Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund januari 2024. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
140 logo
Advokater som utsätts för våld, hot och trakasserier erbjuds rådgivning
Advokatsamfundets kansli i december
Advokatsamfundet har ytterligare intensifierat arbetet för att kunna bistå enskilda advokater som utsatts eller riskerar utsättas.
Mot bakgrund av den ökade hotbilden mot advokater i deras verksamhet och den ökade risk som konstaterats föreligga för att advokater utsätts för våld, hot, trakasserier och annan otillåten eller otillbörlig påverkan, har Advokatsamfundet nu ytterligare intensifierat arbetet för att kunna bistå enskilda advokater som utsatts eller riskerar utsättas för denna typ av handlingar. Det är av största vikt att advokater alltid ska kunna känna sig trygga i sin yrkesutövning.

Advokatsamfundet har knutit en särskild säkerhetsexpert till sig som ska bistå dig som är advokat på lämpligt sätt om du utsätts för hot och trakasserier som inte uppenbart utgör brott (då du normalt omgående bör göra en polisanmälan. För att komma i kontakt med säkerhetsexperten är du som advokat välkommen att kontakta samfundet via e-postadressen incident@advokatsamfundet.se, alternativt ringa 08-459 03 00 och beskriva ditt ärende.

Som advokat kan du erbjudas initial kostnadsfri konsultation om hur den specifika situationen bäst hanteras samt få stöd och råd om vilka förebyggande åtgärder som är lämpliga i det enskilda fallet.

Lyssna gärna på det nya avsnittet av Advokatsamfundspodden som handlar om detta.
➔  Läs mer

 

Nyheter
Kostnadsfri kurs för att motverka hot
Advokatsamfundet har i trygghetsskapande syfte tagit initiativ till en kostnadsfri halvdagskurs, som ges under våren, för advokater och biträdande jurister med sikte på att kunna identifiera och motverka hot och olika former av påverkansförsök. Kursen tar upp hur hot och påverkansformer kan se ut, hur de kan förebyggas, och vad man som advokat kan göra om man blir utsatt. Kursen kommer att ledas av säkerhetsexperten Bengt Sundin, advokat Ghita Hadding Wiberg, leg. psykoterapeut Jakob Carlander samt advokat Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare. Mer information följer i nyhetsbrev och på Advokatsamfundets webbplats.
Förslag om kvalifikationskrav behandlades av styrelsen
Vid huvudstyrelsens sammanträde den 25 januari diskuterades tillsynskommitténs förslag om kvalifikationskrav för vissa försvararuppdrag. Vid mötet redovisades även ledamöternas synpunkter som inhämtats av avdelningarna. Majoriteten av de som lämnat synpunkter har varit positiva till det föreslagna tidskravet, men många har haft synpunkter på dess närmare utformning. Förslaget kommer nu att beredas vidare i styrelsen.

Två års yrkeserfarenhet ska krävas för att försvara barn i brottmål och tre års erfarenhet för att försvara personer misstänka för allvarliga brott, enligt tillsynskommitténs förslag.
Justitieutskottet besökte samfundet
Den 30 januari besökte justitieutskottet Advokatsamfundet.
På agendan stod bland annat frågor om samfundets verksamhet och tillsyn samt advokatens roll i rättsstaten och vikten av ett oberoende advokatväsende.
➔  Läs mer

 

Advokatetiska skäl väger tungt för rätten att frånträda uppdrag
”När en advokat uppger att advokatetiska skäl kräver att han eller hon frånträder uppdraget bör det väga mycket tungt vid bedömningen och i normalfallet utgöra skäl för ett byte.”
Det skriver Högsta domstolen i två helt färska avgöranden om rätten för en advokat att frånträda ett uppdrag och entledigas från sitt offentliga förordnande.
➔  Läs mer

 

Advokatsamfundet avstyrker förslag om visitationszoner
Remissvar från Advokatsamfundet. 
➔  Läs  mer

 

Disciplinanmälan kan göras digitalt
Nytt formulär och identifiering med Bank-ID på disciplinnämndens webbplats.
➔  Läs mer

 

Nej till anonyma vittnen
Advokatsamfundet avstyrker förslagen i betänkandet betänkandet Anonyma vittnen (SOU 2023:67).
➔  Läs mer

 

Samfundet inrättar tillsynsenhet
Advokatsamfundet inrättar nu en tillsynsenhet. Den ansvarar för samfundets proaktiva tillsyn och granskar att advokater och advokatbyråer följer det advokatetiska regelverket.
➔  Läs mer

 

Advokater lärde om krigsbrott
Ny kurs om svårutredda brott som hanteras i svenska domstolar. 
➔  Läs mer

 

Advokatsamfundets ramavtal
Advokatsamfundet har förhandlat fram avtalspriser med olika leverantörer. Avtalen omfattar bland annat rabatt på hotellövernattning eller vid köp av bil.
Rabatterna gäller advokater, biträdande jurister och övrig personal verksam på advokatbyrå. Fullständiga avtal finns på Advokatsamfundets webbplats (inloggning krävs).
➔  Se alla ramavtal

 

Boka in familjerättsdagen
Du som arbetar inom familjerätt – den 26 april är det dags igen för en inspirerande halvdag för familjerättare från hela landet.
➔  Läs mer

 

Seminarium: Mänskliga rättigheter och miljö
Sveriges advokatsamfund, med stöd av Cirio Advokatbyrå, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Ecocide Law Alliance, bjuder den 7 mars in advokater, bolagsjurister och andra affärsjurister till ett seminarium om mänskliga rättigheter och miljö.
➔  Läs mer

 

Utlandsdagarna 2024
Missa inte chansen att anmäla dig till Utlandsdagarna i Málaga den 15–16 mars 2024. Anmälningstiden har förlängts till den 31 januari.
➔  Läs mer

 

Sök till Stage International
Paris advokatsamfund inbjuder nu unga franskspråkiga jurister och advokater (upp till 40 år) till utbildningsprogrammet Stage International. 
➔  Läs mer

 

General-sekreteraren bloggar
bild
Mia Edwall Insulander
Oberoendet
I år är oberoendet Advokatsamfundets fokusfråga.
En fri och obunden advokatkår är en förutsättning för en demokratisk rättsstat som skyddar mänskliga rättigheter, precis på samma sätt som opartiska domare och domstolar.  
➔  Läs mer

 

Aktuellt
Kalendarium
15 februari 2024
Disciplinnämnden sammanträder
14 mars 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
21 mars 2024
Disciplinnämnden sammanträder
18 april 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
25 april 2024
Disciplinnämnden sammanträder. 
➔  Fler kalenderhändelser

 

Kurser
Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokat
samfundet.se.
8–10 mars 2024
Hotell Hasselbacken, Stockholm
Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol
NYHET
11–12 mars 2024
Avancerad förhandlingsteknik och analys – avtalsförhandlingar och förhandlingar med många parter
NYHET
13–14 mars 2024
Företagsvärdering för jurister
19 mars 2024
Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen
(även direktsänd kurs)
21 mars 2024
Malmö
Retorik för advokater – effektiv muntlig kommunikation
NYHET
10 april 2024
Modern avtals- och kontraktsrätt
(även 21 maj i Göteborg)
11-12 april
Medling och konflikthantering i familjemål
15-16 april
Lejondals Slott, Bro
Målsägandebiträde och särskild företrädare
NYHET
16 april 2024
Rättspsykologi för advokater – minnet i rättsprocessen
NYHET
13-14 maj
Ulfsunda Slott, Bromma
Uppdraget som bodelningsförrättare
NYHET
15 maj 2024
Civilrättsliga tvister – nyhetsdag
➔  Se hela kursutbudet

 

Cirkulär
25 januari 2024

Cirkulär nr 2/2024 Nyintagna ledamöter den 25 januari 2024
25 januari 2024

Cirkulär nr 1/2024 Nya inträdesansökningar den 7 december 2023 – 24 januari 2024
Remissvar
26 januari 2024
Vem äger fastigheten (SOU 2023:55)
18 januari 2024
Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott (Ds 2023:31)
12 januari 2024
Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – en ny huvudregel (SOU 2023:69)
9 januari 2024
Anonyma vittnen (SOU 2023:67)
29 december 2023
Skyddet för EU:s finansiella intressen. Ändringar och kompletteringar i svensk rätt (SOU 2023:49)
27 december 2023
Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52)
22 december 2023
Åtgärder för tryggare bostadsområden och Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor
Kontakta oss


 

241 fb neg stans
145 insta neg stans 146 in neg stans

 

För att avregistrera dig, klicka här.