Ahead.Together.
Visa webbversion
Nyheter inom RISE Certifiering

Nyttan med kvalitetsledningssystem – vad säger forskningen?

Det ledningssystem som är mest utforskat är kvalitetsledningssystemet ISO9001 men det finns olika slutsatser kring nyttan. Detta beror på att ledningssystemet har utvecklats under många år och fungerar helt annorlunda än vad det gjorde på slutet av 80-talet. Samtidigt har metodutvecklingen inom samhällsvetenskap också utvecklats och fler undersökningsmetoder finns att tillgå. Därför är det svårt att dra några entydiga slutsatser om ett enskilt företag eller bransch men på ett övergripande plan finns det starka belägg för att arbeta med kvalitet ger fördelar.

Läs mer

Första certifierad Innovationsledare i världen

Certifieringen är en del i det RISE ledda projektet Kvalificering och professionalisering av Innovationsledare med finansering från Vinnova. Det var varit runt 20 partners involverade i projektet exempelvis Innovationsledarna, KTH, Kairos Future, Amplify Innovation, Saab, Ikea, Sandvik, Karolinska sjukhuset och Jernkontoret.
Piloterna som har deltagit i projektet har först gått en kurs hos externa utbildningsföretag under 3 dagar.

Läs mer

Mot en världsstandard för innovationsledning

En internationell vägledningsstandard utvecklas just nu av ISO och den kommer att publiceras om drygt ett år. Syftet är att komplettera andra ledningssystemstandarder och vägleda organisationer att utveckla en systematisk och uthållig innovationsförmåga

LÄS MER

--Nyheter från RISE Inspection--

Slutrapport i kundportalen.

Slutrapport är en nyhet i RISE Inspection kundportal som kommer att börja tillämpas från och med december 2017. Slutrapporten kommer att publiceras i RISE Inspection kundportal i form av ett PDF-dokument. Ni som kund kommer att få slutrapport när alla våra åtagande för kontroll och ev. provningar kopplade till den övervakande kontrollen är avslutade för den aktuella perioden.

Läs mer

--Nyheter från Produktcertifiering--

RISE Certifiering och Vexve visar vägen för värmen

RISE Certifiering har utfärdat det första certifikatet av sitt slag enligt EHP 003, certifieringsregler för avstängningsventiler för fjärrvärme.
Reglerna har utvecklats av den europeiska branschorganisationen Euroheat & Power. Det första certifikatet ställs ut till Vexve Oy i Finland som därmed blir först i världen med att certifiera sina ventiler enligt EHP 003 ... .

Läs mer

Ny europeisk standard för brandskyddat trä

En ny europeisk standard om bruksklasser för brandskyddat trä, EN 16755 godkändes vid omröstning i juni 2017 och blev under oktober 2017. Standardens namn är Bruksklasser för brandskyddets beständighet inomhus och utomhus hos träbaserade produkter. Den ersätter den tidigare tekniska specifikationen CEN/TS 15912 med samma namn. Vi kommer nu att söka om ackreditering för den nya standarden.

Mer information: Lazaros Tsantaridis

Nya certifieringsmärken

Nu finns det nya märken med RISE-logotyp. Märken finns både med och utan SP-logotyp. Det är upp till den certifierade kunden att välja vilket av dessa två varianter man vill använda. Märkena finns på svenska och några finns även på engelska. De gamla märkena utan RISE får användas tillsvidare. Det finns inget slutdatum för de gamla märkena. När man väljer att använda märken i sin marknadsföring så ska ”Regler för användning av certifikat och märken – Produktcertifiering” följas

Mer information: Helen Dahl

 

Ny modern lösning för Certifierade Produkter

Sedan lång tid tillbaka publicerar vi uppgifter om giltiga produktcertifikat och i vissa fall, även själva certifikaten på vår hemsida. Nu har vi lanserat en ny lösning för detta. Den nya lösningen anpassar utseendet på sidorna utifrån skärmstorleken på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. Även prestanda och driftsäkerhet har förbättrats ytterligare. Sidorna med uppgifter om certifierade produkter kommer man åt som tidigare, via vår hemsida www.sp.se/certifiering.

CE-märkning av innerdörrar enligt standard blir snart möjlig


Den preliminära tidplanen är att innerdörrstandarden EN 14531-2 blir publicerad av standardiseringsorganet CEN under januari 2018 för att sedan godkännas som CE-märkningsstandard av EU-kommissionen (citerad i EUs officiella tidning) under slutet av 2018 eller början av 2019. Om så blir fallet kommer innerdörrar att kunna CE-märkas från slutet av 2018 eller början av 2019.

LÄS MER

Men redan nu är det möjligt att CE-märka innerdörrar av stål


Dock är det inte möjligt att CE-märka och prestandadeklarera innerdörrar enligt den harmoniserade standarden EN 16034 i kombination med EN 14351-2 (se separat notis), och därmed finns inget krav på obligatorisk CE-märkning av dörrar som omfattas av dessa standarder.


LÄS MER

--Nyheter från Ledningsystem--

Vi fortsätter vår förändringsresa till ett RISE.


För att säkra kvalitén i våra leveranser nu och i framtiden förstärker vi organisationen genom rekrytering och utbildning. Detta strategiska arbete leds nu av mig, Klaes Alpsten som nytillträdd chef tillsammans med likaledes nytillträdda gruppchefer Peter Karlsson och Ulrika Jupiter.
Interna och externa utbildningar utförs av våra produktansvariga revisorer som nedan även delger nyheter inom respektive produktområde.
För närvarande är efterfrågan på revisioner mycket hög och vi jobbar för högtryck för att hjälpa till med uppgradering för ISO 9001 och ISO 1400 av certifikat till 2015 års versioner.
Våra priser kommer från årsskiftet att uppdateras enligt tecknade avtal samtidigt som vi för nya avtal introducerar en ny prismodell.
Denna modell skall bättre spegla det innehåll och värde som revision, certifiering och certifikat ger er kunder och era kunder.
Jag ser fram emot ett lärorikt 2018 där vi kan utvecklas tillsammans.

God Jul och Gott Nytt År.
Klaes Alpsten,  Sektionschef

Övergången till ISO 9001-/14001:2015

För att säkerställa övergången till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 har IAF (International Accreditation Forum) nyligen beslutat att från och med 15 mars 2018 får revisioner enbart genomföras mot de ny standarderna.
I praktiken innebär det att inga revisioner kommer att genomföras mot ISO 9001:2008 eller ISO 14001:2004 efter den 15 mars. Fortsatt gäller att certifikat utfärdade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 upphör att gälla from 15 september.

Livsmedelsäkerhet


FSSC 22000 version 4.1. Första januari 2019 upphör FSSC  22000 version 3.x att gälla, vilket innebär att 2018 års revisioner blir uppgraderingsrevisioner. 

FSSC 22000 version 4.1 finns att ladda ner på FSSC hemsida t ex Part 0 Definitions  och  Part II Requirement for certifiaction.

Till stöd finns förberedelse frågor som ni hittar på kundwebbplatsen. Hör gärna av er till oss om ni har några frågor.
Kontaktperson: Ulla-Karin Barr

Certifiering enligt GDPR


RISE Certifiering och RISE ICT har inlett ett projekt för att undersöka möjligheten att certifiera enligt den nya dataskyddsförordningen.

Förhoppning är att tillsammans med Swedac och Datainspektionen ta fram en certifieringsordning som både blir ett sätt för kunder att kommunicera efterlevnad av förordningen men också underlättar tillsynen gentemot Datainspektionen.


Kontakperson: James Pedersen   

ISO 45001

Nya globala standarden ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö förväntas fastställas under första kvartalet 2018. Det slutliga förslaget till ny ISO 45001 är nu ute för omröstning bland samtliga medlemsländer inom ISO, Internationella standardiseringsorganisationen och en lång och ibland krokig väg fram bär nu frukt. Standarden kommer när den fastställts att ersätta nuvarande OHSAS 18001.

Läs mer

--Nyheter från Personcertifiering--

Ny modern lösning för Certifierade Personer

Sedan lång tid tillbaka publicerar vi uppgifter om giltiga personcertifikat på vår hemsida. Nu har vi lanserat en ny lösning för detta. Den nya lösningen anpassar utseendet på sidorna utifrån skärmstorleken på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. Även prestanda och driftsäkerhet har förbättrats ytterligare. Sidorna med uppgifter om certifierade personer kommer man åt som tidigare, via vår hemsida www.sp.se/certifiering.