Gödselbrunnars påverkan av grundvattnet - Förstudie för testbädd inom miljöteknik - Ny kurs om krossad ballast och mycket mer.

Visa webbversion
Nyheter inom RISE CBI Betonginstitutet

Gödselbrunnars påverkan på grundvattnet

RISE CBI Betonginstitutet arbetar i ett forskningsprojekt som ska utvärdera gödselbrunnars påverkan på grundvattnet och ta fram metoder för att minimera brunnarnas läckage. Projektet utförs tillsammans med Sjöbo kommun och RISE Jordbruk och livsmedel. Bakgrunden till uppdraget är främst att kommunernas lantbruksinspektörer upplever det som svårt att hantera och bedöma statusen på de många olika gödselbrunnar som står ute hos lantbrukarna i Skåne. I Sverige så saknas det helt tekniska riktlinjer kring hur risk för läckage av gödselbrunnar ska bedömas. Den senaste tiden har det även varit flera incidenter som gjort dricksvattnet otjänligt långa perioder, vilket gjort att medvetenheten kring vårt dricks- och grundvatten ökat markant. Projektet kommer att pågå i tre år framåt.

 Om du har några frågor är du välkommern att kontakta Kristian;  010-516 6832, kristian.tammo@ri.se

Sjöbo kommun i Skåne har tagit hjälp  av RISE CBI för att utreda statusen på gödselbrunnar , läs mer om det i en artikel av SVT.

Läs artikeln >

Förstudie för testbädd inom miljöteknikområdet

Vinnova har nyligen beviljat medel till en förstudie av möjligheterna att anlägga en testbädd inom miljöteknikområdet. Syftet är skapa en testbädd för framtidens vägbeläggningar på Asta Zeros anläggningar, norr om Borås, kompletterat med utrustning för laboratorieprovning av material och komponenter samt provning i fullskala hos RISE och VTI som tillsammans kan bilda en mycket stark nationell kompetens.

Läs mer om förstudien >

EU-projektet H-House avslutades i Warzawa

Efter fyra års forskning och innovativt arbete avslutade vi den 31 augusti 2017 EU-projektet H-House: Healthier life with eco-innovative components for housing constructions. Syftet med projektet var att utveckla ett antal energieffektiva byggnadsmaterial och byggkomponenter för fasader och innerväggar bestående av ultrahögpresterande betong, självkompakterade betong med textilarmering, isolering av icke-brännbara material  som lågdensitets skumbetong med aerogel och AAC, leror med hög adsorptionsförmåga och träbaserade skivor.

Projektet avslutades i Warszawa där det finns två demo-hus som byggts av material utvecklade inom H-House. Dessa hus finns exponerade för alla intresserade på ITB i Warszawa. 
Vi rekommenderar er att titta på H-House sammanfattande  videofilmer som ni hittar via länken nedan. Där finns även en film över intrallationen av demo-husen.

Film: Sammanfattning av H-House
Film: Installation av demohus

NY KURS: Betong med krossad ballast

För att ersätta naturgrus  med krossat bergmaterial som ballast i betong krävs speciella kunskaper om klassning av lämpligt berg, krossningsteknik, mätning av packningsgrad, nya proportioneringsmetoder m.m. RISE CBI Betonginstitutet vill med denna kurs förmedla både de teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs för att erhålla god betongkvalitet vid byte från naturgrus till bergkross i betongproduktionen.
Läs mer ocn anmäld dig >

Diagnostisering av ASR

I motsats till Danmark, och till viss del Norge, så har Sverige i stora drag förskonats från allvarliga betongska-dor orsakade av ASR. Detta beror på olika faktorer där typen av ballast som förekommer i landet kanske är en av de främsta orsakerna. I Sverige har vi generellt långsamt reaktiv bal-last som ger en moderat skadebild efter lång tid. Undantag finns och de är viktiga att vara observanta på, eftersom de till stor del liknar de ballasttyper som finns i Danmark och Norge.

På RISE CBI är vi ständigt aktiva inom utredningar som rör ASR och via länken nedan kan du läsa om hur vi  arbetar med  diagonstisering av ASR.

Läs mer >

RISE CBI värd för möte inom RILEMs tekniska kommitté

RISE CBI var i maj 2017 värd för det 7:e mötet inom RILEMS tekniska kommitté TC 258-AAA (Avoiding Alkali Aggregate Reactions in Concrete – Performance Based Concept), vid vilket 31 medlemmar från 15 länder medverkade. Målet med kommittén är att utveckla och promota ett provningskoncept för en eller flera funktionsprovningar som kan förhindra ASR betong. 

Läs mer om mötet >

RISE CBI på plats för EMABM 2017 i Schweiz

Den 15-17 maj deltog Karin Appelquist och Linus Brander från RISE CBI på konferensen EMABM 2017 i Schweiziska Les Diablerets. Akronymen står för Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials och under konferensen presenterades många intressanta forskningsarbeten kring just byggnadsmaterial, med fokus på natursten, cementklinker och betong, förstås med fokus på olika mikroskopimetoder. Karin Appelquist gav en presentation under titeln “Detection of potential Alkali-Silica reactivity of aggregates from Sweden”.


Stort deltagande från RISE vid NCR symposium i Danmark

Betongforskare från hela Norden träffas vart tredje år på Nordiska Betongförbundets forskningssymposium. Det 23:e symposiet i ordningen hölls i slutet av augusti 2017 i Ålborg, Danmark. Utav de ca 130 deltagarna var 9 från RISE. Under tre dagar presenterades det senaste på forskningsfronten från såväl universitet/högskolor, institut som näringsliv. Presentationerna bjöd på stor variation med allt från nya bindemedel, fiberarmerad betong, beständighetsfrågor, Alkali-silika-reaktioner, konstruktionsfrågor, reologi, temperatursprickor, krympning och krypning till tillståndsbedömning på befintliga konstruktioner. Samtliga presentationer är tillgängliga på Nordiska Betongförbundets hemsida.

Nästa NCR symposium äger rum i Sandefjord, Norge, i augusti 2020.      

Gå till Nordiska Betongförbundets hemsida >

Kom och träffa oss!

RISE CBIs medarbetare deltar årligen på flera mässor, konferenser och tematagar, såväl nationella som internationella. Nedan listar vi några kommande event där ni kan träffa oss:

- RISE temadagar: Ett bättre byggande,  24-25 okt, Göteborg
- Bostadsrättsmässan, 17-18 nov, Stockholm
- Ytskydd 2018 (medarrangör),  7-8 feb, Göteborg

Ny på RISE CBI

Den 1 juli började Patrick Fontana som sektionschef för forskningsgruppen i Stockholm. Patrick är teknisk doktor med kompetens inom konstruktion och betongmaterial. Han kommer närmast från BAM, Materialforskningsinstitutet i Berlin, Tyskland, där han har lett en grupp inom ’Skademekanismer och reparationsåtgärder’. 

Kontakt Patrick Fontana: 010-516 6828; patrick.fontana@ri.se
RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se