm.se
Kalkylverktyget FKB fortsatt tillgängligt
Inom ramen för Regelverksnämnden i Svensk Försäkring pågår ett arbete för att utvärdera FKB och vad som bör ersätta verktyget framöver. Med anledning av att branschen använder sig av verktyget och avsaknaden av alternativ just nu, kommer FKB kunna tillhandahållas till ordinarie abonnemang till och med 2024-12-31. SFM återkommer när vi får mer information om framtida förändringar.
814 Ska%cc%88rmavbild 2022 06 02 kl. 14.41.57
844 Ska%cc%88rmavbild 2022 10 04 kl. 20.02.33 1x1
1x1

Stort grattis!

... till alla er engagerade försäkringsproffs som hittills slutfört en av våra årliga kunskapsuppdateringar. Dela gärna med er av era framsteg!

Till alla er som fortfarande kämpar, ni är alla hjältar! Till er som ännu inte anmält er gör det idag här >>>
 
För er som vill ta del av kommande lanseringar och erbjudande följ oss på Linked-IN >>>
 
Tillsammans bygger vi en starkare och mer framgångsrik försäkringsbransch!

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150