Webbversion
230 enterfonder logo.rgb
640x640transp 479 M%c3%a5nadsrapport oktober 2021 II
Månadsrapporter oktober 2021
Oktober månad inleddes med viss nervositet på världens finansmarknader. Det osäkra läget med flaskhalsar i leverantörsleden, högre energipriser och brist på halvledare gör att prognoser på enskilda bolag och det övergripande konjunkturläget är svårbedömt.

De flesta företag har under månaden rapporterat kvartalsrapporter vilka överlag varit bättre än förväntansbilden. Även om flertalet bolag lyfter fram ovan nämnda utmaningar kompenserar styrkan i efterfrågan de ökade kostnaderna och leveranssvårigheterna.

Läs mer om enskilda portföljinvesteringar under respektive fond nedan.
Enter Småbolagsfond
Enter Småbolagsfond investerar i välskötta, mindre bolag som har potential att bli morgondagens kursvinnare. 
Läs rapporten
Enter Sverige
Enter Sverige passar dig som vill investera i världsledande svenska företag och därigenom få en global spridning på din portfölj.
Läs rapporten
Enter Sverige Pro
Enter Sverige Pro har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar enbart i affärsverksamheter som bidrar till lösningar som svarar mot FN:s globala hållbarhetsmål.
Läs rapporten
Enter Select
Enter Select investerar i väletablerade svenska företag men utesluter inte placeringar i mindre bolag med tillväxtpotential.
Läs rapporten
Enter Select Pro
Enter Select Pro har ett friare placeringsmandat än traditionella Sverigefonder och kan därför ha ett bredare spektra av intressanta svenska bolag i sin portfölj.
Läs rapporten
Enter Preserve
Enter Preserve är en aktiv blandfond som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden placerar i bolag med stabil intjäning och god direktavkastning.
Läs rapporten
Enter Cross Credit
Enter Cross Credit är en aktiv räntefond som investerar i ett segment av den svenska marknaden för företagsobligationer där vi uppfattar att det finns möjligheter att leverera god avkastning i förhållande till risktagande.
Läs rapporten
Enter Return
Enter Return är en aktivt förvaltad räntefond som investerar med hållbarhet som mål. Fonden kombinerar positivt avkastande ränteplaceringar med en möjlighet att bromsa den globala uppvärmningen.
Läs rapporten
Click to visit us on LinkedIn
Avanmälan